Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-06-18

Sammanträde 2014-06-18

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Verksamhetsuppföljning Ängsgården

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet informerar Johan Egelius, verksamhetschef för Ängsgården och Sakarias Mårdh, VD för A & O, Ansvar och Omsorg AB om verksamheten på Ängsgårdens demensboende.

2 Granskning av socialförvaltningens handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut

Dnr 2014/SN 0157 013

Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialnämnden noterar granskningen.
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan i september om hur verksamheten ska utvecklas och förbättras med hänsyn till resultatet av granskningen.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har granskat biståndsavdelningens handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut. I granskningen framkommer att biståndsavdelningen behöver åtgärda tillämpningen av den förenklade biståndsbedömningen så att den blir rättsäker, säkerställa uppföljning av beviljade insatser samt säkerställa dokumentation om och hur samtycke inhämtats. Därutöver framkommer flera förbättringsområden där avdelningen behöver göra ett utvecklingsarbete.

Bilagor
Granskning av handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut.pdf
Granskning av handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut.pdf

3 Budgetuppföljning per 31 maj 2014

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens förslag till beslut
. Rapporten avseende budgetuppföljning per 31 maj noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 maj samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll. Den ekonomiska rapporten återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning maj.pdf
Sammanställning maj.pdf

4 Projekt bemanningsenhet - äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014/SN 0165 002

Socialnämndens förslag till beslut
1. Bemanningsenheten upphör som projekt den 31 december 2014.
2. Bemanningsprojektet fortsätter att utvecklas i den ordinarie. verksamheten. Erfarenheterna från projektet tillvaratas i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.
3. De mål och uppdrag som preciserats för projektet bemanningsenhet ska fortsatt gälla vid integreringen i den ordinarie verksamheten.
4. Kommunstyrelsen informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
I december 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa en bemanningsorganisation för socialförvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen fick i uppdrag att genomföra projektgruppens förslag till bemanningsorganisation och arbetsvillkor för anställda som vill öka sin sysselsättningsgrad. Bemanningsenheten har drivits i projektform. Projektet har gjort många värdefulla och har kommit ett steg på väg mot de uppsatta målen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Projekt bemanningsenhet.pdf

5 Nulägesbeskrivning eHälsa

Dnr 2014/SN 0152 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Nulägesbeskrivningen noteras

Beskrivning av ärendet
eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Satsningen är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan. I Tyresö kommun liksom på nationell och regional nivå pågår en mängd aktiviteter och utvecklingsarbeten inom eHälsa i kommunernas socialtjänst och landstingens hälso- och sjukvård. Nulägesbeskrivningen ger en översikt över dels vad som avses med eHälsa och dels vad som pågår inom området eHälsa i Tyresö kommun samt på regional och nationell nivå.

Bilagor
Nulägesbeskrivning eHälsa.pdf

6 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-05-12, 14-05-27, 14-06-03.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

7 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
- Sammanträdesprotokoll 14-05-08.

Kommunla pensionärsrådet
- Sammanträdesprotokoll 14-05-21.

Socialförvaltningen
- Avtalsuppföljning av Ängsgårdens demensboende våren 2014 (bilaga).
- Åtgårdsplan för Ängsgården (bilaga).

Bilagor
Avtalsuppföljning Ängsgården 4 juni.pdf
Åtgärdsplan för Ängsgården 2014.pdf

8 Förvaltningschefens rapport juni

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport .pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (115 kb)

§1054 Verksamhetsuppföljning Ängsgården

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet informerar Sakarias Mårdh, VD för A & O, Ansvar och Omsorg AB om verksamheten på Ängsgårdens demensboende.

Beslut/Protokollsutdrag
§1054_prot_20140618.pdf (106 kb)

§1055 Granskning av socialförvaltningens handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut

Dnr 2014/SN 0157 013

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar granskningen.
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan i september om hur verksamheten ska utvecklas och förbättras med hänsyn till resultatet av granskningen.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har granskat biståndsavdelningens handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut. I granskningen framkommer att biståndsavdelningen behöver åtgärda tillämpningen av den förenklade biståndsbedömningen så att den blir rättsäker, säkerställa uppföljning av beviljade insatser samt säkerställa dokumentation om och hur samtycke inhämtats. Därutöver framkommer flera förbättringsområden där avdelningen behöver göra ett utvecklingsarbete.

Bilagor
Granskning av handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut.pdf
Granskning av handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut.pdf

§1056 Budgetuppföljning per 31 maj 2014

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens beslut
. Rapporten avseende budgetuppföljning per 31 maj noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 maj samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll. Den ekonomiska rapporten återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning maj.pdf
Sammanställning maj.pdf

§1057 Projekt bemanningsenhet - äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014/SN 0165 002

Socialnämndens beslut
1. Bemanningsenheten upphör som projekt den 31 december 2014.
2. Bemanningsprojektet fortsätter att utvecklas i den ordinarie. verksamheten. Erfarenheterna från projektet tillvaratas i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.
3. De mål och uppdrag som preciserats för projektet bemanningsenhet ska fortsatt gälla vid integreringen i den ordinarie verksamheten.
4. Kommunstyrelsen informeras om beslutet.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
I december 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa en bemanningsorganisation för socialförvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen fick i uppdrag att genomföra projektgruppens förslag till bemanningsorganisation och arbetsvillkor för anställda som vill öka sin sysselsättningsgrad. Bemanningsenheten har drivits i projektform. Projektet har gjort många värdefulla och har kommit ett steg på väg mot de uppsatta målen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Projekt bemanningsenhet.pdf
Protokoll MBL förhandling.pdf

§1058 Nulägesbeskrivning eHälsa

Dnr 2014/SN 0152 010

Socialnämndens beslut
- Nulägesbeskrivningen noteras

Beskrivning av ärendet
eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Satsningen är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan. I Tyresö kommun liksom på nationell och regional nivå pågår en mängd aktiviteter och utvecklingsarbeten inom eHälsa i kommunernas socialtjänst och landstingens hälso- och sjukvård. Nulägesbeskrivningen ger en översikt över dels vad som avses med eHälsa och dels vad som pågår inom området eHälsa i Tyresö kommun samt på regional och nationell nivå.

Bilagor
Nulägesbeskrivning eHälsa.pdf

§1059 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-05-12, 14-05-27, 14-06-03.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1060 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (S) och Peter Söderlund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
- Sammanträdesprotokoll 14-05-08.

Kommunla pensionärsrådet
- Sammanträdesprotokoll 14-05-21.

Socialförvaltningen
- Avtalsuppföljning av Ängsgårdens demensboende våren 2014 (bilaga).
- Åtgårdsplan för Ängsgården (bilaga).

Bilagor
Avtalsuppföljning Ängsgården 4 juni.pdf
Åtgärdsplan för Ängsgården 2014.pdf

§1061 Förvaltningschefens rapport juni

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport .pdf