Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2023-02-22

Sammanträde 2023-02-22

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Exploateringsavtal med G17 Projektutveckling 8 AB för Kumla 3:175 Lönnvägen

Diarienummer KSM2022-1155

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och G17 Projektutveckling 8 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna exploateringsavtal och övriga eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med G17 Projektutveckling 8 AB för detaljplanen för Kumla 3:175 Lönnvägen. Exploatören ska uppföra ett nytt bostadshus i en våning med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljö. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende. Inom planområdet finns en skyddsvärd ek som ska bevaras. Kommunen planerar inga åtgärder inom allmän plats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Exploateringsavtal undertecknat exploatör.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 - Inmätningsanvisningar.pdf

2 Antagande för detaljplan Kumla 3:175, Lönnvägen

Diarienummer KSM 2020-815-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en våning. Syftet är att uppföra en gruppbostad som inrymmer sex lägenheter.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 12 oktober - 2 november 2022. Under granskning inkom 14 yttrande. Länsstyrelsen hade inga synpunkter på granskningsförslaget. Lantmäteriet hade synpunkter på beskrivningen av exploateringsavtalet i planbeskrivningen.

I plankartan har planbestämmelsen b1 och b2 förtydligats. Prickmark mot gata utökas till 6,0 meter med undantag där den övergår till korsmark. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och ärendet bedöms inte beröra barn, se bilaga 5.

Planarbetet finansernas av byggaktören i enlighet med upprättat planavtal.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen kan gå vidare för antagande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för beslut om antagande för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen.docx
Bilaga 1. Plankarta för DP KUMLA 3.175 Lonnvagen_antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande för DP Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande för DP Kumla 3.175, lönnvägen_antagande.pdf
Bilaga 4. Dagvattenutredning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_ 220620.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa för detaljplan Kumla 3 175, Lönnvägen.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 43.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 69.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 6.pdf

3 Svar på Initiativ från ledamot om dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk

Diarienummer 2023/KS 0042

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Ledamotinitiativet avslås.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inlämnat ett ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen. I initiativet föreslås att det inrättas en dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk.

Ordförandeutlåtande
Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk är en del i arbetet med att förverkliga Tyresö kommuns översiktsplan. I Trollbäckens centrumstråk ryms nya bostäder med olika upplåtelseformer, nya arbetsplatser och utökad service, bland annat i form av ett stärkt kommersiellt utbud. På detta sätt hoppas vi också göra Trollbäckens centrum till ett än mer levande och tryggt kommundelscentrum med bättre förutsättningar för en god kollektivtrafik.

Arbete med planprogrammet inleddes redan under Alliansstyret i mandatperioden 2015-2018 under ledning av dåvarande moderata kommunstyrelseordföranden Fredrik Saweståhl, som också var ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som på den tiden hanterade planfrågorna. Efter en omfattande medborgardialog under hösten 2019, antog sedan kommunstyrelsen planprogrammet i november 2019. Planprogrammet hade då fått en slutlig utformning med en kraftigt reducerad exploateringsgrad, lägre hushöjder, ett mer flexibelt exploateringsområde och med en större hänsyn tagen till kvarvarande villabebyggelse.

Planområdet kommer att utvecklas i olika etapper under flera år framåt. För närvarande har endast ett planuppdrag lagts för första etappen, och den formella planprocessen ligger därmed framför oss. För kommande etapper finns det ännu inga planuppdrag lagda. Jag håller med Anki Svensson om att det är angeläget med en bred politisk samsyn vid denna typ av långsiktiga utvecklingsprogram i kommunen. Vi bör därför sträva efter ett brett politiskt stöd i detaljplanearbetet för de kommande etapperna. Vi bör också genomföra medborgardialoger i inledningen av detaljplanearbetet, där vi tar in synpunkter från både de närboende, övriga Trollbäckenbor och från Tyresöbor i största allmänhet. I dessa sammanhang finns stora möjligheter för organisationer med stor kompetens och många medlemmar som Trollbäckens Egnahemsförening att ge synpunkter på hur detaljplanerna bäst bör utformas. Det glädjer mig att även Moderaterna numera är angelägna om en god och tidig dialog med medborgarna.

