Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-12-19

Sammanträde 2012-12-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1118 Information om Trygg i Tyresö - den sammanhållna vården i hemmet

1119 Anmälan om granskning av Ängsgårdens äldreboende

1120 Anmälan om granskning av Krusmyntans äldreboende

1121 Upphävande av socialnämndens "Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter 2012-2014"

1122 Reviderade budgetramar 2013 samt revidering av nämndplan 2013

1123 Information om socialförvaltningens åtgärdspaket för att uppnå en budget i balans för budgetåret 2013

1124 Utredning om kundvalssystem enligt LOV eller LOU inom familjerådgivning

1125 Rapport om projekt för att stärka stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - anmälan

1126 Ansökan om medel för att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete med våldsutsatta familjer - anmälan

1127 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista december.pdf (169 kb)

§1118 Information om Trygg i Tyresö – den sammanhållna vården i hemmet

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Arthur Henningson från Consider presenterar den andra uppföljningen av projektet Trygg i Tyresö – Den sammanhållna vården i hemmet. Projektadministratör Marita Sjögren ger en sammanfattning av senaste lägesrapporten av projektet.

Trygg i Tyresö är en treårig försöksverksamhet mellan Tyresö kommun äldreomsorg och Handengeriatriken som med hjälp av statliga medel ska underlätta återgång till eget boende efter sjukhusvistelse för de mest sjuka äldre. Gemensamt team ger kvalificerad vård och omsorg i hemmet.

Vid sammanträdet medverkar även avdelningschef/projektledare Auli Metsänsalo samt paramedicinsk chef på Handengeriatriken Trude Ahlgren.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.


Diarienummer

2012/SN 0181 013

§1119 Anmälan om granskning av Ängsgårdens äldreboende

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av socialnämnden i december 2011 ska granskning av enskilda verksamheter ske minst en gång per år enligt gällande avtal.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskning av Ängsgårdens äldreboende som drivs av Mimosa Vård och Omsorg AB.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Kaija Partanen har parallellt genomfört tillsyn över hälso- och sjukvården på Ängsgårdens äldreboende.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Bilagor:

Granskning av Ängsgården

Tillsyn av hälso- och sjukvården på Ängsgården


Diarienummer 2012/SN0182 013

§1120 Anmälan om granskning av Krusmyntans äldreboende

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av socialnämnden i december 2011 ska granskning av enskilda verksamheter ske minst en gång per år enligt gällande avtal.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskning av Krusmyntans äldreboende som drivs av Carema Care.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Kaija Partanen har parallellt genomfört tillsyn över hälso- och sjukvården på Krusmyntans äldreboende.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Bilagor:

Granskning av Krusmyntan

Tillsyn av hälso- och sjukvården på Krusmyntan


Diarienummer 2012/SN 0190 003

§1121 Upphävande av socialnämndens ”Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter år 2012-2014”

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden upphäver den ”Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter år 2012-2014” som antogs vid nämndens sammanträde 2011-12-14, § 1090, med hänvisning till den kommunövergripande ”Granskningsplan 2013 – Medborgarfokus”, som antogs av kommunstyrelsen 2012-11-27, § 177.

Protokollsanteckningar

Susann Ronström (s) vill ha antecknat i protokollet att socialdemokraterna anser att kontroll och uppföljning av socialnämndens verksamheter ska ske årligen. I tider där ekonomin är kärv är det allt viktigare att detta sker.

Peter Söderlund (mp) vill ha antecknat i protokollet att miljöpartiet stödjer socialdemokraternas protokollsanteckning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter år 2012-2014 fastställdes av socialnämnden i december 2011. Nämnden beslutade då även att en revidering av planen ska göras hösten 2012 inför år 2013.

