Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2020-02-19

Sammanträde 2020-02-19

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Informationspunkt angående detaljplan för Björkbacken

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elanor Holm informerar angående detaljplanen för Björkbacken.

2 Informationspunkt angående Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Elfström och Johan Smeder informerar angående detaljplanen för Tegelbruket
etapp 11.

3 Planbesked för fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1:560

Dnr KSM-2019-1041-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Negativt planbesked ges för fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1:560.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1:560 i Strand inkom i september
2019 med en förfrågan om möjlighet att ändra gällande detaljplan.

Samhällsbyggnadskontoret bedömning är att förslaget inte är förenligt med
översiktsplanens ambition att det ska planeras för god tillgång till grönytor. Bristen
på natur- och parkmark gör att det är olämpligt att ändra markanvändningen från
natur till bostäder. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ett negativt planbesked
ges. Inlösen av allmän platsmark i gällande detaljplan kan bli aktuell. Vid ny
planläggning av fastigheten Sommaren 7 ska de fastigheter som inryms inom
samma egenskapsområde inkluderas i planläggningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Planbesked för fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1.560.pdf

4 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/SBF 0023

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går
däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot
framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut december.pdf
Delegationsbeslut januari.pdf

5 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0024

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för december 2019 och januari
2020.

Bilagor
Månadsrapport december 2019 - januari 2020.pdf

§1 Information angående detaljplan för Björkbacken - ärendet utgår

§2 Information angående Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Information noteras.

Särskilt yttrande
Ulrica Riis Pedersen (C) bad att få lämna ett särskilt yttrande vid sammanträdet.
Särskilda yttrandet lämnades in till justering och godkändes ej av ordföranden.
Justerare Anki Svensson (M) motsätter sig att yttrandet inte biläggs till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Göran Thimberg, Ida Olén och Bertil Eriksson informerar angående detaljplanen för Tegelbruket etapp 11.

§3 Planbesked för fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1:560

Dnr KSM-2019-1041-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Negativt planbesked ges för fastigheterna Sommaren 7 och Strand
1:560.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1:560 i Strand inkom i september 2019 med en förfrågan om möjlighet att ändra gällande detaljplan.

Samhällsbyggnadskontoret bedömning är att förslaget inte är förenligt med
översiktsplanens ambition att det ska planeras för god tillgång till grönytor. Bristen på natur- och parkmark gör att det är olämpligt att ändra markanvändningen från natur till bostäder. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ett negativt planbesked ges. Inlösen av allmän platsmark i gällande detaljplan kan bli aktuell. Vid ny planläggning av fastigheten Sommaren 7 ska de fastigheter som inryms inom samma egenskapsområde inkluderas i planläggningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att negativt planbesked ges för fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1:560.

Beslutsgång
Ordförande Mats Lindblom (L) ställer frågan om utskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked för fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1.560.pdf

§4 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/SBF 0023

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut december.pdf
Delegationsbeslut januari.pdf

§5 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0024

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för december 2019 och januari 2020.

Bilagor
Månadsrapport december 2019 - januari 2020.pdf