Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2008-03-05

Sammanträde 2008-03-05

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§3 Planuppdrag, för cirkulationsplats vid Alléplan för en del av Kumla 3:1264

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande för cirkulationsplats vid Alléplan för en del av Kumla 3:1264.

Beskrivning av ärendet

Vägverket har i en förstudie/vägrevision föreslagit att Alléplans signalreglerade korsning ska ersättas med en cirkulationsplats strax söder om befintlig korsning. Därigenom är det möjligt att tillskapa ytterligare infartsparkeringar och en bättre lösning för bussar och gång- och cykeltrafikanter samtidigt som området får en tydligare estetisk utformning.

Detaljplanen för Alléplan har en flexibel utformning som möjliggör en ombyggnad av Gudöbroleden och en ny infart till området.

Detaljplanplan öster om Gudöbroleden anger parkmark för det område som behöver tas i anspråk för cirkulationsplatsen. Därför måste en ny detaljplan upprättas.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Den bedöms heller inte leda till några negativa effekter på människors hälsa och säkerhet. Det innebär att en miljöbedömning enligt miljöbalken inte behöva upprättas.

Till ärendet hörande handling

Start PM för cirkulationsplats vid Alléplan för en del av Kumla 3:1264 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan, med normalt planförfarande, för en cirkulationsplats vid Alléplan för en del av Kumla 3:1264.

_____


§4 Samråd om förslag till detaljplan för, cirkulationsplats vid Alléplan, Kumla 3:1264

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka ut förslaget till detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan, Kumla 3:1264, på samråd.

Beskrivning av ärendet

Den 5 mars 2008, § 3, fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur området kan disponeras för en cirkulationsplats vid Alléplan.

I vägverket förstudie / vägrevision för Gudöbroleden föreslås att Alléplans signalreglerade korsning ersätts med en cirkulationsplats. Vägverkets åtgärder på Gudöbroleden syftar till att minska bullret och att knyta samman det regionala gång- och cykelstråket. Genom att bygga cirkulationsplatsen förbättras trafiksäkerheten, ökar framkomligheten för kollektivtrafiken samt ger vägen en enhetlig gestaltning. Dessutom minskar antalet stopp vilket i sin tur ger mindre luftföroreningar.

Den mark som tas i anspråk är i gällande plan parkmark. Det innebär att en ny detaljplan för området måste upprättas. S

Till ärendet hörande handling

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan, Kumla 3:1264, daterad mars 2008 (aktbilaga).

- Planbestämmelser daterad 2008-02-22 (aktbilaga)

- Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan på del av fastigheten Kumla 3:1264 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att skicka ut förslaget till detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan på samråd.

_____


§5 Aktuella planprojekt

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Planchefen Sara Kopparberg redovisar aktuella planprojekt (aktbilaga) under följande rubriker:

- Planer som vunnit laga kraft men fortfarande är i genomförandeskedet.

- Överklagade planer.

- Pågående planer.

- Översiktsplan.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

_____


§6 Prioritering av planarbetet med start 2008 och 2009

Planberedningens beslut

1. Förslaget till prioritering av planarbetet med start under åren 2008 och 2009 godkänns.

Särskilt yttrande

Berit Assarsson (För Moderaterna), Kerstin Malmberg (För Folkpartiet Liberalerna) och Leif Kennerberg (För Kristdemokraterna) lämnar ett särskilt yttrande om prioriteringen av planarbetet.

Martin Nilsson (För Socialdemokraterna) lämnar ett särskilt yttrande om prioriteringen av planarbetet med start 2008 och 2009.

Beskrivning av ärendet

Planchefen Sara Kopparberg redovisar förslag till prioritering av planarbetet med start under åren 2008 och 2009 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar godkänna föreliggande förslag till prioritering av planarbetet med start under åren 2008 och 2009.

_____


§7 Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse 2007

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Den tidigare stadsbyggnadschefen Peter Hellsten stadsbyggnadskontorets kompletta verksamhetsberättelse för år 2007 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

_____


§8 Uttalande om principer för VA-anslutning av fastigheter belägna utanför fastställd detaljplan

Planberedningens beslut

1. Kommunstyrelseutskottet föreslås att som princip inte bevilja tillstånd för fastigheter utanför va-område att ansluta till va-nätet.

Beskrivning av ärendet

Några boende i anslutning till fastställda detaljplaner har framfört önskemål om att få ansluta sig till kommunens vatten och avloppsnät.

Av fördjupade översiktplan för Östra Tyresö framgår de att det kommer att ta flera decennier att förse hela området med detaljplaner. Framtagandet av varje detaljplan beräknas att ta cirka 1,5 år. Utbyggnaden av vatten och avlopp tar cirka 1 år och kan påbörjas först när detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Ifall en detaljplan överklagas kan planprocessen förlängas något år.

Avgränsningen av de olika detaljplanerna styrs i stor utsträckning av områdets tekniska förutsättningar, t ex möjligheten att ansluta till huvudledningar för vatten och avlopp. Andra faktorer som påverkar är miljöaspekter, t ex brist på dricksvatten och de boendes önskemål. Andra faktorer som påverkar gränsdragningen är de enskildas och kommunens kostnader för bland annat gator, vägar belysning med mer Avgränsningarna för respektive detaljplan återfinns i den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö.

Under själva planprocessen finns det möjligheter för enskild fastighetsägare, intresseorganisationer att påverka detaljplanernas omfattning, utformning med mera.

Genom att ansluta fastigheter i direkt anslutning till en fastställd detaljplan kan medföra negativa konsekvenser för det fortsatta planarbetet och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

Ordförandeutlåtande

Kommunen har fått några förfrågningar om anslutning till va-nätet från fastighetsägare gränsande till de nya detaljplaneområdena på Brevikshalvön. Det är förståeligt att de vill ansluta, när ledningarna finns framdragna till grannfastigheten. Men det får konsekvenser, som vi måste beakta.

Min uppfattning är att det blir ohållbart att ansluta angränsande fastigheter, som inte ingår i aktuell detaljplan. Det skulle hela tiden bli nya gränsdragningar. Undantag måste dock kunna göras för mycket särskilda fall och får bedömas från fall till fall.

Jag föreslår att Planberedningen i ett uttalande till kommunstyrelseutskottet föreslår att principen skall vara att inte bevilja tillstånd för fastigheter utanför va-område att ansluta till va-nätet.

_____


§9 Avtackning av Mikael Gustafsson

Ordförande Berit Andersson tackar Mikael Gustafsson (v) som nu lämnar kommunen för att flytta till Nynäshamns kommun.

Jag framför därmed mitt och planberedningens stora tack till dig, Mikael, för det stora intresse och engagemang du visat i ditt politiska arbete med utveckla dagens och framtidens Tyresö. Vi önskar dig också lycka med din nya framtid i Nynäshamn.