I januari 2012 startade projekt Medborgarfokus i Tyresö kommun. Projektet innefattar bland annat en kvalitetsgrupp som utför fristående och oberoende granskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för. Under år 2012 har kvalitetsgruppen genomfört sina granskningar av verksamheter inom socialtjänsten utifrån socialnämndens ”Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter år 2012-2014”.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2012 att en övergripande plan för granskningar inom projekt Medborgarfokus ska fastställas varje år. En sådan kommunövergripande plan, ”Granskningsplan 2013 – Medborgarfokus”, fastställdes av kommunstyrelsen i november 2012 (se bilaga). Planen innefattar de granskningar som kvalitetsgruppen inom Medborgarfokus ska göra under år 2013 av verksamheter som socialnämnden ansvarar för. Förvaltningen förslår därför att nämnden, istället för att revidera sin ”Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter år 2012-2014”, upphäver densamma med hänvisning till den kommunövergripande granskningsplan som antagits av kommunstyrelsen för 2013.

Forts

Forts § 1121

Ordförandens förslag

- Socialnämnden upphäver den ”Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter år 2012-2014” som antogs vid nämndens sammanträde 2011-12-14, § 1090, med hänvisning till den kommunövergripande ”Granskningsplan 2013 – Medborgarfokus”, som antogs av kommunstyrelsen 2012-11-27, § 177.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Granskningsplan 2013 - Medborgarfokus


Diarienummer 2012/SN 0027 003

§1122 Reviderade budgetramar 2013 samt revidering av nämndplan 2013.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar att kommunfullmäktige fattat beslut om reviderade budgetramar 2013 för socialnämndens verksamhetsområden enligt nedan.

2. Socialnämnden beslutar att en reviderad nämndplan med anledning av reviderade budgetramar samt av förvaltningen presenterat åtgärdspaket redovisas på nämnden vid dess sammanträde i januari 2013.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i ärende (Dnr 2012-KS 0201 10) beslutat att utöka socialnämndens ram med totalt 8,8 miljoner kronor fördelat per verksamhetsområde enligt nedan och med följande motivering;

- Äldreomsorgen ram förstärks med 4,8 miljoner kronor för att klara de ökade kostnaderna inom hemtjänsten

- Individ- och familjeomsorgen får 2,0 miljoner kronor för att kunna klara de ökade kostnaderna för placeringskostnader för barn och ungdomar samt försörjningsstöd.

- Verksamhetsområdet för personer med funktionshinder förstärks med 2,0 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag 2012-12-13, § 119.

En reviderad nämndplan för 2013 inkluderande nyckeltal samt budgetfördelning per verksamhetsområde kommer att redovisas i samband med nämndens sammanträde i januari 2013.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar att kommunstyrelsen fattat beslut om reviderade budgetramar 2013 för socialnämndens verksamhetsområden enligt nedan.

2. Socialnämnden beslutar att en reviderad nämndplan med anledning av reviderade budgetramar samt av förvaltningen presenterat åtgärdspaket redovisas på nämnden vid dess sammanträde i januari 2013.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

Diarienummer

2012/SN 0027 003

§1123 Information om socialförvaltningens åtgärdspaket för att uppnå en budget i balans för budgetåret 2013.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen

Särskilt yttrande

Susann Ronström (s) inkommer med ett särskilt yttrande för socialdemokraterna.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningens arbete har under senhösten fokuserats på en budget i balans 2013.

Efter flera år med underskott har ett omfattande arbete lagts ner i syfte att uppnå/komma ner i en budget i balans. Åtgärderna som presenteras i materialet har dels lämnats i form av uppdrag från förvaltningschef, dels arbetats fram av respektive verksamhet. Förutsättningen har varit att i första hand se över möjliga och nödvändiga verksamhetsförändringar/effektiviseringar som ger så små negativa effekter som möjligt för brukarna/användarna. Särskild hänsyn har tagits till ett ökat och hållbart fokus på barnperspektivet som också enligt nämndplanen ska genomsyra 2013 års verksamhet.

