Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-02-25

Sammanträde 2009-02-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1008 Verksamhetsuppföljning IFO

1009 Yttrande över motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre

1010 KomAn – vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

1011 Aktualisering av delegationsordningen

1012 Plan för tillsyn av enskilda- och kommunala verksamheter

1014 Rapportering av ej verkställda beslut

1015 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1008 Verksamhetsuppföljning IFO

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetschef Ansa Haapala om nationella riktlinjer för arbetet med missbrukare samt policyprogrammet.

Därutöver ges en lägesbeskrivning för försörjningsstöd av enhetschef Eva Tullander.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 151/08-739

§1009 Yttrande över motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s), Carl-Johan Karlson (s), Rune Jansson (s), Monica Schelin (s), Alfonso Morales (s) och Ann-Britt Avelin (s) har lämnat in en motion i kommunfullmäktige med rubriken ”Rätt till trygghet och påverkan för äldre”. Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. Motionen bifogas.

Förvaltningen lämnar i yttrandet synpunkter på de förslag som tas upp i motionen. Många av de föreslagna förbättringarna är redan genomförda.

Ordförandens utlåtande och förslag

Vad gäller stopp för utförsäljning finns det en policy för konkurrensutsättning av verksamheter i Tyresö kommun. Hela nämnden har informerats vid ett flertal tillfällen att tydliga kravspecifikationer alltid preciseras vid upphandlingar.

Kommunen har garantier för valfrihet och vid behov köps plats i annan kommun om modersmålskrav uppstår.

Förenklad handläggning utan biståndsbedömning gör att alla över 80 år kan begära upp till 15 hemtjänsttimmar per vecka.

Måltidssituationen har noggrant setts över och många förbättringar införts. Hanteringen av matlådor är fortfarande under utredning.

Åldersgränsen för fixarservice är till för personer fyllda 75 eller över men i mån av tid kan även andra äldre och funktionshindrade få hjälp.

Personer fyllda 90 år ska få förtur till seniorlägenheter. Alla får i praktiken plats efter behov. Behovet måste få styra, inte åldern.

Kommunen är för liten för att anställa en äldreombudsman. Kvalitetsinspektören och medicinskt ansvarig sjuksköterska fyller detta behov. I framtiden kanske en sådan funktion skulle kunna inrättas gemensamt i samarbete med annan kommun eller andra kommuner.

Därmed föreslår jag socialnämnden besluta att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen

  1. Följande förslag i motionen avslås

- Att ett stopp för utförsäljning av äldrevården (i bemärkelsen drift och ägande av fastigheten) införs tills prisutvecklingen på Krusmyntan har undersökts i slutet av kontraktstiden.

- Att åldersgränsen för att anlita Fixarservice sänks till 65 år.

- Att en funktion som Äldreombudsman införs.

  1. Resterande förslag i motionen anses vara tillgodosedda och motionen är därmed besvarad

Yrkande

Mathias Tegnér (s) yrkar att socialnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen ska bifalla motionen i sin helhet.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Ersättare Elisabeth Hedlund (v) och Lilian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att de hade yrkat avslag på ordförandens förslag om de hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Mathias Tegnér (s) reserverar sig mot beslutet.

__________


Dnr: 010/09-739

§1010 KomAn – vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

Ärendebeskrivning

KomAn är ett treårigt projekt som syftar till att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Deltagande parter är Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamns kommuner samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan i nämnda kommuner. Mål­gruppen är personer som har neuropsykiatriska eller andra psykiska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. En kartläggning i Tyresö visar att målgruppen omfattar uppskattningsvis 600 personer som har kontakt med kommunen eller arbetsförmedlingen. Nära en fjärdedel av dessa saknade helt sysselsättning hösten 2008. KomAn-projektet söker 40 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för att utveckla insatser till stöd för arbete och sysselsättning för målgruppen. Tyresös andel i ansökan är 10 miljoner kronor. ESF-medlen planeras finansiera fem nya tjänster för insatserna och en tjänst för lokal projektsamordning.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker kommunens deltagande i genomförandeprojektet KomAn – vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 014/09-002

§1011 Aktualisering av delegationsordningen

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutpunkter. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella och beror på ändringar av olika slag samt förtydliganden. Några beslutsnivåer har ändrats. Föreslagna ändringar är markerade med kursiv stil.

