Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2007-09-12

Sammanträde 2007-09-12

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§24 Beslut om att upprätta ett samrådsförslag till detaljplan för kvarteret Järnet Östra

Dnr: 2007KSM0708

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur området kan disponeras med i första hand bostäder i kvartersformation samt hur Dalgränds förlängning möter Tyresövägen i en ny rondell.

  2. Planförslaget ska redovisas i planberedningen innan beslut om samråd tas.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Ersättaryttrande

Peter Bylund (mp) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Program för förnyelse och utveckling av Tyresö Centrum fungerar som programsamrådshandling för denna detaljplan.

Programmet och trafikanalysen över Tyresös centrala delar pekar ut genomfartstrafiken på Bollmoravägen som ett stort problem. En av flera förbättringar av infrastrukturen är att göra en ny infartsgata till centrum direkt från Tyresövägen.

Den nya vägen är tänkt att ansluta Tyresövägen i en cirkulationsplats. Samtidigt som detaljplanen tas fram kommer Tyresö kommun ansöka om att få ta över väghållaransvaret från Vägverket på sträckan mellan cirkulationsplatsen och den signalreglerade korsningen Tyresövägen – Bollmoravägen. Vägen får sänkt hastighet och ges en avsmalning.

Gällande plan har en pågående genomförandetid till och med 2015. En ny plan bedöms kunna göras i och med den tidigare oförutsedda förutsättningen Dalgränds förlängning.

Till ärendet hörande handling:

Start PM Samrådsförslag till detaljplan för kvarteret Järnet Östra daterad den 25 juni 2007 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur området kan disponeras med i första hand bostäder i kvartersformation samt hur Dalgränds förlängning möter Tyresövägen i en ny rondell.

Planförslaget ska redovisas i planberedningen innan beslut om samråd tas.

_____

§25 Beslut om samråd av förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum för delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:58 1 och 2:1

Dnr: 2007KSM0689

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka ut förslaget till detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum för delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:58 1 och 2:1 på samråd.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet att inte begränsa antalet våningar och att det ska vara minst 50 % hyreslägenheter (bilaga)

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Ersättaryttrande

Peter Bylund (mp) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Den 28 mars 2007 gav kommunstyrelsens planberedning Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum, som utgör etapp 3 i programmet.

Detaljplanens syfte är att dels utreda möjligheterna att uppföra ett höghus med ca 22 våningar samt ett lägre lamellhus med bostäder och fler kommersiella lokaler i anslutning till ”Coop-huset”, dels att utreda möjligheterna att anlägga en ny stadspark och ett nytt torg som ska sammankoppla centrumets olika delar.

Tanken är att fler centralt belägna bostäder och kommersiella lokaler i kombination med upprustade offentliga miljöer, ska skapa ett tryggare, vackrare och mer levande centrum.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor):

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum för delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:58 1 och 2:1 inom Tyresö kommun, Stockholms län.

- Planbestämmelser

- Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum för delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:58 1 och 2:1 inom Tyresö kommun, Stockholms län.

- Kvalitetsprogram för Tyresö centrum, utkast 2007-08-28

- Behovsbedömning tillhörande detaljplan för bostadsbebyggelse, park och torg i Tyresö centrum.

- Gestaltningsförslag, fasad mot söder.

- Gestaltningsförslag, fasad mot söder, natt

- Illustrationsplan Tyresö centrum med stadsparken.

- Trafikbullerutredning för Tyresö centrum

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka ut förslaget till detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum inom delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:58 1 och 2:1 på samråd.

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) lämnar följande två yrkanden:

- Förslaget till detaljplan ska begränsa höjden på husen till 8 – 10 våningar.

- Av förslaget till planbeskrivning ska det framgå att minst 50 % av de nya lägenheterna ska vara hyreslägenheter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Mikael Gustafssons (v) båda yrkanden och finner att planberedningen har avslagit båda yrkandena.

Därmed återstår bara ordförandens förslag till beslut.

_____

§26 Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Biträdande stadsbyggnadschef Elisabeth Argus redovisar ett förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.