Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen på bottenvåningen

Frågestund klockan 18:00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nä Läs mer...mndens verksamheter. Frågestunden varar som längt fram till kl. 19:00

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

4 Förlängning av avtal gällande sjuksköterskejour/patrullverksamhet

Dnr 481-2008-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Fyllnadsval till sociala delegationen

6 Stadens gemensamma kösystem för förskolan

Remissärenden

7 Långsiktig strategi för stadens idrottsverksamhet

8 Förslag till ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 11-2011-1.5.1 Omedelbar justering

9 Central upphandling av vård och omsorgsboenden

Yttrande till kommunstyrelsen
Remisshandlingar finns att läsa på www.insyn.stockholm.se
Dnr 562-2010-1.5.1

10 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare

11 Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Yttrande till kommunstyrelsen
Remisshandlingar finns att läsa på www.insyn.stockholm.se
Dnr 571-2010-1.5.1

12 Riktlinjer för försöks- och träningslägenheter

Yttrande till kommunstyrelsen
Remisshandlingar finns att läsa på www.insyn.stockholm.se
Dnr 570-2010-1.5.1

13 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik

Yttrande till kommunstyrelsen
Remisshandlingar finns att läsa på www.insyn.stockholm.se
Dnr 569-2010-1.5.1

14 Riktlinjer för utredning och dokumentation inom stadens socialpsykiatri

Yttrande till kommunstyrelsen
Remisshandlingar finns att läsa på www.insyn.stockholm.se
Dnr 568-2010-1.5.1

15 IT-strategi för bättre lärande

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 574-2010-1.5.1

17 Ny avdelningsstruktur och ansvarsfördelning för förvaltningsledningen

18 Rapport om intern uppföljning inom äldreomsorgen

Uppföljningsrapporterna finns att läsa på www.insyn.stockholm.se
Dnr 30-2011-1.2.1

19 Rapport om extern uppföljning inom äldreomsorgen

Uppföljningsrapporterna finns att läsa på www.insyn.stockholm.se
Dnr 30-2011-1.2.1

20 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser
Skickas till nämnden och ledningsgruppen

Slutet sammanträde

26 Upphandling av entreprenaddrift av Hägerstens ungdomsgård

Tilldelningsbeslut
Dnr 380-2010-2.2.2 Omedelbar justering

27 Upphandling av entreprenaddrift av Aspuddens parklek Tilldelningsbeslut

Dnr 397-2010-2.2.2 Omedelbar justering

28 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 23 februari 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 20 januari justerades
26 januari 2011.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Verksamhetsberättelse 2010 Hägersten-Liljeholmen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag
till verksamhetsberättelse med bokslut för 2010.

2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ombudgetera
ej förbrukade investeringsmedel till år 2011 med 0,2 mnkr för Sannadalsparken.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämndens verksamhet har bedrivits utifrån kommun-fullmäktiges övergripande inriktningsmål. Nämndens mål har i allt väsentligt uppfyllts under året. Nämnden redovisar för 2010 ett överskott med 18,1 miljoner kronor (mnkr) före resultatöverföringar och 9,0 mnkr efter resultatöverföringar. Investeringsplanen redovisar ett underskott med 0,3 mnkr.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 januari 2011.

Dnr 543-2010-1.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att bifalla förvaltningens beslut och därutöver anföra

Verksamhetsberättelsen är ett bokslut över en borgerlig budget som har som främsta mål att konkurrensutsätta så mycket som möjligt av förvaltningens verksamhet. Vi delar i huvudsak inte majoritetens uppfattning om vilka politiska mål och uppdrag som bör styra nämndens verksamhet. Däremot uppskattar vi de anställdas insatser och vill se en utveckling av förvaltningen istället för en avveckling.

Statistik från staden visar att tilldelningen av resurser till Individ-
och familjeomsorgen i Stockholm under lång tid inte följt de ökande behoven. Som en konsekvens av detta visar Individ- och familje-omsorgen i Hägersten- Liljeholmen återigen ett underskott, denna gång på 7 miljoner. Vi är mycket kritiska till att samhällets mest utsatta grupper inte prioriteras av den styrande majoriteten i staden.
Vi kan också känna en oro för hur bristande resurser till den lokala socialtjänsten har påverkat och framöver kan komma att påverka brukare och personal.

