Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-03-23

Sammanträde 2006-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östbergaskolan, Östberga torg 2-8, matsalen

Lena Wohlström. Markkontoret och Pia Kensler, Carl Bro AB konsult­företag informerar om pl Läs mer...anering av Årstafältet.

Information om brottstatistik i Östberga och planerade polisinsatser på Gullmarsplan av Ola Jöregensen, koordinator av det lokala brotts­förebyggande arbetet i närpolisområdet Globen.

Allmänhetens frågestund till klockan 19.15.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag - anmälan respektive svar

2 Medborgarförslag. Byte av armaturer på del av Lindevägen

3 Medborgarförslag. Utöka verksamheten vid Svedmyrabadet

Beslutsärenden

4 Underlag till planering för 2007 och inriktning 2008 och 2009

5 Ombyggnad och upprustning av Åsens vård- och omsorgsboende. Inriktningsärende

6 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2006

7 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

8 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser – implementera programmet Livskunskap i stadsdelens förskolor

9 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser – implementera Örebro preventionsprrogram i stadsdelens 7-9 skolor

10 Gemensam upphandling av projekt- och byggledningskonsult

11 Gemensam upphandling för driftentreprenörer för trafikleder i söderort

12 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

13 Utveckla Gullmarsplan – svar på skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m) och Hans Larsson (fp)

Remissärenden

14 Detaljplan för del av kvarter Glasmålningen, Skolvägen 4 i stadsdelen Gamla Enskede

15 Insatser för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken

17 Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen

18 På den assistansberättigades uppdrag

Anmälningsärenden

19 Månadsrapport februari 2006

20 Anmälan om personalekonomiskt bokslut 2005 – bilaga 3 till verksamhetsberättelse

21 Uppföljning av den nya förskoleorganisation

22 Redovisning av handlingsplan med anledning av förskole- inspektörernas rapport 2005 – förskolan Årstagården

Dnr 06-499/136 Bilaga utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Redovisning av handlingsplan med anledning av förskole- inspektörernas rapport 2005 – förskolan Rothugget

Dnr 06-499/136 Bilaga utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Redovisning av handlingsplan med anledning av förskole- inspektörernas rapport 2005 – förskola Glasmålningen

Dnr 06-499/136 Bilaga utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Redovisning av handlingsplan med anledning av skolinspektörernas rapport 2005 – Enskedefältets skola

Dnr 06-499/136 Bilaga utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Redovisning av handlingsplan med anledning av skolinspektörernas rapport 2005 – Skanskvarnsskolan

Dnr 06-499/136 Bilaga utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Checklista för barnkonventionen

28 Jämställdhet ur ett genusperspektiv - projektplan

29 Planering för läsprojekt runt en bok

30 Lägesrapport om aktiviteter, utevistelse och kost inom äldreomsorgen, mars 2006

31 Balanslista uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

19 januari och 9 februari 2006, stadsdelsnämndens pensionärsråd
10 februari 2006 och förskole- och skolrådet 31 januari 2006

33 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m. (lista - se pärm)

34 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

35 Stadsdelsdirektörens information

- barnomsorgsgarantin
- utbyggnad förskolor
- rapport om arbetsmiljö på skolor
- PLUS-jobb
- klotter på plank Nynäsvägen
- central administration i Enskede-Årsta
- övrigt

37 Ärenden på sluten del

S 1 Ärende enligt föräldrabalken

S 2 Ärende enligt föräldrabalken

S 3 Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Från 9 februari 2006, justerat den 16 februari.
Mötesinformation

Ledamöter
Susanna Brolin (v) ordförande
Göran Holmström (kd) vice ordförande
Karin Falk (s)
Arhe Hamednaca (s)
Jimmy Lindgren (s)
Anders Hellström (m)
Björn Holmberg (m)
Christian Jobrant (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)

Ersättare
Katina Staf (s) §§ 1-37
Linnéa Björnstam (s)
Rolf Brattström (v)
Anna Lund (m) §§ 1-37
Kristina Almqvist (m)
Helena Nilsson (fp)

Tjänstgörande ersättare
Jan Olof Larsson (s)
Anna Ström (s)
Jonas Eklund (mp)

Tjänstemän

Ulla Thorslund, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Marianne Berg- Ekbom, Katarina Höök, Kjell Jansson, Lars Rafstedt, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson


Personalföreträdare

Jan Röhdin LO


Utses att justera

Susanna Brolin (v), Göran Holmström (kd)

Dag för justering

31 mars 2006

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Paragrafnr 1 – 40
Antal blad 56

Allmänhetens frågestund inleddes klockan 18.00- ett 35-tal medborgare var närvarande.

Bodil Hammarberg, trafikkontoret och Pia Krensler, konsultfirman Carl Bro AB informerade om planeringen av Årstafältet. Medborgarna lämnade synpunkter på den fortsatta planeringen.

Ylva Mård, förskolechef, informerade om det lokala brottsförebyggande rådet i Östberga.

Ola Jörgensen, koordinator i det brottsförebyggande arbetet i närpolisområdet Globen, informerade om brottsstatistik och planerade polisinsatser i Östberga. Informerade även om insatser vid Gullmarsplan.

Frågor som ställdes; genomfartstrafik på Sandfjärdsgatan, kartläggning av arbetslösa och stöd till dessa, bygga riktigt gym inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga och snöröjning vid Årstafältet.

Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör, informerade att en daglig äldreverksamhet kommer att starta på Stamgatan 52 den 5 april samt lunch för pensionärer på Östbergaskolan.

§1 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Susanna Brolin jämte vice ordföranden Göran Holmström (kd) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollet från nämndens sammanträde den 16 februari justerades den 24 februari.

§2 Byte av armaturer på del av Lindevägen

Dnr 06-320/150

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§3 Utöka verksamheten vid Svedmyrabadet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Barbro Gustafsson.

Ärendet

Nämnden gav den 20 oktober 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Barbro Gustafsson, att Svedmyrabadet är ett utmärkt bad för personer med handikapp/ rörelsehinder och att det skulle kunna bli en verksamhet för de av stadens medborgare, som inte passar in i samhällets ordinarie utbud av fysiska aktiviteter.

Förvaltningen håller med förslagsställaren att Svedmyrabadet är ett utmärkt bad för personer med handikapp/rörelsehinder och att bad och motion är betydelsefullt ur rehabiliteringssynpunkt. Svedmyrabadet är en kommunövergripande verksamhet som riktar sig till Stockholms alla invånare med någon form av funktionshinder. Aktiviteter är vattengymnastik, en liten cafeteria och en mindre träningslokal med träningsredskap.

