Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-05-17

Sammanträde 2011-05-17

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

6 Kontoret informerar

- inkomna motioner och remisser

7 Detaljplan för Torshällsvägen m fl (M2), godkännande av samrådsredogörelse samt beslut om att påbörja arbetet med att ta fram utställningshandlingar (Dnr 07STN/0055)

8 Detaljplan för del av Brunn 1:1 m fl, Vargbacken, (Dnr 04KS/0998)

YK Beslut SPN 15 (eget häfte)

9 Anläggning av gång och cykelväg Hålludden

10 Budgetuppföljning 1, 2011

11 Befolkningsprognos 2011 för Värmdö kommun, (Dnr 11SPN/0123)

12 Uppföljning busslinje 422 genom Munkmora, (Dnr 09VTP/0026)

13 Belysning av gång- och cykelväg mellan Blåblomvägen och Leveransvägen

(Dnr 11SPN/0028) LÖ Beslut SPN 166

14 Revidering av delegationsordning (särskild gränsutmärkning) (Dnr 11SPN/0149)

15 Insamling av organiskt avfall i Värmdö kommun (Dnr 11SPN/0127)

16 Antagande av entreprenör för servicekvarter Sandhamn (Dnr 09VTP/0056)

17 Utbyggnad av vatten i Djurö - Stavsnäs-området (Dnr 10STN/0114)

18 Information om slamhantering för abonnenter med enskilda avlopp

19 Yttrande över förslag till detaljplan dör Idrottsparken, Gustavsberg, Värmdö kommun (Dnr 11KS/0059)

20 Yttrande över förslag till detaljplan för Fabriksstaden, Gustavsberg, Värmdö kommun (Dnr 11KS/0057)

21 Yttrande över förslag till detaljplan för Kvarnbergsterassen, Gustavsberg, Värmdö kommun (Dnr 11KS/0058)

22 Ansökan om planändring för fastigheten Ingarö-Långvik 1:250 (Dnr 10STN/0270)

23 Ansökan om planläggning för Ingarö Varv, Fågelvik 1:40 och 1:43 (Dnr 08STN/0227)

24 Skälsmara 6:34 och 10:224, ansökan om planändring (Dnr 08STN/0068)

25 Ansökan om planändring, Vallbo 1:1 (Dnr 10STN/0306)

26 Ansökan om planändring för Himmelriket etapp 2, Fågelvik 1:32 m fl. (Dnr 07STN/0035)

27 Höl 1:187, Ansökan om planändring, (Dnr 10STN/0035)

28 Beslut om programsamråd för del av Prästgården 2:1 - Värmdö kyrkogård, Värmdö kommun (Dnr 07STN/0158)

29 Indikatorer för 2011, SBK

30 Medborgardialog i Hemmesta

30 Medborgardialog i Stavsnäs

31 Medborgardialog i Munkmora

PF Beslut SPN OBS: Hej, Som vi tidigare har pratat om så kommer utbildningen i nya PBL att ske måndag den 23 maj på Skeviks konferens. Vi börjar dagen med morgonfika kl. 08.30 och slutar dagen kl. 17.00. Jag vill att ni under denna vecka meddelar mig om ni kommer att närvara eller inte! Hälsar Marie

§66 Kontoret informerar

§67 Detaljplan för Torshällsvägen m fl (N2) ­ Godkännande av

§68 Anläggning av gång-cykelväg HÅLLUDDEN

§69 Budgetuppföljning 1

§70 Befolkningsprognos 2011 för Värmdö kommun

§71 Uppföljning busslinje 422 genom Munkmora

§72 Belysning av gång-och cykelväg mellan Blåblomvägen och

§73 Revidering av delegationsordning (särskild gränsutmärkning)

§74 Insamling av organiskt avfall i Värmdö kommun

§75 Antagande av entreprenör för servicekvarter Sandhamn

§76 Utbyggnad av vatten i Djurö -Stavsnäsområdet

§77 Information om slamhantering för abonnenter med enskilda

§78 Yttrande över förslag till detaljplan för Idrottsparken,

§79 Yttrande över förslag till detaljplan för Fabriksstaden,

§80 Yttrande över förslag till detaljplan för Kvarnbergsterassen,

§81 Ansökan om planändring för fastigheten Ingarö-Långvik 1:250

§82 Ansökan om planläggning för Ingarö varv ­ Fågelvik 1:40 och

§83 Skälsmara 6:34 och 10:224 ­ Ansökan om planändring

§84 Vallbo 1:1 ­ Ansökan om planläggning

§85 Ansökan om planläggning för Himmelriket ­ etapp 2, Fågelvik

§86 Höl 1:187: Ansökan om planändring

§87 Beslut om programsamråd för detaljplaneprogram för Del av

§88 Förslag till indikatorer 2011

§89 Medborgardialog i Stavsnäs

§90 Medborgardialog i Hemmesta

§91 Medborgardialog i Munkmora

§92 Detaljplan för del av Brunn 1:1 m fl, Vargbacken