Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-04-24

Sammanträde 2013-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

3 Svar på interpellation om ansvaret för SFI-undervisning (S)

4 Svar på interpellation om kollektivtrafik till Hålludden - Artipelag (S)

5 Svar på interpellation om etablering av friskola (V)

6 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen (M)

7 Val av ersättare i kommunstyrelsen (M)

8 Val av ledamot i samhällsplaneringsnämnden (S)

9 Val av ledamot i valnämnden (KD)

13 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

15 Förslag till resultatbalansering från 2012 till 2013

16 Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

17 Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar

18 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

19 Del av Brunn 1:1 hantering av klubbhus Ingarö IP i samband med exploateringen av Brunns centrum

21 Rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2012

23 Svar på motion - Unga i Värmdö behöver någonstans att bo (S)

24 Svar på motion - Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker (V)

25 Svar på motion - Bygg bra och prisvärda hyresrätter (V)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (170 kb)

§69 Svar på frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Frågorna är besvarade

Ärendebeskrivning

Följande frågor har inlämnats till dagens sammanträde:

 1. Fråga om rekrytering av förskollärare - Mats Skoglund (V) till ut­bildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg (MP)
 2. Fråga om trädfällning på Mariagatan/Kvarnberget - Andrine Winther (S) till samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej
 3. Fråga om granskningskommission för Värmdövallen - Annika An­dersson Ribbing (S) till kommunstyrelsens ordförande Monica Pet­tersson (M)
 4. Fråga om ersättning för svenska som andraspråk - Ann-Kristin Särn­brink (S) till finansieringsnämnden för utbildnings ordförande Marie Bladholm (M)
 5. Fråga om socialt stöd till utsatta familjer - Nils-Erik Särnbrink (S) till socialnämndens ordförande Stefan Dozzi (KD)

  Berörda ordföranden besvarar frågorna.

  ____________

§70 Svar på interpellation

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning

Hans Lindqvist (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ord­förande Monica Pettersson (M) om Skurubron.

Monica Pettersson besvarar interpellationen

____________

§71 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen

Dnr 13KS/0095

Kommunfullmäktiges beslut

Nils Annink (M) väljs till ny ersättare i utbildningsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Bengt Engelberg (M) har tidigare befriats från uppdraget som ersättare i utbildningsstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-27, § 50

Sändlista

N Annink

Utbildningsstyrelsen

Valpärm

Kommuntorget/Troman

Personalavdelningen

_____________

§72 Val av ersättare i kommunstyrelsen

Dnr 13KS/0097

Kommunfullmäktiges beslut

Deshira Flankör (M) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Erik Pettersson (M) har tidigare befriats från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-27, § 54

Sändlista

D Flankör

Kommunstyrelsen

Valpärm

Kommuntorget/Troman

Personalavdelning

_____________

§73 Val av ledamot och ersättare i samhällsplaneringsnämnden

Dnr 13KS/0193

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Nuvarande ersättaren Marianne Nordgren (S) väljs till ny ledamot i samhällsplaneringsnämnden.
 2. Karolina Krystek (S) väljs till ny ersättare i samhällsplanerings­nämnden.

  Ärendebeskrivning

  Mona Rudenfeldt (S) har tidigare befriats från uppdraget som ledamot i samhällsplaneringsnämnden.

  Handlingar i ärendet

  Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-27, § 53

  Sändlista

  M Nordgren

  K Krystek

  Samhällsplaneringsnämnden

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelning

  _____________

§74 Val av ledamot och ersättare i valnämnden

Dnr 13KS/0223

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Nuvarande ersättaren Marianne Essén (KD) väljs till ny ledamot i valnämnden.
 2. Jan Dolk (KD) väljs till ny ersättare i valnämnden.

  Ärendebeskrivning

  Jan Dolk (KD) har tidigare befriats från uppdraget som ledamot i valnämn­den.

  Handlingar i ärendet

  Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-27, § 58

  Sändlista

  M Essén

  J Dolk

  Valnämnden

  Valpärm

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelning

  _____________

§75 Framställan av interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationerna får framställas och besvaras vid kommande sam­manträde.

Ärendebeskrivning

Följande interpellationer har inlämnats till dagens sammanträde:

Interpellation från Mats Skoglund (V) till samhällsplaneringsnämndens ord­förande Peter Frej (M) om behov av fler infartsparkeringsplatser.

Interpellation från Hans Lindqvist (C) till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) om trafikproppar.

Interpellation från Hans Lindqvist (C) till utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg (MP) om värmdöelevernas behörighet till gymnasiet.

Interpellation från Mats Skoglund (V) till utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg (MP) om differentierad skolpeng.

Handlingar i ärendet

Interpellationer 2013-04-04, 2013-04-09, 2013-04-17 och 2013-04-23

Sändlista

Berörda nämnd-/styrelseordföranden

____________

§76 Anmälan av motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning

Ärendebeskrivning

Följande motioner har inlämnats till dagens sammanträde:

Motion från Henrik Paulsen (-) om slamtömning.

Motion från Annika Andersson Ribbing m.fl. (S) om idrottsplaner med konstgräs i Gustavsberg.

