Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-03-11

Sammanträde 2013-03-11

Datum
Klockan
13:30
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

2 Verksamhetsberättelse 2012 för kommunfullmäktige

3 Inriktning för kommunens arbete med budget 2014 och ramar 2015 - 2016

4 Redovisning av åtgärder för barn i ekonomiskt utsatta familjer

5 Yttrande över promemorian Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

6 Aktieägartillskott till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

7 Revidering av kommunens VA-policy samt framtagande av VA-plan

8 StartPM detaljplan för del av Brunn 1:1 m fl, parkering Näsuddsvägen

9 Fördjupad översiktsplan för Djurö-Björkås

Enligt förvaltningens förslag med kompletteringen:
- Möjlig förtätning av bebyggelse, skyddad natur och tillgänglighet till stränder ska särskilt utredas i den fördjupade översiktsplanen.
- Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan ska ske i när dialog med medborgarna.
-

10 Planbesked avseende detaljplaneläggning för fastigheten Ösby 1:79

12 Yttrande över länsstyrelsens inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen 2014 - 2015 samt avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplanen

13 Yttrande över komplettering av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

14 Ridhus Evlinge Gård

Behandlas i KSFU 13/2. Kompletterande handlingar översänds senare

15 Yttrande över revisionsrapport - Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan

16 Yttrande om revisionsrapport om kommunens risk- och säkerhetsarbete

17 Yttrande om revisionsrapport om uppföljning av avtalstrohet

18 Yttrande om revisionsrapport - Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning

20 Val av ersättare vid Kommuninvests föreningsstämma efter Lars Bryntesson (S)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§35 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2012

Dnr 12KS/0175


Kommunstyrelsens beslut

Verksamhetsberättelsen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat, effektiviserings­åtgärder, framtidsbedömning, måluppföljning, uppdragsuppföljning, m.m. för kommunstyrelsen.

Inom kommunstyrelsen redovisas följande verksamhetsområden:

· Politisk ledning mm

· Kommunledningskontor

· Näringsliv & turism

· Fastigheter KLK

· Fastigheter SBK

· Krisberedskap och säkerhet

Kommunstyrelsen redovisar för år 2012 en sammantagen nettokostnad på 87508 tkr, vilket ger ett budgetöverskott på 8746 tkr. Överskottet är främst föranlett av ej förbrukade projektmedel om totalt 6890 tkr.

Handlingar i ärendet

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2012, KLK 2013-02-07

Sändlista

Ekonomiavdelning

____________


§36 Verksamhetsberättelse för kommunfullmäktige 2012

Dnr 12KS/0175

Kommunstyrelsens beslut

Verksamhetsberättelsen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat, effektiviserings­åtgärder, viktiga händelser, framtidsbedömning, m.m. för kommun­fullmäktige.

Inom kommunfullmäktige redovisas följande verksamhetsområden:

· Kommunfullmäktige

· Partistöd

· Utbildningsbidrag

· Överförmyndarnämnd

· Revision

· Valnämnd

Kommunfullmäktige redovisar för år 2012 en sammantagen nettokostnad på 8 450 tkr, vilket ger ett budgetunderskott på 465 tkr.

Handlingar i ärendet

Verksamhetsberättelse för kommunfullmäktige 2012, KLK 2013-02-07

Sändlista

Ekonomiavdelning

____________


 

§37 Inriktning för kommunens arbete med budget 2014 och ramar 2015 - 2016

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteskrivelsen godkänns som utgångspunkt för kommunens ar­bete med budget 2014 och ramar 2015 – 2016.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I tjänsteskrivelse redovisas förslag till inriktning för kommunens arbete med budget 2014 och ramar 2015 – 2016. Följande utgångspunkter kommenteras särskilt:

· Vision och inriktningsmål

· Soliditeten

· Återhållsamhet

· Effektivisering

· Verksamhetens kostnader

· Nämndernas obalanser

· VA-ekonomin

· Framtidens Gustavsberg

· Förenkling

· Volymförändringar

· Planeringsunderlag – befolkningsprognos

· Detaljbudgeten

Handlingar i ärendet

Inriktning för kommunens arbete med budget 2014 och ramar 2015 – 2016, KLK 2013-02-14

Reservationer och protokollsanteckningar

MP-gruppen deltar inte i kommunstyrelsens beslut och lämnar följande pro­tokollsanteckning:

”Miljöpartiet ställer sig i stora drag bakom de flesta av de formulering­ar som finns i tjänsteskrivelsen men vi saknar de kvalitativa, sociala och ekologiska perspektiven och tycker att en del saker hade kunnat förtydligas.

Miljöpartiet ser budgeten för kommunen som ett dokument som ska ange mer än fördelningen av ekonomiska medel för kommunens verksamheter. Därför bör speciellt det dokument som beskriver inriktningen inför budget­arbetet tala lite mer om vad målsättningarna med fördelningen av de eko­nomiska resurserna är. Detta är mycket knapphändigt formulerat i dokumen­tet. Det hade blivit tydligare om texterna hade formulerats mer i nedanstå­ende anda och tagit med fler av inriktningsmålens formuleringar eller inrikt­ningar.

”Utgångsläge

Värmdö Kommuns budget för 2014 och ramar för 2015-2016 ska i sin hel­het sträva efter att leda utvecklingen i Värmdö mot ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ekonomiskt har kommunen under ett flertal år haft en stabil resultatutveckling vilket är positivt och bör fortsätta. Det är viktigt att i budgetarbetet avsätta medel som stärker den sociala hållbarheten och den ekologiska hållbarheten samt utvecklar kvaliteten i verksamheterna. Särskilt insatser inom den sociala sidan som stärker människors möjlighet till egenförsörjning, skapar trygghet, medinflytande och minskar utanför­skap ska säkras och ett säkerställande av god kvalitet inom skola och om­sorg är satsningar som ger positiva effekter på den långsiktigt sociala håll­barheten. Skydd av natur, vatten och biologisk mångfald ska stärkas och medel till detta ska sättas av i budget. Den ekologiska balansen är svår att kortsiktigt mäta och se resultat av men det finns i dag mycket kunskap om vilka delar av ekosystemen som vi redan överbelastar. Kvaliteten i våra verksamheter är i många fall mycket god, men svagheter finns. Dessa behö­ver identifieras och förslag på åtgärder för att höja kvaliteten i verksamhet­erna föreslås.

