Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-12-19

Sammanträde 2007-12-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1078 Avgift för resor till daglig verksamhet enligt LSS – upphörande

1079 Verksamhets- och budgetplan 2008 - 2010

1080 Ekonomisk rapport per november 2007 och prognos för året

1081 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1078 Avgifter för resor till daglig verksamhet enligt LSS – upphörande

Dnr: 129/07-731

Ärendebeskrivning

I kommunens beslut om taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen gäller att avgift med 200 kronor per månad tas ut för resor till och från daglig verksamhet för personer som har insatsen daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Med anledning av cirkulär 07:49 från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) har förvaltningen fått i uppdrag att utreda om avgiften ska tas bort. Det framgår av cirkuläret att om kommunens personal mot betalning ombesörjer resorna är det att betrakta som en yrkesmässigt bedriven trafik enligt yrkestrafiklagen, vilket man måste ha tillstånd för. Det framgår vidare att om transporterna däremot är kostnadsfria krävs inget tillstånd.

Socialchefen beslutade den 31 oktober 2007 att debitering av avgiften upphör under utredningstiden.

Förvaltningen föreslår att avgiften för dessa resor upphör. Beslutet innebär en intäktsförlust för förvaltningen om cirka 90 tkr om året.

Ordförandens förslag

- Avgiften för resor till och från daglig verksamhet för personer som har insatsen enligt LSS upphör.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

§1079 Verksamhets- och budgetplan 2008 - 2010

Dnr: 098/07-041

Ärendebeskrivning

Verksamhets- och budgetplan för 2008 och de följande två åren föreläggs nu socialnämnden för beslut. Den budgetram som fastställts av kommunfullmäktige 2007-11-15 uppgår år 2008 till 473,6 mnkr netto. Detta är en ökning i förhållande till budget 2007 med 31, 3 mnkr och ska täcka utbyggnadsbehov på grund av den demografiska utvecklingen, pris- och löneökningar samt även vissa nya satsningar inom socialnämndens ansvarsområde. Nämnden har inom denna ram effektiviserat verksamheten kostnadsmässigt med 4 mnkr. Vidare har KF beslutat att socialnämnden utöver föreliggande budgetram får ett tillskott motsvarande de kostnader som ombyggnaden av två avdelningar på äldreboendet Björkbacken innebär.

Ordförandens utlåtande och förslag

Socialnämnden ska ge Tyresös invånare stöd, vård och omsorg när så behövs. Verksamheten omfattar äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens budget för 2008 är 473,6 mnkr netto, det vill säga 31,3 mnkr mer än 2007. Ramökningen innefattar indexuppräkning av pris- och lönekostnader samt uppräkning utifrån demografin då antalet äldre och ungdomar ökar. Vidare har kommunfullmäktige beslutat att socialnämnden utöver föreliggande budgetram får ett tillskott motsvarande de kostnader som ombyggnaden av två avdelningar på äldreboendet innebär.

De tillförda 31,3 mnkr beräknas bland annat täcka det utökade behovet av hemtjänsttimmar utöver budgetramen. Avdelningarna Syrenen och Kastanjen kommer att byggas om så att alla boende får en god standard. I samband med detta planeras att Kastanjen görs om till en avdelning för vård i livets slutskede.

Två uppsökare har anställts som kommer att tillhöra den nya resursenheten var uppgift är att arbeta förebyggande, stödjande och behandlande. Barns och ungas rätt i Tyresö startar upp i syfte att hela tiden ha barnet i centrum. Kommunen har skrivit avtal om att ha sex platser för ensamkommande flyktingbarn. Tyresö kommer at ansluta sig till ett forsknings- och utvecklingssamarbete inom Södertörn avseende handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Den tidigare föreslagna taxeförändringen inom äldre- och handikappomsorgen har återtagits. Vidare inrättas en kvalitetsinspektörstjänst för att ytterligare stärka brukarperspektivet.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med effektiviseringsarbete och metodutveckling. Där ingår att utvärdera och utveckla det interna sättet att arbeta, hela tiden med brukarens bästa för ögonen. Många viktiga förändringar kommer att kunna genomföras under året.

Med detta föreslår ordförande att socialnämnden beslutar följande

- Socialnämnden antar verksamhets- och budgetplan 2008 – 2010

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

- Det antecknas på begäran av Mathias Tegnér (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till det budgetförslag som lämnats i kommunfullmäktige.

- Ersättarna Elisabeth Hedlund (v) och Lillian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att de inte skulle ha deltagit i beslutet om de hade haft rösträtt. Detta med hänvisning till de budgetförslag som lämnats till kommunfullmäktige.

__________

§1080 Ekonomisk rapport per november 2007 och prognos för året

Dnr: 038/07-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning t.o.m. november.

Årsprognosen visar ett sammantaget överskott på 1,1 mnkr.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1081 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 023/07-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2007-12-11

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

§1082 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 43-46 (bilagor)

- Statistik, socialtjänst 2007:12, Ekonomiskt bistånd kvartal 1-3, 2007

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 07:52, Ändringar i Förmyndarskapsförordningen (1995:379)

- Cirkulär 07:54, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm

- Cirkulär 07:55 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

- Cirkulär 07:56 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008

- Cirkulär 07:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL)

- Cirkulär 07:64 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2008 (Bilaga)

Stiftelsen Äldrecentrum

- Seminarium för förtroendevalda, Utmaningar för vården och omsorgen om äldre (Bilaga)

Tyresö kommun – socialförvaltningen

- Projektet Meningsfulla kompetenssteg i Tyresö. En halvtidsutvärdering av Consider Consultants (Bilaga)

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2007-11-28

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

__________


§1083 Information

Catarina Stavenberg

- Informerar om kundval hemtjänst. Tilldelningsbeslut har lämnats till fem företag; Vård & Omsorgsteamet i Norden AB, Lindalens Allstäd AB, Attendo Care AB, Real Omsorg i Storstad AB samt Hushållsnära tjänster AB. Torsdagen den 21 februari 2008 kl 15.00-19.00 blir det ett Öppet hus i servicecenter då företagen och den kommunala hemtjänsten presenterar sig.

Anita Brynje

- Informerar om samarbetet med kyrkan med anledning av tidningsartikel.

- Karta med förvaltningens externa enheter delas ut.

- Den 14 februari 2008 anordnar socialtjänsten i Tyresö konferensen ”Barnperspektivet i fokus”.

__________