Inom förskolan kan vi konstatera att majoriteten inte lyckats uppnå Kommunfullmäktiges mål vad gäller barngruppernas storlek, 14 respektive 18 barn. Dessutom visar stadsdelens brukarundersökning bl. a. att färre föräldrar i stadsdelen än i övriga staden tycker att de haft möjlighet att välja vilken förskola deras barn ska gå på.

Förvaltningens uppföljning av internkontrollplan 2010 visar på ett behov av att upprätthålla fastställda regler och rutiner inom undersökta områden då vissa brister finns. Vi vill trycka på vikten
av att detta arbete med internkontrollplanen fullföljs.”

_________________

§3 Patientsäkerhetsberättelse 2010

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för 2010 samt patientsäkerhetsplan för 2011.

Ärendet

Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador. Senast 1 mars varje år ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patient-säkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts.

Verksamhetscheferna för hälso- och sjukvården har tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utarbetat en patient-säkerhetsberättelse för 2010 och en plan för 2011 års arbete inom området.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2011.

Dnr 51-2011-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§4 Förlängning av avtal gällande sjuksköterskejour/ patrullverksamhet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Sunhill Bemanning, gällande jour/patrullverksamhet omfattande sjuksköterskeinsatser förlängs från och med 1 oktober 2011 till och med 30 september 2012.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har som ett komplement till den egna äldreomsorgsverksamheten avtal med Sunhill Bemanning
gällande jour/patrullverksamhet avseende sjuksköterskeinsatser jourtid på Trekantens servicehus, Fruängsgårdens servicehus och Axelsbergs servicehus. Avtalet började gälla 1 april 2009
till och med 30 september 2010, med möjlighet till ett plus
ett års förlängning.

Kastanjens servicehus och vård- och omsorgsboende är under omstrukturering och lokalerna är uppsagda. När de boende flyttar
till Axelsbergs vård- och omsorgsboende kommer sjuksköterske-bemanningen nattetid på Axelsbergs vård- och omsorgsboende samt servicehus att skötas av egen personal. Den föreslagna förlängningen, från och med 1 oktober 2011 till och med 30 september 2012, gällande Fruängsgårdens och Trekantens servicehus är den sista förlängning som avtalet medger.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 januari 2011.

Dnr 481-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Fyllnadsval till sociala delegationen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Magnus Bock (M)
till ersättare i sociala delegationen.

Ärendet

Sociala delegationen består av sju ledamöter och fem ersättare. Vid sammanträdet 3 januari 2011 valdes fyra ersättare. En ersättarplats vakanshölls för majoriteten. Ledamoten Lars Svärd (M) meddelar att Moderaterna nominerar Magnus Bock till ersättare i sociala delegationen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 januari 2011.

Dnr 521-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förslaget.

________________

§6 Stadens gemensamma kösystem för förskolan <BR>Yttrande till Revisionskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som yttrande
över rapporten.

Ärendet

Revisionskontoret har med hjälp av konsult granskat stadens gemensamma kösystem för förskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och de granskade nämnderna har en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig, effektiv och korrekt utförd hantering av den stadsgemensamma kön och fördelningen av förskoleplatser.

Förvaltning instämmer som helhet med synpunkterna som framförs i revisionsrapporten och lyfter särskilt några frågor som har betydelse i Hägersten-Liljeholmens stadsdel. En översyn och i vissa fall förtydligande av regelverket önskas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 januari 2011.

Dnr 581-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Revisionskontorets granskning av stadens gemensamma kösystem för förskolan visar tydligt på valfrihetens baksida. Möjligheten att ställa sig i kö till fem olika förskolor har påverkat handläggningstiden negativt. I stadsdelen finns nu 900 barn i kö för att bli överflyttade till en annan förskola. Som en konsekvens av att det på fler förskolor skett en stor omflyttning av barn så har det pedagogiska arbetet försvårats.

Att enskilt drivna förskolor kan välja att stå utanför systemet försvårar planering och överblick över tillgång och efterfrågan av platser för stadsdelsnämnderna.

Stadens köhandläggare menar att möjligheten att välja tre alternativ till förskolor istället för fem skulle förbättra handläggningen betydligt och minska handläggningstiden.

Vi stödjer detta förslag liksom vi anser att samtliga förskolor bör anslutas till stadens gemensamma kösystem.”

________________

§7 Långsiktig strategi för stadens idrottsverksamhet<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Idrottsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Planen beskriver underlag och förutsättningar för planeringen av den framtida idrottsverksamheten i Stockholm och föreslår satsningar i olika anläggningar de kommande åren. Ett antal nya fullstora idrottshallar föreslås också i planen.

