Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-03-26

Sammanträde 2014-03-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Information om IPS-projektet

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Projektledare Ragnhild Mårtensson informerar vid sammanträdet om IPS-projektet. IPS (Individual Placement and Support) är ett två-årigt samarbetsprojekt mellan Södertörnskommunerna (Tyresö, Värmdö, Haninge, Nynäshamn) och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Carema hjärnhälsa som syftar till att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning till arbete eller studier. Projektet har tilldelats medel från socialstyrelsen och bygger vidare på erfarenheter från ESF-projektet KomAn.
IPS-projektet avslutades 13-12-31.

2 Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

Dnr 2013/SN 0237 005

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden antar överenskommelsen med landstinget avseende kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter

Beskrivning av ärendet
Kommunen ansvarar för vård och omsorg i särskilt boende för äldre (SÄBO) upp till och med sjuksköterskenivå. Stockholms läns landsting (SLL) ansvarar för all hälso-och sjukvård som utförs av läkare i SÄBO.

Målgruppen omfattar de som är över 65 år och bor i någon av Stockholms läns särskilda boenden (SÄBO), vilket även omfattar korttidsvård, servicehus och profilboenden.

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive SLL, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter i SÄBO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse överenskommelse läkemedel.pdf
Rekommendation.pdf

3 Budgetuppföljning per 28 februari 2014

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner rapporten avseende budgetuppföljning per 28 februari 2014.

Beskrivning av ärendet
Rapporten avser utfall per 28 februari samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Konsult- och servicekontorets controllers ansvarar för rapporterna och dess innehåll.

Ordförandeutlåtande
Prognosen för 2014 ligger i nivå med utfallet 2013, dvs ett underskott om 9,8 mkr eller 1,6 % av omsättningen. Avvikelserna inom Omsorgen om äldre resp. personer med funktionsnedsättning är mindre medan underskottet inom Individ- & familjeomsorgen prognostiseras till 7,5 mkr.

Glädjande i rapporten är att det omfattande utvecklingsarbetet inom Försörjningsstödsenheten nu ger frukt och att man därför ser ut att hålla sin budget för första gången sedan 2008. Precis som förra året är det den ökade mängden anmälningar som påverkar resultatet mest. Inom Individ- & familjeomsorgen har man gemensamt tagit ansvar för att möta utvecklingen på ett fantastiskt sätt där medarbetare från olika enheter har gått in och bidragit till att hantera den pressade situationen. De ökade placeringskostnaderna som detta har resulterat i kan inte hanteras genom en snabb besparing utan här måste ett långsiktigt och målmedvetet arbete göras för att våra barn & unga ska utvecklas väl i en trygg miljö med stabila vuxna. Därför är det inte idag aktuellt att kompensera de ökade placeringskostnaderna med personalneddragningar. Det är dock viktigt att nämnden följer utvecklingen fram till det första tertialbokslutet för att där besluta om hur ett eventuellt prognostiserat underskott ska hanteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning februari.pdf
Sammanställning uppföljning februari.pdf

4 Målstrategier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2014

Dnr 2014/SN 0067 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av målstrategier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
I Nämndplan 2014 anges verksamhetsspecifika mål för respektive verksamhetsområde samt kommungemensamma mål. Enligt kommunens styrprocess ska verksamheterna, utifrån enhetsplanerna för 2014, redovisa vilka målstrategier och aktiviteter de avser arbeta efter i syfte att uppnå målen. Målstrategier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2014 presenteras avseende utförare egen regi samt biståndsavdelningen funktionsnedsättningsområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Målstrategier FO.pdf

5 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunala utförare för äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Dnr 2013/SN 0101 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för budgetåret 2013 för den kommunala utföraren för Äldreomsorg samt Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Den kommunala utföraren inom Socialnämndens ansvarasområde redovisar ett samlat överskott på motsvarande 4,4 miljoner kronor., varav 0,5 miljoner avser Äldreomsorgen och resterande 3,9 miljoner Omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse VB 2013 kommunal utförare.pdf
Verksamhetsberättelse 2013 Den kommunala utföraren.pdf

6 Granskning internkontroll 2013

Dnr 2013/SN 0092 016

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapport om internkontroll 2013 godkännes.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens årsredovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2013 fastställdes av nämnden i maj.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om gällande regler så att fel inte begås. Det är respektive chefs ansvar att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning internkontroll 2013.pdf

7 Behov av stöd och service för personer 65 år och äldre - analys och beräkning för år 2015-2019

Dnr 2014/SN 0076 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden godkänner analys och beräkningar av behov av stöd och service för personer 65 år och äldre, år 2015-2019.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen gör årligen beräkningar av behovet av platser i vård- och omsorgsboende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren. I rapporten presenteras analys och beräkningar för perioden 2015-2019. Ärendet har utarbetats av socialförvaltningens stab i samarbete med biståndsavdelning. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Bilagor
Behov av stöd och service för personer 65 år och äldre, 2015-2019.pdf
Tjänsteskrivelse Behov av stöd service 65 år och äldre.pdf

8 Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning - analys och beräkningar för år 2015-2019

Dnr 2014/SN 0077 010

Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner analys och beräkningar av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning år 2015-2019.

