Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2006-04-26

Sammanträde 2006-04-26

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§11 Beslut om programsamråd för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Planberedningen beslutade den 29 mars 2006 att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett programförslag för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum med omnejd.

Med hjälp av Erséus Arkitekter AB har ett program utarbetats.

Programmet fokuserar i första hand på utgångspunkter och mål för kommande planarbeten kompletterat med en probleminventering. Programmets förslagsdel är på en relativt översiktlig nivå vilket i den kommande planprocessen kan medge flera alternativa lösningar.

En detaljerad redovisning av förslaget görs av planarkitekterna Martin Schröder och Ulrika Signal från Erséus Arkitekter AB. Trafikfrågorna redovisas av civ. ingenjör Lars Kiesel från WSP.

Till ärendet hörande handling (aktbilaga)

Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum daterat april 2006.

Ordförandeutlåtande

Under behandlingen av ärendet framkommit ett stort antal frågeställningar som måste bearbetas innan det kan ställas ut. Min avsikt är att styrgruppen för översiktsplan även skall bearbeta programmet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum. Därefter kommer det reviderade förslaget att behandlas av planberedningen.

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____


§12 Redovisning av belysning på Brevikshalvön

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

_____

Ärendet bordlades på planberedningens sammanträde den 29 mars 2006.

Ärendebeskrivning

Projekteringsingenjör Regina Lindberg, tekniska avdelningen, redovisar förslag till belysning på Brevikshalvön.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____


§13 Beslut om samråd för förslag till detaljplan för kv Trädgårdsbruket (f.d. Kumla handelsträdgård)

Planberedningens beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag skicka ut förslaget till detaljplan för kv Trädgårdsbruket (f.d. Kumla handelsträdgård) på samråd.

Reservationer

Anders Bergérus för (s)-gruppen i planberedningen reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Mikael Gustavsson för vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Ärendet bordlades på planberedningens sammanträde den 29 mars 2006.

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning har upprättat förslag till detaljplan för kv Trädgårdsbruket (f.d. Kumla handelsträdgård) omfattande fastigheterna Kumla 3:1130 och del av Kumla 3:1264.

Kommunstyrelsens planberedning beslutade den 13 oktober 2004 uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att skicka ut förslaget till detaljplan för bostadsbebyggelse vid Trädgårdsvägen f.d. Kumla handelsträdgård på fastigheterna Kumla 3:1130 och Kumla 3:1264 på programsamråd.

Förslaget har varit ute på programsamråd under tiden 3 november till och med den 26 november 2004. Under samrådstiden har 16 skrivelser inkommit.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor):

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för kv Trädgårdsbruket.

Planbestämmelser upprättad i mars 2006.

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för kv Trädgårdsbruket.

Redogörelse för programsamråd

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag skicka ut förslaget till detaljplan för kv Trädgårdsbruket (f.d. Kumla handelsträdgård) på samråd.

Yrkanden

1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att ärendet skall återremitteras.

2. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart skall uppföras i ett plan.

3. Mikael Gustafsson (v) yrkar att bostadshusen skall upplåtas med hyresrätt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att planberedningen har avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

Den som stödjer avslag på yrkandet om återremiss röstar ja.

Den som stödjer yrkandet om återremiss röstar nej.

Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 3 nej-röster. Planberedningen har därmed avslagit yrkandet om återremiss (se bifogat röstningsprotokoll).

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om att bostadshusen skall uppföras i ett plan och finner att planberedningen avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om att bostadshusen skall upplåtas med hyresrätt och finner att planberedningen avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att planberedning har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

____


Röstningsprotokoll § 13

Närv

Beslut-ande

Ja

Nej

Ordinarie ledamöter

Berit Assarsson (m), ordförande

X

X

Ja

Mats Larsson (fp)

X

X

Ja

Peder Holmström (m)

X

X

Ja

Leif Kennerberg (kd)

-

Thomas Henriksson (s)

-

Anders Bergérus (s)

X

X

Nej

Mikael Gustafsson (v)

X

X

Nej

Ersättare

Ylva Lagesson (m)

X

X

Ja

Kent Lingman (m)

-

Kerstin Malmberg (fp)

X

Bengt Bergström (c)

X

Anita Gidlund (s)

X

X

Nej

Lennart Jönsson (s)

X

Gunnar Frisell (s)

X

Röstningsresultat

4 ja röster

3 nej röster


§14 Beslut om samråd för förslag till detaljplan för Orrnäset - Breviksvägen

Planberedningens beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag skicka ut förslaget till detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen på samråd.

Reservationer

Anders Bergérus för (s)-gruppen i planberedningen reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Mikael Gustavsson för vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning har upprättat förslag till detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen för samråd.

Planens syfte är att anpassa området Orrnäset – Breviksvägen för permanentboende enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnad av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt större byggrätter och möjlighet till styckning av stora fastigheter.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor):

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen.

Plankarta med bestämmelser upprättad i april 2006.

Beskrivning av naturvärden samt behovsbedömning av miljöbedömning.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag skicka ut samrådsförslaget till detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen.

Yrkanden

1. Anders Bergérus för (s)-gruppen i planberedningen yrkar att riktmärket för tomtstorlekar bör var cirka 2 000 m2. Vidare yrkas att enbostadshusen får bygga efter samma regler som i stora delar av kommunen. Huvudbyggnaden får vara på 200 m2 om inte något uthus uppförs och 160 m2 man uppför uthus.

2. Mikael Gustafsson för vänsterpartiet yrkar att byggrätterna begränsas till 160 m2 bruttoarea för huvudbyggnad och 30 m2 bruttoarea för uthus. Vidare yrkas att riktmärket för minsta tomtstorlek bör vara cirka 2 800 m2.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet från den socialdemokratiska gruppen och finner att planberedningen har avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet från vänsterpartiet och finner att planberedningen har avslagit yrkandet.

Det innebär att planberedningen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

____


§15 Markreservationsdokumentet

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Planarkitekt redovisar ärendet på sammanträdet

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.