Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2005-04-28

Sammanträde 2005-04-28

Datum
Klockan
Plats

16 Redovisning av den genomförda enkäten i Trollbäcken och Lindalen

17 Beslut om samråd för detaljplan för ett område vid Siklöjevägen

18 Beslut om samråd för detaljplan för ett område vid Peppargränd

19 Redovisning av pågående planarbeten

21 Busstur i Trollbäcken till några av de områden som föreslås i samrådsdokumentet

Mötesinformation

Planberedningen Onsdagen den 28 april 2005 , klockan 08.15 – 12.00

§16 Redovisning av den genomförda enkäten i Trollbäcken och Lindalen

Dnr: 2005KSM0313

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tyresö kommun har Inregia genomfört en postal enkät­under­sökning i Trollbäcken och Lindalen. Resultatet från enkäten skall användas som underlagsmaterial i det fortsatta arbetet med revideringen av översiktsplan.

Helene Johansson och Anna Blomquist från Inregia redovisar resultatet av ekäten.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

_____


§17 Beslut om samråd för detaljplan för Kv. Pigghajen och Gäddan

Dnr: 2000KSM579

Planberedningens beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut ett förslag till detaljplan för Kv. Pigghajen och Gäddan för samråd.

_____

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna uppföra 11 stycken nya flerbostadshus i 2 respektive 4 våningar med totalt ca 150 lägenheter och tillhörande parkeringar inom planområdet. En ny tillfart till Tyresövägen med rondell samt en tomt för verksamheter ingår också i förslaget.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt miljö- och stadsbyggnads­förvaltningen får i uppdrag att skicka ut förslag till detaljplan för Kv. Pigghajen och Gäddan för samråd.

____


§18 Beslut om samråd för detaljplan för ett område vid Peppargränd

Dnr: 2003KSM0814

Planberedningens beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut ett förslag till detaljplan för ett område vid Peppargränd för samråd.

_____

Ärendebeskrivning

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra mindre flerbostadshus i högst tre våningar med totalt högst 36 lägenheter. Samtidigt föreslås att en ny fastighet, med tillhörande byggrätt för en enplansvilla, ska kunna bildas av delar av Odlingslotten 15 och 16. Området ska vara tillgängligt för allmän gångtrafik.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt miljö- och stadsbyggnads­förvaltningen får i uppdrag att skicka ut förslag till detaljplan för et område vid Peppargränd för samråd.

_____


§19 Redovisning av pågående planarbeten

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Åsa Granat redovisar ärendet (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____


§20 Meddelanden

- Tyresö Dyviksudds Tomtägarförening (TDT) har i en skrivelse, daterad 2005­­­­-04­­-03, inkommit med en begäran om detaljplanering av yttre Brevik. TDT önskar erhålla en prioriterad position in i kommunens övergripande tidplan för detaljplaneläggning.

_____


§21 Busstur i Trollbäcken till några av de områden som föreslås i samrådsdokumentet

Planberedningens beslut

1. Sammanträdet avslutas med en studieresa i Trollbäcken.

Ärendebeskrivning

Planarkitekt Henrik Svensson har utarbetat programmet för bussturen i Trollbäcken.