Ordförandes förslag

  1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 005/09-700

§1012 Plan för tillsyn av enskilda- och kommunala verksamheter

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har under år 2008 anställt en kvalitetsinspektör som bland annat ska ansvara för att granska enskilda verksamheter som ligger i Tyresö kommun och kommunens egna verksamheter inom socialförvaltningen. Cirka tio verksamheter kommer att granskas varje år vilket innebär att alla Tyresös verksamheter inom socialförvaltningen kommer att ha granskats inom tre år. Om klagomål eller andra omständigheter uppdagas kan omprioriteringar inom planen göras. Resultaten av granskningarna kommer att redovisas till socialnämnden i form av en tjänsteskrivelse per granskad verksamhet. I denna treåriga plan fastställs tillsyn av enskilda verksamheter årligen och successivt av kommunens egna verksamheter.

Ordförandes förslag

- Socialnämnden antar tillsynsplanen.

Tilläggsyrkande

Mathias Tegnér (s) yrkar på en tilläggspunkt i innehållet i tillsynen gällande arbetsmiljö/anställningsförhållande.

Protokollsanteckning

Ersättare Elisabeth Hedlund (v) och Lilian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att de hade yrkat på en tilläggspunkt i innehållet i tillsynen gällande arbetsmiljö/anställningsförhållande om de hade haft rösträtt.

forts

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden antar tillsynsplanen med följande ändring.

Med ändring av andra meningen första stycket sidan 3 till ”Några av brukarna, boende eller placerade ungdomar intervjuas där så är möjligt samt eventuellt anhöriga”.

  1. Tilläggsyrkandet avslås

Reservation

Mathias Tegnér (s) reserverar sig mot beslutet gällande punkt 2.

__________


Dnr: 023/09-049

§1013 Internkontrollplan 2009

Ärendebeskrivning

Förvaltningens förslag till internkontrollplan i ärendet avser 2009. Av planen framgår vilka kontrollåtgärder som ska vidtas, hur kontrollen ska genomföras och vem som är ansvarig.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för år 2009.

Socialnämndens beslut

1. Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 015/09-709

§1014 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Vid detta sammanträde redovisas beslut som den 31 december 2009 inte var verkställda inom tre månader från beslutet.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar rapporten

Socialnämndens beslut

2. Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 022/09-002

§1015 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-02-17

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

3. Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Mathias Tegnér (s) inkommer med ett särskilt yttrande angående tilldelningsbeslut omfattande Drift av bostad med särskild service enligt LSS.

__________

§1016 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 2-4/09 (bilagor).

- Hem för vård eller boende för barn och unga – Slutrapport från en nationell tillsyn 2006-2008.

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Tillstånd att bedriva enskild verksamhet – Krusmyntans äldreboende, 7021-08-39603 (bilaga).

- Tillstånd att bedriva enskild verksamhet – Krusmyntans äldreboende, 7021-08-053371 (bilaga).

- Tillstånd att bedriva enskild verksamhet – Krusmyntans äldreboende, 7021-08-7619 (bilaga).

Tyresö kommun- Socialförvaltningen

- Svar på remiss angående tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna (bilaga).

- Svar på remiss angående tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg (bilaga).

- Utvärdering av projektet ”Behandlingsgaranti och uppsökande verksamhet” på missbruksenheten (bilaga).

Tyresö kommun

- Sammanträdesprotokoll Huddinge kommun - Genomförande av projektet Matchning Södertörn (bilaga).

Socialnämndens beslut

4. Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1017 Muntlig information och frågor

Anita Brynje

5. Information om Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Tyresö. Planen har skickats ut till ledamöterna.

6. Information om att Tyresöhälsan AB, som även omfattar företagshälsovården för Tyresö kommun, är såld till Proxima AB- Nacka närsjukhus.

7. Svar på tidigare ställd frågan angående situationen på Södersjukhuset och vårdköer med anledning av äldre personer som varit medicinskt färdigbehandlade men inte kunnat skrivas hem. I Tyresö har antalet dagar med betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade minskat de senaste tre åren och situationen har inte varit anmärkningsvärd.

Bengt Bergsröm (c)

8. Information från senaste handikappråd.

__________________