Förvaltningen instämmer i vikten av att medborgarna erbjuds goda möjligheter till motion och idrott i olika former samt redovisar sina synpunkter på planen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2011.

Dnr 499-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Förvaltningens förslag till yttrande bifalles.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Planen för stadens idrottsverksamhet är mycket intressant som underlag för stadens idrottspolitik. Där framgår till exempel att både barn och vuxna är mer intresserade av friskvårdsanläggningar än för anläggningar för tävlingsidrott.

Idrottspolitiken idag når inte alla ungdomar som behöver motionera. Fler barn i högre socioekonomiska grupper är med i en idrottsförening eller motionerar på egen hand. Vi instämmer därför i tankarna i planen att staden skulle kunna lyfta frågan om särskilda satsningar på ungdomar ur ett klassperspektiv med idrottsrörelsen.

Vi delar förvaltningens uppfattning om vikten av att Aspuddens IP bör vara en av de planer som byggs om till konstgräs inom en snar framtid. Överhuvudtaget uttrycks ett stort behov av konstgräsplaner i flera delar av vårt område.

En annan viktig idrottspolitisk satsning i Hägersten-Liljeholmen är upprustning av Hägerstensbadet, vilket tyvärr inte nämns i planen. Badet är mycket uppskattat och välbesökt men behöver rustas upp och tillsynen behöver utökas.

Då det redan idag råder akut brist på träningslokaliteter inom stadsdelen borde befintliga idrottshallar i dåligt skick som t.ex. Brännkyrkahallen upprustas. Likaså borde idrottsplatsen invid Brännkyrka gymnasium med löpbanor, fotbollsplan och längdhoppsgrop rustas upp. Idrottsplatsen förvaltas antagligen av SISAB och upprustning är förmodligen möjlig genom samverkan med stadsdelsförvaltning.

Att flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar ska mötas med större ansträngningar för att uppmuntra flickors idrott, istället för att ge upp målet om en jämställd idrott. Vi är därför kritiska mot förslaget att måttstocken för jämställda investeringar ska vara 60/40.

Förutom behov av en ny idrottshall finns behov av ytterligare en simhall, utöver Västertorpshallen. Lämplig placering skulle vara i den östra halvan av stadsdelen, i Gröndal, Liljeholmen, Aspudden, Midsommarkransen eller Västberga. Simkunnighet handlar om mer än bara god hälsa, det kan handla om att överleva. Att barn och ungdomar kan öva simning året runt, och att skolorna har lätt att få simhallstider, är kanske till och med mer angeläget än tillgången till en idrottshall.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”I Hägersten-Liljeholmen byggs det många nya bostäder och det kommer att byggas ännu fler inom en tioårsperiod till exempel vid Lövholmen. Med byggtakten ökar befolkningen i vår stadsdel. Det är naturligtvis glädjande att många nya medborgare vill leva här, men detta ställer också stora krav på staden att planera en bra service utifrån medborgarnas behov. Planeringen av idrott för barn och ungdomar är en av de viktigaste frågorna för nämnden. Alliansen tycker därför att det är viktigt att man utreder behovet av en ny idrottshall inom Hägersten-Liljeholmen.

En annan fråga som har varit viktig för medborgarna i Aspudden är anläggande av en konstgräsplan på Aspuddens IP. Nämnden vill att Aspuddens IP blir konstgräsplan så fort så möjligt.”

__________________

§8 Förslag till ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ordningslagen ger kommunen rätt att föreskriva vad som gäller för upprätthållande av den allmänna ordningen på offentlig plats. I förslaget till ändringar i Allmänna ordningsföreskrifterna föreslås att nya strandbad läggs till, att namnen på några bad ändras för att stämma överens med gängse benämning samt att badplatserna endast namnges på ett ställe i föreskrifterna.

Förvaltningen ser positivt på förslagen men anser att namnet ”Hägerstenshamnen” som föreslås på ett av de nyanlagda baden ändras till ”Örnberget”.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2011.

Dnr 11-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§9 Central upphandling av vård- och omsorgsboenden. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ärendet om centralupphandling av vård- och omsorgsboende på remiss. Ärendet innehåller förslag till boenden som ska ingå i den fjärde av de återkommande entreprenadupp-handlingarna samt principer för upphandlingens genomförande och avtalens förvaltande.