Handlingar i ärendet

Motioner 2013-04-03 och 2013-04-23

Sändlista

KLG

____________

§77 Miljöbokslut 2012

Dnr 13KS/0157

Kommunfullmäktiges beslut

Miljöbokslutet godkänns.

Ärendebeskrivning

Miljöbokslutet redovisar åtgärder och nyckeltal i linje med de nationella miljömålen som prioriteras regionalt: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ingen övergödning, en god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Handlingar i ärendet

Miljöbokslut 2012, KLK 2013-03-27

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 65

Yrkanden

Malin Åberg Aas (MP), Krister Nilsson (S), Stefan Dozzi (KD), Anders Bergman (FP), Hans Lindqvist (C), Peter Frej (M) och Monica Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att miljöbokslutet godkänns.

Krister Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunfullmäktige i uppdrag att revidera miljöstrategin från 2005.

Monica Pettersson (M) och Malin Åberg Aas (MP) yrkar avslag på Nilssons tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordförande ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Ordföranden ställer proposition om Nilssons tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår tilläggsyrkandet röstar ja, den som bifaller tilläggsyrkandet röstar nej.”

Kommunfullmäktige beslutar med 28 ja-röster mot 18 nej-röster att avslå tilläggsyrkandet (voteringslista 1).

Sändlista

KLG

____________


Voteringslista nr. 1

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2013 klockan 20:09:08.

Miljöbokslut

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Johan Peters

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

Bill Bergman

X

Affi Stork

(M)

Alla

Ulf Ekberg

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

Lennart Ottosson

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Ann-Kristin Särnbrink

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

X

Käte Fransson

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

Leif Sundh

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

Johnny Tedenfors

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

Kalle Lindqvist

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(-)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

Karin Nordblom

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Filip Joelsson

(MP)

Alla

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

vakant

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

28

18

0

5

 

§78 Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar

Dnr 13KS/0129

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisning avseende 2012 för Storstockholms brandförsvar godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Storstockholms brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst, svarar för tillsyn, information, rådgivning och sotnings­verksamhet utifrån kommunernas ansvar enligt lagen om skydd mot olyck­or. SSBF har tio medlemskommuner, utöver Värmdö, även Danderyd, Li­dingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Ös­teråker.

SSBF’s årsredovisning för 2012 har överlämnats till medlemskommunerna.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar, KLK 2013-02-22

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 67

Sändlista

Ekonomiavdelning

Storstockholms brandförsvar

____________
Dnr 13KS/0131

§79 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Dnr 13KS/0131

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Värmdö kommun tecknar avtal med Länsstyrelsen i Stockholm om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare om ett årligt mottagande av 7 – 30 flyktingar och ensamkommande barn/ung­domar varav 15 tas emot genom anvisning av arbetsför­medlingen eller Migrationsverket och övriga 15 beräknas bosätta sig på egen hand.
 2. Värmdö kommun tecknar avtal med Länsstyrelsen i Stockholm om 7 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar, samt att avtal om tillgängliga platser för ensamkommande barn/ungdomar med uppehållstillstånd särskiljs.
 3. Värmdö kommun tecknar avtal med Värmdö Bostäder AB om till­delning av adekvat antal lägenheter för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar.
 4. Kommundirektören får i uppdrag att, i samråd med socialnämnden, undersöka möjligheten att hitta fler bostäder på den öppna mark­naden, bland privatpersoner eller företag.
 5. Resurser för socialnämnden och finansieringsnämnden för utbild­ning för arbetet med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar beaktas i budgetrevidering för 2013 och i samband med budgetarbetet 2014.

  Ärendebeskrivning

  Överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare har omförhandlats. Länsstyrelsen har föreslagit att Värmdö kommun ska ta emot 7 – 45 flyktingar årligen vilket innebär en ökning med cirka 20 nyan­lända flyktingar per år. Vidare föreslår länsstyrelsen att Värmdö kommun utökar antalet asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar från tre till sju.

  Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunen accepterar länsstyrelsens förslag med ändringen att kommunen ska ta emot 7 – 30 flyktingar årligen.

  Handlingar i ärendet

  Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare; KLK 2013-03-12

  Socialnämndens beslut 2013-02-05, § 6

  Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 62

  Yrkanden

  Stefan Dozzi (KD), Peter Frej (M), Nils-Erik Särnbrink (S), Camilla Lien (M), Malin Åberg Aas (MP), Anders Bergman (FP) och Hans Lindqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Mats Skoglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring­en att kommunen ska ta emot 7 – 45 flyktingar per år (p. 1).

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande p. 1 beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt Skoglunds yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande p. 2 – 5 beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  Mats Skoglund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

  MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Miljöpartiet reagerar starkt på bristerna i det underlag som vi har fått till det här ärendet. Vi har ingenting emot att det tydligt redogörs för kommu­nens åtaganden när det handlar om att ta emot flyktingar, men vi vänder oss mot det ensidiga ekonomistiska och probleminriktade sättet att presentera ärendet på.

  Det beslut som fullmäktige tog är tack vare Miljöpartiets enträgna plädering bättre än det som kom från Socialnämnden. Fullmäktige beslutade att Värmdö ska ha plats för 7 istället för 5 ensamkommande flyktingbarn. Det är så långt vi kommer i Värmdö kommun år 2012 med de mandat som gavs av medborgarna i valet 2010.