Det är inom dessa områden som de främsta resurserna ska sättas in. För att långsiktigt kunna göra de nödvändiga satsningarna på utbildning, samhälls­planering, miljö och omsorg måste ekonomin vara i balans och överskotts­målet på 2 procent bör långsiktigt hållas och de ekonomiska ramarna följas.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för jordens ekosystem är dåliga. Om inte stora omställ­ningar av resursutnyttjanden och utsläpp till jord, luft och vatten sker snarast kan livsbetingelserna för allt liv försämras. Världshaven är hårt ansträngda, uppgifter om att 80 procent av matfisken är utfiskade förekommer. Detta märks även i vårt närområde, tillgången till gädda och torsk har minskat stort. Som en stor kustkommun måste vi börja agera. Matproduktion inom kommunen måste stärkas. Behovet av hållbara energisystem är skriande. Värmdös stabila ekonomi ska värnas för att arbetet med de nödvändiga systemskiftena kan äga rum under ordnade former. Välfärdssystemen ska värnas och kvaliteten i dessa ska öka för att bibehålla och stärka den sociala tryggheten och medborgarnas välmående. Vi är inne i en djup lågkonjunktur och det måste finnas reserver för att möta konjunkturbaserade behov för den sociala hållbarhetens skull. Vi ser en framtid med låg eller ingen tillväxt inom ekonomin, trots detta finns det möjlighet till positiv utveckling inom välfärden. En målsättning ska vara att sträva efter förbättrad service, utbild­ning, omsorg och välfärd också när de ekonomiska ramarna inte nödvän­digtvis ökar årligen.

Vidare under Framtidsutsikter beskrivs utmaningar för kommunerna. Även om vi delar önskan om att få mer välfärd per skattekrona så ställer vi oss inte bakom skrivningarna om kopplingen mellan kostnader i sociala verk­samheter och dess kvalitet. I dem skymtar ett i vårt tycke omänskligt sam­hällsperspektiv. Sociala verksamheter som skola, förskola, hemtjänst och särskilt boende bygger på mänsklig kontakt. Självklart går det att ”spara pengar”, vilket vi läser in att budskapet i skrivningarna är, men det är väl­digt viktigt att det inte innebär färre, kortare och mer stressade mänskliga kontakter inom de sociala verksamheterna. En sådan utveckling riskerar i våra ögon att minska den sociala hållbarheten på sikt och därmed öka otryggheten i samhället och därmed långsiktigt öka kostnaderna för ohälsa och sociala faktorer. Det är också påfallande att de verksamheter som sär­skilt nämns vad gäller effektiviseringsbehoven finns inom de ”mjuka” om­rådena. Behöver inte effektiviteten i användningen av skattemedel öka också inom fastigheter, samhällsplanering och gatuunderhåll även om de står för en mindre del av den kommunala ekonomin?

Vi anser också att det saknas en skrivning om att befolkningsutvecklingen för Värmdö under det närmaste decenniet är mycket osäker av flera skäl, bland annat på grund av de många stora infrastrukturprojekt som är under planering in mot Stockholm. Dessa tillsammans med ombyggnaden av Slus­sen kan innebära att inflyttningen till Värmdö minskar. Något som bör beak­tas i budgetarbetet.

Miljöpartiet anser inte heller att Värmdö ska använda Stockholms läns kommuner som referens vad gäller verksamheternas kostnader. Stockholms läns kommuner är i många fall mycket tätare befolkade än Värmdö. Miljö­partiet anser att Värmdö kommun ska använda jämförbara kommuner i hela landet som referensram när det gäller våra verksamheters kostnader.

Bortsett från dessa synpunkter delar vi förslagen till utgångspunkter för det ekonomiska budgetarbetet inför 2014-2016.”

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättarytt­rande:

” En del av 2014 års budgetarbete bör inriktas på att effektivisera de verk­samheter vilka finansieras med taxor och avgifter (t ex renhållning, VA, tillstånd och tillsyn) Det är väl känt att Värmdö kommuns taxor och avgifter många gånger är bland de högsta i riket.”


Sändlista

Ekonomiavdelning

KLG

____________


§38 Yttrande över Finansdepartementets promemoria – Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Finansdepartementet har presenterat en promemoria: Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting. Förslaget bygger på det betänkande som Utjämningskommittén lade fram 2011: Likvärdiga förut­sättningar - Översyn av den kommunala utjämningen.

I ett förslag till yttrande ställer sig kommunen bakom Finansdepartementets förslag och betonar att det är angeläget att fortsatt beredning och beslutsfat­tande sker snabbt.

Handlingar i ärendet

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting, KLK 2013-01-28

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

”Ett nytt förslag till inkomstutjämning presenterades redan 2011. Förslaget har lagts fram av en enig kommitté och syftar till att skruva åt orättvisor som finns i nuvarande system. För Värmdös del innebär det att kommunen skulle ges +28 miljoner kronor. Vi socialdemokrater har tagit del av försla­get och resonemanget som ligger bakom. Vi tycker det är bra slutsatser som dragits.

Däremot är vi starkt kritiska till att regeringen nu lagt till en miljard kronor för att minska försämringen för de kommuner som förlorar i det nya syste­met. Miljarden går ograverat till rika kommuner som har en låg kommunal skatt. De har med det gamla systemet varit gynnade i många år, på fattigare kommuners bekostnad. Det sticker i ögonen att nya viktiga pengar i det of­fentliga systemet ska gå till fortsatta subventioner av lågskattekommuner. Det är pengar som kan göra stor skillnad i viktiga verksamheter.

Av detta skäl är vi socialdemokrater inte beredda att stödja det förslag till yttrande som presenterats, som ger carte blanche till kompensationsmiljar­den för de redan gynnade kommunerna.”

MP-gruppen deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet vill trycka på vikten av att förslaget till förändring av inkomstutjämningen till kommuner och landsting genomförs snarast.

Det är beklagligt att det har dröjt så länge med införandet av förslaget till ett reformerat utjämningssystem trots att det fanns enighet kring det förslag som lades fram av en parlamentarisk kommitté redan i april 2011. Det nya systemet var tänkt att beslutas av riksdagen under 2012 och träda i kraft 2013.

