Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-12-19

Sammanträde 2018-12-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen plan 1

1 Ekonomisk uppföljning per 30 november

Dnr 2018/SN 0053 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

2 Införande av prestationsbaserad ersättning i särskilda boendeformer

Dnr 2018/SN 0195 12

Socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram villkor för en intern boendepeng och
presentera för äldre- och omsorgsnämnden under våren 2019.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade på sammanträde den 16 december 2009 att införa en
boendepeng (prestationsbaserad ersättning) för särskilda boenden samt grupp- och
servicebostäder som drivs i kommunal regi. Bakgrunden var att flera verksamheter
inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning hade
konkurrensutsatts. Syftet var att anpassa styrsystemet för att på sikt möjliggöra
konkurrensutsättning och valfrihet även inom boendeverksamheten.

Socialförvaltningen arbetade fram en prestationsbaserad ersättningsmodell och ett
införande prövades under 2010. Efter att effekterna av den nya modellen utvärderats
övergavs modellen då den inte föll tillräckligt väl ut.
Förutsättningarna för att införa boendepeng inom särskilda boendeformer inom
omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning ser idag annorlunda ut
och frågan om ett införande har aktualiserats på nytt. Mot bakgrund av detta
konsulterades Ensolution AB, som under hösten 2018 har gjort en förstudie kring hur
en lämplig ersättningsmodell anpassad för dessa verksamheter skulle kunna utformas.

Ordförandeutlåtande
Konkurrens är något som stimulerar positiv utveckling. Att införa prestationsbaserad
ersättning ger ökade incitament och verktyg för kommunens egen verksamhet till
ständiga förbättringar vilket bidrar till både högre kvalitet och en mer kostnadseffektiv
verksamhet. Detta kommer att gynna kommunens medborgare både i rollen som
brukare, men även som skattebetalare. Det är bra.
För att införa prestationsbaserad ersättning är det viktigt att alla delar av ersättningen
beräknas noga och korrekt. Därför ställer jag mig bakom förvaltningens förslag att
införandet ska ske från och med 2020.
Jag ser fram emot att på riktigt kunna jämföra kommunens egen verksamhet med
våra externa leverantörers.

Bilagor
Tjänsteskrivelse prestationsbaserad ersättning.pdf
Bilagaprestationsbaserad ersättning_Slutrapport.pdf

3 Redovisning av verksamhet personligt ombud 2018

Dnr 2017/SN 0227 12

Socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som
syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha
möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och
sysselsättning jämlika villkor.

Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den
enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag. Det är Länsstyrelsen som ansvarar
för tillsyn av verksamheten.

I redogörelsen för det personliga ombudets verksamhet under 2018 beskrivs bland
annat omfattning, organisation och förbättringsområden som ombudet
uppmärksammat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning för personligt ombud.pdf
Redovisning 2018 personligt ombud.pdf

4 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens
delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt
ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2018-11-26 (extra sammanträde). 2018-12-05 (extra sammanträde),
2018-12-11 (ordinarie sammanträde)

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.docx.pdf
Beslut om ersättning utförare 2019.pdf
Ansökan om statsbidrag.pdf

5 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig
information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista.docx.pdf

6 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden december listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden.docx.pdf
Brev från finska föreningen.pdf
Svar till Finska föreningen.pdf

§1083 Ekonomisk uppföljning per 30 november

Dnr 2018/SN 0053 10
 
Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 november 2018 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning nov 2018.pdf
ekonomisk uppföljning nov 2018.pdf

§1084 Införande av prestationsbaserad ersättning i särskilda boendeformer

Dnr 2018/SN 0195 12
 
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram förslag avseende intern boendepeng för beredning inom äldre- och omsorgsnämnden under 2019.
 
Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) lämnar särskilt yttrande för tjänstgörande moderaters räkning.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade på sammanträde den 16 december 2009 att införa en boendepeng (prestationsbaserad ersättning) för särskilda boenden samt grupp- och servicebostäder som drivs i kommunal regi. Bakgrunden var att flera verksamheter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning hade konkurrensutsatts. Syftet var att anpassa styrsystemet för att på sikt möjliggöra konkurrensutsättning och valfrihet även inom boendeverksamheten.
 