  Men vi sörjer över den världsbild och den människosyn som tränger fram ur det underlag vi har fått. 22 sidor av idel problemformuleringar, kostnadsbe­räkningar och förbehåll.

  För varje gång vi beskriver mänskliga tragedier, för varje flykting är en mänsklig tragedi, med ekonomistiska termer distanserar vi oss från verklig­heten.

  För varje gång vi utan att reflektera över det okritiskt sväljer den här typen av ekonomistiska ”neutrala” skrivelser så dör lite av vår empati och med­mänsklighet. Vi tappar kontakten med verkligheten. Vi ser en flykting som en kostnad och ett problem, inte som en medmänniska i behov av vår hjälp med möjlighet att bidra.

  I inledningen till den ramöverenskommelse som slöts mellan regeringen och Miljöpartiet 2011 står:

  ”Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck.”

  Nyligen slöts återigen en överenskommelse mellan Miljöpartiet och rege­ringen där man öppnar för ökat hänsynstagande för asylsökande. Det blir då besvärande att Värmdö kommun inte tar emot det antal anvisningsbara flyk­tingar som länsstyrelsen föreslår utan prutar på antalet trots att kommunen gick in i diskussionerna med en betydligt högre ambition än den Länsstyrel­sen slutligen föreslagit.

  Miljöpartiet hade dessutom gärna sett följande fakta som en del av underla­get för att lyfta blicken från det kommunala navelskådandet:

  • FN:s definition av en flykting är en person som lämnat sitthem och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende påetnicitet, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Flyktingar är även de som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig eller inbördeskrig.

  • Migrationsverket gör ett grundligt arbete i utvärderingen av de flyktingar som kommer till Sverige. De som får stanna är flyktingar enligt FN:s flyk­tingkonvention.

  • Värmdö var, enligt SCB, Sveriges nionde rikaste kommun 2011 vad gäller medelinkomsten.

  • Sverige var enligt Internationella valutafonden världens trettonde rikaste land 2011.

  • Under de senaste åren har Värmdö tagit emot ett antal människor som flytt från sina hemländer som är eller har varit i krig. De som har kommit till Värmdö har främst kommit från Afghanistan, Irak och Somalia. Både Af­ghanistan och Somalia finns med på FN:s lista över världens fattigaste och minst utvecklade länder.

  • Pakistan har tagit emot 1,8 miljoner Afganska flyktingar. Iran härbärgerar drygt en miljon afghaner och resten av världen cirka 90 000.

  • Drygt en miljon somaliska flyktingar lever i länderna runt Somalia främst Kenya och Etiopien.

  • Det land som tar emot flest flyktingar i världen är Pakistan, följt av Iran och Syrien. Dessa tre länder tog 2010 emot 62 % av alla flyktingar. I dag har läget i Syrien ändrats. Samtliga 20 länder med det högsta antalet flyk­tingar är utvecklingsländer. 12 av dessa hör till de minst utvecklade länder­na. Tyskland är det industriland som kommer först på listan och placerar sig på 26:e plats i antal flyktingar per dollar/capita. Sverige låg 2009 på plats 58.

  Miljöpartiet hoppas att fullmäktiges beslut att undersöka möjligheten att hitta fler bostäder på den öppna marknaden kommer att innebära att kom­munen hittar många fler hyresvärdar som vill hyra ut bostäder till flyktingar. På så vis kan det bli fler än Värmdö Bostäder som hjälper till att förse flyk­tingar med bostäder, vilket ger fler möjlighet att komma till Värmdö än det antal vi skriver avtal om. För de som kommer hit och hittar bostad ska vara välkomna! Av oss som bor i Sveriges nionde rikaste kommun i världens trettonde rikaste land.”

  Sändlista

  Socialnämnden

  KLG

  ____________

§80 Del av Brunn 1:1, hantering av klubbhus Ingarö IP i samband med exploateringen av Brunns centrum

Dnr 13KS/0170

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Ersättning utges till Ingarö IF/Gestio Ingarö AB om 1250tkr mot­svarande bokfört värde för nuvarande klubbhus, vilken får belasta investeringsobjekt 99570, detaljplan Brunns centrum.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att till kommunstyrelsen åter­komma med kostnadsanalys för uppförande av byggnad för omkläd­ning m.m. i anslutning till Ingarö idrottsplats på Brunn 3:1

  Ärendebeskrivning

  Området i Brunns centrum, där Ingarö IF’s nuvarande klubbhusbyggnad ligger, ska exploateras. Byggnaden går inte att flytta p.g.a. dess skick och konstruktion. För närvarande hyr kultur- och fritidsnämnden delar av klubb­huset (omklädningsrum, förråd, m.m.).

  Då klubbhuset ska rivas föreslås en ersättning till Ingarö IF/Gestio Ingarö AB om 1250 tkr, motsvarande bokfört värde.

