Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-08-26

Sammanträde 2009-08-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1053 Anmälan om granskning av kundvalsföretag hemtjänst

1054 Översyn av daglig verksamhet enligt LSS

1055 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård

1056 Yttrande över motion om handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

1058 Rapportering av ej verkställda beslut

1059 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1052 Verksamhetsuppföljning hemtjänst – Lindalens Allstäd AB

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar verksamhetschef Paulina Heinonen, vice verksamhetschef Peter Heinonen och samordnare Anne-Marie Brunn om hemtjänstverksamheten inom Lindalens allstäd.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

__________


                                                                 Dnr: 063/09-739

§1053 Anmälan om granskning kundvalsföretagen hemtjänst

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av kundvalsföretagen inom hemtjänsten.

- Granskning av Lindalens Allstäd AB:s hemtjänst (bilaga).

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan 

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

__________


                                                                 Dnr: 07/09-733

§1054 Översyn av daglig verksamhet enligt LSS

Ärendebeskrivning

Det finns i dag inga ekonomiska incitament att konkurrensutsätta den dagliga verksamheten i Tyresö, TYDA. Verksamheten är i regel billigare än den verksamhet som köps externt.

Det finns därför inga kostnadsskäl för att införa ett valfrihetssystem för daglig verksamhet. Insatsen som sådan innehåller dessutom redan ett viss mått av valfrihet. Den enskilde väljer tillsammans med biståndshandläggaren vilken inriktning den beviljade insatsen ska ha.

Tyresö kommun har i dagarna blivit beviljade projektpengar för att starta verksamheter inom det så kallade KomAn-projektet. Projektet som sådant riktar sig till flertalet inom den målgrupp som vanligtvis nyttjar daglig verksamhet. KomAn-projektet har stor potential. Det är därför rimligt att invänta vad KomAn kommer att ge för resultat innan andra nya modeller införs.

Vissa åtgärder för att öka utbudet av olika verksamhetsformer kan dock göras redan nu. Upphandling av externa platser via ramavtal enligt LOU föreslås. Förvaltningens bedömning är att upphandlingen inte är av särskild principiell betydelse varför gällande delegation till förvaltningschefen i upphandlingsförfarande kan tillämpas.

I ärendet föreslås även vissa riktlinjer för den dagliga verksamheten.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden beslutar att för närvarande inte konkurrensutsätta den dagliga verksamheten.
 2. Socialnämnden beslutar upphandla köpta platser i extern regi via ramavtal.
 3. Socialnämnden beslutar anta de i ärendet förslagna riktlinjerna för daglig        

      verksamhet enligt LSS.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

________________________

                                           

                                                                 Dnr: 085/09-770

§1055 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård.

Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen har i samband med tillsyn av egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet inom Tyresö kommun bedömt att nämnden inte uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:12 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet enligt HSL. Socialstyrelsen anmodar nämnden att senast den 31 augusti 2009 inkomma med en redovisning av fastställda mål samt rutiner för egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsföring i enlighet med kraven i SOSFS 2005:12.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till övergripande mål för hälso- och sjukvården.

 1. Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

__________


                                                                 Dnr: 058/09-133

§1056 Yttrande över motion om handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Motionen har behandlats i kommunfullmäktige vid sammanträdet 2009-05-14 med yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt kommunens överförmyndare. Kommunfullmäktige beslöt att återremittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, varefter socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fått motionen för yttrande.

I motionen, som bifogas, föreslås att en handlingsplan bör upprättas för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Handlingsplanen föreslås omfatta följande områden:

- gode männens arbete gentemot barnen

- skolans roll,  samt

- möjligheten för flyktingbarn att få psykisk hjälp och läkarvård.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden föreslår i sitt yttrande till kommunstyrelsen att motionen avslås.

Yrkande

Mathias Tegnér (s) yrkar att socialnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

Protokollsanteckning

Ersättare Lillian Nylinder (mp) och Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att de hade yrkat på förslag om att motionen skulle bifallas om de hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

                                                                                                             Forts

forts § 1056

Reservation

Mathias Tegnér (s) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Ersättare Lillian Nylinder (mp) och Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att de hade reserverat sig mot beslutet om de hade haft rösträtt.

__________


                                                                 Dnr: 045/09-042

§1057 Ekonomisk rapport per juli och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning t o m juli.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 11,9 mkr hänförligt främst till individ- och familjeomsorgen. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå enligt beslut i KS. För övrigt underskott pågår åtgärder för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag                                 

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________


                                                                 Dnr: 015/09-709

§1058 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Vid detta sammanträde redovisas beslut som den 30 juni 2009 inte var verkställda inom tre månader från beslutet.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar rapporten

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________


                                                                  Dnr: 022/09-002

                                                                

§1059 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet        2009-07-03, 2009-07-24

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan 

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag

__________


                                                                

§1060 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 15 /09 (bilagor).

- Meddelandeblad ”Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade”(bilaga).

- Angående krav om tidsgräns m.m för anmälan om lex Maria (bilaga).

- Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 09:35, En ny Offentlighets- och sekretesslag.

- Cirkulär 09:43, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – ändring i SoL (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Tillsyn enligt 13 kap 3 § socialtjänstlagen (bilaga).

- Tillstånd att bedriva enskild verksamhet (bilaga).

- Sammanställning av enkät angående vissa biståndsinsatser inom äldreomsorgen (bilaga).

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2009-06-11.

Tyresö Kommun

- Slutredovisning för beviljat statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre (bilagor).

- Utvärdering av en satsning inom Kompetensstegen ”Arbetsplatsnära lärande i demenshandikapp och bemötande”.

Socialnämndens ordförande

- Svar till PRO och SPF angående beräkningen av behov av äldreomsorg 2009-2014, 2009-06-11 samt 2009-07-02 (bilagor).

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälningarna

________


§1061 Muntlig information och frågor

Anita Brynje

Information om enskilt ärende under sekretess.

Anna Steele Karlström

Information om kurs ”Valfrihetssystem och det politiska uppdraget” den 24 september samt seminarium ”Ensamkommande flyktingbarn” den 20 oktober.

Anita Brynje

- Information om ny verksamhetschef på Trollängen, Sara Wilhemsson som börjar den 1 september.

- Information om planering och beredskap för svininfluensan. Konstaterade fall av influensafall kommer att rapporteras till medicinska ansvariga sjuksköterskan samt säkerhetsorganisationen i kommunen. Landstinget kommer den 4 september fatta beslut om vaccination och prioritering av olika personalgrupper.

- KomAn-projektet är nu i gång och den 26 augusti hölls en kick-off .

- Information om Nationella anhörigdagen den 6 oktober kl 13-16 på Björkbackens äldrecentrum.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen

                __________________