Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-05-07

Sammanträde 2014-05-07

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Förslag till revidering av driftbudget 2014

6 BUP 1 Budgetuppföljningsprognos 1 2014

KF Enligt förvaltningens förslag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2013 och internkontrollplan för 2014

8 Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning

KF Koalitionens förslag till tillägg: P2 Indikator: Målsättning minst 2% exklusive engångsposter. P3 överst sid 2: Värmdö kommun ska eftersträva att den nominella låneskulden (banklån) inte ska öka. Indikatorer: Målsättning: Låneskulden ska inte öka. Soliditeten skall ka. Självfinansieringsgraden av investeringar ska uppgå till minst 50%.

9 Antagande av nytt pensionsavtal för förtroendevalda

10 Godkännande av Start-PM för Koviksudd och Skeviksstrand

11 Befolkningsprognos 2014-2023

12 Yttrande avseende revisorernas granskning vid bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

13 Yttrande över "En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter" (Ds 1014:10)

15 Väg 222 Mölnvik - Ålstäket - Ställningstagande till fortsatt arbete

KS Förslag till beslut: "Att trafikverket föreslås undersöka om att behålla reversibla körfält även i en fyrfilig lösning och att bussfickor anläggs".

16 Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

18 Svar på motion (V) om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet.

19 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter kommunen anordnar utanför den normala skolgången.

20 Svar på motion (MP) om mobilitet för minskad trängsel m.m

21 Svar på motion (MP) Värna om kommunala skattemedel.

22 Svar på motion (MP) kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner.

23 Svar på motion (MP) Kulturskolan och Gustavsbergs keramiska kultur.

24 Svar på motion (MP) om dynamisk samåkning.

§79 Antagande av nytt pensionsavtal för förtroendevalda

§80 Redovisning av flextidsavtal och arbetstidsavtal för personal i Skogsbo

§81 Förslag till revidering av driftbudget 2014

§82 BUP 1 Budgetuppföljningsprognos 1 2014

§83 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2013 och internkontrollplan för 2014

§84 Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning

§85 Befolkningsprognos för 2014-2023

§86 Väg 222 Mölnvik-Ålstäket ­ Ställningstagande till fortsatt arbete

§87 Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

§88 Godkännande av Start-PM för Koviksudde och Skeviksstrand

§89 Yttrande avseende revisorernas granskning vid bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

§90 Yttrande över "En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter" (Ds 1014:10)

§91 Rapportering från ungdomstinget ­ frågor aktuella för kommunstyrelsen

§94 Svar på motion (V) om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet

§95 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter kommunen anordnar utanför den normala skolgången

§96 Svar på motion (MP) om mobilitet för minska trängsel m.m.

§97 Svar på motion (MP) Värna om kommunala skattemedel

§98 Svar på motion (MP) kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner

§99 Svar på motion (MP) Kulturskolan och Gustavsbergs keramiska kultur

§100 Svar på motion (MP) om dynamisk samåkning

§101 Information om slussen

§102 Polisbemanning i Värmdö kommun under sommaren 2014

§103 Bostadsförsörjningsprogram