Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-01-19

Sammanträde 2005-01-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

Ordförande Kerstin Malmberg

Sekreterare Marja Alén

1 Familjecenter med öppna förskolan – redovisning av enkätundersökning år 2004

Ärendebeskrivning

Undersökning mäter attityder och nöjdhetsgrad hos de föräldrar och familjer som besöker Familjecenters verksamhet och Öppna förskolan. Undersökningen gjordes 3 oktober november - 2 november 2004 i form av enkäter till besökarna. Motsvarande enkätundersökning genomfördes 1999 - 2002, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten mellan åren. Av sammanfattningen i rapporten framgår att föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten i sin helhet.

I förordet skriver Renée Walter, enhetschef på Familjecenter, att Familjecenter visat sig vara en bra verksamhet för kommunens invånare, att de fortfarande tycker att det är bra med samverkan mellan olika verksamheter, att öppna förskolan är viktig, att personalen verkar kompetent och att man kan rekommendera andra att ta kontakt med Familjecenter. Kommentarerna delas av avdelningschef på individ- och familjeomsorgen och av förvaltningschef.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen av enkätresultatet.

2 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2004-12-18 och 2004-12-29
- Omsorgsutskottet 2005-01-18

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut har även fattats i följande ärenden:
- Föreningsstöd (bilaga)
- Yttrande till Länsstyrelsen (bilaga)

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

3 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen
- Meddelandeblad dec 2004; Jämkning av matavgiften inom äldre- och handikappomsorgen (bilaga)
- Meddelandeblad, dec 2004; Riksnormen för försörjningsstöd 2005 - ändring i socialtjänstförordningen 2002:937 (bilaga)
- Nytt från Socialstyrelsen; nr 41 och nr 42 (bilagor)
- Socialstyrelsens äldredagar 2005, inbjudan till konferens den 7-8 mars 2005
- Fria viljor lyfter Sverige, konferens om den ideella sektorn den15 mars 2005

Lotteriinspektionen
- Information till samtliga socialnämnder och kommunala handläggare av förströelseautomater (bilaga)

Statens institutionsstyrelse, SiS
- Förändrade avgifter från och med januari 2005 (bilaga)

Svenska Kommunförbundet, cirkulär
- 2004:104 Information angående personlig assistans och bilkörning

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Tillsyn av särskilt boende, meddelande om besök hos förvaltningen 2005-02-02

Kommunfullmäktige, protokoll
- 2004-11-18, § 75 Budget för Tyresö kommun 2005 och KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2005-2007
- 2004-12-09, § 85 Informationspolicy för Tyresö kommun

Kommunala handikapprådet
- Protokoll, 2004-11-25

Kommunala pensionärsrådet
- Protokoll 2004-12-08

Psykiatrins förtroenderåd
- Protokoll, 2004-11-25

Skrivelser m.m.
- Sveriges Pensionärsförbund, skrivelse Plats på servicehus - utan biståndsbeslut! (bilaga)
- Tidningen Mitt i Tyresö 4 dec 2004, artikel om korttidsvård på Mallorca (bilaga)

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

4 Information

- Muntlig information från förvaltningen.

- Muntlig information från ledamöter som deltagit i olika råd eller grupper (se bif förteckning).
Bilagor till protokoll
Närvarolista050119.pdf (11 kb)
Mötesinformation

 

§1001 Familjecenter med öppna förskolan - redovisning av enkätundersökning 2004

Dnr 1/05-759

Ärendebeskrivning

Undersökning mäter attityder och nöjdhetsgrad hos de föräldrar och familjer som besöker Familjecenters verksamhet och Öppna förskolan. Undersökningen gjordes 3 oktober november - 2 november 2004 i form av enkäter till besökarna. Motsvarande enkätundersökning genomfördes 1999 – 2002, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten mellan åren. Av sammanfattningen i rapporten framgår att föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten i sin helhet.

I förordet skriver Renée Walter, enhetschef på Familjecenter, att Familjecenter visat sig vara en bra verksamhet för kommunens invånare, att de fortfarande tycker att det är bra med samverkan mellan olika verksamheter, att öppna förskolan är viktig, att personalen verkar kompetent och att man kan rekommendera andra att ta kontakt med Familjecenter. Kommentarerna delas av avdelningschef på individ- och familjeomsorgen och av förvaltningschef.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen av enkätresultatet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1002 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2/05-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2004-12-18, 2004-12-29 och 2005-01-19

- Omsorgsutskottet 2005-01-18

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut har även fattats i följande ärenden:

- Föreningsstöd (bilaga)

- Yttrande till Länsstyrelsen avseende tillsyn av Tyresögården (bilaga).

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar in särskilt yttrande

angående yttrandet till Länsstyrelsen (bilaga).

__________


§1003 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Meddelandeblad dec 2004; Jämkning av matavgiften inom äldre- och handikappomsorgen (bilaga)

- Meddelandeblad, dec 2004; Riksnormen för försörjningsstöd 2005 – ändring i socialtjänstförordningen 2002:937 (bilaga)

- Nytt från Socialstyrelsen; nr 41 och nr 42 (bilagor)

- Socialstyrelsens äldredagar 2005, inbjudan till konferens den 7-8 mars 2005

- Fria viljor lyfter Sverige, konferens om den ideella sektorn den15 mars 2005

Lotteriinspektionen

- Information till samtliga socialnämnder och kommunala handläggare av förströelseautomater (bilaga)

Statens institutionsstyrelse, SiS

- Förändrade avgifter från och med januari 2005 (bilaga)

Svenska Kommunförbundet, cirkulär

- 2004:104 Information angående personlig assistans och bilkörning

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Tillsyn av särskilt boende, meddelande om besök hos förvaltningen 2005-02-02

Kommunfullmäktige, protokoll

- 2004-11-18, § 75 Budget för Tyresö kommun 2005 och KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2005-2007

- 2004-12-09, § 85 Informationspolicy för Tyresö kommun

Kommunala handikapprådet

- Protokoll, 2004-11-25

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll 2004-12-08

Psykiatrins förtroenderåd

- Protokoll, 2004-11-25

Skrivelser m.m.

- Sammanslagning av BUP-mottagningarna i Tyresö och Haninge, skrivelse till sjukvårdsberedning Sydost, 2005-01-12, (bilaga)

- Sveriges Pensionärsförbund, skrivelse Plats på servicehus – utan biståndsbeslut! (bilaga)

- Tidningen Mitt i Tyresö 4 dec 2004, artikel om korttidsvård på Mallorca (bilaga)

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______


§1004 Information

Kerstin Malmberg, Anita Brynje och Anita Lindbohm

- Information om kommunens krishantering med anledning av flodvågskatastrofen i Asien.

Ossian Lundström

- Information från senaste mötet i KPR (Kommunala Pensionärsrådet).

Bengt Bergström

- Information från senaste mötet i KHR (Kommunala Handikapprådet).

Anita Brynje

- Information om den pågående organisationsöversynen för socialförvaltningen.

- Information om det preliminära resultatet i bokslutet för 2004.

__________