Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-12-17

Sammanträde 2008-12-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tyresö slott, Oxenstiernas salong

1098 Personalkompetens inom äldreomsorgen

1099 Kosten inom äldreomsorgen – förslag till ändringar

1100 Socialnämndens Verksamhets- och budgetplan 2009-2011

1101 Ekonomisk rapport per november och prognos för året

1102 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1098 Personalkompetens inom äldreomsorgen

Ärendebeskrivning

Under tre år har äldreomsorgen i samverkan med den kommunala vuxenutbildningen bedrivit en omfattande utbildningssatsning, projektet Meningsfulla kompetenssteg för personal inom äldreomsorgen. Projektet avslutas vid årsskiftet och har utvärderats externt med mycket goda resultat. Mot bakgrund av vikten av att äldre personer inom äldreomsorgen ska möta personal med kompetens och engagemang och med möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling, föreslår förvaltningen att utbildningsmodellen fortsätter och utökas med ytterligare ett steg. Dessutom föreslår förvaltningen att en nivå fastställs som riktmärke för vilken grundutbildning som ska gälla för anställning inom äldreomsorgen.

Slututvärderingen bifogas och Harald Berg från Consider Consultants AB presenterar resultatet muntligt vid nämndens sammanträde.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden beslutar att utbildningsmodellen Meningsfulla kompetenssteg inom äldreomsorgen fortsätter under 2009 och utökas med ytterligare ett steg.

  1. Socialnämnden fastställer som riktmärke att grundutbildning för anställning inom äldreomsorgen motsvarar 900 poäng från gymnasieskolans omvårdnadsprogram enligt utbildningsmodellen i avvaktan på nationella riktlinjer.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

- Mathias Tegnér (s) inkommer med ett särskilt yttrande.

__________


Dnr 133/08-730

§1099 Kosten inom äldreomsorgen – förslag till ändringar

Ärendebeskrivning

Ärendet handlar om kosten inom både särskilda boenden och hemtjänsten. Kapaciteten på restaurang Lyktan vid Björkbackens Äldrecentrum måste utökas då antalet hemtjänsttagare blir fler och trygghetsboendet beräknas stå klart senast 2011. I ärendet föreslås att Lyktan byggs om för att klara de kommande behoven och att verksamheten konkurrensutsätts. Inom hemtjänsten föreslås en övergång ske till kyld mat i stället för varma matlådor, av främst livsmedelshygieniska skäl. På Björkbacken, Ängsgården och Trollängen sker flera förbättringar i kosthållningen, exempelvis avseende kvalitet, valmöjligheter och rutiner för mathantering.

Ordförandens utlåtande och förslag

Kosten är en viktig kvalitetsfråga inom äldreomsorgen. Förvaltningen har gjort en noggrann utredning och lämnat åtgärdsförslag. Jag är positiv till de kvalitetshöjande åtgärder som föreslås men anser att vi bör avvakta den utredning som pågår centralt kring kostnader och olika alternativa lösningar beträffande utökad produktion.

- Socialnämnden noterar förvaltningens tjänsteutlåtande.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 153/08-04

§1100 Socialnämndens Verksamhets- och budgetplan 2009-2011

Ärendebeskrivning

Verksamhets- och budgetplan för 2009 och de följande två åren föreläggs nu socialnämnden för beslut. Den budgetram som fastställts av kommunfullmäktige 2008-11-13 uppgår år 2009 till 492,6 mkr netto. Detta är en ökning i förhållande till budget 2008 med 19 mkr och ska täcka utbyggnadsbehov på grund av den demografiska utvecklingen, pris- och löneökningar samt övriga satsningar inom socialnämndens ansvarsområde. Nämnden har inom denna ram effektiviserat verksamheten för att rymma den inom angiven budgetram. Som exempel på effektiviseringar kan nämnas nedläggning av Tyresögården, införande av förenklad biståndsbedömning, nya upphandlingar och lokalförändringar. Verksamhet och budget kommer att noga följas under det kommande året då vissa osäkerhetsfaktorer finns. Detta är främst utvecklingen av behovet av försörjningsstöd, platser för äldre samt personlig assistans.

Utanför budgetramen ligger det tillskott kommunfullmäktige beslutat om avseende kostnader som uppstår under 2009 beroende på ombyggnad av två avdelningar på äldreboendet Björkbacken.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar verksamhets- och budgetplanen 2009-2011

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

- Det antecknas på begäran av Mathias Tegnér (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till det budgetförslag som lämnats i kommunfullmäktige och inkommer med ett särskilt yttrande.

- Ersättarna Elisabeth Hedlund (v) och Lillian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att de inte skulle ha deltagit i beslutet om de hade haft rösträtt. Detta med hänvisning till de budgetförslag som lämnats till kommunfullmäktige.

__________


Dnr: 41/08-042

§1101 Ekonomisk rapport per november och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom november.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 4,1 mkr. Åtgärder pågår för att minska underskottet.

Ordförandes förslag

- Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 7/08-002

§1102 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-12-09

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1103 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 38-40/08 (bilagor).

- Ekonomiskt bistånd kvartal 1-3, år 2008.

- Beslut om anvisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Förstärkt tillsyn av missbruks- och beroendevården under 2008-2010 (bilaga).

- Resultat från Länsstyrelsens tillsyn 2007 – Individuell plan enligt LSS i Stockholms län (bilaga).

- Tillstånd att bedriva enskild verksamhet (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 08:77, Ny diskrimineringslag 1 januari 2009- några nyheter på arbetslivets område (bilaga).

- Cirkulär 08:79, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2009.

- Cirkulär 08:80, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2009.

- Cirkulär 08:81, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2009.

- Cirkulär 08:82, Basbelopp för år 2009 (bilaga).

- Cirkulär 08:84, Ändrade rättegångsregler – prövningstillstånd i Arbetsdomstol m.m.

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2008-11-13.

- Protokollsutdrag § 113, 2008-11-13, Avsägelser och fyllnadsval (bilaga).

Tyresö kommun - Socialförvaltningen

- Delårsrapport 2008 för projektet ”Behandlingsgaranti och uppsökande verksamhet” (bilaga).

Socialnämndens ordförande

- Delegation vid brådskande ärenden – svar (bilaga).

Trygg Vård AB

- Information angående korttidsboende/vård för äldre utanför Sverige (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1104 Muntlig information och frågor

Anita Brynje

- Information om Äldreguiden, den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen. Mer information finns på socialstyrelsens hemsida:www.socialstyrelsen.se/Amnesord/aldre/aldreguiden/index.htm.

- Information om schemaändringar inom kommunala hemtjänsten i samband med övergång till att arbeta varannan helg i stället för var tredje helg.

Bengt Bergström (c)

- Med anledning av diskussion i handikapprådet informerar Bengt Bergström om Tyresös positiva resultat i Länsstyrelsens tillsyn 2007 gällande individuella planer enligt LSS (se § 1103).

Monica Schelin (s)

- Fråga med anledning av skrivelse från Stora Sköndal om att starta ett Fontänhus. Anna Steele Karlström svarar att några diskussioner om dettan inte har förts.

______________