Beskrivning av ärendet
Behovsplanen för omsorgen om personer med funktionsnedsättning revideras årligen. Planen beskriver i år till skillnad från tidigare behoven enbart i volymer och inte i kostnader. Planen avser perioden 2015-2019.

Ärendet har utarbetats av socialförvaltningens Biståndsavdelning i samarbete med staben. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behov av insatser funktionsnedsättn.pdf
Behov insatser för personer m funktionsnedsättn 2015 t 2019.pdf

9 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2015-2018

Dnr 2014/SN 0074 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till remissvar avseende planeringsförutsättningar inför kommunplan 2015-2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Inför arbetet med Kommunplan 2015-2018 har socialnämnden fått remiss avseende Omvärldsanalys 2014. Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planeringsförutsättningar. Av remissvaret ska framgå vilken påverkan de redovisade faktorerna i omvärldsanalysen väntas få för socialnämndens verksamhet. Vidare ska behovet av förändring av taxor och avgifter samt investeringar som inte har tagits upp i investeringsprogrammet redovisas. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens remissvar. Remissvaret ska lämnas till kommunkansliet senast den 31 mars 2014. Remissvaren kommer att redovisas inför kommunstyrelsen och nämndernas presidier den 23 april 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss kommunplan 2015-2018.pdf
Remiss.pdf

10 Aktualisering av delegationsordningen

Dnr 2014/SN 0068 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändring i delegationsordningen.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella samt förtydliganden. Några beslutsnivåer har ändrats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning.pdf
Bilaga delegationsordningen mars -14.pdf

11 Beslut om att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm

Dnr 2014/SN 0042 12

Socialnämndens förslag till beslut
1. Processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet påbörjas.

2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, sedan 2010 gjort årliga överenskommelser om "Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten". Kopplat till varje överenskommelse har regeringen via SKL utbetalat stimulansmedel. En betydande del av överenskommelsen rör kommunernas arbete med eHälsa. Även för 2014 finns det möjlighet för länen/regionerna att via SKL ansöka om stimulansmedel. Ett av grundkraven för att få stimulansmedlen i årets överenskommelse är att berörd nämnd i varje kommun, senast den 31 mars, fattar beslut om att påbörja processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm Varje kommun ska därefter ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom eHälsoområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut övergång till digitala trygghetslarm.pdf
Information.pdf

12 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-03-18.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut februari.pdf
Beslut ersättningsbelopp hemtjänst LOV.pdf
Fördelning ekonomiskt stöd till idéburna organisationer.pdf

13 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting
- Cirkulär 14:7, Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Kommunfullmäktige
- Sammanträdesprotokoll 2014-03-06

14 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport mars.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (118 kb)

§1024 Information om IPS-projektet

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Projektledare Ragnhild Mårtensson informerar vid sammanträdet om IPS-projektet. IPS (Individual Placement and Support) är ett två-årigt samarbetsprojekt mellan Södertörnskommunerna (Tyresö, Värmdö, Haninge, Nynäshamn) och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Capio psykiatri som syftar till att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning till arbete eller studier. Projektet har tilldelats medel från socialstyrelsen och bygger vidare på erfarenheter från ESF-projektet KomAn.

IPS-projektet avslutades 13-12-31.

Beslut/Protokollsutdrag
§1024_prot_20140326.pdf (109 kb)

§1025 Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

Dnr 2013/SN 0237 005

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden antar överenskommelsen med landstinget avseende kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter

Beskrivning av ärendet
Kommunen ansvarar för vård och omsorg i särskilt boende för äldre (SÄBO) upp till och med sjuksköterskenivå. Stockholms läns landsting (SLL) ansvarar för all hälso-och sjukvård som utförs av läkare i SÄBO.

Målgruppen omfattar de som är över 65 år och bor i någon av Stockholms läns särskilda boenden (SÄBO), vilket även omfattar korttidsvård, servicehus och profilboenden.