Förvaltningen avser att utveckla den förebyggande verksamheten bland annat genom att se över träningsutrustningen och aktiviteterna.

Förvaltningen tillstyrker ej medborgarförslaget med hänsyn till att rehabilitering är en landstingsangelägenhet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Dnr 05-520/547

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falk m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.


Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp)reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag hur fler aktiviteter kan arrangeras i Svedmyrabadet.

 2. Därutöver anförs följande.

Medborgarförslagets idé, att utveckla verksamheter i badet som kan bli ett stöd för fler än idag, är en bra idé. Att röra sig i vatten, simma och träna är bra aktiviteter för såväl barn som vuxna, friska såväl som de som behöver träning och rehabilitering. Förvaltningen bör ges i uppdrag att lämna förslag hur fler människor med särskilda behov av rörelse och träning kan erbjudas delta i aktiviteter. Möjligheten till samarbete med frivilliga organisationer och föreningar bör också undersökas.

Många friska äldre söker aktiviteter i sitt närområde som förlänger det friska åldrandet. Ett samarbete med pensionärsorganisationer kan vara ett sätt att bredda användningen av Svedmyrabadet.’

§4 Underlag till planering för år 2007 och inriktning åren 2008 och 2009

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Underlag till planering för år 2007 med inriktning för åren 2008 och 2009 godkännes.

 2. Nämndens planeringsunderlag överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden ska lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför arbetet med stadens budget för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009.

Långsiktigheten ska förstärkas, vilket innebär att analysen av utvecklingen även för år två och tre får större tyngd än tidigare.

I förvaltningens ärende redovisas olika insatser för att utveckla verksamheterna för att förbättra kvalitén. Förvaltningen anför bland annat följande. Barnomsorgsgarantin och minskade barngrupper uppfylls under perioden. För att nå skolans mål fortsätter satsningen på elevernas matematiska tänkande och problemlösning. En viktig och prioriterad uppgift är skolornas ansvar för att alla elever uppnår kunskapskraven. För att hemtjänsten ska kunna möta ett större behov av vård och omsorg utvecklas kvalitén genom medarbetarnas kompetens och specialistteam. Behovet av att rekrytera personal kommer att vara störst inom förskola och skola under perioden.

Den relativt täta byggnadsstrukturen och fler invånare ökar kraven kraven på stadsmiljön. Föreslagna investeringar i parker och grönområden syftar till att skapa en funktionsduglig och trygg miljö.

För att arbetslösa personer ska bli självförsörjande kommer ytterligare former för samverkan utvecklas under perioden.

Arbetet för att på olika sätt utveckla och stärka medborgarnas inflytande och delaktighet forsätter genom nämndens öppna sammanträden, medborgarförslag och temamöten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 mars 2006.

Dnr 06-102/120

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falk m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) framlade ytterligare ett förslag och yrkade bifall därtill.

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ytterligare ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Budgetunderlaget för 2007 med inriktning för 2008 och 2009 överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.’

Reservation

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till flerårsprogram lämnas utan eget ställningstagande.

 2. Därutöver anförs följande.

Vi lämnar förslaget till flerårsprogram utan eget ställningstagande och hänvisar till de förslag som lämnats i den moderata budgetreservationen för 2006 års budget.’

Reservation

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag lämnas utan eget ställningstagande.

 2. Därutöver anförs.

Underlaget till budget år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 baserar sig på kommunfullmäktiges budget för 2006 med inriktning för åren 2007 och 2008. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stads och stadsdelen Enskede-Årstas verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och äldreomsorg, och ger större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet.

Som underlag för arbetet med 2007 års budget och beräkningar för 2008 och 2009 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2006 års budget.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§5 Ombyggnad och upprustning av Åsens vård- och omsorgsboende- Inriktningsärende

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda ombyggnad av Åsens ålderdomshem till ett modernt äldreboende med heldygnsomsorg.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansmedel, 500 tkr för projektering.

Ärendet

Nämnden uppdrog vid sammanträde den 23 september 2004 till förvaltningen att utreda ombyggnad av Åsens ålderdomshem till ett modernt äldreboende med heldygnsomsorg.

Förvaltningen redovisar att Åsens vård- och omsorgsboende genom ombyggnad av WC/duschrum och kök samt upprustning av gemensamhetsytor kan anpassas till ett modernt vård- och omsorgsboende. De boende ska genom ombyggnaden ges möjlighet att klara sig själva så länge som möjligt. När behoven ökar ska plats också finnas för personal och hjälpmedel. Ombyggnaden föreslås ske etappvis med evakurering av de boende och en evakueringsplan upprättas. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden med underlag för beslut om genomförandet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2006.

Dnr 06-504/123

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förskoleområde Stureby-Östberga nomineras att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2006 i klassen förskola.

Ärendet

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse syftar till att lyfta fram goda exempel, belöna ett bra kvalitetsarbete och en god kvalitetsutveckling.

Kvalitetsstrategin är enheternas redskap för att systematiskt förbättra verksamheten.

Deltagande avdelningar/enheter ska vara nominerade av nämnd. Förvaltningen föreslår nominering av förskoleområde Stureby-Östberga i klassen förskola till årets kvalitetsutmärkelse. Verksamheten omfattar förskolorna Kotten, Långåkerstorpet och Rothugget i Stureby respektive Gläntan, Treklövern och Ädelstenen i Östberga. Förskoleområdet är nominerat för: ett gott exempel på hur systematiska arbetssätt kan resultera i en bra verksamhet, ett målinriktat utvecklingsarbete bedrivs, en lärande organisation är basen i arbetet och ett aktivt arbete med att föräldrarna har en god kunskap om verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2006.

Dnr 06-099/147

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Utbildningsinsats på Östbergaskolan godkännes.

 2. Dans för flickor och mammor godkännes.

 3. Uppföljande boendeenkät godkännes.

 4. Särtryck om Enskede-Årsta godkännes.

Ärendet

Målet med stadsdelsförnyelsen är att öka medborgarnas delaktighet och engagemang för det egna närsamhället och skapa en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad.

