Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar

15 Reviderad slamtaxa och konsekvensbeskrivning

16 Redogörelse kring Kolviksterassen

§41 Redogörelse kring Kolviksterassen

§42 Antagande av avfallsplan

§44 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§45 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för Torsby 1:342 --Dragudden (Torsby havsvik)

§46 Antagande av detaljplan för Torsby 1:342 ­ Dragudden, Värmdö kommun

§47 Start-PM för Kolvik

§48 Start-PM för ändring av detaljplan för Tjustvik 1:1 m.fl., Hålludden

§49 Ansökan om planbesked för del av Västerby 5:60 på Nämdö

§50 Gångväg busshållplats Djuröbron

§51 VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs

§52 Reviderad taxa för slangdragning vid tömning av enskilda slamanläggningar