Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2022-05-12

Sammanträde 2022-05-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Besök av Lillemor Tappert från äldre och omsorgsförvaltningen

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Lillemor Tappert, projektledare för att implementera digitalisering och välfärdsteknik kommer och presenterar sitt arbete.

2 Besök av Tony Ytterstedt och Andrea Hedin från samhällsbyggnadskontoret

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret informerar om och svarar på aktuella frågor

3 Svar på motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/KS 0134

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Pensionärsorganisationernas synpunkter överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med kommunala pensionärsrådet berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch.

Bilagor

4 Delårsrapport för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0141 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson och Åsa Tenggren föredrar ärendet om äldre- och omsorgsnämndens delårsrapport.

5 Information från ordföranden

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor
* Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit för kommunledningsutskottet att ett nytt äldreboende ska byggas i centrumområdet.

6 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum

7 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor
* Invigningen av Sköndalsvillan framflyttad till den 30 augusti
* Stimulansbidrag
* E-inköp
* Trygghetskameror

8 Skrivelse från pensionärsorganisationerna gällande avveckling av Björkbacken

Diarienummer 2022/KS 0143

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Det kommunala pensionärsrådet tillsänder skrivelsen till TYBO och till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från pensionärsorganisationerna gällnade avvecklingen av Björkbacken.

Bilagor
Avveckling Björkbacken.docx

9 Meddelande till KPR

Diarienummer 2021/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunala pensionärsrådet listas:
* Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende
* Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplan 2023
* Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden
* Redovisning av stadsbidrag

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 23.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 25.pdf
Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Särskilt yttrande (C) äldre- och omsorgsnämden 2022-03-21 § 25.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf

10 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.

§10 Besök av Lillemor Tappert från äldre och omsorgsförvaltningen

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Lillemor Tappert, projektledare för att implementera digitalisering och
välfärdsteknik kommer och presenterar sitt arbete.

§11 Besök av Tony Ytterstedt, Andrea Hedin och Rickard Kyrk från

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret informerar om och svarar på aktuella frågor
Vi kommande frågor och förslag får man gärna maila till samhallsbyggnadsservice@tyreso.se

§12 Svar på motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/KS 0134

Kommunala pensionärsrådets beslut
Pensionärsorganisationernas synpunkter överlämnas till barn- och
utbildningsförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med kommunala pensionärsrådet berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch.

Bilagor
Skollunch för pensionärer_utkast25 april.docx
Skolmåltider.pdf

§13 Delårsrapport för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0141 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson föredrar ärendet om äldre- och omsorgsnämndens delårsrapport.

§14 Information från ordföranden

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor
Kommunstyrelsens ordförande har lagt ett uppdrag i kommunledningsutskottet om att utreda att bygga ett nytt kommunalt äldreboende i centrumnära läge.

Tyresö kommun har rekryterat en ny kommundirektör som heter Cynthia Runefjärd. Cynthia börjar 15 augusti 2022

Kommunens ekonomi prognostiserar en tydlig försämring inför 2023 liksom övriga kommuner i Sverige. Detta beror i huvudsak på stigande inflation, stigande räntor och kraftigt höjda pensionskostnader.

§15 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum

§16 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor

Invigningen av Sköndalsvillan framflyttad till den 30 augusti
Stimulansbidrag
E-inköp
Trygghetskameror

§17 Skrivelse från pensionärsorganisationerna gällande avveckling av Björkbacken

Diarienummer 2022/KS 0143

Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet tillsänder skrivelsen till TYBO och till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från pensionärsorganisationerna gällnade avvecklingen av Björkbacken.

Bilagor
Avveckling Björkbacken.docx

§18 Meddelande till KPR

Diarienummer 2021/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunala pensionärsrådet listas:
Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende
Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplan 2023

Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden

Redovisning av stadsbidrag

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 23.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 25.pdf
Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till
kommunplanen 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens
verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Särskilt yttrande (C) äldre- och omsorgsnämden 2022-03-21 § 25.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf

§19 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.
Uppsökande verksamhet. John Henriksson kommer att ta fram information om uppsökande verksamhet som kommer att mailas ut till rådet.

Leverans av tidning Mitti uteblir på vissa adresser. Återkoppla gärna med vilka adresser det gäller till Malin Nilsarve som kan föra informationen vidare.