Förvaltningen redovisar föreslagna insatser för Stadsdelsförnyelsen i Östberga- utbildningsinsats på Östbergaskolan, dans för flickor och mammor, uppföljande boendeenkät samt särtryck om Enskede-Årsta. Den uppföljande boendeenkäten blir en del av utvärderingen av hela satsningen. De övriga insatserna ligger i linje med de lokala utvecklingmålen. Den sammanlagda kostnaden för åtgärderna är 445 000 kronor. Stadsdelsförnyelsen är inne på sitt sista år och 1,1 miljoner kronor återstår till och med december 2006.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2006.

Dnr 05-004/165

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande arbete

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 183 00 kr det första året i ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera det svenska programmet Livskunskap, som främjar emotionell och social kompetens, i stadsdelens skolor.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder kommuner att ansöka om utvecklingsmedel till förebyggande insatser. Bidrag kan utgå till förebyggande insatser i förskola-skola.

Förvaltningen har infört det ämnesövergripande temat Livskunskap i stadsdelens sju skolor. På senare år har pedagogiska program arbetats fram som främjar emotionell och social kompetens och därmed förebygger psykisk ohälsa. Temat Livskunskap är ett av dessa program. Ju längre tid ett program pågår och ju tidigare insatserna sätts in, desto större är möjligheten att det ger effekt. Stadsdelen har 38 förskolor och avsikten är att minst en förskollärare på varje förskola ska få utbildning i Livskunskap.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2006.

Dnr 05-502/685

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falk m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1.  Förvaltningens förslag avslås.

2.  Därutöver anförs.
Problemen kring barns psykiska ohälsa försvinner knappast genom att temat livskunskap införs i förskolan. De delmoment som beskrivs i ärendet ingår i förskolans uppdrag redan i dag. Att lära barn hantera sina känslor, känna empati och utveckla en social kompetens - måste självklart prägla förskolans vardag.’


§9 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 100 000 kr det första året i ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera det evidensbaserade universella programmet ”Örebro preventionsprogram” (ÖPP) i stadsdelens fyra 7-9 skolor.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder kommuner att ansöka om utvecklingsmedel till förebyggande insatser. Bidrag kan utgå till förebyggande insatser inom skolan.

Förvaltningen vill implementera det evidensbaserade universella programmet ”Örebro preventionsprogram” i stadsdelens fyra 7-9 skolor. Syftet är att minska berusningsdrickandet bland ungdomar i Enskede-Årsta och att motverka tidig alkoholdebut. För att utbildningen ska gå att genomföra måste lärare och annan elevvårdspersonal utbilda sig i metoden. På sikt ska alla föräldrar som har barn i årskurs 7-9, på varje föräldramöte under hela högstadietiden, utbildas i Örebro preventionsprogram.

Programmet visar sig också ha god inverkan på de ungdomar som befinner sig i riskzonen för normbrytande beteende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2006.

Dnr 05-502/685

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Gemensam upphandling av projekt- och byggledningskonsult

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden deltar i en gemensam upphandling av ramavtal för projekt- och byggledningskonsulttjänster.

 2. Nämnden uppdrar till stadsdelsdirektören i Farsta stadsdelsförvaltning att besluta i samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärendet

Från och med 2006 har pengar för investering i parkmiljö fördelats till stadsdelsnämnderna. En stor del av förvaltningarnas parkinvesteringar beslutas av kommunfullmäktige och projekten leds och genomförs av stadens markkontor.

Förvaltningen föreslår en gemensam upphandling av ramavtal med konsulttjänster för projekt- och byggledning för upprättande av ritningar och mängdförteckningar samt mätningar med mera. Deltagande förvaltningar är Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Vantör och Älvsjö. Avtalets beräknade årliga värde för ingående nämnder uppskattas till 0,5 mnkr. Avtalsstarten är beräknad till juni 2006 och avtalstiden är ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt två år. Samtliga beslut i upphandlingen föreslås delegeras till stadsdelsdirektören i Farsta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2006.

Dnr 06-105/145

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§11 Gemensam upphandling för driftentreprenörer för trafikleder i söderort

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden upphandlar driftentreprenör för trafikleder i söderort.

 2. Nämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att besluta i samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärendet

Från och med 2006 har pengar för snöröjning, renhållning och parkskötsel av trafikleder fördelats till stadsdelsnämnderna. För perioden 1 januari - 30 september 2006 finns tidigare gällande kontrakt som är utnyttjat vad gäller förlängningar och en ny upphandling måste genomföras.

Förvaltningen föreslår en gemensam upphandling av driftentreprenör för genomförande av projektet. Deltagande förvaltningar är Enskede-Årsta, Farsta och Vantör. De berörda vägarna är Huddingevägen från Årstafältet till gränsen mot Huddinge, hela Örbyleden samt Nynäsvägen från Gubbängsmotet till norra landfästet på Johanneshovsbron och Skanstullsbron. Avtalets beräknade årliga värde för ingående nämnder uppskattas till 5 mnkr år ett och därefter indexreglering varje år som kontraktet löper. Samtliga beslut i upphandlingen föreslås delegeras till stadsdelsdirektören i Enskede-Årsta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daerat den 7 mars 2006.

Dnr 06-105/146

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§12 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Nämnden deltar i en gemensam upphandling av årsentreprenör för mindre parkinvesteringar.

3 Nämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att besluta i samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärendet

Från och med 2006 har pengar för investering i parkmiljö fördelats till stadsdelsnämnderna. En stor del av förvaltningarnas parkinvesteringar beslutas av kommunfullmäktige och projekten leds och genomförs av stadens markkontor.

Förvaltningen föreslår en gemensam upphandling av årsentreprenör för genomförande av de mindre parkinvesteringarna. Deltagande förvaltningar är Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Vantör och Älvsjö. Avtalets beräknade årliga värde för ingående nämnder uppskattas till 6 mnkr för år ett och 4 mnkr vardera för åren två och tre. Avtalsstarten är beräknad till juni 2006 och avtalstiden är ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt två år. Samtliga beslut i upphandlingen föreslås delegeras till stadsdelsdirektören i Enskede-Årsta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2006.

Dnr 06-105/144

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) lämnade följande uttalande.

För att kunna åstadkomma en effektivare organisation i staden med tydlig ansvarsuppdelning krävs att allt ansvar för parker läggs centralt istället för att som idag vara uppdelat mellan facknämnd och stadsdelsnämnderna.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§13 Utveckla Gullmarsplan – svar på skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m) och Hans Larsson (fp)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på skrivelsen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, marknämnden samt SL.