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget om vilka boenden som ska ingå i upphandlingen, där Axgården inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är ett. Gällande tidplanen för upphandlingen framför förvaltningen att beroende på när tilldelningsbeslut kan fattas, och om detta beslut överprövas eller inte, bör tiden för avtalsstart även kunna ske efter den 1 februari 2012.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 januari 2011.

Dnr 562-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att stadsdelsnämnden framför följande som sitt svar på remissen

Vi ställer oss negativa till ytterligare centralupphandling av vård- och omsorgsboenden. Privatiseringen har redan drivits mycket långt i staden. Om den moderatstyrda majoriteten genomför konkurrens-utsättningen fullt ut kommer de kommunala utförarna att vara mycket få, och de äldres frihet att välja kommunal utförare vara minimal.

I Hägersten-Liljeholmen finns idag både privat ägda och kommunalt drivna vård- och omsorgsboenden. I ärendet föreslås att Axgårdens vård- och omsorgsboende ska upphandlas. Genom att fortsätta upphandla släpper staden också ifrån sig stora delar av kontrollen av boendena. Det blir allt svårare att garantera kvaliteten och personalens kompetens, inte heller kan staden övervaka och styra utvecklingen av viktiga delar av äldreomsorgen. Konkurrensutsättningen ökar även personalomsättningen vilket försämrar kontinuiteten för de äldre. När de kommunala alternativen försvinner hamnar staden i en låsningseffekt.

Dessutom anser vi att om det vid något tillfälle skulle finnas skäl att upphandla ska det alltid beslutas lokalt av respektive stadsdelsnämnd och personalen ska alltid kunna lägga egenregianbud. Idag toppstyrs stadens utbud av äldreboenden från kommunstyrelsen och avgörande tilldelningsbeslut lämnas till en tjänsteman. Stadsdelsnämnderna omvandlas från beslutande till förvaltande organ, trots att de har det faktiska ansvaret inför medborgarna. Uppföljningsansvaret blir mycket otydligt när stadsdelsnämnden inte kan säga upp avtalet vid ett allvarligt kontraktsbrott. Därmed försämras även medborgarnas, brukarnas och de anhörigas möjligheter till ansvarsutkrävande när det gäller en verksamhets kvalitet.

Sist men inte minst är vi djupt bekymrade över det faktum att meddelarfriheten för medarbetarna kommer att begränsas när kommunalt driven äldreomsorg går över i privat drift. Vår uppfattning är att stadens upphandlingar inte på något villkor får inskränka de grundlagsskyddade rättigheterna för anställda i kommunalt finansierad verksamhet.”

__________________

§10 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stockholms läns landsting har beslutat att genomföra en försöks-verksamhet med sprutbyte för intravenösa missbrukare och har
bjudit in Stockholms stad att medverka i försöket. Förvaltningen har fått besvara ett antal frågor från stadsledningskontoret om hur ett sprutbytesprogram skulle kunna genomföras i Stockholm. Förvaltningen framhåller särskilt att det är av största vikt att sprutbytesmottagningarna inte samlokaliseras med befintliga beroendemottagningar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 januari 2011.

Dnr 572-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi tycker det är viktigt att möjligheten till sprutbyte snabbt kommer igång, och håller med förvaltningen i dess synpunkter. Vi vill också framföra att det är trist att Stadsledningskontorets frågeställningar fokuserar på, och ibland snarast letar efter, möjliga problem och negativa konsekvenser av sprutbytesverksamheten. Istället borde kontoret se till de hälsovinster som ett sprutbytesprogram skulle medföra för målgruppen. Precis som förvaltningen påpekar är Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet tydliga med att möjligheten till sprutbyte är bra eftersom det minskar risken för missbrukare att smittas av hepatit och hiv, och att detta är en viktig folkhälsofråga. Även WHO har samma uppfattning. Om Stockholm ska vara en stad i världsklass måste alla invånares hälsa räknas som viktig, också invånare som missbrukar. Det är dags att sluta förhala starten av sprutbytesprogrammet.”

________________________

§11 Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

De förändringar som genomförts de senaste åren i lagstiftning, praxis och rutiner, har medfört ett behov av översyn av stadens riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och SoL till personer med funktionsnedsättning. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har därför utarbetat förslag till nya riktlinjer.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget som utarbetats tillsammans med representanter från stadsdelsförvaltningarna. I några avsnitt behövs dock ytterligare förtydliganden, exempelvis om ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän och mellan olika enheter inom socialtjänsten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 januari 2011.

