Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-05-07

Sammanträde 2013-05-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden, Skogsbovägen 9-11

5 Information: Bostad med särskild service för personer med Asperger

Info
Sylvia Sundberg, Päivi Suomivirta

6 Lägesrapport för Polarna Värmdö

7 Nyttjande av volymreserv för socialnämnden

8 Grundbidrag för år 2013 till organisationer för personer med funktionsnedsättningar

9 Budgetuppföljning kvartal 1 2013

10 Möjlighet för proVarmdo att lämna anbud i upphandling av drift av bostad med särskild service

11 Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 2013

12 Ändring av inriktning av beslut i Kommunfullmäktiges budget 2013

14 Information från socialchef

17 Information från ordföranden

- Extra nämnd i november
Info
Stefan Dozzi
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (265 kb)

§39 Budgetuppföljning kvartal 1 2013

Socialnämndens beslut

Godkänner kontorets förslag till budgetuppföljningsprognos per 31 mars 2013.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialkontoret prognostiserar ett underskott för 2013 uppgående till 5940Tkr. Det är framför allt insatserna som uppvisar ett underskott och då främst försörjningsstödet (-2700 Tkr). Antalet aktuella hushåll har under första kvartalet ökat med ca7% och det totala biståndet är nu ca16% högre än motsvarande period föregående år. IFO barn och ungdom prognostiserar -2000Tkr och signalerar en osäkerhet över kostnaderna för insatserna 2013. Funktionshinder och beroende räknar med ett underskott för insatserna på -1000Tkr och motsvarande siffra för Staben är -850Tkr, förklarat av medlemsavgiften till samordningsförbundet Värmsam. Socialkontorets utförarenhet prognostiserar ett nollresultat. Arbete och försörjning har, med anledning av ett antal vakanser, ett prognostiserat överskott för löner motsvarande 600Tkr.

Handlingar

Rapport Budgetuppföljning kvartal 1 2013

Sändlista

Ekonomikontoret

Akten

________
Dnr 13SCN/0076

§40 Nyttjande av volymreserv för socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden övergår inte till en volymbaserad budgetmodell under 2014 och kan alltså inte ta del av volymreserven för perioden.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Socialnämnden behöver en ny tydligare budgetmodell. Den nuvarande modellen ger en alltför diffus bild av vad som ligger bakom beloppen. Att tydligt knyta budgetens storlek till den s.k. standardkostnaden skulle betyda en ökad tydlighet i budget-modellen och en följsamhet med befolkningsutvecklingen. Modellen visar sig i dagsläget dock alltför osäker och kräver vidare utredning innan vi helt kan se konsekvenserna av en sådan förändring. Det är emellertid viktigt att arbetet med en förbättrad budgetmodell fortgår och standardkostnaden ska vara en central del av denna modell.

Reservationer och protokollsanteckningar

Susanne Thulin (MP) deltar inte i beslutet.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-04-24 (föreliggande)

Rapport om volymreserven

Sändlista

KS

Akten

________

Dnr 13SCN/0021

§41 Information: Bostad med särskild service för personer med Asperger

Socialnämndens beslut

Noterar informationen till protokollet.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Carin Danielsson kom tillsammans med samordnaren för ”20:an” och en brukare och informerade nämnden om Bostad för särskild service.

Bostad med särskild service för barn/ungdomar är en insats som kan ges i familjehem eller i bostad med särskild service då barnet på grund av sitt omfattande funktionshinder inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

På 20:an bor brukaren i egen lägenhet men har tillgång till personal dygnet runt. Målet för verksamheten är att skapa människomöten och hjälpa en grupp som ofta kommer lite i skymundan. Verksamheten startade i januari 2012. Vidare har verksamheten tio lägenheter och tio personer som jobbar där.

