Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om hundrastgård vid Stora Mans väg

8 Motion (L) om att kvaliteten ska vara avgörande i upphandlingsbeslut

9 Detaljplan för 660 nya lägenheter m.m. i Älvsjöstaden / Kabelverket etapp 3

- remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp2014-19688
Dnr 1.5.3.187-2016

10 Detaljplan för 80 lägenheter vid Folkparksvägen i kvarteret Karneolen

- remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp2015-16223
Dnr 1.5.3.

Anmälningsärenden

11 Anmälan av Skolinspektionens beslut från tillsyn av förskolor i Älvsjö

12 Ekonomisk månadsrapport per maj månad

13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Redovisning av delegationsbeslut

15 Protokoll från pensionärsrådet

16 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

18 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

19 Information från förvaltningen

20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

a/ Svar på skrivelse om upphandling och driftsformer inom Älvsjö stadsdelsnämnd, dnr 1.6.386-2015
b/ Svar på skrivelse om att ge Solberga möjlighet till stadsdelsträdgårdar eller enklare stadsodling, dnr 1.6.177-2016

Slutet sammanträde

21 Protokoll från sociala delegationen

22 Anbudsupphandling avseende internt trygghetslarm för Solberga och Kristallgårdens vård- och omsorgsboende samt Älvsjö servicehus

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB), mål nr Ä 5030-16

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Svar på medborgarförslag om hundrastgård vid Stora Mans väg

§9 Detaljplan för 660 nya lägenheter m.m. i Älvsjöstaden/ Kabelverket etapp 3

§10 Detaljplan för 80 lägenheter vid Folkparksvägen i kvarteret Karneolen

§11 Anmälan av Skolinspektionens beslut från tillsyn av förskolor i Älvsjö

§12 Ekonomisk månadsrapport per maj månad

§13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§14 Redovisning av delegationsbeslut

§15 Protokoll från pensionärsrådet

§16 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§17 Protokoll från förvaltningsgruppen

§18 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§19 Information från förvaltningen

§21 Protokoll från sociala delegationen