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive SLL, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter i SÄBO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse överenskommelse läkemedel.pdf
Rekommendation.pdf

§1026 Budgetuppföljning per 28 februari 2014

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens beslut
- Rapporten avseende budgetuppföljning per 28 februari 2014 godkännes.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (s) inkommer med ett särskilt yttrande för socialdemokraterna.

Beskrivning av ärendet
Rapporten avser utfall per 28 februari samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för rapporterna och dess innehåll och Elisabeth Larsson medverkar vid sammanträdet..

Ordförandeutlåtande
Prognosen för 2014 ligger i nivå med utfallet 2013, dvs ett underskott om 9,8 mkr eller 1,6 % av omsättningen. Avvikelserna inom Omsorgen om äldre resp. personer med funktionsnedsättning är mindre medan underskottet inom Individ- & familjeomsorgen prognostiseras till 7,5 mkr.

Glädjande i rapporten är att det omfattande utvecklingsarbetet inom Försörjningsstödsenheten nu ger frukt och att man därför ser ut att hålla sin budget för första gången sedan 2008. Precis som förra året är det den ökade mängden anmälningar som påverkar resultatet mest. Inom Individ- & familjeomsorgen har man gemensamt tagit ansvar för att möta utvecklingen på ett fantastiskt sätt där medarbetare från olika enheter har gått in och bidragit till att hantera den pressade situationen. De ökade placeringskostnaderna som detta har resulterat i kan inte hanteras genom en snabb besparing utan här måste ett långsiktigt och målmedvetet arbete göras för att våra barn & unga ska utvecklas väl i en trygg miljö med stabila vuxna.

Därför är det inte idag aktuellt att kompensera de ökade placeringskostnaderna med personalneddragningar. Det är dock viktigt att nämnden följer utvecklingen fram till det första tertialbokslutet för att där besluta om hur ett eventuellt prognostiserat underskott ska hanteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning februari.pdf
Sammanställning uppföljning februari.pdf

§1027 Målstrategier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2014

Dnr 2014/SN 0067 010

Socialnämndens beslut
- Redovisningen av målstrategier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
I Nämndplan 2014 anges verksamhetsspecifika mål för respektive verksamhetsområde samt kommungemensamma mål. Enligt kommunens styrprocess ska verksamheterna, utifrån enhetsplanerna för 2014, redovisa vilka målstrategier och aktiviteter de avser arbeta efter i syfte att uppnå målen.

Målstrategier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2014 presenteras avseende utförare egen regi av verksamhetsutvecklare Barbro Färninger samt biståndsavdelningen funktionsnedsättningsområdet av tf avdelningschef Stig Jönsson.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Målstrategier FO.pdf

§1028 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunala utförare för äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Dnr 2013/SN 0101 10

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för budgetåret 2013 för den kommunala utföraren för Äldreomsorg samt Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Den kommunala utföraren inom Socialnämndens ansvarasområde redovisar ett samlat överskott på motsvarande 4,4 miljoner kronor., varav 0,5 miljoner avser Äldreomsorgen och resterande 3,9 miljoner Omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

Vid sammanträdet medverkar enhetschef Lotta Nobel frän äldreomsorgen och verksamhetsutvecklare Barbro Färninger från omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse VB 2013 kommunal utförare.pdf
Verksamhetsberättelse  2013 Den kommunala utföraren.pdf
Bilaga bokslut 2013 - Nyckeltal.pdf

§1029 Granskning internkontroll 2013

Dnr 2013/SN 0092 016

Socialnämndens beslut
- Rapport om internkontroll 2013 godkännes.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens årsredovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2013 fastställdes av nämnden i maj.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om gällande regler så att fel inte begås. Det är respektive chefs ansvar att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning internkontroll 2013.pdf

§1030 Behov av stöd och service för personer 65 år och äldre - analys och beräkning för år 2015-2019

Dnr 2014/SN 0076 010

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden godkänner analys och beräkningar av behov av stöd och service för personer 65 år och äldre, år 2015-2019.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (s) inkommer med ett särskilt yttrande för socialdemokraterna.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen gör årligen beräkningar av behovet av platser i vård- och omsorgsboende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren. I rapporten presenteras analys och beräkningar för perioden 2015-2019. Ärendet har utarbetats av socialförvaltningens stab i samarbete med biståndsavdelning. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behov av stöd service 65 år och äldre.pdf
Behov av stöd och service för personer 65 år och äldre, 2015-2019.pdf
Remissvar TFF.pdf
Remissvar PRO och SPF.pdf

§1031 Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning - analys och beräkningar för år 2015-2019

Dnr 2014/SN 0077 010

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden godkänner analys och beräkningar av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning år 2015-2019.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (s) inkommer med ett särskilt yttrande för socialdemokraterna.