Ärendet

Nämnden gav den 24 november 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m) och Hans Larsson (fp) om att utveckla Gullmatsplan. I skrivelsen framhålls otryggheten och att boende, handlare, pendlare och besökare upplever ett behov av förnyelse av Gullmarsplan.

Förvaltningen instämmer i att situationen för såväl gående, buss- och biltrafikanter behöver förbättras. Förvaltningen har tillsammans med företagarföreningen, polis och SL satsat på trygghetsskapande åtgärder. Under våren kommer polisen att öka sin närvaro runt Gullmarsplan. Ungdomsgruppen som är ett projekt i samarbete med förvaltningen, SL och polisen med uppsökande verksamhet för ungdomar har sin bas vid Gullmarsplan. Förvaltningen finner det angeläget att området ses i ett helhetsperspektiv där SL, trafik- respektive markkontoret med flera aktivt vidtar åtgärder för att nå ett gemensamt mål om en funktionell, trygg och vacker miljö.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2006.

Dnr 05-004/646

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falk m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp)framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Hos Kommunfullmäktige hemställs att Kommunfullmäktige ger Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att inleda programarbete för området omkring Gullmarsplan.

 2. Därutöver anförs följande.

Skrivelsen fokuserar det stora behovet av utveckling i området vid och omkring Gullmarsplan. För att motverka brottsligheten, öka tryggheten och ge bättre underlag för handel och service i området bör ett programarbete inledas som kan leda till fler bostäder och fler boende.

I dagsläget är köpcentrat vid Globen effektivt avskuret från Gullmarsplan genom spårområdet för Tunnelbanan och Spårvägen. En framtida nedgrävning av spåren skulle kunna skapa ett stort gemensamt köpcentrum och en handelsplats som skulle kunna utveckla hela Södra Stockholm. Från bussterminalen finns idag ingen öppning ner mot Gullmarsplan utan torget ligger lite avsides för de som trafikerar bussar och tunnelbana. En öppning mellan bussterminalen och torget skulle möjliggöra en positiv utveckling.

Till följd av att Södra länken tagits i bruk har viss trafik omkring Gullmarsplan minskat och ytor som förut var trafikstörda kan nu vara möjliga at bebygga. En satsning på fler boende vid Gullmarsplan skulle vara bra också för underlaget för service och handel samt minska otryggheten.’

§14 Detaljplan för del av kvarteret Glasmålningen, Skolvägen 4 i stadsdelen Gamla Enskede

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över förslag till detaljplan för del av kv Glasmålningen i Gamla Enskede. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga om och till fastigheten. Idag inhåller fastigheten 8 lägenheter och kontor och efter ombyggnad kommer den att innehålla 20 lägenheter.

Förvaltningen är positiv till den föreslagna förändringen av detaljplanen som möjliggör ett tillskott av bostäder. Förvaltningen bedömer, i likhet med vad stadsbyggnadskontoret redovisar, att förändringen inte påverkar verksamheten vid förskolan negativt. Även parkering för de nya lägenheterna och kvarvarande kontorsyta har lösts på ett tillfredsställande sätt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2006.

Dnr 06-302/143

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Insatser för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över rapporten Insatser för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken. Revisionskontoret har tillsammans med landstingets revisionskontor granskat hur staden och landstinget arbetar med att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att använda sig av kollektivtrafiken.

Förvaltningen anser att frågan om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är angelägen och är en självklar utgångspunkt i den fysiska planeringen liksom i drift och underhåll av denna. Revisionskontorets förslag om att kollektivtrafiken ska innefattas i de stadsdelsvisa tillgänglighetsplanerna är bra och bör inkludera planeringen för servicebussar. Förvaltningen anser att de stadsdelsvisa planerna ska ha ett helhetsperspektiv på tillgängligheten och omfatta hela den fysiska miljön.

Förvaltningen har mycket goda erfarenheter av samarbetet med lokala handikapprådet i frågor som rör den fysiska miljön. Förvaltningen avser att förbättra samarbetet mellan förvaltningens biståndsbedömare och stadsmiljöenheten i syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper. Förvaltningen saknar, i likhet med revisionskontoret, en integrering av det handikappolitiska programmet i övergripande planer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2006.

Dnr 05-104/749

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falk m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.


Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1. Som svar på remissen anförs.

Revisionsrapporten "Insatser för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken" visar stora brister i Stockholms arbete med tillgänglighet. Tillgänglighetsfrågorna är inte helt integrerade i den fysiska planeringen, vilket gör att tillgången till det offentliga rummet fortfarande är mycket begränsad för många människor. Visionen att vara världens mest tillgängliga stad år 2010 är mycket lovvärd, men det saknas konkreta medel för att uppnå detta. Revisorerna påpekar att de konkreta formerna för uppföljning måste utvecklas. Rapporten tar också upp att tillgänglighets­frågor inte alls tas upp i stadens dokument "Vision Stockholm 2030 * en plattform för dialog om Stockholms utveckling". Tyvärr visar revisionsrapporten att majoritetens vision inte är annat än abstrakta ord, utan konkreta planer på åtgärder.

Kollektivtrafiken i Stockholm är långtifrån tillgänglig. För oss är det dessutom fullständigt oförståeligt att SL köper in nya vagnar, i vilka det är omöjligt att komma in med en rullstol. Det borde vara en självklarhet att den kollektivtrafik som drivs i staden, är öppen för alla, oavsett funktionshinder. Trots att detta är landstingets ansvar, finns det möjligheter för staden att reagera. Så har inte skett i tillräcklig utsträckning.

Förvaltningen i Enskede-Årsta har glädjande nog observerat att samordningen och arbetet med tillgängligheten inte fungerat som den ska, trots att vissa mål finns uppsatta. Ett exempel på bristande samordning är att den som ansöker om färdtjänst och som påtalar hinder i gatumiljön, talat för döva öron. Informationen når bara biståndshandläggaren, men inte stadsdelsförvalt­ningens ingenjörer för park- och gatuskötsel så att man kunnat vidta åtgärder mot detta lokalt, vilket i fortsättningen kommer att ske.

Staden får i revisionsrapporten också kritik för att uppföljningen av arbetet för tillgänglighet inte är tillräckligt bra. Ingen samlad redovisning av tillgänglighetsarbetet görs. Detta måste ske i fortsättningen.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§16 Stockholms miljöprogram 2007-2010

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Som yttrande till kommunstyrelsen åberopas i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Därutöver anförs följande.