Det är också anmärkningsvärt att man föreslår ett tillskott som enbart ska gynna de kommuner och det landsting som sedan länge på grund av det nu­varande systemets konstruktion har kunnat hålla ett lågt skattetryck. En ex­tra välbehövlig statlig miljard till kommunerna hade hellre kunnat fördelas lika inom ramen för de föreslagna förändringarna.”

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättarytt­rande:

”Det är helt orimligt att en miljard kronor avsätts för att hålla nere kommu­nalskatten i några rika lågskattekommuner i Stockholms län.”

Sändlista

Finansdepartementet

Ekonomikontor

____________


 

§39 Aktieägartillskott till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

Kommunstyrelsens förslag

Aktieägartillskottet till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB (GPAB) för 2012 med 447232 kr godkänns, att belasta kommunens bokslut.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Värmdö kommun ger årligen ett driftbidrag till GPAB. Det budgeterade bidraget för 2012 var 2000 tkr. För 2013 har bidraget utökats till 2450 tkr. I bokslut för 2012 redovisar bolaget, ovan nämnda driftbidrag beaktat, ett underskott om 447 tkr. Den huvudsakliga orsaken är enligt bolaget en svag intäktsutveckling, trots att vissa satsningar gjorts under året. Vidare har kostnaden för en intendenttjänst varit högre än tidigare.

Kommunen föreslås ge GPAB ett aktieägartillskott för 2012 motsvarande bolagets redovisade underskott.

Handlingar i ärendet

Aktieägartillskott till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB, KLK 2013-02-01

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att verksamheten vid Gustavsbergs Porslinsmuseum återförs till kultur- och fritidsförvaltningen av både eko­nomiska och samordningsmässiga skäl.

Peter Frej (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Anders­son Ribbings tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om förvaltningens förslag bifalles och fin­ner att det bifalles.

Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår yrkandet röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Erik Pettersson (M), Anders Bergman (FP), Per Olof Frans­son (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

Följande röstar nej:

Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:

”Vi socialdemokrater är kritiska till hur kommunen väljer hantera sitt pors­linsmuseibolag. Det fungerar dåligt med en bolagslösning, trots bedyranden om motsatsen när verksamheten bolagiserades år 2007. Då bedyrades att övergången från förvaltningsstyrning till bolagsstyrning skulle leda till minskade kostnader för kommunen. Det skulle gå enkelt att hitta olika for­mer av medfinansiering i form av sponsorer, det skulle finnas fördelar med momsen etc. Facit efter sex år förskräcker. Istället för den utlovade minsk­ningen om 700 000:- har kommunens insats ökat till över 2 miljoner årligen. Förra året uppdagades att felaktigt inbetald moms som ledde till en kost­nadssmäll på ett par hundra tusen.

När motiven för bolagslösningen helt uppenbart kommit på skam föreslår vi nu att verksamheten avbolagiseras och återförs till kultur- och fritidsnämn­den. Därigenom skulle samordningsvinster kunna göras, både organisato­riskt, ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Det föreslogs från förvaltningens sida redan i höstas. Tyvärr har majoriteten avslagit detta både den gången och vid dagens sammanträde.”

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt Andersson Ribbings yrkande om han varit beslutande vid dagens sammanträde.

M-, FP-, MP- och KD-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi i koalitionen yrkade avslag på (s)-förslaget att avveckla Gustavsbergs Porslinsmuseum AB och att verksamheten nu skall läggas in under förvalt­ningen. Vi uppskattar denna verksamhet som tillhör ’själen’ i Gustavsberg och vill tänka igenom frågan noggrant innan beslut och ett lämpligt tillfälle för detta kan vara i samband med översynen av nämndorganisationen som är i antågande.”

Sändlista

KF

____________


§40 Revidering av VA-policy samt framtagande av VA-plan

Dnr 12SPN/0420

Kommunstyrelsens beslut

Kommundirektören får i uppdrag att revidera kommunens VA-policy samt utarbeta en VA-plan.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden har föreslagit att kommunens VA-plan revide­ras och att en VA-plan utarbetas.

Nuvarande VA-policy behöver uppdateras med de nya kunskaper som framkommit inom området samt anpassas till de krav som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten. Vidare behövs en VA-plan för att ge en heltäckande långsiktig bild av hela kommunens hantering av VA-frågor som rör utveckl­ingen av enskilt och allmänt vatten och avlopp.

Handlingar i ärendet

Revidering av VA-plan samt framtagande av VA-plan, KLK 2013-01-07

Sändlista

Samhällsbyggnadskontoret

KLG

____________


§41 StartPM – detaljplan för del av Brunn 1:1 m fl, parkering Näsuddsvägen mm

Dnr 13SPN/0012

Kommunstyrelsens beslut

StartPM för detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl., parkering m.m., godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I samband med pågående detaljplanearbeten i Brunn kommer nuvarande infartsparkeringar i Brunns centrum och Pilhamn att påverkas och ett stort antal parkeringsplatser kommer att försvinna.

För att få till stånd en ny infartsparkering samt för att kunna anordna en dagvattenanläggning/damm föreslår samhällsplaneringsnämnden att en ny detaljplan upprättas för del av Brunn 1:1 m.fl. vid Näsuddsvägen.

Handlingar i ärendet

StartPM – detaljplan för del av Brunn 1:1 m fl, parkering Näsuddsvägen mm, KLK 2013-01-23

Sändlista

Samhällsbyggnadskontoret

____________


§42 Planbesked avseende detaljplaneläggning för fastigheten Ösby 1:79

Dnr 12SPN/0319

Kommunstyrelsens beslut

Planarbete för Ösby 1:79 får påbörjas.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Ägaren till Ösby 1:79 har ansökt om detaljplaneläggning för fastigheten. Avsikten är att pröva möjligheten att medge bostadsändamål. Fastigheten är belägen inom ett område som i översiktsplanen beskrivs som arbetsplatsom­råde.

Samhällsplaneringsnämnden har tillstyrkt förslaget om detaljplaneläggning.