Dnr 571-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att det klargörs i revideringen av riktlinjerna att syftet är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden. Liksom det är bra att en självklar utgångspunkt är FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi välkomnar också skrivningarna som möjliggör ledsagning vid exempelvis matinköp eller bankbesök.”

_____________________

§12 Riktlinjer för försöks- och träningslägenheter. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadens revisorer har vid en granskning av hanteringen av försöks- och träningslägenheter vid flera stadsdelsnämnder funnit att nuvarande riktlinjer inte ger ett entydigt stöd för handläggningen. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har därför gjort ett förslag till förtydligade och utvecklade riktlinjer.

Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till förslaget om nya riktlinjer, som förtydligar både handläggning och dokumentation av ärenden om försöks- och träningslägenheter. Vissa avsnitt i riktlinjerna behöver dock utvecklas ytterligare, bland annat de om barnperspektivet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 januari 2011.

Dnr 570-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi stöder förvaltningens tjänsteutlåtande som remissyttrande samt tillägger följande.

Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet som cirka 3000 hemlösa saknar idag i Stockholms stad. Det är därför välkommet med riktlinjer för att arbetet med försöks- och träningslägenheter ska fungera så bra som möjligt.

Vi vill betona vikten av att ha en dialog med de kvinnor och män som får försöks- och träningslägenheter, så att de får bästa möjliga stöd, uppmuntran och återkoppling. Eftersom en lägenhet betyder mycket så måste kontakten vara tät, för att på ett tidigt stadium fånga upp eventuella problem.

Försöks- och träningslägenheter är en viktig del i arbetet med hemlösa och för att på allvar minska hemlösheten krävs en stadsövergripande samordning samt tillräckligt många hyresrätter med rimliga hyror. Tyvärr har utförsäljningen av allmännyttan drastiskt minskat antalet billiga bra hyresrätter som kunde ha blivit en bostad till en hemlös.”

_______________

§13 Riktlinjer för handläggning av insatser till vuxna med missbruks- eller beroendeproblematik. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har gjort en översyn av stadens riktlinjer för handläggning av insatser till vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Riktlinjerna har omarbetats och anpassats till ändrad lagstiftning och andra förändringar inom missbruksområdet samt utökats med ett avsnitt om evidensbaserad praktik. Förvaltningen är positiv till förslaget som redan är förankrat bland dem som arbetar med missbruksfrågor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2011.

Dnr 569-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi vill uppmärksamma att riktlinjerna innehåller ett viktigt avsnitt om kvinnor med missbruksproblem, där det tydligt framgår att kvinnliga missbrukare på många sätt är mycket mer utsatta än män med missbruksproblem. Kvinnors specifika behov bör enligt riktlinjerna beaktas vid valet av insatser. För att detta ska vara möjligt krävs att det finns tillräckligt med insatser som är inriktade på kvinnors missbruksproblematik.

Tyvärr är vår erfarenhet att flera verksamheter som är till för kvinnor med missbruk har svårt med beläggningen. Det gäller såväl platser som finns inom socialnämnden som enskilda stadsdelsnämnder. Vår uppfattning är att staden centralt behöver utöka sina insatser för att kvinnors behov av missbruksvård ska tillgodoses.”

___________________

§14 Riktlinjer för utredning och dokumentation inom stadens socialpsykiatri. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med representanter för stadsdelsförvaltningarna omarbetat stadens riktlinjer för handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin. Översynen föranleds av förändringar i lagstiftningen, ändrade rutiner för utredning av behov av insatser och stadens nya valfrihetssystem inom socialpsykiatrin. Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget men anser att en del punkter bör ses över ytterligare. Framför allt behöver avsnitten om dokumentation utvecklas och förtydligas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 19 januari 2011.

Dnr 568-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi vill poängtera att om riktlinjerna ska kunna följas krävs bland annat att staden bygger betydligt fler gruppbostäder och servicebostäder för personer med psykiska funktionsnedsättningar än vad som har gjorts de senaste åren.

Förhoppningsvis innebär stadens riktlinjer att stadens interna samverkan mellan barn, ungdom och socialpsykiatri tydliggörs. Eftersom de unga också har kontakter med landstinget krävs att samverkan fungerar även mellan myndigheterna.

