Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-11-15

Sammanträde 2011-11-15

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

7 Samråd om detaljplaneprogram för Självik 1:12 mfl, Svartsö

8 Budgetuppföljning 3 (11SPN/0029)

9 Planbesked, Ny Detaljplan för Torsby 1:177 (Dnr 11SPN/0232)

10 Planbesked, planändring del av Gustavsberg 2:1 (Dnr 11SPN/0210)

11 Detaljplan för Vargbacken, del av Brunn 1:1 m.fl. - godkännande av tillägg till samrådsredogörelse (Dnr 04KS/09998)

12 Gustavsberg 1:459, Ansökan om planändring (Dnr 10STN/0018)

13 Detaljplan för del av Prästgården 2:1, Värmdö kyrkogård - beslut om samråd

14 Anslutning av randfastigheter till kommunens VA-nät

15 Västerby 5:49 och 5:68, medgivandeprövning (Dnr 11SPN/0294)

16 Avgifter för upplåtelse av kommunal mark (10STN/0046)

17 Seminarium - Samhällsbyggnad

§177 Delgivningar och delegationsbeslut

§178 Kontoret informerar

§179 07STN/0224, 07STN/0085

§180 Budgetuppföljning 3

§181 Planbesked, ny detaljplan för Torsby 1:177

§182 Planbesked, planändring del av Gustavsberg 2:1

§183 Detaljplan för Vargbacken, del av Brunn 1:1 m.fl.

§184 Gustavsberg 1:459, ansökan om planändring

§185 Detaljplan för del av Prästgården 2:1, Värmdö kyrkogård ­ beslut om samråd

§186 Anslutning av randfastigheter till kommunens VA-nät

§187 Västerby 5:49 och 5:68 medgivandeprövning

§188 Avgifter för upplåtelse av kommunal mark

§189 Seminarium Samhällsbyggnad