Enligt brukaren jobbar 20:an för att skräddarsy verksamheten för varje individ. Många med asperger har ett socialt hinder som gör att den normala normen är svår att uppfatta. 20:an hjälper dessa personer att komma ur sina skal genom att erbjuda roliga aktiviteter med andra människor samt hjälp i personkontakter i vardagliga händelser.Dnr 13SCN/0066

§42 Grundbidrag för år 2013 till organisationer för personer med funktionsnedsättningar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beviljar bidrag till de organisationer för funktionsnedsatta som inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013 enligt nedanstående.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Organisationer för funktionsnedsatta som bedriver verksamhet i Värmdö Kommun kan söka ett årligt grundbidrag för sin verksamhet för medlemmar bosatta i Värmdö. Syftet med grundbidraget är att skapa bra möjligheter för föreningarna att bygga upp och planera sin verksamhet samt skapa möjlighet till verksamhet av informerande och opinionsbildande karaktär.

Följande föreningar har inkommit med ansökningar om bidrag för 2013:

Förening

Antal medlemmar

Bidrag

DHR Nacka-Värmdö

18

900 kr

SRR Nacka-Värmdö

16

800 kr

FMLS-Värmdö dyslexiförening

77

3850 kr

Attention Nacka Värmdö

69

3450 kr

Hörselskadeföreningen Nacka Värmdö

26

1300 kr

NHR Nacka Värmdö

30

1500 kr

RSMH Du och jag Nacka/Värmdö

7

350 kr

Summa:12150 kr

Handlingar

Bilaga 1: Ansökan DHR Nacka-Värmö

Bilaga 2: Ansökan SRR Nacka-Värmdö

Bilaga 3: Ansökan FMLS Värmdö dyslexiföening

Bilaga 4: Ansökan Attention Nacka Värmdö

Bilaga 5: Ansökan RSMH Du och jag Nacka/Värmdö

Bilaga 6: Ansökan NHR Nacka Värmdö

Bilaga 7: Ansökan HRF Hörselskadeföreningen Nacka Värmdö

Sändlista

Socialkontoret, ekonomiavdelningen

Beviljade organisationer

Akten

________Dnr 13SCN/0078

§43 Möjlighet för proVarmdo (Egen regi) att lämna anbud i upphandling av drift av bostad med särskild service

§44 Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 2013

Socialnämndens beslut

Socialkontorets redovisning av beslut ej verkställda inom tre månader för kvartal 1 2013 godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Från och med 1 juli 2006 har det tillkommit bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen. Det innebär att socialnämnden ska rapportera till Socialstyrelsen, revisorer och kommunfullmäktige beslut som inte verkställts inom tre månader från beslut. Det innebär också att kommun kan åläggas en särskild avgift (sanktionsavgift), lägst 10 tkr och högst 1 mkr om beslut inte verkställs inom skälig tid. Vad som menas med skälig tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna.

Ej verkställda beslut inom tre månader första kvartalet 2013

Enhet

Beslut om insats fattat

Typ av insats

Orsak till att beslutet ej verkställts

Verkställt datum

IFO

120905

Kontaktfamilj enl SoL

Ansökan/insatsen avslutades i samråd med socialtjänsten och vårdnadshavare 130114.

Enheten funktionshinder

121102

Avlösning i hemmet enl SoL

Resursbrist, lämplig uppdragstagare har saknats. Beslutet har verkställts.

130319

Enheten funktionshinder

120518

Korttidsvistelse enl LSS

Tilltänkt uppdragstagare avsade sig uppdraget pga personliga skäl. Ny uppdragstagare presenterades okt/nov 2012 –introduktion planerades in december 2012. Vårdnadshavare har avbokat två tillfällen pga sjukdom. Uppdragstagare ångrade sig, tackade nej 130214. Ny uppdragstagare under utredning-beräknad verkställighet april 2013

Enheten funktionshinder

120601

Daglig verksamhet, LSS

Den enskilde har tackat nej till erbjudande 120601. Överklagan skickad till förvaltningsrätt 120605.

Sändlista

KF

Akten

________Dnr 13SCN/0081

§45 Ändring av inriktning av beslut i Kommunfullmäktiges budget 2013

Socialnämndens beslut

Ändra inriktning av beslut i Kommunfullmäktiges budget 2013.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Inom socialkontoret finns ett stort behov av en formaliserad sammanhållande roll för kommunens olika arbetsmarknadsinsatser samt behov av stöd till socialkontorets klienter för att de ska öka sina möjligheter att komma ut i egen försörjning.

Socialkontorets klienter som har sysselsättning inom daglig verksamhet har många gånger ett stort steg att ta - från verksamheten till utgång på den reguljära arbetsmarknaden.