Handlingar i ärendet

Planbesked avseende detaljplaneläggning för fastigheten Ösby 1:79, KLK 2013-01-24

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Den socialdemokratiska gruppen är kritisk till att kommunen med detta ärende inte följer sin egen policy kring detaljplaner. S.k. ”frimärksplaner”, som detta är ett exempel på, riskerar leda till dåliga helhetslösningar och är en styggelse i samhällsplaneringen.”

Sändlista

Samhällsbyggnadskontoret

____________


§43 Yttrande över cykelutredningen – Ökad och säkrare cykling

Dnr 13KS/0040

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Utredningen Ökad och säkrare cykling föreslår en rad åtgärder för att öka säkerheten och tillgängligheten för cyklister i syfte att främja cykling.

I förslag till yttrande framhålls att utredningens förslag i det stora hela är bra. Kommunen framhåller dock att ett förslag om väjningsplikt för cyklis­ter och mopedister innehåller stora risker och riskerar att leda till större skada än nytta.

Handlingar i ärendet

Yttrande över cykelutredningen – Ökad och säkrare cykling, KLK 2013-02-05

Sändlista

Näringsdepartementet

____________


 

§44 Yttrande över länsstyrelsens inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen 2014 – 2025 samt avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplanen

Dnr 12KS/0129

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har gett kommunerna möjlighet att lämna förslag till åtgärder som bör ingå i kommande länsplan för perioden 2014 – 2025.

I förslaget till yttrande föreslås åtgärder längs länsvägarna i kommunen (väg 222, 276, 464 och 653). Förslagen rör fler körfält, trimningsåtgärder, cirku­lationsplatser, GC-vägar, pendelbåtskaj samt helikopterbas.

Handlingar i ärendet

Yttrande över länsstyrelsens inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen 2014 – 2025 samt avgränsningssamråd för miljöbe­dömning av länsplanen, KLK 2013-02-05

Yrkanden

Anders Bergman (FP) och Peter Frej (M) yrkar bifall till förvaltningens för­slag till yttrande med korrigeringen att spalten ”Kommunens prio” tas bort.

Andrine Winther yrkar bifall till förvaltningens förslag med korrigeringen att frågan om 2 + 2 körfält (biltrafik) på Grisslingerakan stryks ur yttrandet med hänvisning till att det inte leder till någon kapacitetsökning på sträckan.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt yrkan­det från Bergman och Frej eller enligt yrkandet från Winther och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet från Bergman och Frej.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder Bergmans och Frejs yrkande röstar ja, den som biträder Winthers yrkande röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Erik Pettersson (M), Anders Bergman (FP), Per Olof Frans­son (KD), Monica Pettersson (M).

Följande röstar nej:

Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

Följande avstår från att rösta:

Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP)

Kommunstyrelsen beslutar med fem ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

Reservationer och protokollsanteckningar

MP-gruppen deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet har sedan länge motsatt sig en fyrfilslösning på Grisslingera­kan men ser ändå behovet av en förbättrad trafiksituation på sträckningen Mölnvik-Ålstäket på väg 222.

Det är många behov som ska samsas på en getingmidja och framkomlighet­en för kollektivtrafiken samt trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter måste stärkas. Samtidigt ser vi ett stort behov av ”rena” kollektivtrafikkör­fält hela vägen från Slussen till Ålstäket.

Dagens lösning med reversibla körfält fungerar bra för fordonstrafiken, men trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter är bristfällig. Vi tror inte att en vidare utveckling av den utveckling av biltrafiken som varit de senaste 50 åren är möjlig eller önskvärd och därför är det inte främst ökad framkomlig­het för bilismen som ska prioriteras.

I ett samrådsyttrande i samband med Trafikverkets samråd kring trafiklös­ningar på sträckan Mölnvik-Ålstäket har Miljöpartiet framhållit att det hade varit intressant att se en lösning med två filer för den genomgående trafiken i tunnel och nuvarande vägområdet som lokalgata, kollektivtrafikfält samt GC-vägar på bägge sidor av väg 222 om man ser ett behov av fler körfält. Något vi inte kan se idag.

En lösning där man låter befintligt vägområde vara till för kollektivtrafik, lokaltrafik samt gång- och cykelresenärer och låter den trafik som ska vidare ligga under mark innebär att man inte behöver ta mer mark i anspråk för vägområdet i denna redan hårt trafikbelastade del av kommunen. Det inne­bär också att man ytterligare kan sänka hastigheten på ”kollektiv- och lokaltrafikgatan” vilket främjar trafiksäkerheten.”

S-gruppen lämnar följande reservation:

”Vi socialdemokrater har under dagens möte argumenterat för att kommu­nen inte ska slåss för en breddning av Grisslingerakan till 2+2 körfält. Ge­nom en sådan lösning skapas kapacitet som det inte finns ett behov av. Det är aldrig trängsel i båda riktningarna på vägsträckan. Att investera stora summor pengar för ett körfält som inte löser någon av kommunens alla tra­fikproblem är bortkastade pengar och misshushållning av skattemedel. Vi socialdemokrater ser att de pengarna kan komma till stor nytta för att finan­siera något av de många vägproblem som kommunen har idag. Vi vill un­derstryka att vi inte är motståndare till åtgärder av rondeller, g/c-vägar etc. Det är just det fjärde körfältet som vi är kritiska till. Det löser inte framkom­ligheten för kollektivtrafiken när det är trängsel (eftersom körfältet då finns i fel körriktning) och det löser inte heller de få situationer av trängsel i den reguljära trafiken (midsommarhelgen m.fl.) där dagens två körfält korkar igen.

Använd pengarna till andra behov av trimningar etc. som behövs runt om i kommunen. Där gör pengarna större nytta och framkomligheten kan öka.”

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättarytt­rande:

”Vänsterpartiet biträder (S) yrkande.

Vänsterpartiet anser att behovet av GC-väg längs Lagnövägen borde påtalats i kommunens yttrande till länsstyrelsen.

Att Miljöpartiet argumenterar mot en utbyggnad av Grisslingerakan till en 2+2 väg för att sedan inte delta i beslutet inger föga förtroende. Genom att lägga ner sina röster bidrar Miljöpartiet till att Värmdö kommun prioriterar utbyggnaden av Skärgårdsvägen till en 2+2 filig väg något Miljöparti upp­gav sig vara motståndare till. Miljöpartiet valde medvetet att avstå från att påverka politiken. Det kan inte uppfattas på annat sätt än att det för Miljö­partiet är viktigare att hålla ihop majoriteten än att driva igenom den egna politiken.”

