Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2005-02-23

Sammanträde 2005-02-23

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§9 Planuppdrag För detaljplan vid Vitsippevägen, Etapp 8 i Tyresö Strand

Dnr: 2005KSM0235

Planberedningens beslut

  1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan vid Vitsippevägen, Etapp 8 i Tyresö Strand. med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

  2. Planberedningen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation i etapp 8 förrän ny detaljplan antagits.

_____

Ärendebeskrivning

Den aktuella detaljplanen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska blir möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området. Utbyggnaden innebär även att gatorna kommer att förses med belysning.

Till protokollet bifogas ett Start PM (bilaga).

Ordförandeförslag

Med hänvisning till föreliggande start-PM föreslår jag att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan vid Vitsippevägen, Etapp 8 i Tyresö Strand med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

Jag föreslår samtidigt att planberedningen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation förrän detaljplanen vunnit laga kraft.

_____

§10 Planuppdrag förslag till detaljplan för etapp 9A i Tyresö Strand

Dnr: 2005 KSM0234

Planberedningens beslut

  1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för etapp 9 A i Tyresö Strand med normalt planförfarande.

  2. Ett program ska redovisas i planberedningen innan beslut tas om programsamråd.

  3. Planberedningen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation i etapp 9A förrän ny detaljplan antagits.

_____

Ärendebeskrivning

En tätare bebyggelse på ”Varvstomterna” Strand 1:35 och 1:36 är en avvikelse av översiktsplanens (1998) intentioner. Därför bör ett program upprättas för området som beskriver mål och riktlinjer för den kommande planeringen. Detaljplaneringen för de så kallade ”Varvs­tomterna” kan påbörjas under förutsättning att kommunen får tillträde till fastigheterna.

Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-09 om att köpa ”varvstomterna”. Köpet är behäftat med villkor rörande av säljaren tecknade upplåtelseavtal samt kostnader för sanering. Avtalet är även utformat så att fastigheterna är sammankopplade, faller köpet av den ena fastigheten faller även köpet av den andra. Sista tillträdesdatum är den första mars år 2005 men kan komma att förskjutas framåt i tiden.

Exempel på frågor som bör studeras särskilt under planarbetet

- Eventuella markföroreningar på ”Varvstomterna”.

- Utformning och exploateringsgraden för bostadsbebyggelse på ”Varvstomterna”.

- Småbåtsbryggor

- Tillgänglighet till strandlinjen, Erstaviken

Till protokollet bifogas ett Start PM (bilaga).

Ordförandeförslag

Med hänvisning till föreliggande start-PM föreslår jag att miljö- och stads­byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för etapp 9A i Tyresö Strand. Ett program ska redovisas i planberedningen innan beslut tas om programsamråd.

Jag föreslår samtidigt att planberedningen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation förrän detaljplanen vunnit laga kraft.

_____

§11 Lägesrapport för arbetet med Strandängarna

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Mark- och exploateringschef Åsa Granat redovisa nuläget för pågående markförvärv inom området.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____

§12 Redovisning av pågående planer

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Ordförande Berit Assarsson går igenom listan (bilaga) med pågående och kommande planarbeten.

Vid genomgången noterades följande:

Detaljplan för skola på Brevikshalvön har vunnit laga kraft efter beslut av regeringen. Även detaljplan för lägenheter vid Trollbäcksvägen har efter regeringsbeslut vunnit laga kraft.

Detaljplan för förskolan Kattfoten har antagits av kommunstyrelsen den 22 februari 2005.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____

§13 Utredning om huvudmannaskap och gatukostnader i Östra Tyresö

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Markavdelningen håller på med en fördjupad strategi för huvudmannaskapsfrågor och gatukostnader i Östra Tyresö. På sammanträdet redovisar Åsa Granat hur långt arbetet har hunnit. Målsättningen är att strategin också ska utmynna i en etappindelning för planeringen av Östra Tyresö. I början av mars kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att träffa väg- och tomtägareföreningar på Östra Tyresö för att diskutera strategin.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____