Moderaterna föreslår att vi bör skapa en samverkansgrupp under samhällsbyggnadsutskottet med deltagare från samtliga partier. Något samhällsbyggnadsutskott har vi inte, men vi har en politisk samverkansgrupp under kommunstyrelsen som heter Stadsbyggnadsutskottet. I det utskottet finns representanter från samtliga partier i fullmäktige representerade, antingen som ledamöter eller ersättare. Stadsbyggnadsutskottets huvuduppgift är att driva detaljplanearbetet enligt PBL (Plan- och bygglagen). I denna grupp har vi som förtroendevalda alla möjligheter att ta fram väl förankrade planförslag, efter både formella och informella samråd med medborgare och civilsamhälle. Trollbäckens Egnahemsförening föreslås ingå i Moderaternas förslag på samverkansgrupp. Det är en viktig samtalspartner, i synnerhet vad gäller utvecklingen av just Trollbäckens centrumstråk. Men denna förening representerar inte alla Tyresöbor, och inte heller alla Trollbäckenbor. Jag ser hellre former för dialog och samverkan som inkluderar alla berörda eller intresserade Tyresöbor.

Moderaterna föreslår också att samverkansgruppen skall ledas av en arkitekt med gedigen erfarenhet av stadsplanering med särskild inriktning på trädgårdsstadens förutsättningar. Stadsbyggnadsutskottet är dock ett demokratiskt tillsatt politiskt organ som leds av mig i egenskap av utskottsordförande. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att erforderliga resurser och nödvändiga kompetenser finns tillgängliga i kommunstyrelseförvaltningen. Vid behov upphandlar de motsvarade på konsultmarknaden för att klara sina åtaganden.
Med detta som bakgrund föreslår jag att Stadsbyggnadsutskottet avslår Moderaternas ledamotsinitiativ.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-01-17 § 17.pdf
Initiativ från ledamot om dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk.pdf

4 Information om plan- och bygglagen

Diarienummer KSM-2023-101.037

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för projektavdelningen samt planchef inom samhällsbyggnadskontoret utbildar utskottet i delar av plan- och byggnadslagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om plan- och bygglagen.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Exploateringsavtal med G17 Projektutveckling 8 AB för Kumla 3:175

Diarienummer KSM2022-1155

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och G17 Projektutveckling 8 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna exploateringsavtal och övriga eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med G17 Projektutveckling 8 AB för detaljplanen för Kumla 3:175 Lönnvägen. Exploatören ska uppföra ett nytt bostadshus i en våning med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljö. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende. Inom planområdet finns en skyddsvärd ek som ska bevaras. Kommunen planerar inga åtgärder inom allmän plats.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och G17 Projektutveckling 8 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna exploateringsavtal och övriga eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal undertecknat exploatör.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 - Inmätningsanvisningar.pdf

§5 Antagande för detaljplan Kumla 3:175, Lönnvägen *

Diarienummer KSM 2020-815-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen, antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en våning. Syftet är att uppföra en gruppbostad som inrymmer sex lägenheter.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 12 oktober - 2 november 2022. Under granskning inkom 14 yttrande. Länsstyrelsen hade inga synpunkter på granskningsförslaget. Lantmäteriet hade synpunkter på beskrivningen av exploateringsavtalet i planbeskrivningen.

I plankartan har planbestämmelsen b1 och b2 förtydligats. Prickmark mot gata utökas till 6,0 meter med undantag där den övergår till korsmark. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och ärendet bedöms inte beröra barn, se bilaga 5.

Planarbetet finansernas av byggaktören i enlighet med upprättat planavtal.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen kan gå vidare för antagande.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen, antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för beslut om antagande för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Bilaga 1. Plankarta för DP KUMLA 3.175 Lonnvagen_antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande för DP Kumla 3.175, lönnvägen.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande för DP Kumla 3.175, lönnvägen_antagande.pdf
Bilaga 4. Dagvattenutredning för detaljplan Kumla 3.175, lönnvägen_ 220620.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa för detaljplan Kumla 3 175, Lönnvägen.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 43.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 69.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 6.pdf

§6 Svar på Initiativ från ledamot om dialog- och samverkansgrupp för

Diarienummer 2023/KS 0042

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ledamotinitiativet avslås.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inlämnat ett ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen. I initiativet föreslås att det inrättas en dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att ledamotsinitiativet avslås.

