Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-10-25

Sammanträde 2017-10-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Information om hemsjukvård 2020

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Processledare Anna Nerelius från Storsthlm (tidigare KSL, Kommunförbundet Stockholms län) informerar muntligt om hemsjukvård 2020.

Information finns på http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/hemsjukvard/hemsjukvard-2020---processen.html.

2 Information om nya dataskyddsförordningen

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ebba Ljungdahl, jurist på kommunkansliet och Helene Bergström, projektledare informerar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

3 Kvalitetsgranskning av gruppbostäder enligt LSS i privat regi

Dnr 2017/SN 0206 013

Socialnämndens förslag till beslut
1) Granskningarna noteras.
2) Åtgärder till följd av granskningarna återrapporteras till socialnämnden under våren år 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kvalitetsenhet har genomfört en kvalitetsgranskning av de två privata utförare som bedriver tre gruppbostäder enligt LSS i Tyresö kommun.

Resultatet av granskningarna återkopplas både muntligt och skriftligt till verksamheten. Rapporterna överlämnas till socialförvaltningen som avgör vilka åtgärder verksamheten eventuellt behöver vidta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning.pdf
Granskningsrapport Gränsvägen 2017.pdf
Granskningsrapport Tärningen 2017.pdf
Granskningsrapport Villa Linde 2017.pdf

4 Ekonomisk uppföljning per 30 september

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Rapporten noteras.
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 september avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017.pdf

5 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för socialnämnden antas.
2. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Den nu gällande delegationsordningen antogs av socialnämnden den 23 mars 2015 och reviderades senast den 29 maj 2017 (§ 1047).

Delegationsordningen har nu setts över, bland annat utifrån behov som förvaltningen uppmärksammat. Förslag till ändringar avser att förtydliga vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga.

Delegationsordningen har även arbetats om utifrån kommunstyrelsens beslut den 13 september 2017, § 162, om att justera sin delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen anmodade nämnderna att revidera sina delegationsordningar utifrån att varje nämnd är anställningsmyndighets för sin personal. Nämnderna rekommenderades samtidigt att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor inom nämndens verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning.pdf
Delegationsordning reviderad oktober.pdf

6 Svar på revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Dnr 2017/SN 0195 016

Socialnämndens förslag till beslut
- Svar på revisionsrapporten antas.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Tyresö kommuns förtroendevalda revisorer har PwC gjort en granskning av hanteringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, grundskola och äldreomsorg. De nämnder som omfattats av granskningen är barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Av revisorernas granskning framkommer att socialförvaltningen har ett tydligt ansvar och att dokumenterade och ändamålsenliga rutiner finns för hantering av ansökan och rekvirering av riktade statsbidrag. Budgeteringen och redovisning av medlen sker också korrekt.

Revisorerna lämnar dock några rekommendationer för hur den interna kontrollen kan stärkas.

Bilagor
Svar på revisionsrapport.pdf
Missiv - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf
Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf

7 SKLs rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

Dnr 2017/SN 0021 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Rekommendationen antas.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen har framarbetat ett förslag om bemanningsföreskrifter inom vård- och omsorgsboende för äldre som 2016 avslogs av regeringen. Istället gjordes ett förtydligande av Socialtjänstförordningen som tydliggör att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.

Förvaltningen ser SKLs rekommendationer som en bra vägledning och välkomnar det stöd som SKL avser att ge. Förvaltningen ser att det är ändringen av Socialtjänstförordningen som medför ökade krav på bemanningen av verksamheten och att verksamheten måste planeras mer utifrån den enskildes behov. Följsamheten till SKLs rekommendationer medför därför i sig inte ökade krav eller kostnader. Användandet av tekniska och digitala lösningar inom äldreomsorgen är ett utvecklingsområde. I nämndplan för år 2017 uppdras förvaltningen att möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik.

Bilagor
Svar på SKLs rekommendation.pdf
Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2017/SN 0085 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 september 2017 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik per 30 sept.pdf

9 Sammanträdesdatum för socialnämnden 2018

Dnr 2017/SN 0204 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Datum för socialnämndens sammanträden under 2018 fastställs enligt socialförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för socialnämnden under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Sammanträdesdatum 2018 SN.pdf

10 Fyllnadsval till socialutskottet

Dnr 2016/SN 0211 001

Socialnämndens förslag till beslut
1. Gerd Dufberg (M) utses som ledamot i socialutskottet för perioden 1 november till 31 december 2017.
2. Fyllnadsvalet gäller från och med den 1 november 2017 under förutsättning att fullmäktige behandlar Andreas Jonssons (M) avsägelse som socialnämndens ordförande under sitt sammanträde den 26 oktober

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande tillika ordförande i socialutskottet Andreas Jonsson (M) har avsagt sig sitt uppdrag från och med den 1 november 2017. Avsägelsen föreslås godkännas av kommunfullmäktige den 26 oktober.

Gerd Dufberg (M) ledamot i socialnämnden föreslås som ledamot i socialutskottet under perioden.

Bilagor
Fyllnadsval till socialutskottet.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-09-25 (ordinarie), 2017-10-16 (extra sammanträde)

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

12 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelande oktober 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden oktober.pdf
Beslut från JO angående klagomål.pdf
Dom Kammarrätten mål nr 5205-17, Rätt att ta del av allmän handling.pdf
Beslut Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5291-17, Rätt att ta del av allmän handling.pdf
Information om Lex Sarah, Olivia Omsorg.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §162.pdf
Nyhetsbrev nr 5 2017.pdf

13 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

14 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1084 Information om hemsjukvård 2020

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Processledare Anna Nerelius och Karin Bengtsson från Storsthlm (tidígare KSL, Kommunförbundet Stockholms län) informerar muntligt om hemsjukvård 2020.
 
