Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2021-11-11

Sammanträde 2021-11-11

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Val till KPR

Diarienummer 2021/KS 0264 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Val av ersättare godkänns

Beskrivning av ärendet
SPF seniorerna i Tyresö nominerar Lilian Boström till ersättare i KPR

2 Besök från Nestor

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eva Lindgren kommer och berättar om verksamheten i Nestor FOU

3 Remiss: Verksamhetsidé anhörigvård samt policy anhörigvård

Diarienummer 2021/KS 0293 003

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Kommunala pensionärsrådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse angående remissen om verksamhetsidé anhörigvård samt policy anhörigvård.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har inkommit med en remiss angående verksamhetsidé anhörigvård samt policy anhörigvård
Besök av Marika Skarpenhed, anhörigkonsulent

Bilagor
Verksamhetsidé för Anhörigstöd.pdf
Förslag anhörigpolicy.pdf

4 Reviderade nämndmål till ÄON nämndplan 2022

Diarienummer 2021/KS 0310 003

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Reviderade nämndmål till äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2022. Äldre- och omsorgsnämnden kommer besluta om nämndplanen i sin helhet den 13/12.
Åsa Tenggren kommer och informerar.

Bilagor
Förslag på mål 2022 ÄON.pptx

5 Information från ordföranden

Diarienummer 2021/KS 0003 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor
* Antagen kommunplan
* Rekrytering av kommundirektör. Elin Waltersson är tf kommundirektör tills rekryteringen är tillsatt

6 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2021/KS 0005 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor

* Heltidsresan
* Trollängen
* Kommunplan - äldreomsorg
* Vaccinationer
* Digital fixartjänst

7 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/KS 0004 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* -Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum

8 Sammanträdesplan KPR 2022

Diarienummer 2021/KS 0305 003

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Sammanträdesplan för 2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan för 2022, se bilaga.

Bilagor
Sammanträdesplan 2022 KPR.docx

9 Övriga frågor

Diarienummer 2021/KS 0007 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas
* Förfrågningsunderlag, upphandling gällande vård och omsorgsboende
* Fråga från SPF om redovisning på avslag särskilt boende, med anledning avrapportering från Sveriges Radio.

§32 Val till KPR

Diarienummer 2021/KS 0264 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Val av ersättare godkänns.

Beskrivning av ärendet
SPF seniorerna i Tyresö nominerar Lilian Boström till ersättare i KPR.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
Lilian Boström godkänds som ersättare i kommunala pensionärsrådet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

§33 Besök från Nestor

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Lindqvist kommer och berättar om verksamheten i Nestor FOU.

§34 Remiss: Verksamhetsidé anhörigvård samt policy anhörigvård

Diarienummer 2021/KS 0293 003

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Pensionärsorganisationernas medlemmar instämmer i förvaltningens verksamhetsidé samt policy anhörighetsvård, dock bör stödsamtalen inte begränsas till ett absolut tal och anhörigkonsulenten ska anordna anhörighetsgrupper och enskilda föreläsningar om så är möjligt.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har inkommit med en remiss angående verksamhetsidé anhörigvård samt policy anhörigvård.

Besök av Marika Skarpenhed, anhörigkonsulent.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att det kommunala pensionärsrådet beslutar att pensionärsorganisationernas medlemmar instämmer i förvaltningens verksamhetsidé samt policy anhörighetsvård, dock bör stödsamtalen inte begränsas till ett absolut tal och anhörigkonsulenten ska anordna anhörighetsgrupper och enskilda föreläsningar om så är möjligt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Verksamhetsidé för Anhörigstöd.pdf
Förslag anhörigpolicy.pdf

§35 Reviderade nämndmål till ÄON nämndplan 2022

Diarienummer 2021/KS 0310 003

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Reviderade nämndmål till äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2022. Äldre- och omsorgsnämnden kommer besluta om nämndplanen i sin helhet den 13/12.

Åsa Tenggren kommer och informerar.

Bilagor
Förslag på mål 2022 ÄON.pptx

§36 Information från ordföranden

Diarienummer 2021/KS 0003 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor
* Antagen kommunplan
* Rekrytering av kommundirektör. Elin Waltersson är tf. kommundirektör tills rekryteringen är tillsatt

§37 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2021/KS 0005 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor

* Heltidsresan
* Trollängen
* Kommunplan - äldreomsorg
* Vaccinationer
* Digital fixartjänst

§38 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/KS 0004 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum.

§39 Sammanträdesplan KPR 2022

Diarienummer 2021/KS 0305 003

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Sammanträdesplan för 2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan för 2022, se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson(S) föreslår kommunala pensionärsrådet att:
Sammanträdesplan för 2022 antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Sammanträdesplan 2022 KPR.docx

§40 Övriga frågor

Diarienummer 2021/KS 0007 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas
* Förfrågningsunderlag, upphandling gällande vård och omsorgsboende
* Fråga från SPF om redovisning på avslag särskilt boende, med anledning av rapportering från Sveriges Radio.
* Reservel, frågan ställs till John Henriksson om det finns reservel på alla kommunens boende
* Seniordag, önskemål om genomförande
* Uppsökande verksamhet, information önskas om kommunens aktiviteter, gärna i pappersformat i servicecenter
* Frågan väcktes om ekonomisk uppskattning med anledning av Covid-19