Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2007-10-10

Sammanträde 2007-10-10

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§27 Behovsbedömning för detaljplan – en procedurfråga

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

När en detaljplan upprättas ska kommunen alltid ta ställning till om en miljöbedömning för planen behövs eller inte, det vill säga göra en så skallad behovsbedömning. En miljöbedömning ska genomföras om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningen ingår bland annat att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunens ställningstagande i behovsbedömningen ska göras tillgängligt för allmänheten och redovisas i planen.

Carl-Gustaf Hagander landssekreterare och före detta planchef på länsstyrelsen informerar vad som ingår i en behovsbedömning.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

_____


§28 Beslut om planuppdrag för detaljplan omfattande Solberga etapp 7 inkl bussvändslinga

Dnr: 2007KSM0553

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Solberga etapp 7 inkl bussvändslinga. I uppdraget ingår samråd och utredning om gatukostnader.

  2. Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderas att inte bevilja bygglov för nybyggnation i Solberga etapp 7 förrän detaljplanen antagits.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för det egna yrkandet (bilaga).

Peter Bylund (mp) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för det egna yrkandet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Solberga omfattas i huvudsak av äldre detaljplaner i form av avstyckningsplaner och byggnadsplaner avsedda för fritidshusbebyggelse. I takt med att andelen permanentboende har ökat i området har även belastningen på miljön ökat genom bland annat genom utsläpp av avloppsvatten. Dessutom har kraven på service och bättre vägstandard i området ökat.

Kommunfullmäktige gav därför i april 2000 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för hela Östra Tyresö (FÖP). Den ska fungera som program för kommande detaljplanering av området och som syftar till att göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Den nu aktuella detaljplanen utgör etapp 7 i detta arbete.

För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området samt en förbättring av vägstandarden. Brakmarsvägen kommer att breddas och även få en gång- och cykelbana. Vid Uddbykvarn ska vägen rätas ut och en bro anläggas över dalen.

Vid projektering av Brakmarsvägen har framkommit att Solberga etapp 7 även bör omfatta Brakmarsvägen norrut tills den korsar Kyrkvägen. Detta för att uppnå en modern vägstandard på hela vägen till Solberga och därmed möjliggöra busstrafik.

Idag finns inget lämpligt utrymme för att vända en buss inom etapp 7. Därför bör det utredas om en bussvändslinga kan inrymmas där Brakmarsvägen delas mot Bergholmsvägen, inom etapp 17.

Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen (120 – 160 m2 byggnadsarea och med en minsta tomtstorlek ca 2 000 m2)

En gatukostnadsutredning för denna etapp kommer att tas fram och kommer att löpa parallellt med detaljplanen.

Till ärendet hörande handlingar:

- Start PM Detaljplan för Solberga, Etapp 7

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Solberga etapp 7 inkl bussvändslinga. Dessutom ska etapp 7 utvidgas norrut till korsningen Brakmarsvägen/Kyrkvägen. I uppdraget ingår samråd och utredning om gatukostnader.

Vidare föreslås att planberedningen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation i Solberga etapp 7 förrän detaljplan antagits.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar att byggrätten ska begränsas till 160 m2 bruttoarea och 30 m2 bruttoarea för uthus.

Peter Bylund (mp) yrkar att byggrätterna ska begränsas till mellan 110 – 160 m2 bruttoarea.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Mikael Gustafssons (v) yrkande att byggrätten ska begränsas till 160 m2 bruttoarea och 30 m2 bruttoarea för uthus.

Ordföranden finner att planberedningen avslagit Mikael Gustafssons yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (mp) yrkande att byggrätterna ska begränsas till mellan 110 – 160 m2 bruttoarea.

Ordföranden finner att planberedningen avslagit Peter Bylunds yrkande.

Därmed återstår bara ordförandens förslag till beslut.

_____


§29 Enhetsplan för stadsbyggnadskontoret

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadschef Peter Hellsten redovisar stadsbyggnadskontorets enhetsplan.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.