Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-04-13

Sammanträde 2011-04-13

Datum
Klockan
18
Plats

1 Årsredovisning för 2010

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 6

2 Resultatbalansering från 2010

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 7

3 Finansrapport per 31/12 2010

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 13

4 Tillägg till investeringsbudget 2011 avseende lokaler i Skogsbo 11KS/0141

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 18

5 Reviderad investeringsbudget 2011 samt överföring av investeringsmedel från 2010

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 23

6 Godkännande av samrådsredogörelse samt beslut om utställning av översiktsplan

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 31

7 Rapport om beredning kring barn i behov av särskilt stöd

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 77

8 Utredning kring barn i behov av särskilt stöd

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 156

9 Återremitterat ärende i 2011 års budget - utformning av C-peng för barn i behov av särskilt stöd

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 166

10 Redovisning av förstudie om "Ett hållbart båtliv" samt uppdrag till bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 167

11 Yttrande över förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län 2011-2015 11SPN/0051

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 250

12 Yttrande om E-legitimationsutredning SOU 2010:104

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 254

13 Reviderat kulturmiljöprogram för Värmdö kommun 10KS/0328

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 257

14 Plan för personer med funktionsnedsättning 10KS/0079

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 278

15 Ansökan om bidrag från Värmdö Föreningsråd 10KS/0429

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 288

16 Ansökan om förstärkningsbidrag till Stallkraft

Bil utsänds senare KS -17. Yttrande över överklagat kommunfullmäktigebeslut 11KS/0075 Bil KS Enligt förvaltningens förslag 293

18 Yttrande över plansamråd för Rindö hamn, Vaxholms stad 10STN/0432

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 304

19 Yttrande över slutbetänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010:70 - återremitterat ärende

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 351

20 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 359

21 Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 362

22 Ansökan om bidrag till turistverksamheten på Möja

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 368

23 Värmdö kommuns medverkan i båtmässan

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 370

24 Balanslista för motioner april 2011

Bil utsänds senare KF -25. Svar på motion om barnomsorgsplan vid all planering av nya bostadsområden 11KS/0068 Bil KF Enligt förvaltningens förslag 372

26 Svar på motion om slamtömning i skärgården 08KS/0674

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 376

27 Svar på motion om förskoleplatser 08KS/0399

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 381

28 Svar på motion om inventering av kulturellt värdefulla byggnader 09KS/0207

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 391

29 Svar på motion om säkerhetsåtgärder för förskolan 08KS/0747

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 399

30 Svar på motion om allas lika värde 07KS/0699

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 407

31 Svar på motion om stöd till Gazas folk 11KS/0136

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 415

32 Delgivningar

KS Enligt förvaltningens förslag 418 2011-03-29 19:58

§66 Årsredovisning 2010 för kommunen och koncernen

§67 Resultatbalansering från 2010

§68 Finansrapport per 31 december 2010

§69 Tillägg till investeringsbudget 2011 avseende lokaler i Skogsbo

§70 Reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011

§71 Godkännande av samrådsredogörelse samt beslut om utställning av översiktsplan

§72 Rapportering gällande beredning kring barn i behov av särskilt stöd

§73 Utformning av C-peng för barn i behov av särskilt stöd ­ återremitterat ärende

§74 Yttrande över förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län 20011 - 2015

§75 Yttrande över utredning om e-legimitationsnämnd och svensk e-legitimation ­ SOU 2010:104

§76 Reviderat kulturmiljöprogram för Värmdö kommun

§77 Yttrande över överklagat kommunfullmäktigebeslut

§78 Yttrande över slutbetänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter ­ SOU 2010:70

§79 Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal fyra 2010

§80 Ansökan om bidrag till turistverksamheten på Möja

§81 Beslut med anledning av beredningen kring barn i behov av särskilt stöd

§82 Förstudie om "Ett hållbart båtliv" samt uppdrag till bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

§83 Ansökan om förstärkningsbidrag för Stallkraft

§84 Medverkan i båtmässan Allt på sjön

§86 Plan för personer med funktionsnedsättning

§87 Ansökan om bidrag från Värmdö Föreningsråd

§88 Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

§89 Balanslista för motioner april 2011

§90 Svar på motion om slamtömning i skärgården

§91 Svar på motion om fler förskoleplatser

§92 Svar på motion om inventering av kulturellt värdefulla byggnader

§93 Svar på motion om säkerhetsåtgärder för förskolan

§94 Svar på motion om alla människors lika värde

§95 Svar på motion om stöd till Gazas folk

§97 Tid för extra sammanträde.

§98 Informationsärenden

§99 Yttrande över plansamråd för Rindö Hamn Vaxholm

§100 Svar på motion om barnomsorgsplan vid all planering av nya bostadsområden