Förvaltningen har presenterat ett genomarbetat och i det stora hela bra remissvar.

Preciseringar/förtydliganden bör dock göras på följande punkter i förslaget till miljöprogram:

3.2

Nuvarande lydelse: ”Energianvändningen för värme i stadens egna byggnader och anläggningar ska minska med 6 %...”

Denna ambitionsnivå bör höjas. Ett avsnitt om att staden bör ställa krav på energieffektiva hus generellt vid nybyggnation bör tas med.

3.1

Nuvarande lydelse: ”Stadens förvaltningar och bolag ska verka för att utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 260 kg per stockholmare.”

Detta mål blir tydligare om det även anges som procentuell minskning av utsläppen. Det bör också anges att den utsläppsmängd som ska minskas uttrycks i kg koldioxidekvivalenter per person och år.

Avsnittet om hållbar energianvändning bör ha ett avsnitt om att öka andelen alternativa energikällor. Förnyelsebara energikällor får dock inte bidra till ekologiska skador på andra platser på jorden, som sannolikt Fortums bruk av palmolja för närvarande gör. Utförsäljningen av Fortum har inte bara lett till kraftigt ökade energipriser utan har också fråntagit Stockholm mycket av rådighet och möjlighet att styra energianvändningen i hållbar riktning.

4.2

Nuvarande lydelse: ”Exploatering av mark- och vattenområden ska kompenseras.”

Det bör förtydligas att exploateringen ska kompenseras fullt ut.

4.4

Nuvarande lydelse: ”Den ekologiska statusen i Stockholms sjöar och vattendrag ska förbättras.”

Detta delmål bör preciseras mot bakgrund av EU:s vattendirektiv och behovet av klara, badbara sjöar och vattendrag för stockholmarna.

Ärendet

Stadsledningskontoret samordnar på kommunstyrelsens uppdrag förslaget till stadens nya miljöprogram 2007-2010. Syftet är att få ett mer verksamhetsinriktat miljöprogram och som fokuserar på stadens rådighet. Målområdena är: miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö.

Förvaltningen anser att det är bra att de nya målformuleringarna av målområdena tydligare avspeglar innehållet i målen och att merparten av delmålen berör den verksamhet som stadsdelsnämnden, fackförvaltningar och stadens bolag samverkar för att uppnå. Förvaltningen är positiv till att ett antal delmål är inriktade på stadens Agenda 21-arbete. Förvaltningen anser vidare att det är viktigt att delmålen i miljöprogrammet samordnas med stadens övriga program som folkhälsoprogrammet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2006.

Dnr 06-310/88

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falk m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ytterligare ett förslag och yrkade bifall därtill.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ytterligare ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förvaltningens remissvar till Stockholms miljöprogram lämnas utan eget ställningstagande.

Reservation

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förvaltningens förslag lämnas utan eget ställningstagande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till beslut bifalles delvis.

 2. I halvtidsutvärderingen samt den avslutande utvärderingen för detta miljöprogram görs en samhällsekonomisk beräkning.

 3. Därutöver anförs följande.

Det är positivt att Stockholm stad reviderar sitt miljöprogram för att få ett fungerande och viktigt instrument att göra Stockholm hållbart. Det är bra att Stadsledningskontoret är huvudansvariga för programmet då detta ska vara hela stadens program. Den breda ansatsen att skapa delaktighet och tydliggöra sektorsansvaret är ett steg i rätt riktning.

Det är positivt att programmet avser att försöka koncentrera de olika områdena och vad som är möjligt att påverka. Dock är antalet nyckeltal under de olika målen väl många. Det finns, trots de goda ambitionerna, anledning frukta att stockholmarna och förvaltningarna inte orkar beakta och observera samtliga. Därför bör ytterligare ett försök göras att låta några nyckeltal utgå utifrån antagandet att de "skuggas" eller åtminstone delvis täcks in, samvarierar, med annat/andra nyckeltal under målet.

Det finns en hög ambition i programmet vilket är bra men det bör ställas mot vad som är möjligt att uppnå. Exempelvis finns det fortfarande en rad mål som ska ”verka för” olika saker, men där staden inte har rådighet att fullt ut påverka situationen. Detta gäller t.ex. nyckeltalet om andelen hushåll och företag som köper miljömärkta varor.

Det hade varit önskvärt med en analys om målen är kostnadseffektiva samt en samhällsekonomisk analys om hur målen påverkar staden. För att miljöarbetet ska flytta fram positionerna gentemot andra viktiga samhällsområden är det positivt att visa att miljöarbetet inte alltid kostar pengar utan också är samhällsekonomiskt klokt.’

§17 Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen. Förändringar i lagar och utvecklingen som skett inom media- och informationsteknik har förändrat arenorna för prostitution.

Programmet innefattar frågor som berör staden som arbetsgivare, förebyggande arbete, vård- och behandlingsinsatser samt frågor kring människohandel för sexuella ändamål. Ambitionen är att hitta en rimlig nivå på stadens åtaganden och att prioritera satsningar som kan ge resultat. De konkreta åtgärder som föreslås, bedöms relevanta. Förvaltningen vill dock understryka vikten av att personalen får stöd och utbildning om prostitutionsenhetens arbete och erfarenheter för att bättre kunna uppmärksamma prostitution. Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderat program.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Dnr 06-502/37

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falk m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

Fortfarande finns emellertid flera brister i det förslag till program som föreligger. Det gäller inte minst inom nya och växande problemområden som Internetprostitution och trafficking.

Såväl polis som social­tjänst vittnar om att den internationella könshandeln är svår att komma åt. Många nät­prostituerade har också en social situation som till stora delar skiljer sig från den problembild som många gatuprostituerade har, något som ställer ytterligare krav på socialtjänsten i arbetet med att hjälpa människor att ta sig ur prostitutionen.

En fortsatt prioritering av resurser för arbete mot Internetprostitutionen är mycket angeläget, liksom en samverkan med de frivilligorganisationer som besitter kunskaper i frågan.

Som sägs i programmet behövs det en god tillgång till vård och behandling. Idag finns det stöd i form av särskild gynekologmottagning, krisbearbetning samt stödsamtal. Inga direkta behand­lingshem eller andra vårdalternativ finns.

Vi föreslår därför att socialtjänstförvaltningen ser över behovet av ytterligare behand­lings­alternativ för denna grupp.

