Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-08-30

Sammanträde 2006-08-30

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1038 Information om ett s.k Miltonprojekt, dubbeldiagnos

Dnr 67/06-753

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har erhållit statliga medel, s.k. Miltonpengar, för ett antal projekt. Ett av dem är projektet Milton dubbeldiagnosteamet. Socialförvaltningen vill lämna information om projektet till nämnden.

Ansa Haapala, Agata Svensson, Katrin Hernbeck och Ann Hercules informerar om arbetet i projektet. Till ärendet bifogas promemorian ”MDD-teamet”

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1039 Utökning av omvårdnadsbidraget

Dnr 91/06-053

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsbidraget ges som en uppmuntran till anhöriga som vårdar sin närstående i hemmet. Bidraget ska ses som ett stimulansbidrag till de personer, vilkas familjer utför väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst. Omvårdnadsbidraget ges som bistånd i frivillig form från kommunens sida, jml SoL 4:2.

För att få bidraget krävs att den som vårdas är i behov av omfattande omvårdnad, är 65 år eller äldre, folkbokförd och fast boende i ordinärt boende i Tyresö kommun. Den som vårdar förutsätts ha kompetens för uppgiften och vara bosatt på samma adress som den som vårdas. Bidraget utges idag med 40 % av prisbasbeloppet vilket år 2006 blir 1323 kr/månad.

Nu föreslås att omvårdnadsbidraget utökas med ytterligare en nivå. Detta för att öka stödet till anhöriga som möjliggör kvarboende.

Den nivå som föreslås är på 60% av prisbasbeloppet vilket år 2006 är 1985 kr/månad. Hjälpbehovet skall vara varaktigt och omfattande i form av personlig omvårdnad. För att erhålla denna nivå skall behovet bestå av tillsyn i princip dygnet runt, med insatser som ofta inte kan planeras.

Även vissa ändringar i riktlinjerna för utbetalning föreslås. Avdrag görs med 1/30 för varje dag i månaden som bidragstagaren inte vistas i hemmet, t.ex. vid växelvård/korttidsvård eller sjukhusvistelse.

Dessa ändringar skulle i dagsläget medföra en merkostnad för omvårdnadsbidraget med ca 105 000 kronor på årsbasis.

Förändringen föreslås gälla från och med 2007-01-01 och finansieras inom budgetramen

Ordförandens förslag

- Omvårdnadsbidraget utökas med en nivå fr.o.m. 2007-01-01.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Särskilt yttrande

- Eva Westin Gustafsson lämnar in särskilt yttrande (bilaga).

_________


§1040 Omvårdnadsinsatser inom kundvalet

Dnr 95/06-732

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslöt i sammanträdet den 2001-06-20 att på försök införa kundval inom hemtjänstens serviceinsatser städning, tvätt och inköp. Kundvalet permanentades genom beslut i socialnämnden 2004-06-09.

Kundvalet omfattar nu endast serviceinsatser, inte omsorg. De utvärderingar som gjorts visar att brukarna i stort är nöjda med de privata företagen och möjligheten att kunna välja utförare. För närvarande finns sex godkända företag för serviceinsatser, av vilka tre nyligen tillkommit. Antalet brukare är 63 personer.

Eftersom hemtjänsten är i tillväxt och kundvalet fungerat bra hittills har majoriteten under en längre tid fört diskussioner om utökning av kundvalet så att det även skulle omfatta omvårdnadsinsatser. Förvaltningen bedömer att tidpunkten nu är lämplig att införa kundval för omvårdnaden. Förslaget är att upphandla ett mindre antal företag utifrån bland annat kvalitetskriterier. Brukarna som vill ha privat utförare kan sedan välja mellan de företag som kommunen tecknat avtal med.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om införande av kundval inom hemtjänsten omfattande både service- och omvårdnadsinsatser med sikte på genomförande under 2007.

Yrkande

- Eva Westin Gustafsson (v) yrkar avslag på ordförandens förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

- Eva Westin Gustafsson lämnar in reservation (bilaga).

_________


§1041 Kompetensstegen inom äldreomsorgen – ansökan om kompletterande medel hos Socialdepartementet

Dnr 29/06-053

Ärendebeskrivning

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre.

Tyresö kommun har tidigare ansökt medel ur Kompetensstegen för perioden 2005-2008. Ansökan omfattade dels de projekt som drivs av enbart Tyresö, och dels de projekt som drivs av FoU-center Nestor i samarbete med södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö. Beslutet om att ansöka medel fattades av socialnämnden vid sammanträdet 2005-06-15 och av kommunstyrelsen vid sammanträdet 2005-08-30.

