Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-04-23

Sammanträde 2008-04-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1033 Verksamhetsuppföljning Individ- och familjeomsorg – Hästskons boendeenhet

1034 Granskning av äldreboendet Trollängen 2007

1035 Upphandling av familjerådgivning

1036 Ekonomiskt rapport per mars 2008 och prognos för året

1037 Kompletteringsval utskottet

1038 Anmälan av delegationsbeslut

1039 Anmälningar och meddelanden

Mötesinformation

 

§1033 Verksamhetsuppföljning Individ- och familjeomsorg – Hästskons boendeenhet

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetschef Helena Gustavsson om Hästskons boendeenhet.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1034 Granskning av äldreboendet Trollängen 2007

Dnr: 61/08-739

Ärendebeskrivning

I avtalet mellan kommunen och entreprenören, Carema Äldreomsorg AB, för driften av Trollängen, anges att verksamhetens kvalitativa innehåll ska utvärderas en gång per år.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Lena Mattila, har nu genomfört uppföljning/kvalitetsgranskning enligt den plan som tidigare antagits av socialnämnden och avger samtidigt tillsynsrapport över hälso- och sjukvårdens kvalitet vid Trollängen.

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att verksamheten fungerar väl, att de boende får god vård och omsorg och att hälso- och sjukvården bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden godkänner tillsynen av Trollängen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1035 Upphandling av familjerådgivning

Dnr: 37/08-062

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att kommunen inför kundval inom familjerådgivning via upphandling. Upphandlingen ska baseras på kvalité. Antalet aktörer bör begränsas till högst fem. Förvaltningen föreslår att priset vid upphandlingen sätts till 617 kr per rådgivningstimme. De par eller familjer som nyttjar tjänsten betalar en avgift av 175 kr per rådgivningstimme, enligt kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2003. Upphandlingen bör vara genomförd den 1 januari 2009

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden inför kundval inom familjerådgivningen.

 2. Socialnämnden uppdrar åt upphandlingsenheten att tillsammans med socialförvaltningen genomföra kvalitetsupphandling av familjerådgivningen.

 3. Upphandlingen ska begränsas till högst fem aktörer och priset per rådgivningstimme fastställs till 617 kr.

 4. Upphandlingen bör vara genomförd den 1 januari 2009.

 5. Socialnämnden delegerar rätten att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med de utförare som vinner upphandlingen till förvaltningschefen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1036 Ekonomisk rapport per mars 2008 och prognos för året

Dnr: 62/08-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom mars.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 1 mnkr hänförligt till individ- och familjeomsorg. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Förslag till beslut

 1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1037 Kompletteringsval, socialutskottet

Dnr: 63/08-102

Ärendebeskrivning

Christina Hinnas (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i socialutskottet. Socialnämnden har att välja en ny ledamot. Förslaget är att Andreas Jonsson (m) väljs till ledamot och vice ordförande i socialutskottet.

Förslag till beslut

 1. Socialnämnden väljer Andreas Jonsson (m) till ledamot och vice ordförande i socialutskottet i stället för Christina Hinnas (m).

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1038 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 7/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-03-25

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Kompletterande information angående Fördelning av Föreningsstöd 2008 ges vid nästkommande sammanträde.

__________

§1039 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 12-15/08 (bilagor)

- Meddelandeblad. Ändringar i regler om skydd eller stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården m.m.

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 08:25, Begränsad rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen och den nya arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa (bilaga).

- Cirkulär 08:26, Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

- Cirkulär 08:29, Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet (bilaga).

Tyresö Kommun – Socialförvaltningen

- Granskning av verksamhetsstyrning, Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

- Information om nytt aktivitetserbjudande utvecklat av Carema (bilaga).

- Information om träfflokal för äldre på Kumla Allé 7 (bilaga).

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 08-03-27

- Protokollsutdrag 08-03-27, Trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens äldrecentrum (bilaga).

- Protokollsutdrag 08-03-27, Förmedlingsregler för seniorbostäder (bilaga).

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1040 Information

- Inbjudan till inspirationsmöte den 15 maj kl 13.00-16.00 angående budgetprocessen och hur vi kan arbeta förebyggande kring barn och ungdom.

Catarina Stavenberg

- Information om hur pensionärerna har valt med anledning utökat kundval inom hemtjänsten. Enligt det preliminära resultatet har andelen ärenden med privat utförare ökat. De privata utförarna har ökat med cirka 500 timmar (främst Lindalen). Förvaltningen återkommer med en rapport under året.