Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2005-03-30

Sammanträde 2005-03-30

Datum
Klockan
Plats
Dagordning

14 Planuppdrag, detaljplan för området runt Orrnäset och Breviksvägen

15 Lägesrapport för arbetet med översiktsplan

Mötesinformation

Planberedningen Onsdagen den 30 mars 2005 , klockan 08.15 – 09.10

§14 Planuppdrag, detaljplan för området runt Orrnäset och Breviksvägen

Dnr: 2005KSM0313

Planberedningens beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för området runt Orrnäset och Breviksvägen med normalt planförfarande.

2. Planförslaget skall redovisas i planberedningen innan det sänds ut på samråd.

_____

Ärendebeskrivning

För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området samt en förbättring av vägstandarden och trafiksäkerheten på Breviksvägen och anslutande vägnät.

Genom att upprätta en ny detaljplan för området ges förutsättningar för att förbättra trafiksäkerheten på en större vägsträcka av Breviksvägen som knyter ihop området mellan Tyresö kyrka och området runt västra Nytorpsvägen.

Byggrätter om tomtstorlekar föreslås bli de samma som i två föregående etapperna.

Till protokollet hör ett Start PM (aktbilaga).

Ordförandeförslag

Med hänvisning till föreliggande start-PM föreslår jag att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för området runt Orrnäset och Breviksvägen med normalt planförfarande.

Planförslaget skall redovisas i planberedningen innan det sänds ut på samråd. _____


§15 Lägesrapport för arbetet med översiktsplan

Dnr 2004KSM0797

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Planarkitekt Henrik Svensson redogör för en sammanställning av svar från boende i Trollbäcken och Lindalen som lämnats i de frågeformulär som fanns på kommunens bibliotek, på plan 5 och på kommunens hemsida (aktbilaga). Av vikt att notera är antalet personer som lämnat svar på respektive fråga.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.