Sändlista

Länsstyrelsen

____________


 

§45 Redovisning av åtgärder för barn i ekonomiskt utsatta familjer

Dnr 11KS/0117

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 29 augusti 2012 i uppdrag till samtliga nämn­der att inför bokslut 2012 redovisa vad som görs inom deras verksamhets­områden för att förbättra situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Nämndernas redovisningar har sammanfattats i en tjänsteskrivelse.

Handlingar i ärendet

Redovisning av åtgärder för barn i ekonomiskt utsatta familjer, KLK 2013-02-04

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att ärendet återremitteras med hänvis­ning till att ärendet inte är färdigberett.

Peter Frej (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att redovisningen god­känns och avslag på Andersson Ribbings återremissyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår återremissyrkandet röstar ja, den som bifaller återremiss­yrkandet röstar nej.”

Följande röstar ja:

Peter Frej (M), Erik Pettersson (M), Anders Bergman (FP), Per Olof Frans­son (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

Följande röstar nej:

Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå återremissyrkandet.

Ordförande ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förvalt­ningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

”Bara fem av elva nämnder orkade svara på Kommunfullmäktiges uppdrag att berätta hur de kan förbättra för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Kom­munstyrelsens ordförande, som utövar tillsyn över nämnderna och dess ord­förande, var inte nöjd med resultatet men röstade ändå emot en återremiss.

S-motionen, ”Handlingsplan mot barnfattigdomen i Värmdö”, avslogs i sin helhet av majoriteten i Kommunfullmäktige 2012-08-29. Fullmäktige upp­drog dock åt samtliga kommunala nämnder att inför bokslutet 2012 redovisa vad som görs inom deras verksamhetsområden för att förbättra för barn i ekonomiskt utsatta familjer.

S-motionen hade förutom ett nollvisionsmål om att avskaffa barnfattigdo­men i Värmdö före utgången av 2014 (motionen skrevs 2011), ett uppdrag till Kommunstyrelsen om att snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfat­tigdomen i Värmdö, och uppdrag till Socialnämnden att utreda hur barnper­spektivet kraftfullare kan tillvaratas för de fattiga barnen, särskilt när det gäller tillgång till jämbördiga fritidsaktiviteter.

Även om det främst genom kommunens försorg finns många fina gratis fri­tidsaktiviteter för våra barn och unga, är den största utestängningsfaktorn för barn i fattiga familjer de höga avgifter som tas ut för vissa aktiviteter under höstlov, sportlov och sommarlov. Enligt Rädda Barnens rapporter ligger smärtgränsen för en fattig familj vid 20 kronor.

Underbudgeteringen för Socialnämnden leder till en stor njugghet med bi­drag för att stötta utsatta barn i familjer som (långvarigt) får försörjnings­stöd.

Vi socialdemokrater välkomnar de små steg som redovisas i rapporten till Kommunstyrelsen, men beklagar samtidigt djupt att majoriteten inte velat ta ett helhetsgrepp för att kraftfullt förbättra för kommunens barn i utsatta fa­miljer.

Bara fem av elva nämnder har lyckats producera ett svar. Varken Vård- och omsorgsstyrelsen, Samhällsplaneringsnämnden eller Överförmyndarnämn­den lyckades till exempel svara under det halvår som gått sedan uppdraget gavs.

Förklaringarna från ansvariga ordföranden för de nämnder som inte hade svarat, var anmärkningsvärt tomma på goda skäl för agerandet.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden svarade att nämnden inte ser några möjligheter att förbättra för ekonomiskt utsatta barn. Det kanske är så men beslutet borde ha motiverats och verksamheterna gåtts igenom i svaret.

Kommunstyrelsens ordförande, som har ansvar för tillsyn över nämnderna och deras ordförande, var inte heller nöjd hur uppdraget hade utförts och redovisats för styrelsen.

Vi socialdemokrater menar att Kommunstyrelsen borde ha återremitterat ärendet till de nämnder som inte svarade, för att göra det jobb Kommun­fullmäktige hade ålagt dem.

Dessutom hade en av nämnderna som faktiskt svarade, Finansieringsnämn­den för utbildning, kunnat lägga till det välutredda tjänstemannaförslaget om differentierad skolpeng. Det är en utmärkt och enkel åtgärd för att stötta barn i ekonomiskt utsatta familjer, genom ökade kvalitativa resurser i skolan för att ge likvärdiga förutsättningar till en bra grund för framtiden. De posi­tiva effekterna är väl kända och har långtgående konsekvenser. Att tappa barn i så tidig skolålder är det absolut dyraste för samhället.”

MP-gruppen deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet vill trycka på vikten av att arbetet med att förbättra situ­ationen för barn i utsatta ekonomiska familjer tas på större allvar av nämnder, styrelser och förvaltning.

Värmdö är en mycket bra kommun att leva i. Den har en fantastisk natur och på ytan är vi rika och välmående. Därför är det lätt att förledas att tro att alla har det lika bra som en stor majoritet av befolkningen. För oss i Miljöpartiet Värmdö är detta en viktig fråga, och därför är vi besvikna på den redovis­ning av ärendet vi fick vid dagens möte. Vi hade förväntat oss att samtliga nämnder och styrelser skulle återkomma med vad som görs inom deras verksamhet för att förbättra situationen för barn i ekonomiskt utsatta famil­jer. Problemets lösning är inte lätt, att exempelvis totalt förbjuda avgiftsut­tag i skolverksamhet kan få till följd att barn i ekonomiskt utsatta familjer helt missar sina möjligheter till skidresor och andra aktiviteter som skolan kan erbjuda, men som inte är något krav i skollag och läroplan.

Därför behövs ett samlat grepp tas och vi hade förväntat oss att nämnder, styrelser och förvaltningen lagt ner mer tid och möda på en sådan behjär­tansvärd arbetsuppgift och kommit med några förslag på hur vi kan stötta barn i ekonomiskt utsatta familjer utan att för den skull begränsa deras och andra barns möjligheter till en utmanande och mångfacetterad uppväxt.