  Handlingar i ärendet

  Del av Brunn 1:1, hantering av klubbhus Ingarö IP i samband med exploate­ring av Brunns centrum, KLK 2013-03-22, rev. 2013-04-03

  Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut 2013-02-13, § 4

  Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 71

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Frågan om klubbhus för Ingarö IF måste få en lösning. Vi socialdemokrater är kritiska till att kommunfullmäktige nu ska fatta beslut utan att finansieringen av det nya klubbhuset är utredd.

  Majoriteten fortsätter i spåren från Värmdövallen och har inte lärt sig läxan. Det är inte rätt tågordning att fatta beslut om delar utan att ha helhetsbilden. Vi vet inte vad ett nytt klubbhus kostar och hur det kan finansieras. Vilka konse­kvenser dagens beslut får för kommunens driftsekonomi är höljt i dunkel. Vi efterfrågade detta redan när frågan var uppe för diskussion ett första varv på kommunstyrelsens fastighetsutskott i februari. Trots detta fanns vid dagens sammanträde inga uppgifter framtagna.”

  Mats Skoglund (V) lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Vänsterpartiet har under lång tid arbetat för att Brunns centrum förtätas med hyresrätter. Nu är vi äntligen i hamn och delar uppfattningen att Ingarö IF:s klubbhus måste rivas eller flyttat. Samtidigt oroas vi över att det saknas överenskommelse mellan Värmdö kommun och Ingarö IF/Gestio Ingarö AB angående kommande kostnadsfördelning.”

  Det antecknas till protokollet att C-gruppen inte deltar i kommunfullmäktiges beslut.

  Sändlista

  Samhällsbyggnadskontoret

  KLG

  Ekonomiavdelning

  ____________

§81 Revidering av riktlinjer för e-förslag

Dnr 13KS/0146

Kommunfullmäktiges beslut


De reviderade riktlinjerna godkänns.

Ärendebeskrivning

Värmdö kommun beslutade under 2011 om riktlinjer för e-förslag. E-förslag innebär att medborgare kan lämna förslag till kommunens förtroendevalda genom ett digitalt system på hemsidan. Riktlinjerna föreslås revideras i två avseenden: dels ändras gränsen för när information ska ges till kommun­fullmäktige från fem procent av befolkningen till det absoluta talet 500 per­soner, dels förtydligas att e-förslagssystemet inte kan användas för att ge­nomföra en kommunal folkomröstning.

Handlingar i ärendet

Revidering av riktlinjer för e-förslag, KLK 2013-03-04

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 75

Yrkanden

Malin Åberg Aas (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att e-förslagssystemet ska utformas så att det kan användas för att genomföra en kommunal folkomröstning.

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Andersson Ribbings tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsens förslag bifalles och finner att det bifalles.

Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

Sändlista

Författningshandbok

____________

§82 Rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2012

Dnr 12KS/0249

Kommunfullmäktiges beslut

Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden och finansieringsnämnden för äldreomsorg har redovisat ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2012.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg har verkställt alla beslut.

Socialnämnden redovisar sju ej verkställda beslut.

Handlingar i ärendet

Rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2012, KLK 2013-02-09

Socialnämndens protokoll 2013-02-05, § 12

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs protokoll 2013-02-12, § 7

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 76

Sändlista

Socialnämnden

Vård- och omsorgsstyrelsen

____________
Dnr 13KS/

§83 Balanslista motioner april 2013

Dnr 13KS/

Kommunfullmäktiges beslut

Beredningstiden för samtliga motioner förlängs t.o.m. den 31 okto­ber 2013.

Ärendebeskrivning

Föregående lista från oktober 2012 innehöll 26 motioner. Sedan dess har 17 nya motioner tillkommit och 15 motioner behandlats. Denna lista upptar 28 motioner.

Kommunstyrelsen föreslår att beredningstiden för samtliga motioner för­längs t.o.m. den 31 oktober 2013.

Handlingar i ärendet

Balanslista motioner april 2013, KLK 2013-04-02

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 77

Yrkanden

Mats Skoglund (V), Henrik Paulsen (-), Annika Andersson Ribbing (S) och Hans Lindqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med juste­ringen att de av förvaltningen färdigberedda motionerna (nr 1 – 6) snarast ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Monica Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på yrkandet från Skoglund m.fl.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt yrkandet från Skoglund m.fl. och fin­ner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder yrkandet från Skoglund m.fl. röstar nej.”

Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja-röster mot 18 nej-röster enligt kommunstyrelsens förslag (voteringslista 2)

Reservationer och protokollsanteckningar

S- och C-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Mats Skoglund (V) lämnar följande reservation:

”Att kommunfullmäktiges majoritet vägrar behandla de av förvaltningen sedan lång tid färdigberedda motionerna är oacceptabelt. Särskilt anmärk­ningsvärt är att Miljöpartiet inte vill att kommunfullmäktige skall behandla Yvonne Blombäcks motioner från 2010. Att KF vägras behandla Vänster­partiets motion ”Kommunen skall ansluta sig till Europeiska deklarationen om jämställdhet” från 2008 är förvånande då SKL har uppmanat landets kommuner att underteckna deklarationen.”

Per Vegelow (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

”Förslaget från kommunstyrelsen är att kommunfullmäktige beslutar att berednings tiden för samtliga motioner förlängs till den 31 oktober 2013.

