Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-03-18

Sammanträde 2009-03-18

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1018 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2008

1019 Redovisning av internkontroll 2008

1020 Uppföljning av kundvalet inom hemtjänsten

1021 Betänkande ”I den äldres tjänst” - yttrande

1022 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1018 Bokslut och verksamhetsberättelser för år 2008

Ärendebeskrivning

Socialnämnden lämnar i ärendet bokslutet för 2008, som redovisar ett nollresultat för året. Individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen visar underskott medan förvaltningsgemensamt och omsorg om funktionshindrade visar överskott. Budgetrestriktivitet, lägre kostnader för timanställd personal jämfört med tidigare år, samt att intäkterna från försäkringskassan för personlig assistans blivit högre än vad som beräknats i tidigare prognoser gör att socialnämnden håller sin budget. Detta trots att kostnaderna för barn- och ungdomsvården ökat väsentligt och något även för äldreomsorgen. Hela verksamheten har i stort hållit en god kvalitet, utvecklat nya metoder och uppfyllt mål och åtaganden. Internt arbete har skett på flera plan för att säkra verksamheter, förbättra rutiner och information, övergå till datoriserade funktioner samt att kompetensutveckla personalen.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2008.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 042/08-049

§1019 Redovisning av förvaltningens internkontrollplan 2008

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ansvarar enligt redovisningsreglementet för den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det ankommer på förvaltningschef eller motsvarande att ge mera konkreta anvisningar om hur kontrollen ska genomföras och att rapportera till nämnden hur kontrollen utformas och fungerar.

Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om gällande regler så att fel inte begås.I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Det ankommer på respektive chef att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika att de realiseras.

Resultatet av varje års granskning ska redovisas för nämnden.

Inga väsentligare brister har konstaterats. Några kontantkassor hade smärre avvikelser. Uppdatering av inventarieförteckningar bör ske samt rutiner ses över kring märkning av stöldbegärlig egendom. Även förteckning över vilka personer på respektive avdelning som är ansvariga att föra inventarieförteckning bör uppdateras. Uppföljning av detta kommer att göras av respektive avdelningschef.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden godkänner redovisningen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 033/09-739

§1020 Uppföljning av kundvalet inom hemtjänsten

Ärendebeskrivning

Den andra uppföljningen av det utvidgade kundvalet inom hemtjänsten visar att de privata hemtjänstutförarnas verksamhet fortsatte att expandera under år 2008. I december utförde de privata ­utförarna 19 procent av det sammanlagda antalet hemtjänst­timmar jämfört med sex procent innan det utvidgade kundvalet infördes i april. 74 procent av brukarna fick i december sin hemtjänst utförd av den kommunala hemtjänsten, medan 26 procent fick den genom privata utförare.

46 procent av de yngre brukarna med funktions­nedsättning och 23 procent av de äldre hade vid årets slut valt privata utförare för sina hemtjänstinsatser. Möjligheten att byta utförare utnyttjades under perioden april till december av 18 brukare. 14 av dessa bytte från den kommunala hemtjänsten till någon privat utförare.

Uppföljningen visar att både andelen kunder och timmar ökar hos de privata utförarna jämfört med den kommunala, men ökningen är måttlig och fortfarande finns kapacitet för ökad efterfrågan hos de privata utförarna. Någon ny upphandling bedöms inte behöva göras under år 2009.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar uppföljningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 001/09-739

§1021 Betänkandet ”I den äldres tjänst” – yttrande till Socialdepartementet

Ärendebeskrivning

Utredningen föreslår en kompetensreform inom äldreomsorgen med målet att all personal ska ha grundläggande yrkesutbildning på gymnasienivå som anpassats mot yrkeskraven och bättre förutsättningar för kompetens- och karriärutveckling genom specialisering på eftergymnasial nivå. Socialförvaltningen är generellt mycket positiv till betänkandet och till merparten av utredarens förslag och bedömer att goda förutsättningar finns för en kompetensreform som är mycket angelägen. Grundinställningen är att ett genomförande förutsätter att staten står för merparten av finansieringen och att staten åtar sig att anpassa utbildningssystemet.

Bedömningen är att ny lagstiftning inte är nödvändig för att få genomslag för förslagen. I kommunsektorn pågår en aktiv utveckling och detta är en prioriterad fråga. Förvaltningen poängterar att valideringsvägen bör handhas med försiktighet. Kommunens erfarenhet av projektet Meningsfulla kompetenssteg visar att det är möjligt att genomföra en utbildningssatsning, för personal med erfarenhet, som bygger på arbetsplatsnära lärande med hög integrering av teori och praktik. Förvaltningen anser att för specialisering på eftergymnasial nivå bör endast utbildningsvägen vara aktuell. Socialnämnden ställer sig positiv och vill peka på vikten av att man, som utredningen föreslår, tar hänsyn till den mångkulturella aspekten i gällande hänseende.

Förvaltningen är även positiv till den föreslagna yrkestiteln Äldreassistent.

Ordförandes förslag

  1. Med tillägg till ärendebeskrivningen angående den mångkulturella aspekten antar socialnämnden förvaltningens förslag till yttrande över betänkandet ” I den äldres tjänst. Äldreassistent- ett framtidsyrke.”

Yrkande

Oppositionen anser att ny lagstiftning ofta är erforderlig och yrkar ändring av yttrandet i detta hänseende. Oppositionen ställer sig i övrigt positiva till förslaget.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Ersättarna för oppositionen vill ha antecknat att de hade röstat i enlighet med oppositionens förslag om de hade haft rösträtt samt att de hade reserverat sig mot förslaget i den delen som avser att nämnden inte anser att ny lagstiftning är nödvändig om de hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Oppositionen reserverar sig mot förslaget i den delen som avser att nämnden inte anser att ny lagstiftning är nödvändig.

__________


Dnr: 022/09-002

§1022 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-02-27

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

__________

§1023 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 5-7/09 (bilagor).

- Hem för vård eller boende för barn och unga – Slutrapport från en nationell tillsyn 2006-2008.

Stockholms läns landsting

- Nya vårdgivare inom den psykiatriska öppenvården för vuxna och barn, 1 mars – 1 juli 2009 (bilaga).

Tyresö kommun- Socialförvaltningen

- Delrapport utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008, kvinnojouren (bilaga).

- Delrapport utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008, kvinnofridssamordnare (bilaga).

- C-uppsats Hästskons boendeenhet – samverkan och brukarinflytande i ett boende för personer med dubbla diagnoser.

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2009-02-19.

Kommunala handikapprådet

- Protokoll från sammanträde 2009-02-09.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1024 Muntlig information och frågor

- Catarina Stavenberg redovisar förvaltningens storköksutredning.

__________________