När det gäller trafficking har det nya förslaget till program en alltför avvaktande hållning. Stadens insatser för traffickingoffer måste öka, i samarbete med fri­villig­organisationer. Bland annat handlar det om att erbjuda boende och andra former av stöd för dessa människor.

Vi vänder oss också starkt emot förfaringssättet att överlämna ärenden för personer som utsatts för trafficking till stadsdelarna. Vad vi förstår får Enskede-Årsta mycket sällan sådana ärenden, och saknar därmed den kunskap och de kontaktkanaler som krävs för att erbjuda ett bra stöd. Ärenden med personer som utsatts för trafficking bör därför hanteras centralt av staden där man kan utveckla kunskaper och de kontakter som behövs.

Skolan har en central roll att spela i det förebyggande arbetet mot barn och ungdomar, och inte bara när det gäller att informera om prostitution. Ungas språkbruk är en viktig fråga, en annan handlar om de alltmer populära hemsidorna på Internet där framför allt ungdomar triggas att vika ut sig. Från sajter som porrigast.se är steget till prostitution kanske kortare än många vuxna förstår.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§18 På den assistansberättigades uppdrag

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över ’På den assistansberättigades uppdrag’. Assistanskommittén har uppdrag att göra en bred översyn av personlig assistans. Ett syfte är att kvalitetssäkra resursanvändandet.

Förvaltningen anser i likhet med kommittén att det är viktigt att grundambitionerna i assistansreformen, som är en rättighetslagstiftning, ligger fast. Förvaltningen är positiv till att åtgärder vidtas som säkrar resursanvändningen och säkrar kvaliteten i verksamheten. Förslagen innebär skärpt uppföljning och kontroll av vad assistansersättningen används till. Det är viktigt för assistansreformens trovärdighet att ersättningen används till rätt ändamål och att det tillskapas en tydlig och aktiv tillsyn inom området. Förvaltningen tillstyrker förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2006.

Dnr 06-505/82

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Månadsrapport februari 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Månadsrapport för februari godkännes.

Ärendet

Månadsrapporten för februari visar på att nämndens verksamhet ryms inom budgetramen. För att uppnå detta krävs fortsatta åtgärder vid de enheter som uppvisade underskott 2005.

Utvecklingen inom försörjningsstöd visar dock tendenser att inte minska i den takt som förväntats, varför ytterligare åtgärder för att framför allt få ungdomar till egen försörjning intensifieras för att undvika underskott.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2006.

Dnr 06-103/29

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Anmälan av personalekonomiskt bokslut 2005 – bilaga 3 till verksamhetsberättelse

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har för femte året tagit fram ett personalekonomiskt bokslut. Avsikten är att beskriva de anställda i termer av antal, ålder, kön, personalomsättning, övertid, medellöner, frånvaro, sjukdom, rehabilitering, frisknärvaro och annat som kan vara av intresse.

Utifrån det underlag som framkommer av det personalekonomiska bokslutet analyserar respektive enhet sin verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2006.

Dnr 06-102/79

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Uppföljning av den nya förskoleorganisation

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Utvärderingen godkännes.

 2. Tjänsteutlåtandet läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen fick 2003 i uppdrag att se över förskolans organisation.

Nämnden beslutade efter översynen om en ny ledningsorganisation för förskolan med fem förskoleområden från och med oktober 2004. Syftet var att renodla och tydliggöra chefsrollen samt frigöra ledningsresurser till den dagliga operativa verksamheten. I samband med organisationen skulle förvaltningen starta arbetet med att ge alla förskolor datauppkoppling och ge all personal tillgång till nätet.

Förvaltningen redovisar i ärendet en första utvärdering. Förskolecheferna har fått en tydligare och mer övergripande strategisk roll. De biträdande cheferna har fått en mer operativ roll, men rollen är inte lika tydlig som förskolechefernas. Datoruppkopplingen har betytt väldigt mycket för arbetsmiljön.

Sammantaget verkar den nya ledningsorganisationen vara ett steg i rätt riktning mot en bättre förskoleverksamhet. Nästan alla chefer är klart positiva och bland medarbetarna är fler positiva än negativa, även om många inte tar ställning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 mars 2006.

Dnr 04-402/103

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falk m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Utvärderingen godkänns.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att också utvärdera hur föräldrarna ser på den nya förskoleorganisationen

 3. Därutöver anförs följande.

För precis två år sedan fattade nämndens majoritet beslut om den nya förskoleorganisationen. Denna första utvärdering, om hur chefer och ledare ser på den nya organisationen, visar att oklarheterna ännu är stora. En del av den kritik vi riktade mot den nya organisationen verkar besannas: enheterna har blivit så stora att det blir för många relationer till medarbetare och föräldrar. Förskoleverksamhet kan ofta handla om att hantera både små och stora konflikter såväl med föräldrarna som med barnen. En organisation där medarbetarna inte ges möjlighet till en rimlig mängd relationer blir därför arbetsam att jobba i.

Majoriteten avser uppenbarligen inte att utvärdera hur föräldrarna ser på den nya organisationen. Detta är en brist. Vi anser att förvaltningen också bör ges i uppdrag att utvärdera hur föräldrarna upplever organisationen. I vår reservation befarade vi att motiven till den nya organisationen i huvudsak var att skapa förändring för förskolecheferna. Detta präglade också förvaltningens information till föräldrar och personal. I och med denna utvärdering besannas denna farhåga eftersom föräldrarnas synpunkter inte efterfrågas.

Den oro många föräldrar och personal förde fram handlade bland annat om möjligheterna att diskutera sin förskolas arbete med dess chef. Det är därför viktigt att utvärdera om det förväntade ”avståndet” mellan personal och chef samt mellan föräldrar och förskolechef blivit ett problem.’

§22 Redovisning av handlingsplan med anledning av förskole- inspektörernas rapport 2005 – förskolan Årstagården

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har till uppgift att utvärdera den pedagogiska verksamheten och främja barns, ungdomars och vuxnas lärande genom att kontrollera måluppfyllelsen gentemot de nationella målen och förskoleplanens mål.

Sammantaget bedömer inspektörerna att förskolan är utvecklings- och förbättringsinriktad. Det finns en klar strategi för hur arbetet ska leda framåt utifrån en strävan att möta barnen från deras behov och förutsättningar. Inom förskolan finns ett bra arbetsklimat med en stor del engagerad och utvecklingsinriktad personal. Vid inspektionen sågs många goda exempel bland annat vad gäller barns inflytande och dokumentation för att synliggöra barns lärande.