I handlingarna och tjänsteskrivelsen kan man utläsa att punkterna 1 – 6 är färdigberedda av förvaltningen.

Sverigedemokraterna yrkar bifall på Mats Skoglunds, V, yrkande att de fär­digberedda motionerna skall framläggas till kommunfullmäktige för beslut utan dröjsmål.”

Henrik Paulsen (-) lämnar följande protokollsanteckning:

”Till ärendet har bifogats en lista på 28 motioner. Den äldsta motionen är från 2008, således cirka 5 år gammal. Fem motioner är 3 år gamla. Två mot­ioner är 2 år gamla, varav den ena behandlas i dag. Detta förhållande ska ses i ljuset av att kommunallagen föreskriver att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Att det finns så många och så gamla motioner är därför helt oacceptabelt och ett hån, inte bara mot motionärerna utan även mot demokratin som sådan. De­mokratin bygger nämligen på att medborgarna engagerar sig i samhällsut­vecklingen. Flertalet gör detta på sin fritid. Att då behandla förslag till för­bättringar av den kommunala verksamheten på detta senfärdiga sätt riskerar därmed att ta udden av allt intresse att arbeta politiskt. Hanteringen är där­med inte bara odemokratisk utan undergräver även förståelsen och accep­tansen för det demokratiska styrelseskicket. De färdigberedda motionerna bör därför inte bli föremål för någon senareläggning alls, i detta delar jag Mats Skoglunds (V) yrkande. Vad avser övriga på listan upptagna motioner så står tre på dagordningen för dagens sammanträde. Eftersom endast en hanns med idag så förutsätter jag att de båda andra finns med på dagord­ningen för kommunfullmäktigesammanträdet i maj, 2013 är väl bäst att til­lägga. Ärenden som ska upp i kommunstyrelsen i maj finns inte heller nå­gon anledning att avvakta med att lyfta upp till KF till efter oktober 2013. Vad avser övriga motioner är jag av den uppfattningen att även dessa bör lyftas till KF så snart som möjligt, trots dagens odemokratiska beslut.”

Sändlista

KLG

____________


Voteringslista nr. 2

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2013 klockan 21:10:27.

Balanslista motioner

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Johan Peters

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

Bill Bergman

X

Affi Stork

(M)

Alla

Ulf Ekberg

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

Lennart Ottosson

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Ann-Kristin Särnbrink

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

X

Käte Fransson

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

Leif Sundh

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

Johnny Tedenfors

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

Kalle Lindqvist

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(-)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

X

Ina Ununger

(C)

Alla

Karin Nordblom

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Filip Joelsson

(MP)

Alla

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

vakant

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

26

18

3

4
 

§84 Svar på motion (S) Unga i Värmdö behöver någonstans att bo

Dnr 11KS/0453

Kommunstyrelsens förslag

Motionen anses besvarad.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Lars Bryntesson m.fl. (S) har i en motion föreslagit bostadsprojekt och åt­gärder för att lösa den rådande bostadsbristen för ungdomar i kommunen.

Följande beslut föreslås:

 1. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att ändra detaljplanen för Runda Huset så att det kan användas för bostäder lämpliga för unga
 2. att uppdra tillsamhällsplaneringsnämnden att ändra detaljplanen för Charlottendals skoltomt så att området kan nyttjas för tillfälliga bo­städer lämpliga för unga/studenter
 3. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att ändra detaljplanen för Björnskogsvägen Södra så att området kan nyttjas för bostäder lämp­liga för unga
 4. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att ändra detaljplanen för Björnskogsvägen Östra så att området kan nyttjas för bostäder lämp­liga för unga
 5. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att ändra detaljplanen för Meitens väg så att området kan nyttjas för bostäder lämpliga för unga
 6. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att ändra detaljplanen för Skeviksvägen/Björnskogsvägen så att området kan nyttjas för bostä­der lämpliga för unga
 7. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att ändra detaljplanen för Gamle Svartens väg så att området kan nyttjas för bostäder lämpliga för unga
 8. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att ändra detaljplanen för Trallbanevägen/Kyrkogårdsvägen så att området kan nyttjas för bo­städer lämpliga för unga
 9. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att ändra detaljplanen för Ösby så att området kan nyttjas för bostäder lämpliga för unga
 10. att uppdra till kommunstyrelsen att inleda diskussioner om markbyte i områden där kommunen idag saknar hyresrätter
 11. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att presentera ett förslag till kommunfullmäktige om en differentierad p-norm i kommunen, bland annat en väsentligt lägre p-norm vid byggande av lägenheter lämpliga för unga och studenter
 12. att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att skapa ungdomsboende på båt i Gustavsbergs hamn
 13. att uppdra till kommunstyrelsen att initiera en arkitekttävling på te­mat ”Bo ungt”
 14. att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till ett sam­arbete med bygg- och anläggningstekniska programmet där studen­terna får bygga prototyperna till de vinnande förslagen i tävlingen ovan
 15. att uppdra till samhällsplaneringsnämnden att genomföra en invente­ring över möjliga förtätningsprojekt av hyresbostäder i tätorterna Brunn, Hemmesta, Djurö och Stavsnäs, enligt samma principer som WSP utgått från i sin kartläggning i Gustavsberg från år 2008.

