Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2023-02-08

Sammanträde 2023-02-08

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Granskning för detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1023-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Fasanvägen etapp 13 för granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Samråd hölls under perioden 7 juli - 9 september 2021. På grund av pandemin hölls ett digitalt samrådsmöte den 26 augusti 2021. Under samrådet inkom 64 yttranden och en namnlista. Efter samrådsperioden inkom ytterligare fem yttranden.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.
Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.
Planavtal har inte tecknats och planavgift ska därför tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intensioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, granskning.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1.pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1 Kartor över markinlösen.pdf
Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning granskning.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 4. PM Utredning VA samt utökade byggrätter, NAI Svefa 2014-03-07.pdf
Bilaga 5. Trafikutredning Östra Tyresö, Trivector 2018-04-25.pdf
Bilaga 6. PM Markmiljö, Golder 2018-10-05.pdf
Bilaga 7. Inventering av skyddsvärda träd, Ekologigruppen 2018-12-17.pdf
Bilaga 8. Landskapsanalys och naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2018-12-20.pdf
Bilaga 9. Markteknisk undersökningsrapport, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 10. PM Geologi och Bergteknik, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 11. PM Geoteknik, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 12. PM Riskbedömning Bergslänter, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 13. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13, WRS 2019-08-19.pdf
Bilaga 14. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2020-08-31.pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17, Bjerking 2020-09-15.pdf
Bilaga 16. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 17. PM Dagvatten, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 18. PM Geotekniskt utlåtande, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 19. PM Sulfidprovtagning av berg, Sweco 2020-10-19.pdf
Bilaga 20. PM Trafik, Sweco 2021-05-24.pdf
Bilaga 21. Kompletterande PM Trafik, Afry 2022-07-08.pdf
Bilaga 22. Trafikbuller, Structor rev 220927.pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 23. Östra Tyresö Trafik-PM, Afry 221012.pdf
Bilaga 24. PM Skyfall detaljplan, Sweco 2022-11-18.pdf
Bilaga 25. Tekniskt PM Dagvatten, Sweco 221122.pdf
Bilaga 26. PM Ras och skred, Golder_Rev 221209 med Bilagor.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf
Bilagor
1 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) 1 Bilaga 1 Kartor över markinlösen.pdf (7 446 kb) 1 Bilaga 10. PM Geologi och Bergteknik, Golder 2019-04-12.pdf (3 876 kb) 1 Bilaga 11. PM Geoteknik, Golder 2019-04-12.pdf (9 243 kb) 1 Bilaga 12. PM Riskbedömning Bergslänter, Golder 2019-04-12.pdf (5 570 kb) 1 Bilaga 13. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13, WRS 2019-08-19.pdf (7 348 kb) 1 Bilaga 14. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2020-08-31.pdf (14 757 kb) 1 Bilaga 15. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17, Bjerking 2020-09-15.pdf (12 800 kb) 1 Bilaga 16. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Sweco 2020-09-30.pdf (13 924 kb) 1 Bilaga 17. PM Dagvatten, Sweco 2020-09-30.pdf (8 647 kb) 1 Bilaga 18. PM Geotekniskt utlåtande, Sweco 2020-09-30.pdf (689 kb) 1 Bilaga 19. PM Sulfidprovtagning av berg, Sweco 2020-10-19.pdf (6 714 kb) 1 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1.pdf (1 509 kb) 1 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2.pdf (1 618 kb) 1 Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning granskning.pdf (615 kb) 1 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) 1 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf (4 855 kb) 1 Bilaga 20. PM Trafik, Sweco 2021-05-24.pdf (7 607 kb) 1 Bilaga 21. Kompletterande PM Trafik, Afry 2022-07-08.pdf (707 kb) 1 Bilaga 22. Trafikbuller, Structor rev 220927.pdf (1 687 kb) 1 Bilaga 23. Östra Tyresö Trafik-PM, Afry 221012.pdf (2 567 kb) 1 Bilaga 24. PM Skyfall detaljplan, Sweco 23-01-31.pdf (1 458 kb) 1 Bilaga 25. Tekniskt PM Dagvatten, Sweco 221122.pdf (2 647 kb) 1 Bilaga 26. PM Ras och skred, Golder_Rev 221209 med Bilagor.pdf (4 090 kb) 1 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) 1 Bilaga 3. Samrådsredogörelse Fasanvägen etapp 13.pdf (2 576 kb) 1 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) 1 Bilaga 4. PM Utredning VA samt utökade byggrätter, NAI Svefa 2014-03-07.pdf (2 302 kb) 1 Bilaga 5. Trafikutredning Östra Tyresö, Trivector 2018-04-25.pdf (3 893 kb) 1 Bilaga 6. PM Markmiljö, Golder 2018-10-05.pdf (4 289 kb) 1 Bilaga 7. Inventering av skyddsvärda träd, Ekologigruppen 2018-12-17.pdf (4 682 kb) 1 Bilaga 8. Landskapsanalys och naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2018-12-20.pdf (24 277 kb) 1 Bilaga 9. Markteknisk undersökningsrapport, Golder 2019-04-12.pdf (19 433 kb) 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf (167 kb) 1 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, granskning.pdf (240 kb)