Information finns på http://www.storsthlm.se/halsa-och-stod/hemsjukvard/hemsjukvard-2020---processen.html.

Beslut/Protokollsutdrag
§1084_prot_20171025.pdf (111 kb)

§1085 Information om nya dataskyddsförordningen

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ebba Ljungdahl, jurist på kommunkansliet och Helene Bergström, projektledare informerar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Beslut/Protokollsutdrag
§1085_prot_20171025.pdf (111 kb)

§1086 Kvalitetsgranskning av gruppbostäder enligt LSS i privat regi

Dnr 2017/SN 0206 013

Socialnämndens beslut
1)      Granskningarna noteras.
2)      Åtgärder till följd av granskningarna återrapporteras till socialnämnden under våren år 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kvalitetsenhet har genomfört en kvalitetsgranskning av de två privata utförare som bedriver tre gruppbostäder enligt LSS i Tyresö kommun.
 
Resultatet av granskningarna återkopplas både muntligt och skriftligt till verksamheten. Rapporterna överlämnas till socialförvaltningen som avgör vilka åtgärder verksamheten eventuellt behöver vidta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning.pdf
Granskningsrapport Gränsvägen 2017.pdf
Granskningsrapport Tärningen 2017.pdf
Granskningsrapport Villa Linde 2017.pdf

§1087 Ekonomisk uppföljning per 30 september

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Barbro Rådberg (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande social-demokratiska ledamöternas räkning.
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 september avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017.pdf

§1088 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för socialnämnden antas.
2. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Den nu gällande delegationsordningen antogs av socialnämnden den 23 mars 2015 och reviderades senast den 29 maj 2017 (§ 1047).
 
Delegationsordningen har nu setts över, bland annat utifrån behov som förvaltningen uppmärksammat. Förslag till ändringar avser att förtydliga vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga.
 
Delegationsordningen har även arbetats om utifrån kommunstyrelsens beslut den 13 september 2017, § 162, om att justera sin delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen anmodade nämnderna att revidera sina delegationsordningar utifrån att varje nämnd är anställningsmyndighets för sin personal. Nämnderna rekommenderades samtidigt att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor inom nämndens verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning.pdf
Delegationsordning reviderad oktober.pdf

§1089 Svar på revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Dnr 2017/SN 0195 016

Socialnämndens beslut
- Svar på revisionsrapporten antas.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Tyresö kommuns förtroendevalda revisorer har PwC gjort en granskning av hanteringen av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, grundskola och äldreomsorg. De nämnder som omfattats av granskningen är barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
 
Av revisorernas granskning framkommer att socialförvaltningen har ett tydligt ansvar och att dokumenterade och ändamålsenliga rutiner finns för hantering av ansökan och rekvirering av riktade statsbidrag. Budgeteringen och redovisning av medlen sker också korrekt.

Revisorerna lämnar dock några rekommendationer för hur den interna kontrollen kan stärkas.

§1090 SKLs rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

Dnr 2017/SN 0021 50

Socialnämndens beslut
- Rekommendationen antas.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen har framarbetat ett förslag om bemanningsföreskrifter inom vård- och omsorgsboende för äldre som 2016 avslogs av regeringen. Istället gjordes ett förtydligande av Socialtjänstförordningen som tydliggör att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.

Förvaltningen ser SKLs rekommendationer som en bra vägledning och välkomnar det stöd som SKL avser att ge. Förvaltningen ser att det är ändringen av Socialtjänstförordningen som medför ökade krav på bemanningen av verksamheten och att verksamheten måste planeras mer utifrån den enskildes behov. Följsamheten till SKLs rekommendationer medför därför i sig inte ökade krav eller kostnader. Användandet av tekniska och digitala lösningar inom äldreomsorgen är ett utvecklingsområde. I nämndplan för år 2017 uppdras förvaltningen att möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik.

Bilagor
Svar på SKLs rekommendation.pdf
Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid.pdf

§1091 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2017/SN 0085 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 september 2017 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - statistik per 30 sept.pdf

§1092 Sammanträdesdatum för socialnämnden 2018

Dnr 2017/SN 0204 001

Socialnämndens beslut
- Datum för socialnämndens sammanträden under 2018 fastställs enligt socialförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för socialnämnden under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Bilagor
Sammanträdesdatum 2018 SN.pdf

§1093 Fyllnadsval till socialutskottet

Dnr 2016/SN 0211 001

Socialnämndens beslut
- Gerd Dufberg (M) utses som ledamot i socialutskottet för perioden 1 november till 31 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande tillika ordförande i socialutskottet Andreas Jonsson (M) har avsagt sig sitt uppdrag från och med den 1 november 2017. Avsägelsen föreslås godkännas av kommunfullmäktige den 26 oktober.
 
Gerd Dufberg (M) ledamot i socialnämnden föreslås som ledamot i socialutskottet under perioden.

Bilagor
Fyllnadsval till socialutskottet.pdf

§1094 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-09-25 (ordinarie), 2017-10-16 (extra sammanträde)

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1095 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelande oktober 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden oktober.pdf
Beslut från JO angående klagomål.pdf
Dom Kammarrätten mål nr 5205-17, Rätt att ta del av allmän handling.pdf
Beslut Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5291-17, Rätt att ta del av allmän handling.pdf
Information om Lex Sarah, Olivia Omsorg.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §162.pdf
Nyhetsbrev nr 5 2017.pdf

§1096 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1097 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor detta sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§1097_prot_20171025.pdf (110 kb)