Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-03-28

Sammanträde 2018-03-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen plan 1

1 Återrapportering av granskning gruppbostäder enligt LSS i privat regi

Dnr 2017/SN 0206 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kvalitetsenhet genomförde 2017 en kvalitetsgranskning av de två privata utförare som bedriver gruppbostäder enligt LSS i Tyresö kommun. Resultatet redovisades för socialnämnden den 25 oktober som beslutade att åtgärder till följd av granskningarna återrapporteras våren 2018 (§ 1086).

Vid detta sammanträde informerar verksamhetschef Anna Thomsson från Olivia Omsorg AB om kvalitetsarbetet och arbetet med åtgärder vid gruppbostäderna Tärningen och Villa Linde.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-10-25, § 1086.pdf

2 Granskning gruppbostäder enligt LSS i kommunal regi, Villa Sjöhagen

Dnr 2018/SN 0051 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört granskning av Villa Sjöhagen. Villa Sjöhagen är en gruppbostad för vuxna personer
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och drivs i kommunal regi. Granskningen visar att Villa Sjöhagen har en väl fungerande verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Villa Sjöhagen.pdf
Granskningsrapport Villa Sjöhagen 2018.pdf

3 Kvalitetsgranskning av Omsorgshuset personlig assistans

Dnr 2018/SN 0052 013

Socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till socialnämnden senast 31 oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört granskning av Omsorgshuset i Stockholm AB. Omsorgshuset är kommunens utförare av personlig assistans.

Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns flera utvecklingsområden i verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Omsorgshuset.pdf
Granskningsrapport personlig assistans 2018.pdf

4 Ekonomisk uppföljning per 28 februari

Dnr 2018/SN 0053 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Rapporten noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till socialnämnden 25 april 2018 med en plan innehållande kraftfulla åtgärder för att radikalt minska det prognostiserade underskottet för den kommunala hemtjänsten innevarande år.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 28 februari avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk rapport per februari 2018.pdf

5 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2019

Dnr 2018/SN 0056 010

Socialnämndens förslag till beslut

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

6 Riktlinjer för social dokumentation

Dnr 2018/SN 0045 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning antas.
2.Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen, antagna den 20 februari 2008, § 1013, upphävs.
3. Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS, antagna den 27 maj 2009, § 1037, upphävs.
4. Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt LSS, antagna den 21 april 2010, § 1029, upphävs.
5. De nya riktlinjerna tillämpas från och med den 1 maj 2018.

Beskrivning av ärendet
I januari 2015 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014: 5, i kraft. Mot bakgrund av detta har nya riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning arbetats fram. Socialnämnden föreslås besluta om att anta de nya riktlinjerna och att, i samband med det, upphäva befintliga riktlinjer för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer.pdf
Riktlinjer social dokumentation ÄO FO.docx.pdf

7 Svar på remiss om Integrationsstrategi

Dnr 2018/SN 0057 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialnämnden noterar förvaltningens synpunkter på föreslagen integrationsstrategi.
2. Socialnämnden överlämnar synpunkterna till kommunledningsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fick under 2016 i uppdrag att ta fram en integrationsstrateg. Vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 12 december 2017 föreslog nämnden kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslagit att kommunstyrelsen remitterar förslaget till integrationsstrategi till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för synpunkter. Synpunkterna ska vara kommunledningsutskottet tillhanda senast 29 mars.

Socialförvaltningen har föreslagit ett antal synpunkter.

Bilagor
Synpunkter på integrationsstrategi.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §18.pdf

8 Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten *

Dnr 2017/SN 0249 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson och Anita Mattsson från Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att Tyresö kommun ska inleda ett arbete för att återgå till lag (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) istället för lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), när det gäller upphandling inom hemtjänst och socialpsykiatriskt boendestöd i hemmiljö.

Socialförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen.