Konsekvenserna för barn som lever i ekonomisk utsatthet är direkt men också långsiktigt mycket allvarliga. Risk för sämre hälsa, ökad risk att utsät­tas för mobbning och större risk än andra barn att inte klara skolan med godkända resultat. Detta är bara några exempel där ansvaret för att genom­föra insatser ligger på kommunen. Utan antingen en beslutad handlingsplan eller en sammanhållen uppföljning från samtliga nämnder är det svårt om inte omöjligt att veta om vi har tagit det ansvar som åligger oss. I beslutet från Kommunfullmäktige låg också uppdraget att komma med förslag till vidare åtgärder. Vi anser att dessa till stor del saknas i underlaget från för­valtningen eftersom vi vet att det finns barn som lever i ekonomisk utsatthet också i Värmdö.”

Sändlista

KLG

____________


 

§46 Fördjupad översiktsplan för Djurö - Björkås

Dnr 09STN/0060

Kommunstyrelsens beslut

1. Ett förslag till fördjupad översiktsplan ska upprättas för Djurö och Björkås.

2. Möjlig förtätning av bebyggelse, skyddad natur och tillgänglighet till stränder ska särskilt utredas i den fördjupade översiktsplanen.

3. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan ska ske i nära dia­log med medborgarna.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I kommunens översiktsplan 2012 -2030 rekommenderas att möjligheterna att utveckla Djurö studeras i en fördjupad översiktsplan i samband med att kommunal vattenförsörjning byggs ut.

Samhällsplaneringsnämnden har den 22 januari 2013 avslagit två framställ­ningar om planläggning på Djurö. Nämnden har samtidigt föreslagit att ar­betet med den fördjupade översiktsplanen nu ska påbörjas.

Handlingar i ärendet

Fördjupad översiktsplan för Djurö och Björkås, KLK 2013-01-24

Yrkanden

Monica Pettersson (M) yrkar bifall samhällsplaneringsnämndens förslag med kompletteringen:

· Möjlig förtätning av bebyggelse, skyddad natur och tillgänglighet till stränder ska särskilt utredas i den fördjupade översiktsplanen.

· Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan ska ske i nära dia­log med medborgarna.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt sam­hällsplaneringsnämndens förslag med Petterssons komplettering och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.


Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att Peter Frej (M) inte deltar i överläggningar och beslut i detta ärende p.g.a. jäv.

Sändlista

Samhällsbyggnadskontoret

____________


 

§47 Yttrande över komplettering av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

Dnr 12KS/0124

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I förslag till komplettering av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stock­holms län behandlas kollektivtrafik på vatten och länsöverskridande trafik, regionaltåg. Landstinget föreslår att trafik på vatten ska planeras på motsva­rande sätt som kollektivtrafik på land med viss minsta turtäthet med mera.

I förslag till yttrande framhålls att kommunen är positiv till att kollektivtra­fik på vatten och länsöverskridande trafik ska ingå i programmet. Vidare framförs synpunkter på upphandlingen och genomförandet av trafiken.

Handlingar i ärendet

Komplettering av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, KLK 2013-02-07

Sändlista

SL

____________


 

§48 Ridhus Evlinge Gård

Dnr 13KS/0036

Kommunstyrelsens beslut

 1. Ridhus och stallbyggnad upplåts till Värmdö Ridklubb med kost­nadshyra enligt alternativ 2 (isolerat ridhus).
 2. Det så kallade privatstallet upplåts till Värmdö Ridklubb med mark­nadshyra.
 3. Ett nytt ridhus ska uppföras enligt alternativ 2 under förutsättning att avtal tecknas med Värmdö Ridklubb.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Sedan Evlinge Ridhus tak rasade in har återuppbyggnad av ridhuset planerats.

  Nu redovisas två alternativ där alternativ 1 är ett oisolerat ridhus och alternativ 2 ett isolerat ridhus.

  Kommundirektören föreslår att ett nytt ridhus uppförs enligt alternativ 2. Detta innebär att ett nytt ridhus uppförs med samma storlek, kulör och taklutning som det gamla. Kostnaden beräknas till 3865 tkr.

  Nu föreslås att kommunen hyr ut det nyuppförda ridhuset direkt till Värmdö Ridklubb. Årshyran för stall och nytt isolerat ridhus beräknas till 1107 tkr/år. Vidare föreslås att det så kallade Ridstallet, som klubben också dis­ponerat hyrs ut till klubben med en årshyra på 228 tkr. Kommunstyrelsens fastighetsutskott har tillstyrkt förslaget.

  Handlingar i ärendet

  Ridhus Evlinge Ridklubb, KLK 2013-02-28

  Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut 2012-03-09, § 10

  Yrkanden

  Anders Bergman (FP), Annika Andersson Ribbing (S) och Malin Åberg Aas (MP) yrkar bifall till fastighetsutskottets förslag.


  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt fastig­hetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt försla­get.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Vi socialdemokrater är positiva till att ett beslut nu tagits att återuppbygga ett ridhus med samma standard som tidigare. Det vill säga ett isolerat ridhus. Samtidigt är vi kritiska till att redovisningen av förväntade driftskostnader som utlovats inte fanns tillgängligt till dagens möte. Det är inte rimligt att fatta stora investeringsbeslut utan att finansieringen finns presenterad och klarlagd. Majoriteten fortsätter i spåren från Värmdövallen och har inte lärt sig läxan. Information som är avgörande för beslut ska inte presenteras muntligt utan finnas skriftligen i tjänsteskrivelser. Denna gång gavs inte ens en muntlig uppgift om hur driftskostnaden skulle landa, mer än att kom­munstyrelsen får räkna med att det blir dyrare än tidigare. Det duger inte att hantera investeringar för miljonbelopp på detta sätt.”

  Sändlista

  Samhällsbyggnadskontoret

  Värmdö Ridklubb

  Kundvals- och finansieringsavdelningen

  ____________


   

§49 Yttrande över revisionsrapport – Kommunens kris- och säkerhetsarbete

Dnr 12KS/0046

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

KPMG har påtalat brister i kommunens kris- och säkerhetsarbete. Kritiken är befogad och i de fall kommunen inte åtgärdat de utvecklingsområden som KPMG pekar på ska detta ske. Under 2012 har kommunen arbetat strate­giskt med kris- och säkerhetsfrågor. Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit del av detta och konstaterar att kommunen uppfyller de krav som ställs på kris- och säkerhetsarbetet.