Beskrivning av ärendet
Behovsplanen för omsorgen om personer med funktionsnedsättning revideras årligen. Planen beskriver i år till skillnad från tidigare behoven enbart i volymer och inte i kostnader. Planen avser perioden 2015-2019.

Ärendet har utarbetats av socialförvaltningens Biståndsavdelning i samarbete med staben. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behov av insatser funktionsnedsättn.pdf
Behov insatser för personer m funktionsnedsättn 2015 t 2019.pdf

§1032 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2015-2018

Dnr 2014/SN 0074 010

Socialnämndens beslut
1. Socialförvaltningens förslag till remissvar avseende planeringsförutsättningar inför kommunplan 2015-2018 antas.

2. Behov av stöd och service för personer över 65 år (§ 1030) samt Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning (§ 1031) för åren 2015-2019 biläggs ärendet.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna förbehåller sig rätten att i anslutning till kommande budgetarbete återkomma med synpunkter och yrkanden

Beskrivning av ärendet
Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Inför arbetet med Kommunplan 2015-2018 har socialnämnden fått remiss avseende Omvärldsanalys 2014. Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planeringsförutsättningar. Av remissvaret ska framgå vilken påverkan de redovisade faktorerna i omvärldsanalysen väntas få för socialnämndens verksamhet. Vidare ska behovet av förändring av taxor och avgifter samt investeringar som inte har tagits upp i investeringsprogrammet redovisas. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens remissvar. Remissvaret ska lämnas till kommunkansliet senast den 31 mars 2014. Remissvaren kommer att redovisas inför kommunstyrelsen och nämndernas presidier den 23 april 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss kommunplan 2015-2018.pdf
Remiss.pdf

§1033 Aktualisering av delegationsordningen

Dnr 2014/SN 0068 003

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändring i delegationsordningen.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella samt förtydliganden. Några beslutsnivåer har ändrats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning.pdf
Bilaga delegationsordningen mars -14.pdf

§1034 Beslut om att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm

Dnr 2014/SN 0042 12

Socialnämndens beslut
1. Processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet påbörjas.

2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, sedan 2010 gjort årliga överenskommelser om "Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten". Kopplat till varje överenskommelse har regeringen via SKL utbetalat stimulansmedel. En betydande del av överenskommelsen rör kommunernas arbete med eHälsa. Även för 2014 finns det möjlighet för länen/regionerna att via SKL ansöka om stimulansmedel. Ett av grundkraven för att få stimulansmedlen i årets överenskommelse är att berörd nämnd i varje kommun, senast den 31 mars, fattar beslut om att påbörja processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm Varje kommun ska därefter ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom eHälsoområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut övergång till digitala trygghetslarm.pdf
Information.pdf

§1035 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-03-18.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut februari.pdf
Beslut ersättningsbelopp hemtjänst LOV.pdf
Fördelning ekonomiskt stöd till idéburna organisationer.pdf

§1036 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Protokollsanteckning
Socialnämnden vill ha antecknat i protokollet att förvaltningen gjort att fantastiskt arbete och agerat föredömligt när det gäller den uppkomna situationen gällande barnavådsutredningar inom Individ- och familjeomsorgen.

Beskrivning av ärendet
Anmälan/Information
Tidigare ställd fråga angående avtal med Trollängen och möjlighet till avtalets förlängning, besvaras av förvaltningen. Kommunen har fri prövningsrätt för bestämmande om nytt driftsavtal (punkt 4:2 Avtalstid och rätt till fortsatt avtal).

Datum för nämndkonferensen kommer att ändras från 11 april till 15 eller 16 maj. Information kommer inom kort.

En intresselista på Verksamhetsberättelser 2013 inom socialförvaltningen lämnas till ledamöterna. Önskemål om verksamhetsberättelser lämnas till nämndsekreterare.

Ordförande lämnar information om arbetet med barnavårdsutredningar inom IFO. De 15 utredningar som inte kunnat slutföras inom lagstadgad tid är nu slutförda. För närvarande är det 12 utredningar som har beslut om förlängd utredningstid.

Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting
- Cirkulär 14:7, Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Kommunfullmäktige
- Sammanträdesprotokoll 2014-03-06

Beslut/Protokollsutdrag
§1036_prot_20140326.pdf (131 kb)

§1037 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport mars.pdf