Ordförandeutlåtande
För oss i alliansen har LOV betraktats som ett naturligt steg och utgör en utveckling av den tidigare förda politiken i kommunen. Målsättningar har dels varit att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten och att erbjuda större valfrihet till medborgarna. Socialförvaltningen är numera också organiserad utifrån en beställar- och utförarmodell som lämpar sig väl för ett valfrihetssystem i enlighet med LOV.

De brukarundersökningar som utförts visar att brukarna generellt sett är mycket nöjda med den service de får i Tyresö. 2017 svarade hela 91 procent att de var nöjda eller mycket nöjda. En siffra som är högre än både länet och riket.

Att LOV dessutom stimulerar företagsamhet, grunden för vår välfärd, är att betrakta som en positiv bonus.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2018-02-22 (extra sammanträde), 2018-03-13.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut mars.pdf
Beslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2018.pdf

10 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista mars.pdf

11 Anmälningar/meddelanden 2018

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden mars listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden mars.pdf
Nyhetsbrev nr 1 2018.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-02-22 §14.pdf
Information om Fyran.pdf
Fördelning stimulansmedel äldreomsorgen 2018.pdf

§1023 Återrapportering av granskning gruppbostäder enligt LSS i privat regi

Dnr 2017/SN 0206 013

Socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kvalitetsenhet genomförde 2017 en kvalitetsgranskning av de två privata utförare som bedriver gruppbostäder enligt LSS i Tyresö kommun. Resultatet redovisades för socialnämnden den 25 oktober som beslutade att åtgärder till följd av granskningarna återrapporteras våren 2018 (§ 1086).
 
Vid detta sammanträde informerar områdeschef Anna Thomsson och verksamhetschef Madeleine Solenäng från Olivia Omsorg AB om kvalitetsarbetet och arbetet med åtgärder vid gruppbostäderna Tärningen och Villa Linde.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-10-25, § 1086.pdf

§1024 Granskning gruppbostäder enligt LSS i kommunal regi, Villa Sjöhagen

Dnr 2018/SN 0051 013

Socialnämndens beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört granskning av Villa Sjöhagen. Villa Sjöhagen är en gruppbostad för vuxna personer
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och drivs i kommunal regi. Granskningen visar att Villa Sjöhagen har en väl fungerande verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Villa Sjöhagen.pdf
Granskningsrapport Villa Sjöhagen 2018.pdf

§1025 Kvalitetsgranskning av Omsorgshuset personlig assistans

Dnr 2018/SN 0052 013

Socialnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till socialnämnden senast 31 oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört granskning av Omsorgshuset i Stockholm AB. Omsorgshuset är kommunens utförare av personlig assistans.

Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns flera utvecklingsområden i verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Omsorgshuset.pdf
Granskningsrapport personlig assistans 2018.pdf

§1026 Ekonomisk uppföljning per 28 februari

Dnr 2018/SN 0053 10

Socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till socialnämnden 25 april 2018 med en plan innehållande kraftfulla åtgärder för att radikalt minska det prognostiserade underskottet för den kommunala hemtjänsten innevarande år.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 28 februari avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Yrkande
Carl Johan Carlson (S) yrkar på ändring av beslutspunkt 2 till "Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma till socialnämndens sammanträde i maj med en analys avseende åtgärder för att uppnå en budget i balans. I analysen ska ingå bland annat frågor som rör personalsituation, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, resursfördelning, konsultbemanning samt schemaläggning för ökad kontinuitet i hemtjänsten."
 
Peter Söderlund (MP) stödjer socialdemokraternas alternativyrkande till beslutspunkt 2.
 
Christina Rosén (V) vill ha antecknat i protokollet att hon hade stött socialdemokraternas alternativyrkande till beslutspunkt 2 om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden bifaller punkten 1 i ordförandens förslag och finner att socialnämnden bifaller den.
 