Handlingar i ärendet

Yttrande om KPMG:s granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete, KLK 2013-02-04

Sändlista

Revisorerna

__________

 

§50 Yttrande över revisionsrapport – Uppföljning av avtalstrohet

Dnr 13KS/0047

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

KPMG har gjort en uppföljning av en tidigare granskningsrapport av kom­munens avtalstrohet. I rapporten påpekas bl.a. att det inte görs interna kon­troller av att inköp enbart sker från leverantörer som kommunen har upp­handlade avtal med. Kommunen instämmer i KPMG:s be­dömning att av­talstrohet är viktig och redovisar de olika åtgärder som vidtas för att åstad­komma en professionell inköpsprocess.

Handlingar i ärendet

Yttrande över rapport Uppföljning av avtalstrohet, KLK 2013-02-04

Sändlista

Revisorerna

____________


 

§51 Delgivningar

· Synpunkter på upphandling av skärgårdstrafik – yttrande från lokala skärgårdsrådet till SL och Waxholmsbolaget

· Redovisning av energi- och klimatrådgivning för 27 kommuner i Stockholmsregionen under 2012 – Energi- och klimatrådgivningen

Delegationsbeslut

· Yttrande över ansökan om förordnande som vigselförrättare – KSO

· Undantag från förbudet mot alkoholförtäring i kommunens lokaler – KDIR

· Vidaredelegation till socialchefen avseende undertecknande av tilldelningsbeslut och ramavtal för upphandling av samhällsorientering – KDIR

____________

§52 Val av ersättare till Kommuninvests föreningsstämma

Kommunstyrelsens beslut

Annika Andersson Ribbing (S) väljs till ersättare vid Kommunin­vests föreningsstämma t.o.m. 2014.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Ett uppdrag som ersättare vid Kommuninvests föreningsstämma är vakant.

Sändlista

Personalavdelning

Kommuntorget/Troman

Kommuninvest

Valpärm

A Andersson Ribbing

____________

 

§53 Yttrande över revisionsrapport – Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan

Dnr 12KS/0580

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

KPMG:s granskning av betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan visar att kunskapsnivåerna för Värmdö kommuns grundskoleelever, mätt i meritvärde och andel som uppnår målen, inte avviker från övriga länets resultat. Den kommunala grundskolan har också ett bra och realistiskt kostnadsläge utifrån elevernas resultat och i relation till övriga länet.

Kommunstyrelsen delar KPMG:s bedömning att utvecklingen mot en alltmer sammanhållen styrning och ledning från beställarsidan har en positiv effekt på skolornas fortsatta arbete med förbättrad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsen instämmer i att utbildningsstyrelsens reglemente bör ses över så att arbetssättet för målstyrning mellan utbildningsstyrelsen å ena sidan och finansieringsnämnden för utbildning och kommunstyrelsen å andra sidan formaliseras och bevaras.

Handlingar i ärendet

Förslag till yttrande om granskningsrapport – ”Betygsnivå och måluppfyl­lelse inom grundskolan”, KLK 2013-01-24

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att yttrandet kompletteras med texten ”Otydligheten i styrningen med två utbildningsnämnder kan lösas genom en sammanslagning”.

Anders Bergman (FP) och Max Ljungberg (MP) yrkar bifall till förvaltning­ens förslag till yttrande och avslag på Andersson Ribbings yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om förvaltningens förslag till yttrande bi­falles och finner att det bifalles.

Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:

”Vi socialdemokrater konstaterar att revisorerna belyser att stora brister funnits när det gäller ledning och styrning för skolans område. Nu har ett par första steg i rätt riktning tagits. Vi anser inte att Värmdö kommun kan nöja sig med det faktum att våra elevers kunskapsresultat inte avviker från övriga länets resultat. Vill man bli den bästa i länet är detta ett nederlag sna­rare än framgång.

Vi har i utbildningsstyrelsen efterlyst en utvecklingsplan, framåt för hur styrning och ledning samt hur Värmdö grundskolors måluppfyllelse kan förbättras. Vi vill se en plan där aktiviteter och processer presenteras och är tidsatta samt kommunicerade.”

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet vill lyfta fram fler positiva punkter i det arbete som gjorts för att utveckla den kommunala grundskolan i Värmdö och samtidigt peka på några ytterligare förbättringar som behöver göras.

Kommunfullmäktiges revisorer har gjort en fördjupad granskning med syf­tet att bedöma om formerna för styrning, ledning och kontroll av verksam­heterna stödjer god kvalitet i grundskolan. Vi kan konstatera att den obero­ende revisionsbyrån KPMG i sin rapport fastslår att styrningen av kvaliteten i grundskolorna har förbättrats, att systemet bör formaliseras och utvecklas samt att elevernas kunskapsnivåer och kostnadsläget i den kommunala sko­lan inte avviker från övriga länet. Detta visar att Värmdö kommun är en bra skolkommun, tvärtemot vad många påstår.

Det innebär inte att vi inte kan bli bättre. Arbetet med att fortsätta utveckla kommunens IT-stöd, bland annat mål- och uppföljningssystemet Stratsys, pågår. I systemet läggs alla mål in och det blir enklare att följa styrningen från fullmäktige, via Utbildningsstyrelsen och andra nämnder, till enhet och få en sammanhållen uppföljning av olika enheters resultat tillbaka till sty­relse, nämnder och fullmäktige.

En samlad strategi för kommunens hela IKT-arbete med stöd för verksam­heterna ska redovisas. Den förbättrade styrningen kommer att tydliggöras och formaliseras i samband med att utvärdering av politisk styrning och förvaltningens organisation sker under 2013.

Alla elevers rätt till en likvärdig skolgång är en fråga som är större än att bara omfatta de kommunala verksamheterna. Men det är viktigt att orsaker­na till variationer i skolresultat mellan skolor förklaras på ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut så att alla elever får samma förutsätt­ningar att nå läroplanens mål.

