Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-10-31

Sammanträde 2018-10-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen plan 1

1 Återrapportering av granskning av personlig assistans i privat regi.

Dnr 2018/SN 0052 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ansvariga från Omsorgshuset AB, kommunens utförare av personlig assistans, informerar muntligt om åtgärder till följd av den kvalitetsgranskning som presenterades för socialnämnden den 28 mars 2018 (bilaga).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28, § 1025.pdf

2 Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom socialnämndens områden

Dnr 2018/SN 0090 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att föra in plan för verksamhetsutveckling i form av digitala hjälpmedel i aktuella nämndplaner för 2019.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens förvaltningschef har av socialnämndens ordförande fått i uppdrag att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens områden. Vidare ska de nämndmål som rör digitalisering kommenteras. Förvaltningen har tagit fram en skrivelse där bland annat behov och förutsättningar för införande av välfärdsteknik i förvaltningen beskrivs. Vidare kommenteras de nämndmål/uppdrag för 2018 som rör digitalisering.

Digitalisering beskrivs som en självklar del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Förvaltningen föreslår därför att vidare planering för införande av välfärdsteknik inom socialnämndens områden framöver förs in i ordinarie styrdokument, det vill säga i nämndplaner inför 2019. Vidare föreslås uppföljning inom området ske inom ramen för ordinarie uppföljningar.

Bilagor
Digitalisering inom socialnämndens områden 2018.pdf
Sammanfattande lista verksamhetsutveckling digitalisering.pdf

3 Återrapportering av granskning av barn- och ungdomsenheten.

Dnr 2018/SN 0112 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Anna-Lena Engstedt informerar muntligt om åtgärder i samband med den granskning som presenterades för socialnämnden den 20 juni 2018 (bilaga).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20, § 1051.pdf

4 Ekonomisk uppföljning per 30 september

Dnr 2018/SN 0053 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 september 2018 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk rapport per 30 sept 2018.pdf
Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen per september 2018.pdf

5 Kartläggning - Fördelas hemtjänstens resurser på ett jämställt sätt?

Dnr 2018/SN 0162 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Utredningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 2012 en motion om hållbart jämställdhetsarbete med hjälp av jämställdhetsintegrering som strategi. Motionen innehöll flera förslag, varav två att-satser efter remiss besvarades av socialnämnden. På socialnämndens sammanträde den 19 september 2012, § 1087 ansågs att-satsen avseende kartläggning kring jämställt ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området besvarad.

Socialnämnden bedömde däremot att Miljöpartiets förslag om att kartlägga huruvida hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt skulle genomföras, genom en statistisk översyn av biståndsbedömda beslut. På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2016, § 53 framgår att kommunfullmäktige biföll motionens fjärde att-sats i enlighet med socialnämndens förslag till beslut.

Socialförvaltningen har sett över resursfördelningen med hjälp av statistisk översyn. Vidare har ett antal akter granskats för att undersöka eventuella skillnader i beskrivningen och bedömningen av kvinnors respektive mäns ansökningar om hemtjänstinsatser. Resultatet av kartläggningen presenteras i bilagd tjänsteskrivelse.

Bilagor
Kartläggning om hemtjänstens resurser fördelas jämställt..pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2018-09-20 (extra sammanträde), 2018-09-25 (ordinarie sammanträde), 2018-10-23 (ordinarie sammanträde).

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut oktober.docx.pdf

7 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista.docx.pdf

8 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden oktober listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden oktober.docx.pdf
Beslut KR i mål 4107-18.pdf
Beslut i KR i mål 4106-18.pdf
Nyhetsbrev nr 5 Samordningsförbundet Östra södertörn.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 167.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 170.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 172.pdf

§1067 Återrapportering av granskning av personlig assistans i privat regi.

Dnr 2018/SN 0052 013
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kerstin Lundin, VD, Annemarie Tidal, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lisa Knutsson, enhetschef samt Shwan Diliwi, enhetschef från Omsorgshuset AB, kommunens utförare av personlig assistans, informerar muntligt om åtgärder till följd av den kvalitetsgranskning som presenterades för socialnämnden den 28 mars 2018 (bilaga).
 
Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28, § 1025.pdf

§1068 Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom socialnämndens områden

§ 1068 Dnr 2018/SN 0090 003
 
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att föra in plan för verksamhetsutveckling i form av digitala hjälpmedel i aktuella nämndplaner för 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens förvaltningschef har av socialnämndens ordförande fått i uppdrag att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens områden. Vidare ska de nämndmål som rör digitalisering kommenteras. Förvaltningen har tagit fram en skrivelse där bland annat behov och förutsättningar för införande av välfärdsteknik i förvaltningen beskrivs. Vidare kommenteras de nämndmål/uppdrag för 2018 som rör digitalisering.
 
Digitalisering beskrivs som en självklar del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Förvaltningen föreslår därför att vidare planering för införande av välfärdsteknik inom socialnämndens områden framöver förs in i ordinarie styrdokument, det vill säga i nämndplaner inför 2019. Vidare föreslås uppföljning inom området ske inom ramen för ordinarie uppföljningar.
 
Bilagor
Digitalisering inom socialnämndens områden 2018.pdf
Sammanfattande lista verksamhetsutveckling digitalisering.pdf

§1069 Återrapportering av granskning av barn- och ungdomsenheten.

Dnr 2018/SN 0112 013
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Anna-Lena Engstedt informerar muntligt om åtgärder i samband med den granskning som presenterades för socialnämnden den 20 juni 2018 (bilaga).
 
Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20, § 1051.pdf

§1070 Ekonomisk uppföljning per 30 september

Dnr 2018/SN 0053 10
 
Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 september 2018 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk rapport per 30 sept 2018.pdf
Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen per september 2018.pdf

§1071 Kartläggning - Fördelas hemtjänstens

Dnr 2018/SN 0162 50
 
Socialnämndens beslut
- Utredningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 2012 en motion om hållbart jämställdhetsarbete med hjälp av jämställdhetsintegrering som strategi. Motionen innehöll flera förslag, varav två att-satser efter remiss besvarades av socialnämnden. På socialnämndens sammanträde den 19 september 2012, § 1087 ansågs att-satsen avseende kartläggning kring jämställt ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området besvarad. Socialnämnden bedömde däremot att Miljöpartiets förslag om att kartlägga huruvida hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt skulle genomföras, genom en statistisk översyn av biståndsbedömda beslut. På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2016, § 53 framgår att kommunfullmäktige biföll motionens fjärde att-sats i enlighet med socialnämndens förslag till beslut.
 
Socialförvaltningen har sett över resursfördelningen med hjälp av statistisk översyn. Vidare har ett antal akter granskats för att undersöka eventuella skillnader i beskrivningen och bedömningen av kvinnors respektive mäns ansökningar om hemtjänstinsatser. Resultatet av kartläggningen presenteras i bilagd tjänsteskrivelse.
 
Bilagor
Kartläggning om hemtjänstens resurser fördelas jämställt..pdf

§1072 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.
 
Socialutskottet 2018-09-20 (extra sammanträde), 2018-09-25 (ordinarie sammanträde), 2018-10-23 (ordinarie sammanträde).
 
Bilagor
Bilaga delegationsbeslut oktober.docx.pdf
Bilaga delegationsbeslut rättelse.docx.pdf
 

§1073 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.
 
Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista.docx.pdf

§1074 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden oktober listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Socialnämndens meddelanden oktober.docx.pdf
Beslut KR i mål 4107-18.pdf
Beslut i KR i mål 4106-18.pdf
Nyhetsbrev nr 5 Samordningsförbundet Östra södertörn.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 167.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 170.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 172.pdf