  I tjänsteskrivelse redovisas att flera åtgärder pågår eller planeras att genom­föras i linje med motionärernas förslag. Motionen föreslås anses besvarad.

  Handlingar i ärendet

  Svar på motion (S) Unga i Värmdö behöver någonstans att bo, KLK 2013-01-15

  Samhällsplaneringsnämndens beslut 2012-12-11, 161

  Motion, 2011-11-16

  Kommunstyrelsens beslut 2013-02-06, § 33

  Yrkanden

  Annika Andersson Ribbing (S), Kalle Lindqvist (S), Nils-Erik Särnbrink (S) och Jan-Olof Landqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avse­ende att-sats 4 och 5, i övrigt yrkar de bifall till motionen med följande ju­stering av att-sats 11:

  1. att kommunen vid framtagandet av den nya parkeringspolicyn och parkeringsnormen särskilt beaktar nivån för små bostäder lämpliga för unga

  Mats Skoglund (V) yrkar bifall till motionens att-satser 10, 11 och 15.

  Hans Lindqvist (C) yrkar bifall till motionens att-satser 9, 13 och 15.

  Peter Frej (M) och Malin Åberg Aas (MP) yrkar bifall till kommunstyrel­sens förslag att motionen ska anses behandlad och avslag på yrkandena från Andersson Ribbing, Skoglund, Lindqvist, m.fl.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 1 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 2 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  Den som biträder att förslaget ska anses besvarat röster ja, den som biträder att förslaget bifalles röstar nej.”

  Kommunstyrelsen beslutar med 28 ja-röster mot 15 nej-röster att förslaget ska anses behandlat (voteringslista 3).

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 3 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  Den som biträder att förslaget ska anses besvarat röster ja, den som biträder att förslaget bifalles röstar nej.”

  Kommunstyrelsen beslutar med 28 ja-röster mot 15 nej-röster att förslaget ska anses behandlat (voteringslista 4).

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 4 och 5 beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att kommun­fullmäktige beslutar enligt förslaget.

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 6 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  Den som biträder att förslaget ska anses besvarat röster ja, den som biträder att förslaget bifalles röstar nej.”

  Kommunstyrelsen beslutar med 27 ja-röster mot 15 nej-röster att förslaget ska anses behandlat (voteringslista 5).

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 7 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 8 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 9 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  Den som biträder att förslaget ska anses besvarat röster ja, den som biträder att förslaget bifalles röstar nej.”

  Kommunstyrelsen beslutar med 27 ja-röster mot 16 nej-röster att förslaget ska anses behandlat (voteringslista 6).

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 10 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 11 beslutar att motionens förslag, med Andersson Ribbings justering, bifal­les eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 12 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  Den som biträder att förslaget ska anses besvarat röster ja, den som biträder att förslaget bifalles röstar nej.”

  Kommunstyrelsen beslutar med 26 ja-röster mot 16 nej-röster att förslaget ska anses behandlat (voteringslista 7).

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 13 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  Den som biträder att förslaget ska anses besvarat röster ja, den som biträder att förslaget bifalles röstar nej.”

  Kommunstyrelsen beslutar med 27 ja-röster mot 17 nej-röster att förslaget ska anses behandlat (voteringslista 8).

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 14 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beträffande att-sats 15 beslutar att motionens förslag bifalles eller ska anses besvarat och finner att det ska anses besvarat.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  Den som biträder att förslaget ska anses besvarat röster ja, den som biträder att förslaget bifalles röstar nej.”

  Kommunstyrelsen beslutar med 27 ja-röster mot 17 nej-röster att förslaget ska anses behandlat (voteringslista 9).

  Reservationer och protokollsanteckningar

  Mats Skoglund (V) lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Vänsterpartiets inställning är att det behövs fler 1:or, fler 2:or, fler 3:or och fler 4:or. Det behövs fler bostäder av alla sorter. I Stockholms län behövs det 15000 – 20 000 nya bostäder per år. Allt enligt Länsstyrelsen i Stock­holms län och Boverket. Då handlar det om småhus med äganderätt, bo­stadsrätter och hyresrätter. Framförallt är behovet av fler hyresrätter mycket stort.

  Vänsterpartiet har redovisat hur vi vill bygga 18000 lägenheter i Stock­holms län.

  I Värmdö har vi redovisat konkreta förslag på nästan 8000 nya lägenheter fram till år 2022. Vår plan innehåller 4757 nya hyresrätter, 1085 bostadsrät­ter och 2065 småhus. Marknaden för bostadsrätter i Värmdö är trög medan det finns stor efterfrågan på hyresrätter. JM vill inte bygga längre och har stoppat sitt projekt på Vattentornsberget och vill att kommunen stoppar sina egna projekt på Vattentornsberget och i Centrum. Detta har lett till att kom­munen tagit bort Vattentornsberget ur bostadsplaneringsprogrammet som sträcker sig fram till 2022. Centrumplanerna är framflyttade till 2019 med 25 lgh, 2020 20, 25 2021 och 20 lgh 2022. Tidigare har det funnit – som vi uppfattat det – koncensus att bygga på Domusparkeringen och Vattentorns­berget.

