Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-03-26

Sammanträde 2014-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (212 kb)

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 3 april kl 08.00 - 19.00 på Kommuntorget, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

6 Svar på interpellation om öppenhet och offentlighet (S)

7 Svar på interpellation om skolskjutsverksamheten på Runmarö (V)

8 Svar på interpellation om jämnare könsfördelning vid namnsättning (V)

9 Svar på interpellation om principer för biståndsbedömning (V)

10 Svar på interpellation om trygghetslarm (S)

11 Svar på interpellation om bristande helhetssyn (V)

14 Val av ersättare i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

15 Befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden samt nyval (M)

16 Val av 1:e vice ordföranden i Kommunhuset i Värmdö AB

17 Befrielse från uppdrag som ersättare i socialnämnden samt nyval (S)

19 Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB samt revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för dotterbolag inom kommunkoncernen samt modell för bolagsstyrning

20 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning och gemensamma bestämmelser för nämnder

21 Svar på motion - Framtidens Gustavsberg kräver en bättre kollektivtrafik (S)

22 Svar på motion - Förbättra tillgängligheten till Farstalandet (S)

23 Svar på motion - Lös trafikkaoset i Mölnvik nu (S)

24 Svar på motion om barnperspektivet i tjänsteskrivelser (S)

25 Svar på motion om att öka andelen män i förskolorna (V)

26 Svar på motion om Giftfri förskola - den tredje vågen (S)

27 Svar på motion om körkortsutbildning i skolan (C)

28 Svar på motion om att skapa fler arbetsplatser i kommunen (C)

29 Svar på motion om effektivare infartsparkeringar (V)

30 Svar på motion om Skeviksstrands busshållplats (V)

31 Delgivning - Revisionsrapport