Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens fastighetsutskott > Sammanträde 2013-04-17

Sammanträde 2013-04-17

Datum
Klockan
13:30
Plats
Skogsbo 3, plan 2, Ingaröfjärden

1 Vård- och omsorgsstyrelsens lokalplan (13KS/0220)

2 Utbildningsstyrelsens lokalplan (13KS/0131)

4 Byte av sammanträdesdag - 5 juni

5 Delgivningar och Delegationsbeslut

- Konstnärlig gestaltning i Centrala Gustavsberg.
- Vägnamnsärende; vägar och kvarter i Fabriksstaden, Gustavsberg 1:29 i Gustavsberg.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (257 kb)

§14 Vård- och omsorgsstyrelsens

Fastighetsutskottets beslut

Fastighetsenheten får i uppdrag att utifrån vård- och omsorgsstyrelsens lokalplan 2013 utreda förutsättningar för de prioriterade underhållsåtgärder och ombyggnationer som föreslagits.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsens fastighetsutskott

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen överlämnar lokalplan för 2013 och önskar att Kommunstyrelsens fastighetsutskott att utreder ovanstående punkt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Vård- och omsorgsstyrelsens lokalplan 2013, 2013-04-03.

Vård- och omsorgsstyrelsens lokalplan 2013.

Sändlista

Fastighetsenheten

____________


Dnr 13KS/0131

§15 Utbildningsstyrelsens lokalplan

Fastighetsutskottets förslag

1. Kommundirektören får i uppdrag att starta upp projektet ”ombyggnad/renovering Kvarnbergsskolan”.

2. Kommundirektören ska i samråd med utbildningsstyrelsen påbörja arbete med tidplan och framtagande av programhandling inklusive programkalkyl för ombyggnad/renovering av Ekedalsskolan.

3. Kommundirektören ska i samråd med utbildningsstyrelsen ta fram programhandling inklusive programkalkyl avseende utemiljö Minimunkis förskola.

4. De förskolor som har behov av underhåll, läggs in i de långsiktiga underhållsplaner som finns framtagna för varje fastighet.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Utifrån Utbildningsstyrelsen lokalplan 2013 har Samhällsbyggnadskontoret i samråd med ProV lyft fram de objekt som skall prioriteras.

Kvarnbergsskolan och Ekedalsskolan ingår from HT 2013 i samma rektorsområde.

Kvarnbergsskolan

Projektledningsföretaget Ramböll har anlitats för framtagande av programhandling, programkalkyl samt tidplan. Efter programarbetet, som beräknas vara klart under sommaren 2013 tas en tidplan fram för hela projektet. En arbetsgrupp på 3 personer från skolan har tillsats, Ramböll kommer att leda arbetsgruppen i programarbetet.
I direkt anslutning till färdig programkalkyl kommer projektering att inledas.

Ett av målen med projektet är bla att öka elevantalet från dagens ca 500 till ca 700 elever. Viktigt att skolverksamhet kan bedrivas i lokalerna under hela ombyggnadsperioden, vilket innebär att projektet kan komma att etappindelas.

Investeringsbudget: 75Mkr

Ekedalsskolan

Skolan är delvis sliten avseende både inne- och utemiljö. Skolan har idag stor brist på våtutrymmen.

Skolan består av ett flertal byggnader som är uppförda i olika tidsperioder, utförande och skiljer sig arkitektoniskt mellan varandra. Ett av målen är att skapa ”en röd tråd” mellan byggnaderna och verksamheten samt öka tillgängligheten.

En lokalgrupp skall tillsättas för framtagande av programhandling inkl. kalkyl.

Utförs som investering/hyresgästanpassning inkl. underhållsmedel.
Önskad tidplan: klart till HT 2016

Minimunkis förskola

ProV önskar förändra och anpassa utemiljön. En lokalgrupp skall tillsättas för framtagande av programhandling inkl. kalkyl.
Utförs som investering/hyresgästanpassning inkl. underhållsmedel.
Önskad tidplan: klart till HT 2014

Förskolor och övriga objekt inom ProV:s verksamhetsområde.

Samtliga objekt som kommunen äger har from 2013 3-åriga underhållsplaner, dock finns det att antal objekt som går under kategorin ”eftersatta” Dessa prioriteras nu i underhållsplanen inkl. vissa åtgärder avseende tillgänglighet och säkerhet.

Normalt fastighetsunderhåll utgår från 3-stegs principen, vilket innebär följande:
År 1. Exteriört underhåll
År 2. Interiört underhåll
År 3. Golv.

Notera att i ovanstående princip omfattas samtliga objektets ytskikt. I större objekt sker etappindelning.

Anpassning av lokaler pga ändrad/utökad verksamhet etc. ingår normalt inte i fastighetsunderhållet. Utförs efter beställning som hyresgästanpassning eller investering.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Lokalplan för utbildningsstyrelsen 2013, 2013-04-03.

Reservationer och protokkollsanteckningar

Sandro Wennberg (S) lämnar följande protokollsanteckning:

"Socialdemokraterna tycker att det är positivt att lokalplaner för kommunens fastigheter tas fram. Inte minst inom Utbildningsstyrelsens område finns det stora behov på fastighetssidan. Kvarnbergsskolan utgör det främsta exemplet. Vi ifrågasätter dock det kloka i att fatta beslut om lokalplaner utan att finansieringsfrågan för stora lokalinvesteringar är klarlagd. När det gäller exempelvis Kvarnbergsskolan handlar det om stora investeringar som behöver göras och då är det viktigt att - innan de slutliga besluten om investeringar fattas - klarlägga hur dessa extraordinära investeringar ska finansieras inom kommunens olika nämnder."


Sändlista

KS

____________

Dnr

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Kontoret informerar

Fastighetsutskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Lars Öberg informerar fastighetsutskottet om:

 • Fastighetena i Mölnvik, 1 tomt återstår av 8.
 • Fastighetsenheten forsätter sitt energiarbete med att byta ut oljepannor i kommunens fastigheter. Detta år byter vi ut 8 pannor.
 • Fastighetsenheten inför solenerig på Solbeckens Föskola. Kommunen får bidrag av länsstyrelsen med 40% av kostnaden.
 • Viks skola står förhoppningsvis klart till i augusti 2013.

  ____________


  Dnr

§17 Byte av sammanträdesdag

Fastighetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens fastighetsutskott ska sammanträda 4 juni kl. 15.00.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsens fastighetsutskott

Ärendebeskrivning

Fastighetsutskottet ska byta sammanträdesdag. Förslaget från förvaltningen är att sammanträdet den 5 juni flyttas till 4 juni kl. 15.00.

Sändlista

SBK

____________


Dnr

§18 Delgivningar

Fastighetsutskottets beslut

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Delgivnignar

 • Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg.
 • Vägnamnsärende, vägar och kvarter i Fabriksstaden, Gustavsberg 1:29 i Gustavsberg.

  ____________