Inspektörerna har uttalat vilka utvecklingsområden förskolan bör prioritera för att bättre uppfylla målen och förskolan redovisar vilka åtgärder och planer som finns för detta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Dnr 06-499/136

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falck m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Inspektörernas rapport av ovan nämnda förskola visar att stadsdelens pedagoger har en välutvecklad och tydlig strategi i arbetet med barns språkutveckling. Det stärker oss i majoriteten att de satsningar som vi har gjort på förskolan i allmänhet och språk i synnerhet har varit nödvändiga och riktiga prioriteringar.

Trots detta kan vi också se att man nu ytterligare måste prioritera insatserna för de förskolebarn som har svenska som andraspråk och modersmål med tanke på det är i denna ålder som barns identitetsskapande och förmåga att ta till sig språk är som mest välutvecklad.’

§23 Redovisning av handlingsplan med anledning av förskole- inspektörernas rapport 2005 – förskolan Rothugget

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har till uppgift att utvärdera den pedagogiska verksamheten och främja barns, ungdomars och vuxnas lärande genom att kontrollera måluppfyllelsen gentemot de nationella målen och förskoleplanens mål.

Vid besöket har inspektörerna mötts av positiv personal och sett många goda exempel på ett fint förhållningssätt till barnen. Förskolans medvetna miljöarbete och strävan efter att bli certifierade för ”Grön Flagg” uppmärksammades också. Även om en del synpunkter förts fram på förskolans verksamhet är det inspektörernas uppfattning att såväl ledning som personal har en ambition att vidareutveckla verksamheten mot en högre måluppfyllelse.

Inspektörerna har uttalat vilka utvecklingsområden förskolan bör prioritera för att bättre uppfylla målen och förskolan redovisar vilka åtgärder och planer som finns för detta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Dnr 06-499/136

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falck m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Inspektörernas rapport av ovan nämnda förskola visar att stadsdelens pedagoger har en välutvecklad och tydlig strategi i arbetet med barns språkutveckling. Det stärker oss i majoriteten att de satsningar som vi har gjort på förskolan i allmänhet och språk i synnerhet har varit nödvändiga och riktiga prioriteringar.

Trots detta kan vi också se att man nu ytterligare måste prioritera insatserna för de förskolebarn som har svenska som andraspråk och modersmål med tanke på det är i denna ålder som barns identitetsskapande och förmåga att ta till sig språk är som mest välutvecklad.’

§24 Redovisning av handlingsplan med anledning av förskole- inspektörernas rapport 2005 – förskola Glasmålningen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Rapporten godkännes.

 2. Enheten ska senast den 20 april lämna en åtgärdsplan som svarar mot inspektörernas rekommendationer.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har till uppgift att utvärdera den pedagogiska verksamheten och främja barns, ungdomars och vuxnas lärande genom att kontrollera måluppfyllelsen gentemot de nationella målen och förskoleplanens mål.

Efter besök på förskolan har inspektörerna framfört en del synpunkter på verksamheten. Inspektörernas uppfattning är att personalgruppen har ett stort engagemang och kunskaper inom olika områden. En satsning bör göras på att utnyttja denna kompetens så att den tillfaller hela förskolan så att förskolans avdelningar får en gemensam grund för sitt arbete.

Inspektörerna har uttalat vilka utvecklingsområden förskolan bör prioritera för att bättre uppfylla målen och förskolan redovisar vilka åtgärder och planer som finns för detta. Förvaltningen bedömer att förskolans åtgärder och planer behöver utvecklas utifrån inspektörernas rekommendationer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Dnr 06-499/136

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Karin Falck m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Inspektörernas rapport av ovan nämnda förskola visar att stadsdelens pedagoger har en välutvecklad och tydlig strategi i arbetet med barns språkutveckling. Det stärker oss i majoriteten att de satsningar som vi har gjort på förskolan i allmänhet och språk i synnerhet har varit nödvändiga och riktiga prioriteringar.

Trots detta kan vi också se att man nu ytterligare måste prioritera insatserna för de förskolebarn som har svenska som andraspråk och modersmål med tanke på det är i denna ålder som barns identitetsskapande och förmåga att ta till sig språk är som mest välutvecklad.’

§25 Redovisning av handlingsplan med anledning av skolinspektörernas rapport 2005 – Enskedefältets skola

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Rapporten godkännes.

 2. Enheten ska senast den 20 april lämna en åtgärdsplan som svarar mot inspektörernas rekommendationer.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har till uppgift att utvärdera den pedagogiska verksamheten och främja barns, ungdomars och vuxnas lärande genom att kontrollera måluppfyllelsen gentemot de nationella målen och förskoleplanens mål.

Inspektörerna konstaterar att Enskedefältets skola ger intryck av att vara en stabil och välfungerande skola. Det finns ett intresse hos såväl ledning som personal till utveckling. Att hålla det professionella samtalet och den kollegiala dialogen levande kan vara ett medel för skolans lärare att utveckla sina praktiska teorier och stimulera till reflektion över den egna praktiken och eventuellt ompröva handlingsmönster och ställningstaganden.

Inspektörerna har uttalat vilka utvecklingsområden skolan bör prioritera för att bättre uppfylla målen och skolan redovisar vilka åtgärder och planer som finns för detta. Förvaltningen bedömer att skolans åtgärder och planer behöver utvecklas utifrån inspektörernas rekommendationer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Dnr 06-499/136

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Redovisning av handlingsplan med anledning av skolinspektörernas rapport 2005 – Skanskvarnsskolan

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har till uppgift att utvärdera den pedagogiska verksamheten och främja barns, ungdomars och vuxnas lärande genom att kontrollera måluppfyllelsen gentemot de nationella målen och förskoleplanens mål.

Inspektörerna konstaterar vid sitt besök att Skanskvarnsskolan ger intryck av att vara en stabil och välfungerande skola. Det finns ett intresse hos såväl ledning som personal till utveckling. Att hålla det professionella samtalet och den kollegiala dialogen levande kan vara ett medel för skolans lärare att utveckla sina praktiska teorier och stimulera till reflektion över den egna praktiken. Skolan har genom personal och ledning mycket goda förutsättningar för att ytterligare driva skolutvecklingsfrågor i förhållande till mål- och resultatstyrning.