Ordförandeutlåtande
Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk är en del i arbetet med att förverkliga Tyresö kommuns översiktsplan. I Trollbäckens centrumstråk ryms nya bostäder med olika upplåtelseformer, nya arbetsplatser och utökad service, bland annat i form av ett stärkt kommersiellt utbud. På detta sätt hoppas vi också göra Trollbäckens centrum till ett än mer levande och tryggt kommundelscentrum med bättre förutsättningar för en god kollektivtrafik.

Arbete med planprogrammet inleddes redan under Alliansstyret i mandatperioden 2015-2018 under ledning av dåvarande moderata kommunstyrelseordföranden Fredrik Saweståhl, som också var ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som på den tiden hanterade planfrågorna. Efter en omfattande medborgardialog under hösten 2019, antog sedan kommunstyrelsen planprogrammet i november 2019. Planprogrammet hade då fått en slutlig utformning med en kraftigt reducerad exploateringsgrad, lägre hushöjder, ett mer flexibelt exploateringsområde och med en större hänsyn tagen till kvarvarande villabebyggelse.

Planområdet kommer att utvecklas i olika etapper under flera år framåt. För närvarande har endast ett planuppdrag lagts för första etappen, och den formella planprocessen ligger därmed framför oss. För kommande etapper finns det ännu inga planuppdrag lagda. Jag håller med Anki Svensson om att det är angeläget med en bred politisk samsyn vid denna typ av långsiktiga utvecklingsprogram i kommunen. Vi bör därför sträva efter ett brett politiskt stöd i detaljplanearbetet för de kommande etapperna. Vi bör också genomföra medborgardialoger i inledningen av detaljplanearbetet, där vi tar in synpunkter från både de närboende, övriga Trollbäckenbor och från Tyresöbor i största allmänhet. I dessa sammanhang finns stora möjligheter för organisationer med stor kompetens och många medlemmar som Trollbäckens Egnahemsförening att ge synpunkter på hur detaljplanerna bäst bör utformas. Det glädjer mig att även Moderaterna numera är angelägna om en god och tidig dialog med medborgarna.

Moderaterna föreslår att vi bör skapa en samverkansgrupp under samhällsbyggnadsutskottet med deltagare från samtliga partier. Något samhällsbyggnadsutskott har vi inte, men vi har en politisk samverkansgrupp under kommunstyrelsen som heter Stadsbyggnadsutskottet. I det utskottet finns representanter från samtliga partier i fullmäktige representerade, antingen som ledamöter eller ersättare. Stadsbyggnadsutskottets huvuduppgift är att driva detaljplanearbetet enligt PBL (Plan- och bygglagen). I denna grupp har vi som förtroendevalda alla möjligheter att ta fram väl förankrade planförslag, efter både formella och informella samråd med medborgare och civilsamhälle. Trollbäckens Egnahemsförening föreslås ingå i Moderaternas förslag på samverkansgrupp. Det är en viktig samtalspartner, i synnerhet vad gäller utvecklingen av just Trollbäckens centrumstråk. Men denna förening representerar inte alla Tyresöbor, och inte heller alla Trollbäckenbor. Jag ser hellre former för dialog och samverkan som inkluderar alla berörda eller intresserade Tyresöbor.

Moderaterna föreslår också att samverkansgruppen skall ledas av en arkitekt med gedigen erfarenhet av stadsplanering med särskild inriktning på trädgårdsstadens förutsättningar. Stadsbyggnadsutskottet är dock ett demokratiskt tillsatt politiskt organ som leds av mig i egenskap av utskottsordförande.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att erforderliga resurser och nödvändiga kompetenser finns tillgängliga i kommunstyrelseförvaltningen. Vid behov upphandlar de motsvarade på konsultmarknaden för att klara sina åtaganden.
Med detta som bakgrund föreslår jag att Stadsbyggnadsutskottet avslår Moderaternas ledamotsinitiativ.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ledamotsinitiativet. Därefter ställer ordföranden frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ledamotsinitiativet. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår ledamotsinitiativet.

Bilagor
Initiativ från ledamot om dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-01-17 § 17.pdf

§7 Information om plan- och bygglagen

Diarienummer KSM-2023-101.037

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets planchef utbildar utskottet i delar av plan- och byggnadslagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om plan- och bygglagen.pdf