Socialkontoret är i behov av en arbetskonsulent/kommunal SE handledare, som har till uppgift att arbeta med klienters utgång till den reguljära arbetsmarknaden och därigenom förhindra långa tider av utanförskap. En tätare och utökad samverkan mellan samtliga myndigheter som är inblandade i klienters väg ut i egen försörjning behövs. En arbetskonsulent/kommunal SE handledare skulle bland annat arbeta med:

 • Att arbeta med arbetsträning utanför kommunala verksamheter med uppföljningsansvar
 • Att arbeta med utförarenhetens arbetsterapeut för utredning av arbetsförmåga och därmed öka möjligheten till rätt arbetsutbud utifrån varje klient.
 • Att arbetskonsulenten ska vara länken för klienten som arbetstränar mellan berörda myndigheter/enheter
 • Att samarbeta med SE handledaren från Arbetsförmelingen , medel beslutade av Samordningsförbundet.

  KomAn projektets goda resultat har visat på vikten av samarbete och att samverkan verkligen fungerar för våra klienter som står långt från arbetsmarknaden. Samverkan på ett tydligt och formaliserat sätt ökar möjligheten för våra klienter att komma ut i arbete och studier och därmed egen försörjning.

  Sändlista

  KF

  Akten

  ________  Dnr 13SCN/0080

§46 Avtal med AB Vårljus om köp av asylplatser

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tecknar avtal med AB Vårljus om köp av 7 asylplatser.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

I januari 2013 skrev socialkontoret fram ett ärende om överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare där socialkontoret föreslog socialnämnden att besluta om utökat mottagande till 5 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar, och för att klara av det mottagandet teckna avtal med AB Vårljus om motsvarande antal asylplatser.

2013-04-10 beslutade kommunstyrelsen att Värmdö kommun tecknar avtal med Länsstyrelsen i Stockholm om avtal om 7 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar[1].

För att kunna fullgöra ett avtal mellan Värmdö Kommun och Länsstyrelsen i Stockholm om 7 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar behöver ett avtal tecknas med AB Vårljus om köp av 7 asylplatser.

Handlingar

Tjänsteskrivelse om överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-04-10 § 62

Beskrivning av AB Vårljus

Sändlista

KS

Länsstyrelsen i Stockholms län

AB Vårljus

Akten

________

§47 Information från socialchef

§48 Delgivningar och anmälningsärenden april

Datum

Inkommen från/utgående från

Ärende

Dnr

2013-03-18

Socialstyrelsen

Anmälan om kommunal och landstingsdriven verksamhet enligt socialtjänstlagen

13SCN/0059

2013-03-18

Socialstyrelsen

Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

13SCN/0058

2013-04-25

Nacka kommun

Avtal mellan Värmdö och Nacka kommun angående verksamheten Personligt ombud

13SCN/0074

2012-07-16

Socialstyrelsen

Beslut: Lex Sarah anmälan

12SCN/206

2013-01-14

Socialstyrelsen

Beslut: Tillsyn av Äppelbo

12SCN/0207

2013-03-18

Socialstyrelsen

Beslut: Fördelning av utvecklingsmedel

12SCN/0344

2013-04-19

KomAn-projektet

Rapport: KomAn 2009-2012

13SCN/0072

2013-04-15

KomAn-projektet

Slutrapport för KomAn

13SCN/0072

2013-04-15

Europeiska strukturfonden

Slutrapport KomAn-projektet, mars 2013

13SCN/0072

2013-04-10

SLL

Resultat för 2012 års uppsökande verksamhet: munhälsobedömning

13SCN/0075

2013-03-12

Skrivelse: Familjerådgivning – en verksamhet i kris

13SCN/0060

2013-03-16

KSL

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

13SCN/0062

2013-04-12

KSL

Remisssvar gällande: Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

13SCN/0062

2012-12-27

Socialkontoret

Uppdrag från verksamhetschefen för hälso- och sjukvården att fullgöra enskilda ledningsuppgifter inom hälso- och sjukvården enligt 30§ HSL

13SCN/0061

2013-04-22

Länsstyrelsen

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

13SCN(0073

2013-03-26

Socialkontoret

Redovisning 2012 anhörigstöd

13SCN/0067

§49 Delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut mars.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Delegationer

Följande delegationsbeslut noteras:

 1. Delegationsbeslut fattade inom individ- och familjeomsorgen 2013-03-27 – 2013-05-06
 2. Delegationslista fattade inom biståndsenheten 2013-03-20-2013-04-29

  Dnr.

