Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2007-01-31

Sammanträde 2007-01-31

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Sammanträdesplan för år 2007

Planberedningens beslut

1. Förslaget till sammanträdesplan för år 2007 fastställs.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat följande förslag till sammanträdesplan för år 2007.

(Sportlov vecka 9. 26 februari – 2 mars)

(Påsklov vecka 14. 2 april – 6 april)

Sammanträdena börjar kl 08.30

Onsdagen den 31 januari

Onsdagen den 28 februari (sportlov)

Onsdagen den 28 mars

Onsdagen den 2 maj

Onsdagen den 20 juni

Onsdagen den 12 september

Onsdagen den 10 oktober

Måndagen den 12 november

Onsdagen den 19 december

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen fastställer sammanträdesplanen för år 2007.

_____

§2 Program för Tyresö centrum - redovisning av inkomna synpunkter

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Utställningen Förnyelse av Centrum har pågått under perioden 15 nov – 8 dec 2006. Cirka 4 500 – 5 000 personer har tittat på utställningen.

Redovisning av synpunkter som inkommit under utställningstiden (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

_____

§3 Förslag till detaljplan för Varvsvägen etapp 9 A, Tyresö Strand - redovisning av inkomna synpunkter

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Samrådförslaget har varit utsänt och utställt under tiden 22 november – 20 december 2006. Under samrådstiden har tre ”kvartersmöten” genomförts med fastighetsägarna inom området och Tyresö Strands Markägarförening.

Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit.

Stadsbyggnadschef redovisar inkomna synpunkter och de volymstudier som gjorts för området.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

_____

§4 Redovisning av pågående planarbeten (inklusive prioritering)

Planberedningens beslut

1. Ärendet bordläggs.