Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-11-24

Sammanträde 2010-11-24

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1086 Verksamhetsuppföljning äldreomsorg - Trollängen

1087 Granskningar av Trollängens äldreboende

1088 Information om sjukfrånvaron

1089 Verksamhetsuppföljning – Missbruksenheten

1090 Åtgärdsplan utifrån Kvalitetsbarometern IFO

1091 Plan för omstrukturering till fler demensplatser inom äldreomsorgen

1092 Yttrande över motion ”Tak över huvudgaranti”

1095 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1086 Verksamhetsuppföljning Äldreomsorgen – Trollängens äldreboende

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar vice regiondirektör Sanna Tidala samt verksamhetschef Per Johansson om verksamheten på Trollängens äldreboende.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1087 Granskningar av Trollängens äldreboende

Dnr: 0169/10-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört en granskning på Trollängens äldreboende. Kvalitetsinspektörens bedömning är att Trollängens äldreboende bedriver en verksamhet enligt gällande lagstiftning, avtal och Tyresö kommuns kvalitetsgarantier.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har tillsynsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen och har genomfört den årliga tillsynen av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Trollängens äldreboende. Medicinskt ansvariga sjuksköterska Lena Mattilas bedömning är att hälso- och sjukvården på Trollängen bedrivs på ett tillfredställande sätt.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälningarna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1088 Information om sjukfrånvaron

Ärendebeskrivning

Personalkontoret sammanställer månadsvis sjukfrånvaron per förvaltning. Vid detta sammanträde informerar Eva Liljequist från personalkontoret muntligt om den aktuella sjukfrånvaron på socialförvaltningen.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1089 Verksamhetsuppföljning- Missbruksenheten

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetschef Ansa Haapala om missbruksvården i Tyresö. Missbruksenheten fick Tyresö kommuns kvalitetspris 2010.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1090 Åtgärdsplan utifrån brukarundersökningen Kvalitetsbarometern, IFO 2009

Dnr: 0168/10-010

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fick i mars 2010 en redovisning av brukarundersökningen på individ- och familjeomsorgen, Kvalitetsbarometern 2009. Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att utveckla verksamheten med hänsyn till resultatet.

Av undersökningen framkom att det var främst två områden som behövde förbättras – tillgänglighet och delaktighet. Åtgärdsplanen har nu tagits fram på samtliga enheter. Föreliggande ärende är en kort sammanställning av åtgärderna.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar åtgärdsplanen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1091 Plan för omstrukturering till fler demensplatser inom äldreomsorgen

Dnr: 0178/10-010

Ärendebeskrivning

Demensvården inom äldreomsorgen behöver utökas i takt med att befolkningen blir allt äldre. Förvaltningen redovisar en preliminär plan över omstrukturering och utökning av verksamheten.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Susann Ronström (s) inkommer med ett särskilt yttrande.

____________

§1092 Yttrande över motion om ”Tak över huvud-garanti”

Dnr:0065/10-52

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion med rubriken ”Tak över huvud-garanti”.

I motionen föreslås att kommunen fattar ett policybeslut om garantin, och att socialförvaltningen tar fram en plan på hur policybeslutet ska uppfyllas och vilka villkor som ska gälla. Vidare föreslås att kommunen antar ett mål om att fortast möjligt erbjuda den som är ”hemlös” ett mer långvarigt boende.

Tyresö kommun har inga större problem med hemlöshet eller uteliggare, vilket också är motionärernas uppfattning. I yttrandet redogörs för antalet personer aktuella på missbruksenheten som inte har eget boende och hur deras boendesituation se ut. Vidare redogörs vilka insatser som utvecklats i förvaltningen för dem som riskerar att förlora sin bostad eller redan har gjort det. Är situationen akut för en sökande, beviljas den som inte har förmåga att själv ordna ett boende, bistånd till en tillfällig lösning.

Den sammanfattande bedömningen i yttrandet är att en ”Tak över huvud-garanti” inte skulle vara till gagn för klienterna i längden. Det är i stället viktigt att ge individuellt stöd för att hitta lösningar på längre sikt, och därmed förhindra att människor förlorar sin bostad på grund av obetalda hyror, störningar eller annat som kan leda till att de blir avhysta.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden föreslår i sitt yttrande till kommunstyrelsen att motionen avslås.

Yrkande

Susanne Ronström (s) yrkar att socialnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att oppositionens yrkande avslås.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Ersättarna Lillian Nylinder (mp) och Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att om de hade haft rösträtt hade stött Susann Ronströms (s-gruppen) yrkande.

____________

§1093 Ekonomisk rapport per oktober 2010 och prognos för året

Dnr: 046/10-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med oktober.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 15,6 miljoner hänförligt främst till äldreomsorgen. Åtgärder pågår för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1094 Sammanträdesplan 2011

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2011. Följande datum föreslås för sammanträden 2011. Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början klockan 19.00.

4 januari Obs tisdag Konstituerande
23 februari
23 mars

20 april
25 maj
15 juni
31 augusti
21 september
26 oktober
23 november
14 december

Ordförandens förslag

- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2011 fastställs enligt förslaget.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1095 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0007/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-10-29, 2010-11-16

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1096 Anmälningar / Meddelanden

Kommunstyrelsen

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2010-10-26, § 162 Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2010-10-14

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2010-10-25

FOU- Södertörn

- Skriftserie nr 88/10, Stödcentrum för unga brottsoffer- Medlingsverksamheten i Södertälje.

Korpen - Tyresö

- Brännpunkten - Redovisning för projektår 2.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1097 Muntlig information och frågor

Inbjudan och program till socialförvaltningens konferens ”Frivilligt socialt arbete i fokus” den 17 februari 2011 delas ut. Anmälan görs till www.tyreso.se/konferensfrivilligorganisationer . En bekräftelse visar att anmälan kommit in.

Nästa socialnämnd sker den 15 december kl 17.00 på Prinsvillan.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________