Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-04-21

Sammanträde 2010-04-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1027 Verksamhetsuppföljning ÄO – Komm-In

1028 Granskning av Villa Sjöhagen

1029 Riktlinjer för dokumentation LSS

1030 Ökat brukarinflytande inom hemtjänsten

1032 Rapportering av ej verkställda beslut

1033 Anmälan om delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista april.pdf (83 kb)
Mötesinformation

 

§1027 Verksamhetsuppföljning öppna dagverksamheten inom äldreomsorgen - Komm-In

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetschef Berit Eliasson och fritidskonsulent Carina Olsson från Björkbackens äldrecentrum om den öppna dagverksamheten Komm-In.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0053/10-013

§1028 Granskning av Villa Sjöhagen

Ärendebeskrivning

Kvalitetsinspektör Maria Johansson har genomfört granskning av verksamheten på gruppboendet Villa Sjöhagen, på begäran av avdelningschef Gunny Bäckström efter upprepade klagomål från en god man/anhörig.

Granskningen har genomförts i form av besök och intervjuer med berörd personal på verksamheten samt en god man till en brukare. Genomgång och granskning av dokumentation och rutiner har genomförts.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0037/10-51

§1029 Riktlinjer och rutiner för dokumentation enligt LSS.

Ärendebeskrivning

Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts under senare år genom förändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I ett led att ytterligare förtydliga och underlätta tillämpningen av regelverket utkom Socialstyrelsen år 2006 med föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) samt en handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2006).

Under 2007 inleddes ett utvecklingsarbete inom Tyresö kommun, för att vidareutveckla den sociala dokumentationen och arbeta fram detaljerade riktlinjer inom äldreomsorgen. Under 2008 antogs nya riktlinjer av socialnämnden. Som en fortsättning på denna utveckling antog nämnden riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS under maj 2009. Nu har även riktlinjer för insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt LSS arbetats fram.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar riktlinjer för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt LSS.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0060/10-006

§1030 Ökat brukarinflytande inom hemtjänsten

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har nämndens uppdrag att öka inflytandet och självbestäm­mandet för äldre personer med behov av hemtjänst. Genom att gå över från dagens detaljerade insatsbeslut till rambeslut med en angiven maxtid för omvårdnads- respektive serviceinsatser, skapas utrymme för större flexibilitet och ökat brukarinflytande i genomförandet. Brukarna inom hemtjänsten ges möjlighet att inom tidsramen byta insatser utifrån dagsform och -behov.

Förvaltningen föreslår att alla brukare inom hemtjänsten – såväl äldre över 65 år som yngre brukare under 65 år – omfattas av förslaget och att ökat brukarinflytande införs under hösten 2010.

De fackliga organisationerna tillstyrkte förslaget vid samverkan den 12 april 2010.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under hösten 2010 införa ökat brukarinflytande inom hemtjänsten med den inriktning som föreslås i tjänsteskrivelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 046/10-10

§1031 Ekonomisk rapport per mars 2010 och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med mars.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott 6 miljoner hänförligt främst till äldreomsorgen. Åtgärder pågår för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 061/10-006

§1032 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Länsstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Från 1 januari 2010 har ansvaret för inrapportering av ej verkställda beslut övergått till socialstyrelsen.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska göras. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till Länsstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bifogad tabell). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2010.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0007/10-003

§1033 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2020-03-31, 2010-04-13.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1034 Anmälningar / Meddelanden

Patientnämnden i Stockholms län

- Statistik 2009 – Tyresö kommun (Bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2010-03-25

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1035 Muntlig information och frågor

Anna Steele Karlström (fp)

Information om ”Introduktionsdag i arbetet med mäns våld mot kvinnor” den 28 april i Mastens hörsal.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________