  I stället för att kommunen tar kommandot över utvecklingen har det överlå­tits till marknaden och bostadsförsörjningsprogrammet har ändrats till bo­stadsbyggnadsprognos.

  I kommunens bostadskö stod det nyss ca 5400 personer. Under ärendets beredning har kön ökat till 5500. Värmdös bostadskö ökar årligen med ett par hundra bostadssökande. Alla bor inte i kommunen och alla behöver inte bostad omedelbart. Dock råder ingen tvekan om att efterfrågan på hyresrät­ter är mycket stor. Länsstyrelsen uppger att det behövs mellan 15000 – 20000 nya bostäder per år.

  I år föreslår Vänsterpartiet 267 hyresrätter, 175 bostadsrätter. Till detta kommer ca 200 småhus främst i prioriterade förändrings-områden.

  Charlottendalshöjden ser vi som en seger för Vänsterpartiets politik. Äntli­gen säger vi. Vänsterpartiet har fått rätt. Nu vill också majoriteten bygga en förskola i någon av bottenvåningarna. Vänsterpartiet framförde detta vid KS den 6 februari 2013 § 27. Från början föreslog förvaltningen och majoriteten att det skulle byggas tillfälliga barackbostäder i Charlottendalshöjden för ungdomar. Vi protesterade dels för att vi inte vill ha segregerade bostadsom­råden. Dels för att det är mycket dyrare med tillfälliga barackboenden än permanenta bostäder. Trots våra goda argument fick Värmdö Bostäder upp­draget att räkna på kostnaderna för tillfälliga bostäder. VBAB kom då fram till att hyran för 1 rum och kök 34 kvm i tillfälliga bostäder blir cirka 7500-7800 kr/månad. Motsvarande kostnad för permanenta bostäder skulle bli 4000 – 4300 kr/månad.

  Återigen (V) har fått rätt det är permanenta hyresrätter för alla hushållstyper som behövs. Ingen segregation. Inga

  paviljongprovisorier. För Vänsterpartiet är det långsiktighet som gäller inga senvägar.

  Nu är förslaget att bygga 140 bostäder med blandade lägenhetsstorlekar och låg p-norm. Det är bra. Vänsterpartiet ser gärna det blir 10 färre 1:or och 2:or och 10 fler trerummare. Vi vill gärna att det undersöks om det är möj­ligt att lägga en mindre förskola i något av husens bottenvåning.

  Det är möjligt och nödvändigt att bygga bostäder med rimliga hyror men då måste alla aktörer ta sitt ansvar genom att effektivisera plan- och byggpro­cessen, återanvända ritningar från tidigare projekt, rättvisare taxor och av­gifter. P-normen måste ses över. Genom att bygga med blandade upplåtelse­former kan kostnaderna fördelas efter bärkraft. Värmdö kommunen bör inte kräva exploateringsbidrag för sådant som alla skattebetalare har nytta av. Värmdö kommun skall vid markförsäljning inte begära högsta möjliga pris. I stället skall det ställas krav på att det byggs hyresrätter med rimliga hyror.

  Skattereglerna gynnar nu ägande- och bostadsrätter. Bara skatterna belastar hyresrätterna med ett par tusen/månad mer än de andra upplåtelseformerna. Skattereglerna måste bli neutrala mellan de olika boendeformerna.

  Småhusägarna/villaägarna och bostadsrättsinnehavarna kunde 2011 göra skatteavdrag med nästan 40 miljarder. 25 miljarder i ränteavdrag. 15 miljar­der i rotavdrag. Hyresrätterna kunde inte göra några sådana avdrag. Miljon­programsområdena är i stort behov av renovering och upprustning om detta skall vara möjligt måste det bli möjligt att göra rotavdrag för hyresrätterna. Nu missgynnas hyresrätterna och hyresgästerna.”

  S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


  Sändlista

  FCG

  Samhällsplaneringsnämnd

  ____________


  Voteringslista nr. 3

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2013 klockan 22:44:18.

  Motion - Unga behöver någonstans att bo

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Johan Peters

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  Ulf Ekberg

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  Lennart Ottosson

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Ann-Kristin Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  Leif Sundh

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  Johnny Tedenfors

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  X

  Henrik Paulsen

  (-)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  Karin Nordblom

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Filip Joelsson

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  vakant

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  28

  15

  2

  6


  Voteringslista nr. 4

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2013 klockan 22:45:24.

  Motion - Unga behöver någonstans att bo

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Johan Peters

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  Ulf Ekberg

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  Lennart Ottosson

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Ann-Kristin Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  Leif Sundh

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  Johnny Tedenfors

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  X

  Henrik Paulsen

  (-)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  Karin Nordblom

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Filip Joelsson

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  vakant

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  28

  15

  2

  6


  Voteringslista nr. 5

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2013 klockan 22:46:45.

  Motion - Unga behöver någonstans att bo

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Johan Peters

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  Ulf Ekberg

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  Lennart Ottosson

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Ann-Kristin Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  Leif Sundh

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  Johnny Tedenfors

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  X

  Henrik Paulsen

  (-)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  Karin Nordblom

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Filip Joelsson

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  vakant

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  27

  15

  3

  6


  Voteringslista nr. 6

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2013 klockan 22:48:24.