Föreliggande kompletterande ansökan avser extern utvärdering och utbildningspaket av de två projekt som FoU-center Nestor redan startat och för vilka medel beviljats ur Kompetensstegen; dels projektet Demenshandikapp och bemötande, och dels projektet Fall och fallprevention.

För att dessa projekts lärandekoncept för verksamhetsnära kompetensutveckling långsiktigt ska kunna integreras i kommuners verksamheter behövs en grundlig utvärdering, projektdokumentation och framtagande av utbildningspaket.

Den totala kostnaden för ovanstående beräknas bli totalt 800 tkr fördelat mellan åren 2007 och 2008. Södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö ansöker om detta belopp tillsammans genom att varje kommun för sin del fattar beslut om sin andel av beloppet. Tyresös andel (17,97 %) blir 71.880 kronor för år 2007 och lika mycket för år 2008, totalt 143.760 kronor.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen ansöka om medel hos Socialdepartementet ur Kompetensstegen för extern utvärdering och utbildningspaket av två projekt med totalt 143.760 kronor för åren 2007 och 2008.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1042 Redovisning av förvaltningens internkontrollplan 2005

Dnr 93/06-049

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ansvarar enligt redovisningsreglementet för den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det ankommer på förvaltningschef eller motsvarande att ge mera konkreta anvisningar om hur kontrollen ska genomföras och att rapportera till nämnden hur kontrollen utformas och fungerar.

I alla organisationer finns risk för att oönskade händelser inträffar. I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt möjligt eliminera dessa. Det ankommer på respektive chef att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika att de realiseras. Resultatet av varje års granskning ska redovisas för nämnden och kommunstyrelsen.

Inga väsentliga brister har konstaterats. Föregående års brister för förmedlade medel inom avdelningen Familj och Försörjning har avsevärt förbättrats. Förvaltningen är trogen de ramavtal som granskats. Mindre avsteg har skett vid livsmedelsinköp men de har anmälts till inköpsavdelningen för komplettering vid kommande livsmedelsupphandling.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1043 Ekonomisk uppföljning januari – juli 2006

Dnr 46/06-042

Ärendebeskrivning

Förvaltningarna lämnar regelbundet en ekonomisk månadsuppföljning av innevarande års budget med redovisning av kostnader, intäkter och netto. I månadsuppföljningen lämnas kommentarer till både period- och årsutfallet samt planerade åtgärder. Månadsuppföljningen lämnas av förvaltningarna till kommunstyrelsen.

Månadsuppföljningen avser budget och förbrukning för tiden januari – juli 2006. Årsutfallet för 2006 beräknas till 700 tkr. Uppföljningen bifogas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar månadsuppföljningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

§1044 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 22/06-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2006-07-14, 2006-07-28, 2006-08-15

- Omsorgsutskottet 2006-05-30, 2006-06-27, 2006-08-29

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_______


§1045 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (bilagor)

Regeringskansliet

- Faktablad - Nya vårdnadsregler (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Utvecklingsmedel för behandlingsinsatser (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting

- Cirkulär 2006:33- Förändringar i Försäkringskassans regelverk avseende assistansersättning.

- Cirkulär 2006:35- Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt sanktionsavgift. (bilaga)

- Cirkulär 2006:37- Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre samt Parbogaranti införd i socialtjänstförordningen. (bilaga)

- Cirkulär 2006:48 – Barn som bevittnar våld.

- Cirkulär 2006:50 – LSS-utjämning 2007 - prognos.

- Cirkulär 2006:51 – Timbelopp för LASS år 2007.(bilaga)

Fountain House Stockholm

- Inbjudan till slutredovisning av ett treårigt forskningsprojekt den 29/9-06. (bilaga)

Nationella Termkonferensen 2006

- Greppa och begripa begreppen – medborgarperspektiv och fackspråk. 28-29/9-06.

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

- Verksamhetsinformation

Tyresö kommun – Kommunstyrelsen

- Protokollsutdrag – Upphandling av platser i särskilt boende för äldre.

Tyresö kommun – Chefen Äldreomsorg boende

- Redogörelse projekt Anhörigkonsulent – Tyresö kommun (bilaga)

Tidningen Expressen (060821)

- Artikel om äldreboendet Trollängen (bilaga)

_______


§1046 Information

Anita Brynje

Information ges angående den pågående utredningen beträffande nytt servicecenter.

Bengt Bergström

Informerar om handikapprådets senaste möte. En ny tillgänglighetsinventering skall göras i kommunen.

Susann Ronström

Ställer frågor till Anita Brynje angående snusförsäljningen på ICA till minderåriga, Tyresö Bostäders bovärdars kontakt med kommunens socialförvaltning vid rapporterade störningar samt ifall handikappomsorgen har någon boende på behandlingshemmet Bälstasund. Anita återkommer med svar.