Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

3 Justeringens tid och plats

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut.

6 Revidering av kommunstyrelsens och samhällsplaneringsnämndens reglemente avseende planbesked och områdesbestämmelser

9 Gustavsbergs centrum, mindre upprustning av parkeringen

12 Komplettera fastställd renhållningstaxa för 2012 med taxa för insamling av matavfall

13 Antagande av entreprenör för ny slammottagning i Tjustvik

14 Förslag till detaljplan för Östra Mörtnäs (del av Mörtnäs 1:12 m fl) Värmdö kommun

15 Utställning för detaljplan för del av Siggesta 1:6 - Siggesta hotell

16 Planbesked avseende detaljplaneläggning för fastigheten Stavsnäs 1:562 del av ,hamn, boende och marina

17 Gamla Brunnsvägen, I4 - Förlsag till detaljplan

18 Ändring av detaljplan för Mörtnäs 1:7 m fl. (Dp187)

19 Strategi för bildande av naturreservat

20 Antagande av entreprenör för VA-utbyggnad Västra Mörtnäs del 2

21 Kommunal VA-anslutning till Prästgården 1:101

22 Förslag till områdesbestämmelser för Svartsö m fl. (Ärende 22.1-22.11)

23 Kontoret informerar

- Synpunktshantering SPN STÄNGT