Socialstyrelsen har i en nationell granskning kritiserat oklarheter i landstingets ansvar för ungdomar på gränsen mellan BUP-verksamhet och vuxenpsykiatri. Vi utgår från att staden i sina övergripande kontakter med landstinget klargör eventuella oklarheter i Stockholm.”

________________

§15 IT-strategi för bättre lärande. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I budget 2011 betonas vikten av fortsatt utveckling av IT inom de pedagogiska verksamheterna. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att fastställa en strategi för det fortsatta IT-arbetet i förskola och skola. För att ge strategin en lokal förankring ska varje nämnd ta fram en handlingsplan.

Förvaltningen anser att det är en ambitiös strategi som omfattar alla delar av verksamheterna, medarbetare, ledning och brukare. Det är positivt att det formuleras en målsättning och strategi för utveckling av IT inom de pedagogiska verksamheterna. Förvaltningen instämmer i vikten av att medarbetare och chefer fortbildas och satsar därför på att förskoleenheternas ledning och medarbetare utbildas inom praktisk IT och mediekompetens.

Ett visst samordningsansvar och stöd från centralt håll i staden efterlyses. Det är också en fördel om vissa strategiska och praktiska frågor hanteras gemensamt och samordnas för hela staden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 januari 2011.

Dnr 574-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§16 Enheternas verksamhetsberättelser 2010

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsberättelser för 2010 till handlingarna.

Ärendet

Enheternas verksamhetsberättelser för 2010 anmäldes. Enheterna beskriver uppfyllelsen av åtaganden och arbetssätt samt identifierade utvecklingsområden inom verksamheterna. Enheterna bedöms i huvudsak ha uppfyllt sina åtaganden för 2010. Några enheter har dock inte klarat detta inom beslutad budget. En samlad redovisning av verksamheternas resultat finns i nämndens verksamhetsberättelse.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 februari 2011.

Dnr 543-2010-1.2.1

__________________

§17 Ny avdelningsstruktur och ansvarsfördelning för förvaltningsledningen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger ny avdelningsstruktur och ansvarsfördelning för förvaltningsledningen till handlingarna.

Ärendet

Genom ändrade förutsättningar har stadsdelsdirektören beslutat
om förändrad avdelningsstruktur och ansvarsfördelning inom förvaltningsledningen i enlighet med av nämnden tidigare beslutad delegation. Beslutet innebär att ansvaret för äldreomsorgen delas mellan beställare och utförare samt vissa förändringar i ansvars-fördelningen av förvaltningsadministrationen. Beslutet gäller från och med 1 april 2011.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 februari 2011.

Dnr 56-2011-1.1

________________________

§18 Rapport om intern uppföljning inom äldreomsorgen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes intern uppföljning av vård- och omsorgsboenden

Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

- Axgården, somatisk

- Axgården, demens

Katstanjens vård- och omsorgsboende

- Blåklinten och Stora sidan, somatisk

- Prästkragen och Gullvivan, demens

Anmäldes intern uppföljning av servicehus

- Axelsbergs servicehus

- Fruängsgårdens servicehus

- Trekantens servicehus

Anmäldes intern uppföljning av utförare inom kundvalsmodellen
för hemtjänst

- Hägerstens hemtjänst

- Liljeholmens hemtjänst

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 januari 2011.

Dnr 30-2011-1.2.1

_______________

§19 Rapport om extern uppföljning inom äldreomsorgen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes extern uppföljning av vård- och omsorgsboende

- Fruängsgårdens B-hus, somatik/demens

- Fruängsgårdens B-hus, gruppboende

- Åsengården

- Höstfibblan

- Nackahemmet, Nacka-koti, korttidsvård

- Nackahemmet, Nacka-koti, gruppboende

- Rosengården, somatisk

- Rosengården, demens

- Rosstorps Äldreboende, sjukhem

- Rosstorps Äldreboende, gruppboende

- Solbacken

Anmäldes extern uppföljning av utförare inom kundvalsmodellen
för hemtjänst

- Adlersons Fönsterputs AB

- Attendo Care AB – Söderort

- Hemstyrkan Ekonomisk förening

- Homec Stockholm AB (Nordic Senior Service SB)

- Inblasa Aktiebolag

- Lege Visitten AB - Partnerskap för Vård

- Mälarvård AB – Söderort (Carema Care AB)

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 januari 2011.

Dnr 30-2011-1.2.1

____________________

§20 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 15 februari 2011.