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden bifaller beslutspunkt 2 i ordförandens förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om socialnämnden bifaller beslutspunkt 2 enligt alternativyrkande från Carl Johan Karlson (S) med flera. Ordföranden finner att socialnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut avseende beslutspunkten 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk rapport per februari 2018.pdf

§1027 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2019

Dnr 2018/SN 0056 010

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen genomförde som en del av arbetet med 2018 års kommunplan och nämndplan en behovsanalys avseende verksamhetsutveckling och välfärdsteknik inom socialnämndens verksamheter (2017/SN 0066). Arbetet skedde i workshopsform. Behovsanalysen beskriver kortfattat hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtida behov och möjliggöra effektiviseringar inom socialnämndens verksamheter. 

Inför det kommande arbetet med 2019 års kommunplan och nämndplan har behovsanalysen följts upp och kompletterats. Med finns även de prioriterade områden som lyfts fram i socialnämndens nämndplan för år 2018 samt framtida tillkommande omsorgsbehov som inte bedöms kunna rymmas inom socialnämndens nuvarande ekonomiska ramar.
 
Socialförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys SN.pdf

§1028 Riktlinjer för social dokumentation

Dnr 2018/SN 0045 003

Socialnämndens beslut
1. Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning antas.
2.Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen, antagna den 20 februari 2008, § 1013, upphävs.
3. Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS, antagna den 27 maj 2009, § 1037, upphävs.
4. Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt LSS, antagna den 21 april 2010, § 1029, upphävs.
5. De nya riktlinjerna tillämpas från och med den 1 maj 2018.

Beskrivning av ärendet
I januari 2015 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014: 5, i kraft. Mot bakgrund av detta har nya riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning arbetats fram. Socialnämnden föreslås besluta om att anta de nya riktlinjerna och att, i samband med det, upphäva befintliga riktlinjer för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer.pdf
Riktlinjer social dokumentation ÄO FO.docx.pdf

§1029 Svar på remiss om Integrationsstrategi

Dnr 2018/SN 0057 003

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar förvaltningens synpunkter på föreslagen integrationsstrategi.
2. Socialnämnden överlämnar synpunkterna till kommunledningsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fick under 2016 i uppdrag att ta fram en integrationsstrateg. Vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 12 december 2017 föreslog nämnden kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslagit att kommunstyrelsen remitterar förslaget till integrationsstrategi till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för synpunkter. Synpunkterna ska vara kommunledningsutskottet tillhanda senast 29 mars.
 
Socialförvaltningen har föreslagit ett antal synpunkter.

Bilagor
Synpunkter på integrationsstrategi.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §18.pdf

§1030 Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten

Dnr 2017/SN 0249 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson och Anita Mattsson från Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att Tyresö kommun ska inleda ett arbete för att återgå till lag (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) istället för lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), när det gäller upphandling inom hemtjänst och socialpsykiatriskt boendestöd i hemmiljö.
 
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen.

Ordförandeutlåtande
För oss i alliansen har LOV betraktats som ett naturligt steg och utgör en utveckling av den tidigare förda politiken i kommunen. Målsättningar har dels varit att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten och att erbjuda större valfrihet till medborgarna. Socialförvaltningen är numera också organiserad utifrån en beställar- och utförarmodell som lämpar sig väl för ett valfrihetssystem i enlighet med LOV.

De brukarundersökningar som utförts visar att brukarna generellt sett är mycket nöjda med den service de får i Tyresö. 2017 svarade hela 91 procent att de var nöjda eller mycket nöjda. En siffra som är högre än både länet och riket.
 
Att LOV dessutom stimulerar företagsamhet, grunden för vår välfärd, är att betrakta som en positiv bonus.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Peter Söderlund (MP) stödjer socialdemokraternas yrkande.
 
Gerd Dufberg (M) och Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller Carl Johan Karlsons (S) yrkande.

Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.pdf

§1031 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.
 
Socialutskottet 2018-02-22 (extra sammanträde), 2018-03-13.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut mars.pdf
Beslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2018.pdf

§1032 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista mars.pdf

§1033 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden mars listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden mars.pdf
Nyhetsbrev nr 1 2018.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-02-22 §14.pdf
Information om Fyran.pdf
Fördelning stimulansmedel äldreomsorgen 2018.pdf