  Motion - Unga behöver någonstans att bo

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Johan Peters

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  Ulf Ekberg

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  Lennart Ottosson

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Ann-Kristin Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  Leif Sundh

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  Johnny Tedenfors

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  X

  Henrik Paulsen

  (-)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  Karin Nordblom

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Filip Joelsson

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  vakant

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  27

  16

  2

  6


  Voteringslista nr. 7

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2013 klockan 22:50:47.

  Motion - Unga behöver någonstans att bo

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Johan Peters

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  Ulf Ekberg

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  Lennart Ottosson

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Ann-Kristin Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  Leif Sundh

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  Johnny Tedenfors

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  X

  Henrik Paulsen

  (-)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  Karin Nordblom

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Filip Joelsson

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  vakant

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  26

  16

  3

  6


  Voteringslista nr. 8

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2013 klockan 22:51:58.

  Motion - Unga behöver någonstans att bo

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Johan Peters

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  Ulf Ekberg

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  Lennart Ottosson

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Ann-Kristin Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  Leif Sundh

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  Johnny Tedenfors

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  X

  Henrik Paulsen

  (-)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  Karin Nordblom

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Filip Joelsson

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  vakant

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  27

  17

  1

  6


  Voteringslista nr. 9

  Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2013 klockan 22:53:52.

  Motion - Unga behöver någonstans att bo

  Ledamöter

  Parti

  Krets

  Ersättare

  Ja

  Nej

  Avst

  Frånv

  Lars-Erik Alversjö

  (M)

  Alla

  X

  Monica Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Göran Jansson

  (M)

  Alla

  Johan Peters

  X

  Peter Frej

  (M)

  Alla

  X

  Marie Bladholm

  (M)

  Alla

  X

  Camilla Lien

  (M)

  Alla

  X

  Elisabeth Dingertz

  (M)

  Alla

  X

  Johan Hedberg

  (M)

  Alla

  Bill Bergman

  X

  Affi Stork

  (M)

  Alla

  Ulf Ekberg

  X

  Hans-Ove Görtz

  (M)

  Alla

  X

  Malin Bellander

  (M)

  Alla

  X

  Deshira Flankör

  (M)

  Alla

  X

  Lars Melin

  (M)

  Alla

  X

  Erik Pettersson

  (M)

  Alla

  X

  Mickael Sjökvist

  (M)

  Alla

  Lennart Ottosson

  X

  Cecilia Lindberg

  (M)

  Alla

  X

  Ann Fylkner

  (M)

  Alla

  X

  Nasim Mir

  (M)

  Alla

  X

  Björn Ulfvin

  (M)

  Alla

  X

  Ann-Kristin Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Annika Andersson Ribbing

  (S)

  1:a

  X

  Jösta Claeson

  (S)

  1:a

  X

  Andrine Winther

  (S)

  1:a

  X

  Krister Nilsson

  (S)

  1:a

  X

  Käte Fransson

  (S)

  1:a

  Jan-Olof Landqvist

  X

  Nils-Erik Särnbrink

  (S)

  1:a

  X

  Börge Hellström

  (S)

  1:a

  Lennart Karlsson

  X

  Jakob Fritzell

  (S)

  1:a

  X

  Ninni Påhlman

  (S)

  1:a

  Leif Sundh

  X

  Simon Margulies

  (S)

  1:a

  X

  Disa Påhlman

  (S)

  1:a

  Johnny Tedenfors

  X

  Christer Hedberg

  (S)

  1:a

  X

  Aurora Gullberg

  (S)

  2:a

  Kalle Lindqvist

  X

  Charlie Hansson

  (S)

  2:a

  X

  Anders Bergman

  (FP)

  Alla

  X

  Fredrik Sneibjerg

  (FP)

  Alla

  X

  Britt Lindmark

  (FP)

  Alla

  X

  Olle Markstedt

  (FP)

  Alla

  X

  Henrik Paulsen

  (-)

  Alla

  X

  Hans Lindqvist

  (C)

  Alla

  X

  Ina Ununger

  (C)

  Alla

  Karin Nordblom

  X

  Mats Skoglund

  (V)

  Alla

  X

  Filip Joelsson

  (MP)

  Alla

  X

  Max Ljungberg

  (MP)

  Alla

  X

  Malin Åberg Aas

  (MP)

  Alla

  X

  Ola Mattsson

  (MP)

  Alla

  X

  Marina Hardenbildt

  (MP)

  Alla

  X

  Stefan Dozzi

  (KD)

  1:a

  X

  Clarence Örhammar

  (KD)

  2:a

  X

  vakant

  (SD)

  Alla

  X

  Per Vegelow

  (SD)

  Alla

  X

  SUMMA:

  27

  17

  1

  6
  Dnr

§85 Bordläggningar

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärenden bordläggs:

1. Svar på interpellation om ansvaret för SFI-undervisning

2. Svar på interpellation om kollektivtrafiken till Hålludden/Arti­pelag

3. Svar på interpellation om etablering av friskola

4. Svar på motion – Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker

5. Svar på motion – Bygg bra och prisvärda hyresrätter

Sändlista

KF

____________