______________________

§21 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 10 februari 2011.

_____________________

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 8 februari 2011.

_______________

§23 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Synpunkter på förändringar inom Axelsbergs servicehus

Inkom 20 januari 2011, dnr 39-2011-1.2.3
Svar från förvaltningen daterat 28 januari 2011

Synpunkter på planförslaget för kv Bjällerkransen i Västertorp

Inkom 2 februari 2011, dnr 63-2011-1.2.3

Översänd för kännedom till stadsbyggnadskontoret och Stiftelsen hotellhem i Stockholm

Svar från Eva Fagerhem (S) daterat 5 februari 2011 biläggs

Ytterligare synpunkter på planförslaget för kv Bjällerkransen i Västertorp

Flera skrivelser med synpunkter på planförslaget har inkommit mellan
31 januari och 7 februari 2011, dnr 59-2011-1.2.3

Sannadalsparken

Inkom från bostadsföreningen Rattmuffen 9 februari 2011,

Dnr 72-2011-1.2.3

Dra inte alla över en kam - upprördhet över hur de boende
på SHIS framställs

Från boende på SHIS hotellhem, inlämnad på nämndens frågestund
17 februari 2011, dnr 86-2011-1.2.3

Svar på tidigare anmälda skrivelser

Förvaltningens svar daterat 24 januari 2011 på skrivelse från PRO Stockholm anmäldes gällande förberedelser inför vintern – snöröjning i världsklass, dnr 510-2010-3.2

Förvaltningens svar daterat 11 februari 2011 på synpunkter om neddragning av arbetsterapeut- och sjukgymnasttjänster,
dnr 75-2011-1.2.3

_______________

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

________________________

§25 Nämndens och förvaltningens frågor

Axelsbergs bibliotek

Eva Fagerhem frågade hur det går med Axelsbergs bibliotek. Förvaltningen hade ingen ny information att redovisa.

____________________

Stadsdelsdirektörens information

Riktlinjer om mutor och representation

Maria Mannerholm informerade att riktlinjer om mutor och representation delats ut till nämnden.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser.

Rapporter som anmäldes för kännedom

- Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2010 och planering för 2011
Beslut från socialnämndens sammanträde 20 januari 2011

- Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad
Beslut från socialnämndens sammanträde 20 januari 2011

- Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2010

- Information om nominering till Nelson Mandelapriset 2011

____________________

§26 Upphandling av entreprenaddrift av Hägerstens ungdomsgård - tilldelningsbeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Fruängens ungdomsgård AB, med organisationsnummer 556740-5898, som entreprenör gällande driften av Hägerstens ungdomsgård.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal med Fruängens ungdomsgård AB för tiden 1 juli 2011 till och med 30 juni 2014 med möjlighet till ytterligare förlängning på samma villkor i 2 år.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra ungdoms-gårdar som drivs på entreprenad efter att de i enlighet med 2007 års aktivitetsplan varit föremål för upphandling. Två av ungdomsgårdarna fick kortare avtalstider av lokalmässiga skäl. Hägerstens ungdomsgård drivs sedan 1 maj 2008 av Fruängens ungdomsgård AB. Avtalet upphör 30 juni 2011 och kan inte förlängas ytterligare. Hägerstens ungdomsgård, tidigare Storsvängens ungdomsgård, har fått nya lokaler. Nämnden beslutade 28 oktober 2010 att ge stadsdels-direktören i uppdrag att genomföra en upphandling samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 januari 2011.

Dnr 380-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§27 Upphandling av entreprenaddrift av Aspuddens parklek <BR>med djurinriktning - tilldelningsbeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Djur & Kul i Stockholm AB, med organisationsnummer 556591-1367,
som entreprenör gällande driften av Aspuddens parklek med djurinriktning.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal med
Djur & Kul i Stockholm AB för tiden 1 oktober 2011
till och med 30 september 2014 med möjlighet till ytterligare förlängning på samma villkor i två år.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har sedan 1 oktober 2005 ett avtal med Djur & Kul i Stockholm AB gällande entreprenaddrift av Aspuddens parklek med djurinriktning. Avtalet upphör 30 september 2011. Nämnden beslutade 25 november 2010 att ge stadsdels-direktören i uppdrag att genomföra en upphandling samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 januari 2011.

Dnr 397-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§28 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 19 januari, 28 januari och 9 februari 2011.

_____________________