2 Granskning av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13 har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli ca 58 000 000 kr kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 404 332 kronor, vilket räknas upp med KPI respektive entreprenadindex inför debitering. Kostnadsnivån avser december 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 20230126.docx
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning 26 januari 2023.pdf
Bilaga 2. Samrådsredogörelse 20230126.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf

3 Information om pågående projekt och entreprenader

Diarienummer 2023/SBF 0002

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar pågående projekt och entreprenader på utskottets sammanträde.

§1 Granskning för detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1023-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Fasanvägen etapp 13 för granskning.
Reservationer
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes tilläggsyrkande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Samråd hölls under perioden 7 juli - 9 september 2021. På grund av pandemin hölls ett digitalt samrådsmöte den 26 augusti 2021. Under samrådet inkom 64 yttranden och en namnlista. Efter samrådsperioden inkom ytterligare fem yttranden.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.
Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.
Planavtal har inte tecknats och planavgift ska därför tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt och förenlig med översiktsplanens intensioner. Förslaget föreslås därför ställas ut för granskning.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Fasanvägen etapp 13 för granskning.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att det i planområdet ska vara möjligt att stycka av fastigheter som idag är större än 4000 kvadratmeter.
Jeanette Hellmark (M) yrkar att sammanträdet ajourneras i 10 minuter från 10:00-10:10. Hon yrkar vidare avslag på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och bifall till ordförandeförslaget.

Johan Carlsson (SD) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.
Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och bifall till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet kan bifalla Jeanette Hellmarks (M) yrkande om att ajournera sammanträdet i 10 minuter från 10:00-10:10 och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår Anita Mattssons (S) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Särskilda yttranden
Jeanette Hellmark (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Ulf Perbo (KD) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, granskning.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1.pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1 Kartor över markinlösen.pdf
Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning granskning.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 4. PM Utredning VA samt utökade byggrätter, NAI Svefa 2014-03-07.pdf
Bilaga 5. Trafikutredning Östra Tyresö, Trivector 2018-04-25.pdf
Bilaga 6. PM Markmiljö, Golder 2018-10-05.pdf
Bilaga 7. Inventering av skyddsvärda träd, Ekologigruppen 2018-12-17.pdf
Bilaga 8. Landskapsanalys och naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2018-12-20.pdf
Bilaga 9. Markteknisk undersökningsrapport, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 10. PM Geologi och Bergteknik, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 11. PM Geoteknik, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 12. PM Riskbedömning Bergslänter, Golder 2019-04-12.pdf
Bilaga 13. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13, WRS 2019-08-19.pdf
Bilaga 14. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2020-08-31.pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17, Bjerking 2020-09-15.pdf
Bilaga 16. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 17. PM Dagvatten, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 18. PM Geotekniskt utlåtande, Sweco 2020-09-30.pdf
Bilaga 19. PM Sulfidprovtagning av berg, Sweco 2020-10-19.pdf
Bilaga 20. PM Trafik, Sweco 2021-05-24.pdf
Bilaga 21. Kompletterande PM Trafik, Afry 2022-07-08.pdf
Bilaga 22. Trafikbuller, Structor rev 220927.pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 23. Östra Tyresö Trafik-PM, Afry 221012.pdf
Bilaga 24. PM Skyfall detaljplan, Sweco 23-01-31.pdf
Bilaga 25. Tekniskt PM Dagvatten, Sweco 221122.pdf
Bilaga 26. PM Ras och skred, Golder_Rev 221209 med Bilagor.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf

Bilagor
§ 1 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) § 1 Bilaga 1 Kartor över markinlösen.pdf (7 446 kb) § 1 Bilaga 10. PM Geologi och Bergteknik, Golder 2019-04-12.pdf (3 876 kb) § 1 Bilaga 11. PM Geoteknik, Golder 2019-04-12.pdf (9 243 kb) § 1 Bilaga 12. PM Riskbedömning Bergslänter, Golder 2019-04-12.pdf (5 570 kb) § 1 Bilaga 13. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13, WRS 2019-08-19.pdf (7 348 kb) § 1 Bilaga 14. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2020-08-31.pdf (14 757 kb) § 1 Bilaga 15. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17, Bjerking 2020-09-15.pdf (12 800 kb) § 1 Bilaga 16. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Sweco 2020-09-30.pdf (13 924 kb) § 1 Bilaga 17. PM Dagvatten, Sweco 2020-09-30.pdf (8 647 kb) § 1 Bilaga 18. PM Geotekniskt utlåtande, Sweco 2020-09-30.pdf (689 kb) § 1 Bilaga 19. PM Sulfidprovtagning av berg, Sweco 2020-10-19.pdf (6 714 kb) § 1 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1.pdf (1 509 kb) § 1 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2.pdf (1 618 kb) § 1 Bilaga 2 Fastighetskonsekvensbeskrivning granskning.pdf (615 kb) § 1 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) § 1 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13.pdf (4 855 kb) § 1 Bilaga 20. PM Trafik, Sweco 2021-05-24.pdf (7 607 kb) § 1 Bilaga 21. Kompletterande PM Trafik, Afry 2022-07-08.pdf (707 kb) § 1 Bilaga 22. Trafikbuller, Structor rev 220927.pdf (1 687 kb) § 1 Bilaga 23. Östra Tyresö Trafik-PM, Afry 221012.pdf (2 567 kb) § 1 Bilaga 24. PM Skyfall detaljplan, Sweco 23-01-31.pdf (1 458 kb) § 1 Bilaga 25. Tekniskt PM Dagvatten, Sweco 221122.pdf (2 647 kb) § 1 Bilaga 26. PM Ras och skred, Golder_Rev 221209 med Bilagor.pdf (4 090 kb) § 1 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) § 1 Bilaga 3. Samrådsredogörelse Fasanvägen etapp 13.pdf (2 576 kb) § 1 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) § 1 Bilaga 4. PM Utredning VA samt utökade byggrätter, NAI Svefa 2014-03-07.pdf (2 302 kb) § 1 Bilaga 5. Trafikutredning Östra Tyresö, Trivector 2018-04-25.pdf (3 893 kb) § 1 Bilaga 6. PM Markmiljö, Golder 2018-10-05.pdf (4 289 kb) § 1 Bilaga 7. Inventering av skyddsvärda träd, Ekologigruppen 2018-12-17.pdf (4 682 kb) § 1 Bilaga 8. Landskapsanalys och naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2018-12-20.pdf (24 277 kb) § 1 Bilaga 9. Markteknisk undersökningsrapport, Golder 2019-04-12.pdf (19 433 kb) § 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf (167 kb) § 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf (113 kb) § 1 Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf (30 kb) § 1 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf (186 kb) § 1 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, granskning.pdf (240 kb)

§2 Granskning av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Reservationer
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes tilläggsyrkande.
Johan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringsyrkande och anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13 har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli ca 58 000 000 kr kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 404 332 kronor, vilket räknas upp med KPI respektive entreprenadindex inför debitering. Kostnadsnivån avser december 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att det i planområdet ska vara möjligt att stycka av fastigheter som idag är större än 4000 kvadratmeter.

Johan Carlsson (SD) ändringsyrkar att gatukostnadsavgiften begränsas till 200 000 kronor per fastighet.

Jeanette Hellmark (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och Johan Carlssons (SD) ändringsyrkande. Vidare yrkar hon bifall till ordförandeförslaget.

Johan Carlsson (SD) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.
Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och Johan Carlssons (SD) ändringsyrkande. Vidare yrkar hon bifall till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och Johan Carlssons (SD) ändringsyrkande..

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår Anita Mattssons (S) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Johan Carlssons (SD) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår Johan Carlssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår Johan Carlssons (SD) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Särskilda yttranden
Jeanette Hellmark (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt. Vidare hade hon yrkat avslag till Johan Carlssons (SD) ändringsyrkande om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning 26 januari 2023.pdf
Bilaga 2. Samrådsredogörelse 20230126.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf

§3 Information om pågående projekt och entreprenader

Diarienummer 2023/SBF 0002

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar pågående projekt och entreprenader på utskottets sammanträde.