Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-01-28

Sammanträde 2010-01-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1001 Verksamhetsuppföljning - demenssjuksköterska

1002 Verksamhetsuppföljning – Verksamheter för funktionshinder

1003 Deltagande i Samordningsförbundet Östra Södertörn

1004 Synpunkter på granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll

1005 Åtgärdsredovisning angående länsstyrelsens tillsynsbeslut

1006 Socialförvaltningens underlag till årsredovisning 2009

1007 Anmälan om delegationsbeslut.

1008 Anmälningar/meddelanden.

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (83 kb)
Mötesinformation

 

§1001 Verksamhetsuppföljning- demenssjuksköterska

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar Marianne Gritti om sitt arbete som demenssjuksköterska i Tyresö.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1002 Verskamhetsuppföljning – Verksamheter för personer med funktionshinder

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetschef Åsa Karlsson om enheten för barn och ungdom med funktionshinder.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 0005/10-005

§1003 Deltagande i Samordningsförbundet Östra Södertörn

Ärendebeskrivning

Sedan år 2004 kan försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och landsting samordna sina rehabiliteringsinsatser inom ramen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). År 2007 bildade de fyra parterna i Haninge Samordningsförbundet Haninge och förbundet har inför år 2009 bjudit in Tyresö och Nynäshamn kommuner att gå med i förbundet och därmed bilda ett gemensamt samordningsförbund: Samordningsförbundet Östra Södertörn. Det nya förbundet planeras starta sin verksamhet i april 2010.

Socialnämnden ställde sig i september 2008 positiv till Tyresö kommuns deltagande i ett gemensamt samordningsförbund med Haninge och Nynäshamn kommuner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget.

En arbetsgrupp med representanter från samtliga blivande parter i det nya förbundet har därefter tagit fram förslag till förbundsordning och avsiktsförklaring för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Förslagen har förankrats hos parterna, tillstyrks av ägargruppen för det nya förbundet och ska nu antas av parterna. I Tyresö kommun är det kommunfullmäktige som antar förbundsordning och avsiktsförklaring för samordningsförbundet, vilket planeras ske vid fullmäktigesammanträdet den 18 februari 2010.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden tillstyrker Tyresö kommuns deltagande i Samordningsförbundet Östra Södertörn, samt samordningsförbundets förbundsordning och avsiktsförklaring.
  2. Beslutet meddelas kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 0006/10-016

§1004 Synpunkter på granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av sin verksamhet. Granskningen har avgränsats till äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Utifrån revisionsrapporten drar revisorerna slutsatsen ”att socialnämnden i allt väsentligt har en ändamålsenlig verksamhets­styrning och en acceptabel intern kontroll i huvuddelen av de granskade verksamheterna, men att nämnden bör se över såväl styrning som intern kontroll för att säkra en ändamålsenlig myndighetsutövning inom äldre­omsorgen och individ- och familjeomsorgen”.

Att säkra styrningen av myndighetsutövningen är mycket viktigt. Förvaltningen visar genom bifogad tjänsteskrivelse att styrningen och uppföljningen av verksamheten är omfattande. Nämnden har i huvudsak en ändamålsenlig och sammantaget väl fungerande ledning och internkontroll – även av myndighetsutövningen inom äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. Det kan dock konstateras att mycket av den internkontroll som utförs ligger utanför internkontrollplanen. En översyn av internkontrollsplanernas struktur pågår centralt i kommunen och socialnämnden avser se över dess innehåll när nytt förslag på struktur presenteras.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar revisionsrapporten ”Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll” och överlämnar i och med denna tjänsteskrivelse synpunkter på rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

Dnr: 048/09-739

§1005 Åtgärdsredovisning angående länsstyrelsens tillsynsbeslut avseende Villa Höglid.

Ärendebeskrivning

Nämnden har att redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av länsstyrelsens tillsyn av Villa Höglid den 4 juni 2009. Redovisningen ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 1 februari 2010.

I beslutet riktar Länsstyrelsen kritik för brister inom tre områden, lokalerna, enhetschefens utbildning samt personalens kompetens.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar åtgärdsredovisningen att överlämnas till Socialstyrelsen.
  2. Beslutet justeras omedelbart.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 045/09-042

§1006 Socialförvaltningens underlag till årsredovisning 2009

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens underlag till årsredovisning 2009 redovisas till nämnden.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0007/10-003

§1007 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-01-19.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1008 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 23 /09 (bilaga).

- Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd.

- Meddelandeblad, Socialnämndens ansvar för god kvalitet oavsett utförare av insatser (bilaga).

- Meddelandeblad , Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

- Allmänna råd (SOSFS 2009:22), Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld.

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 09:78, Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2010 (bilaga).

- Cirkulär 09:79, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010 (bilaga).

- Cirkulär 09:80, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilje/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2010 (bilaga).

- Cirkulär 09:85, Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld.

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om tillstånd att bedriva verksamhet Gränsvägens gruppbostad (bilaga).

Länsrätten i Stockholms län

- Domstolsinformation (bilaga).

Arbetsmiljöverket

- Information om avslutat ärende (bilaga).

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2009-12-10.

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från sammanträde 2009-11-03.

Kommunala handikapprådet

- Protokoll från sammanträde 2009-11-25

Samrådsgrupp Tyresö kommun och Sjukvårdsstyrelse Söder

- Minnesanteckningar från möte 2009-11-30 (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1009 Muntlig information och frågor

Anita Brynje

Information om en servicemätning som gjordes i hela kommunen oktober 2009.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________