Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-09-28

Sammanträde 2023-09-28

Datum
Klockan
16:45
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Revidering av delegationsordning för ordförande och vice ordförande. Redovisning av vidaredelegation

8 Motion om återköp av samhällsfastigheter från Samhällsbyggnadsbolaget SBB m.fl. Motion av Gabriel Kroon och Sergej Salnikov (båda SD)

9 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Fackverket 1 och del av Örby 4:1 i Högdalen till Fackverket AB

10 Exploateringsavtal, för bostäder m.m. inom fastigheten Yxan 4 inom Södermalm med Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus. Genomförandebeslut

11 Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:957) avseende förlängning av två 220 kV ledningar vid Värtan, Stockholms stad - Anmälan av svar på remiss

12 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Danmark 2, 4, 5 och 8 i Kista med Kista Galleria KB

13 Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström

14 Energikrav vid byggande på stadens mark

15 Information från exploateringskontoret

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Revidering av delegationsordning för ordförande och vice ordförande. Redovisning av vidaredelegation

§8 Motion om återköp av samhällsfastigheter från Samhällsbyggnadsbolaget SBB m.fl. Motion av Gabriel Kroon och Sergej Salnikov (båda SD)

§9 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Fackverket 1 och del av Örby 4:1 i Högdalen till Fackverket AB

§10 Exploateringsavtal, för bostäder m.m. inom fastigheten Yxan 4 inom Södermalm med Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus. Genomförandebeslut

§11 Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:957) avseende förlängning av två 220 kV ledningar vid Värtan, Stockholms stad – Anmälan av svar på remiss

§12 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Danmark 2, 4, 5 och 8 i Kista med Kista Galleria KB

§13 Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström

§14 Energikrav vid byggande på stadens mark

§15 Information från exploateringskontoret om Projekt Slussen