Vissa av åtgärderna kommer inte att ge helårseffekt då dessa inte kan genomföras förrän sedvanliga förhandlingar med berörda personalorganisationer genomförts. Andra åtgärder som diskuterats kommer att utredas vidare under 2013 innan eventuella beslut om dessa kan fattas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

Samverkansprotokoll 2012-12-12


Diarienummer

2012/SN 0183 011

§1124 Utredning om kundvalssystem enligt LOV eller LOU inom familjerådgivning

Socialnämndens beslut

 1. Ett kundvalssystem enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, bibehålls för familjerådgivning.

 1. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare i kundvalssystemet.

 1. Förvaltningschefen får delegation att utforma ett ersättningssystem inom ramen för gällande budget för familjerådgivning.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Familjerådgivning i Tyresö sker sedan april 2009 enligt en kundvalsmodell med fyra familjerådgivningsföretag upphandlade enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Dessförinnan hade familjerådgivning upphandlats och bedrivits av en privat utförare på entreprenad sedan insatsen blev ett kommunalt ansvar år 1995. Idag finns avtal med Attendo, Framnäsgruppen, Kajsa Kanrell Consulting AB samt Söderstöd AB. Avtalen gäller till och med mars 2013 och kan inte förlängas ytterligare. I enlighet med socialnämndens beslut om att utreda förutsättningarna för valfrihetssystem inom socialtjänstens verksamheter, har en utredning om eventuellt införande av valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, för familjerådgivning, genomförts. Förvaltningen föreslår efter utredning att ett kundvalssystem enligt LOU bibehålls för familjerådgivning.

Ordförandens förslag

 1. Ett kundvalssystem enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, bibehålls för familjerådgivning.

 1. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare i kundvalssystemet.

 1. Förvaltningschefen får delegation att utforma ett ersättningssystem inom ramen för gällande budget för familjerådgivning.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse


Diarienummer

2011/SN 0080 007

§1125 Rapport om projekt för att stärka stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – anmälan

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälan

_________________________________________________________

Socialförvaltningen

- Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel är 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (bilaga).

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan


Diarienummer

2012/SN 0193 007

§1126 Ansökan om medel för att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete med våldsutsatta familjer – anmälan

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar beslutet.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Tf förvaltningschef Auli Metsänsalo har 2012-12-06 beslutat att ansöka om utvecklingsmedel från Socialstyrelsen för att kvalitetssäkra arbetet för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldutsförare.

Bilaga: Ansökan.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar beslutet.

Diarienummer

2012/SN 015-003

§1127 Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2012-12-07, 2012-12-11.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto.


§1128 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Socialstyrelsen

- Beslut angående tillsyn av Carema Care AB, Krusmyntan (bilaga)

- Meddelandeblad nr 13/2012, Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2013 (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 12:56, Basbelopp för år 2013 (bilaga).

- Cirkulär 12:62, Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2013 (bilaga).

- Cirkulär 12:63, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2013 (bilaga).

- Cirkulär 12:64, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2013 (bilaga).

Kommunstyrelsen

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2012-11-27, § 173, Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningarna (bilaga).

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2012-11-27, § 175, Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2012-11-15

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2012-11-22

Samordningsförbundet

- Äskande om utökad budget för Samordningsförbundet Östra Södertörns verksamhet år 2013 (bilaga).

Sociallnämndens ordförande

- Skrivelse från Akademikerförbundet SSR (bilaga)

- Svar på skrivelse (bilaga)

- Svar till KPR angående nämndplan 2013 (bilaga)

- Svar till KPR angående ersättning till utförare inom hemtjänsten(bilaga)

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

§1129 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar information.

_____________________________________________________________

Caroline Andréasson, enhetschef för utredningsenheten för barn och unga, IFO

Redovisning av statistik för anmälningar barn och unga 2009-2012.

CARPE – ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län.

Utvärdering för tiden 2009-01-01-2012-03-31 delas ut till ledamöterna.