Socialförvaltningen arbetade fram en prestationsbaserad ersättningsmodell och ett införande prövades under 2010. Efter att effekterna av den nya modellen utvärderats övergavs modellen då den inte föll tillräckligt väl ut.
Förutsättningarna för att införa boendepeng inom särskilda boendeformer inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning ser idag annorlunda ut och frågan om ett införande har aktualiserats på nytt. Mot bakgrund av detta konsulterades Ensolution AB, som under hösten 2018 har gjort en förstudie kring hur en lämplig ersättningsmodell anpassad för dessa verksamheter skulle kunna utformas.
 
Ordförandeutlåtande
Konkurrens är något som stimulerar positiv utveckling. Att införa prestationsbaserad ersättning ger ökade incitament och verktyg för kommunens egen verksamhet till ständiga förbättringar vilket bidrar till både högre kvalitet och en mer kostnadseffektiv verksamhet. Detta kommer att gynna kommunens medborgare både i rollen som brukare, men även som skattebetalare. Det är bra.
För att införa prestationsbaserad ersättning är det viktigt att alla delar av ersättningen beräknas noga och korrekt. Därför ställer jag mig bakom förvaltningens förslag att införandet ska ske från och med 2020.
Jag ser fram emot att på riktigt kunna jämföra kommunens egen verksamhet med våra externa leverantörers.
 
Yrkande
Carl Johan Karlson (S) yrkar för de tjänstgörande socialdemokraternas, tjänstgörande miljöpartists och tjänstgörande liberals räkning, på ändring av beslutspunkt 2. Förslag till ny lydelse: Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram förslag avseende intern boendepeng för beredning inom äldre- och omsorgsnämnden under 2019.
 
Peter Frej (M) yrkar bifall till ordförandens förslag avseende beslutspunkt 2.
 
Beslutsgång
Beslutspunkt 1 noteras.
 
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden bifaller ordförandeförslaget avseende beslutspunkt 2.
 
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden bifaller Carl Johan Karlsons (S) yrkande för S, MP och L:s räkning avseende beslutspunkt 2.
 
Socialnämnden beslutar enligt Carl Johan Karlsons (S) yrkande.
 
Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Carl Johan Karlsons (S) yrkande röstar nej.
Röstningsresultat: 5 ja, 6 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Socialnämnden beslutar i enlighet med Carl Johan Karlsons (S) yrkande avseende beslutspunkt 2.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.prestationsbaserad ersättning.pdf
Bilaga_prestationsbaserad ersättning_Slutrapport.pdf

§1085 Redovisning av verksamhet personligt ombud 2018

Dnr 2017/SN 0227 12
 
Socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning jämlika villkor.
 
Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av verksamheten.
 
I redogörelsen för det personliga ombudets verksamhet under 2018 beskrivs bland annat omfattning, organisation och förbättringsområden som ombudet uppmärksammat.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning för personligt ombud.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning 2018 personligt ombud.pdf

§1086 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.
 
Socialutskottet 2018-11-26 (extra sammanträde). 2018-12-05 (extra sammanträde), 2018-12-11 (ordinarie sammanträde)
 
Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.docx.pdf
Beslut om ersättare 2019.pdf
Ansökan om statsbidrag.pdf

§1087 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001
 
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förtydligande gällande minskat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
 
Förvaltningschef Iréne Hededal informerar muntligt om förslaget gällande nedläggning av HVB-boendet på Fältvägen som är under förhandling enligt MBL. Förhandlingen planeras att avslutas i januari.
Förvaltningschefen informerar även om en händelse på Björkbacken.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.
 
Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista.docx.pdf

§1088 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden december listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Socialnämndens meddelanden.docx.pdf
begäran om anstånd avseende Björkbacken.pdf
Brev från finska föreningen.pdf
Svar till Finska föreningen.pdf