Vi vill instämma i KPMG:s sammanställning av Utvecklingsinsatser, sid 14 i rapporten, där några av de åtgärder vi beslutat om nämns. Framförallt de handlingsplaner vi fastställde för att uppfylla kritik från skolinspektionen för att kommunen inte uppfyllde skollagar och läroplaner våren 2011. I skolin­spektionens senaste beslut från december 2012, anser de numera att kom­munen uppfyller skollag och läroplanen. Våra åtgärder och handlingsplaner och framförallt verksamhetens arbete har givit resultat.

Utbildningsverksamheterna inom kommunen utgör en stor del av kommu­nens samlade omsättning och det är viktigt att vi fortsätter att utveckla sam­arbetet mellan de förvaltningsstöd som ligger under kommunstyrelsen i form av IT-, fastigheter-, personalavdelning med flera, och proVarmdo så att verksamheterna ute på enheterna känner att de får stöd i sitt dagliga ar­bete. Om vi lyckas förena det med vår nya skolorganisation och våra poli­tiska satsningar, kommer proVarmdo och verksamheterna att fortsätta att utveckla den kommunala skolan i Värmdö mot målet att bli en av länet bästa skolkommuner.”

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt Andersson Ribbings yrkande om han varit beslutande vid dagens sammanträde.

Sändlista

Revisorerna

___________

§54 Yttrande över revisionsrapport – Resursfördelning inom finansieringsnämnden för utbildning

Dnr 12KS/0470

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

KPMG:s granskning av resursfördelningen inom finansieringsnämnden för utbildning visar att resursfördelningsmodellen fungerar väl. Skolpengens utformning ger en mycket ren och transparent resursfördelning som princip och är utformad i enlighet med lagstiftningen.

I utbildningsstyrelsens ”Mål och uppdrag” anges att behöriga lärare och personal med verksamhetsanknuten kompetens ska öka. Kommunstyrelsen instämmer i KPMG:s uppfattning att målsättningen är en signal om att proVarmdo ska arbeta vidare med denna fråga.

Det saknas tydliga instruktioner och reglementen kring de olika nämndernas och styrelsernas uppdrag att styra den egna verksamhetens kvalitet. Värmdö kommun instämmer i KPMG:s bedömning att en översyn av reglementen behöver göras då det råder oklarhet om nämndernas ansvarsområden.

Handlingar i ärendet

Förslag till yttrande om granskningsrapport – ”Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning”, KLK 2013-01-10

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att kompletteras med följande texter:

 1. Ett sätt att ha en bättre koncernmässig styrning av resurserna är att införa en differentierad skolpeng.
 2. Otydligheten i styrningen med två utbildningsnämnder kan lösas ge­nom en sammanslagning.

  Monica Pettersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och avslag på Andersson Ribbings tilläggsyrkanden.


  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om förvaltningens förslag till yttrande bi­falles och finner att det bifalles.

  Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings tilläggsyrkande (1) bifalles eller avslås och finner att det avslås.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som avslår Andersson Ribbings tilläggsyrkande röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”

  Följande röstar ja:

  Peter Frej (M), Erik Pettersson (M), Anders Bergman (FP), Per Olof Frans­son (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Monica Pettersson (M).

  Följande röstar nej:

  Annika Andersson Ribbing (S), Mikael Lindström (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

  Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå yrkandet.

  Ordföranden ställer proposition om Andersson Ribbings tilläggsyrkande (2) bifalles eller avslås och finner att det avslås.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande reservation:

  ”Vi socialdemokrater konstaterar att revisionernas kritik inte tillräckligt tas på allvar i kommunstyrelsens yttrande. Att det inte är reglerat hur proV ska använda skolpeng är en kritik som över huvud taget inte bemöts. Det är en allvarlig kritik som berör det mest grundläggande för en god styrning av skolans utveckling och hantering av resurserna. Skolans resurser utgör en stor andel av kommunens totala ekonomi.

  Revisorerna skriver att ”pengen riskerar urholka den demokratiska styrning­en och lägger för stor del av styrningen av verksamheten på tjänstemännen”. Detta bemöts inte i yttrandet över huvudtaget. Det är anmärkningsvärt anser vi.

  Revisionerna anmärker på att det saknas en tydlig uppdelning i ansvars- och rollfördelning mellan de båda skolnämnderna. Det svarar kommunstyrelsen endast lamt på med kommentaren att ”det kan vara nödvändigt med en över­syn”. Vi anser det självklart att åtgärda en så fundamental brist.

  Vi socialdemokrater tog också upp frågan om synen på den kommunala skolverksamheten. Vi anser att kommunen skulle ge verksamheten långt bättre förutsättningar om man ser skolorna som en koncern, snarare än ett antal fristående resultatenheter.”

  MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Miljöpartiet önskade lägga ett förslag till beslut men då detta normalt inte görs i samband med yttrande till revisionsrapporten, önskar vi att det tecknas till protokollet att det är viktigt att förvaltningen snarast tar fram en strategi för ökad lärarkompetens i kommunen.

  KPMG redovisar i sin sammanfattning att kommunens personalavdelning saknar en personalförsörjningsplan för verksamhetsområdet inom utbild­ning. Detta är riktigt och ett problem som Utbildningsstyrelsen försökt komma till rätta med sedan styrelsen bildades 2011. I vår kommunala orga­nisation ligger personalansvaret under kommunstyrelsen, och Värmdökoalit­ionen hade i sin budget för 2013 givit ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en strategi för ökad kompetens för de anställda inom utbildningsom­rådet och har avsatt tre mkr för detta under 2013. Tyvärr föll uppdraget om att ta fram en strategi bort i samband med hanteringen i kommunfullmäktige och därför önskade vi i Värmdökoalitionen lägga ett uppdrag i samband med redovisningen av kommunrevisorernas rapport vid dagens möte.

  Nu är det inte brukligt och för att inte bryta upp ingångna rutiner får vi åter­komma med uppdraget att kommunstyrelsen ger kommundirektören i upp­drag att ta fram en strategi för ökad kompetens hos personal inom utbild­ningsområdet för den andel som proVarmdo förfogar över av de tre mkr som fastslogs i KF´s budget 2013 för ändamålet. Strategin redovisas senast i juni 2013.”

  Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha biträtt Andersson Ribbings yrkande om han varit beslutande vid dagens sammanträde.

  Sändlista

  Revisorerna

  ____________