Inspektörerna har uttalat vilka utvecklingsområden skolan bör prioritera för att bättre uppfylla målen och skolan redovisar vilka åtgärder och planer som finns för detta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Dnr 06-499/136

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Checklista för barnkonventionen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Checklista för barnkonventionen godkännes.

Ärendet

Förvaltningen har utarbetat en plan och åtgärdslista för att anpassa verksamheten i enlighet med Stockholms stads reviderade handlingsprogram ”En god start för barnet”.

Erfarenheten från försök med barnchecklistor ger rekommendationen att endast använda den i ärenden som direkt rör barn och ungdomar, det vill säga frågor om förskola, skola, fritid- och kulturverksamhet.

För att kunna ta tillvara barn och ungdomars bästa är det viktigt att de ges möjlighet att framföra synpunkter och uttrycka sin mening. Förutom kontakter med barnråden och ungdomsrådet föreslår förvaltningen att den barngrupp eller skolklass som direkt berörs av frågan ska ges tillfälle att yttra sig. I de fall ärendet är av mera allmänt intresse för barn och ungdomar föreslås att synpunkter i första hand inhämtas från elevråd, föräldraråd eller föräldraförening.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2006.

Dnr 06-099/135

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Jämställdhet ur ett genusperspektiv – anmälan av projektplan

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Förskolorna i Årsta deltar sedan 2005 i ett projekt på temat ”Genusperspektiv i förskolan” och som stöd för att vidareutveckla arbetet har en projektledare tillsatts.

Inom förvaltningen finns fem förskoleområden. Två förskoleområden har påbörjat sitt jämställdhetsarbete och i dessa områden finns personal som har läst genusvetenskap. Projektledarens uppdrag är att samordna, inspirera och handleda arbetet inom alla förskolor. Förvaltningen redogör för hur arbetet ska bedrivas.

Föräldrarna ska få information på föräldramöten, de ska få möjlighet att diskutera jämställdhet ur ett genusperspektiv tillsammans med personalen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2006.

Dnr 06-403/141

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) lämnade följande uttalande.

Vi vill betona vikten av jämställdhet och att människors lika värde också är grundläggande för verksamheten i våra förskolor och skolor. Vi ställer oss dock direkt tveksamma till dagens politiserade debatt om jämställdhet där framför allt många partier och organisationer på vänsterkanten driver genusperspektivet i en alltför politiserad inriktning inom arbetet med respekten för människor lika värde.’

§29 Planering för läsprojekt runt en bok

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

I verksamhetsplanen 2006 framhålls att språkutveckling är ett strategiskt utvecklingsområde för stadsdelens skolor. För att stimulera till läsning, muntlig framställning och diskussioner om litteratur har nämnden beslutat att samtliga elever i år 8 ska får en bok.

Valet av bok motiveras med att boken fängslar såväl pojkar som flickor genom ett spännande innehåll. Boken är nyutkommen och finns ännu inte i skolbiblioteken.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2006.

Dnr 06-499/155

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Lägesrapport om aktiviteter, utevistelse och kost inom äldreomsorgen, mars 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktiges mål och ska krav gällande livskvalitet för äldre är; att ge äldre möjlighet till regelbunden utevistelse och erbjuda kulturella upplevelser och se till att maten är vällagad och näringsriktig samt att matsituationen är inbjudande.

Förvaltningen har för verksamhetsplan 2006 angett ovanstående som nämndens mål. För aktiviteter och utevistelse inom vård- och omsorgsboenden har resurser tillförts äldreomsorgen för att uppfylla dessa mål och inom respektive enhet upprättas veckoprogram härför.

Inom hemtjänst och öppen verksamhet beviljas i regel de personer som ansöker om promenader detta. Olika verksamheter finns för aktiviteter för äldre.

Den enskilde ska erbjudas ett varierat och näringsinriktat utbud av kost.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2006.

Dnr 06-504/154

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Målen om utevistelser, kulturella aktivteter, och vällagad mat återfanns inte bland nämndens åtaganden 2005 varför de inte heller finns utvärderade i Verksamhetsberättelsen för 2005. Under 2005 avsattes dock vissa extra medel för vilka kommunfullmäktiges budget 2006 inte kräver redovisning för. Det är en brist att kommunfullmäktige inte kräver särskild redovisning när specifika anslag ges för specifika ändamål.

Därför är det föreliggande ärendet en bra sammanställning av de mål som Kommunfullmäktige satt upp och de mål som återfinns i stadsdelsnämndens verksamhetsplan. Det är dock en närmast idyllisk bild som ges såväl i verksamhetsberättelsen 2005 som i denna redovisning. Inget nämns om hur ofta utevistelse sker, hur många kulturella upplevelser som erbjuds och hur de utnyttjas osv. Att sätta mål innebär ju inte att de genomförs utan för det krävs vilja, planering, resurser och beslut.’

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Balanslista uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående uppdrag, skrivelser och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§32 Anmälan av protokoll från lokala råd

Anmäldes följande protokoll:

Från lokala handikapprådet den 19 januari och 9 februari 2006, stadsdelsnämndens pensionärsråd den 10 februari 2006 och förskole- skolrådets möte den 31 januari 2006.

§33 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 33.

§34 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes följande; Beviljande av bygglov Hjälmarsvägen, upplåtelse på offentlig plats, förordnande av rektor Årstaskolan.

§35 Stadsdelsdirektörens information

- barnomsorgsgarantin för mars-april

- utbyggnad av förskolor

- rapport om arbetsmiljö på skolor

- PLUS-jobbare

- klotter på plank Nynäsvägen

- central administration i Enskede-Årsta

- om mindre buller på daghem

- kompetensstege för vårdpersonal.

§36 Nämndens frågor

Följande frågor ställdes: redovisa resultat om ämnet Livskunskap samt arbetsskadetillbud på Sturebyskolan.

§37 Angående Revisionskontorets rapport om stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa. Anmälan av skrivelse från Anders Hellström (m)

Anmäldes skrivelse från Anders Hellström (m) daterad den 22 mars 2006 om bland annat att insatserna för arbetslösa visar att stadens arbetsmarknadsinsatser saknar styrning och uppföljning och att det kan leda till ökad segregation. Uppdrag att förvaltningen redovisar hur mycket projektmedel som inom nämndens verksamheter använts till ordinarie verksamhet.

Dnr 06-502/184

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.§39 Ärende enligt föräldrabalken

§40 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmäldes protokoll från sammanträde den 9 februari 2006.