  Del. Nr

  Delegation

  Delegat

  Beslut, datum

  13SCN/0022

  1.1

  Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser, studieresor, samverkansmöten mm understigande 25 tkr (inkl resor och logi)

  Ordf. Stefan Dozzi

  2013-04-03

§50 Information från ordföranden

Stefan Dozzi informerar om extra nämnd den 26 november 2013.Dnr 13SCN/0023

§51 Lägesrapport för Polarna Värmdö

Socialnämndens beslut

Lägesrapporten godkänns.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har efterfrågat en lägesrapport för verksamheten inom Polarna Värmdö. Uppdraget har utförts inom kansli- och utvecklingsavdelningen. Underlag för rapporten är verksamhetsdokumentation från socialkontoret samt intervjuer av personal vid Polarna Värmdö och dess samverkanspartners. Inom socialkontoret och Polarna Värmdö har intervjuer gjorts med Polarna Värmdös arbetsledare och gruppchef liksom enhets- och gruppchef och representanter från ungdomsgruppen på socialkontorets individ- och familjeomsorg. Därutöver har intervjuer genomförts vid forsknings- och utvecklingsenheten på Södertörn, Värmdö närpolis, Nattvandrarna i Gustavsberg, mötesplats 222:an, föreningen Fyrhuset i Stavsnäs samt Kyrkettan. En representant för Polarna Nacka har intervjuats för att ge insyn i hur denna verksamhet fungerar.

Utifrån genomförda intervjuer har ett antal möjliga utvecklingsområden identifierats:

- Polarna Värmdös uppdrag bör tydliggöras. Av intervjuerna framgår att flera av samverkansparterna är osäkra på vilka som är Polarna Värmdös viktigaste arbetsuppgifter. Socialkontoret bör därför klargöra i vilken omfattning samt vid vilka tillfällen och tider Polarna Värmdö kommer att vara verksamma på fältet. De bör också klargöra hur stor del av deras arbetstid som används till fältarbete, övrigt förebyggande arbete samt påverkansprogram och ungdomstjänst. Verksamheten bör arbeta för att, inom befintliga budgetramar, minska den sårbarhet det innebär att endast ha två arbetsledare tillgängliga under kvällstid. Möjligheterna att, liksom i Polarna Nacka, arvodera de ungdomar som arbetar med Polarna Värmdö bör utredas.

- Polarna Värmdös samarbete med andra samverkanspartners bör tydliggöras och struktureras. Regelbunden samverkan mellan aktörer som arbetar med ungdomar i Värmdö kommun bör initieras med stöd av Brottsförebyggande rådet. Syftet med detta bör vara att kontinuerligt få en bild av ungdomssituationen i Värmdö kommun och utifrån detta erbjuda föreläsningar i aktuella ämnen samt gemensamt arbeta förebyggande med specifika grupper eller individer. Denna typ av fördjupade samverkan har efterfrågats av flera de intervjuade verksamheterna.

- Regelbundet och strukturerat samarbete med fritidsgårdarna bör utvecklas, där Polarna Värmdö mer regelbundet besöker fritidsgårdarna även när det inte händer något. Detta bör omfatta de aktörer som arbetar med ungdomar under fredag- och lördagskvällar. Denna typ av verksamhet har uttryckts av personal från fritidsgårdarna vid intervjuerna.

- I intervju med arbetsledarna för Polarna Värmdö har framkommit att vissa ungdomar har haft svårt att fungera i verksamheten under det gångna året. Socialkontoret bör därför se över reglerna för hur många ungdomar som kan delta i revanschprogrammet samtidigt. Nya vägar för rekrytering av ungdomar till Polarna Värmdö bör utvecklas.

Handlingar

Rapport. Lägesrapport för Polarna Värmdö

Sändlista

Socialkontoret

Akten

________[1] KS130410 § 62