Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-02-16

Sammanträde 2021-02-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

A. Tillfälligt stänga stadens si mhallar och gym för allmänheten
B. Tillfälligt stänga stadens simhallar och övriga idrottsanläggningar för all organiserad verksamhet
C. Öppning av idrottsanläggningar
D. Yttrande i mål nr 25882-20 Sebastian Berg m.fl../. Stockholms stad

3 Anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråd
B. Medborgarförslag om inrättande av Fritidsbank vid parklekarna
C. Medborgarförslag om att placera krattor vid Söderbysjön
D. Medborgarförslag om kamerainstallationer i idrottshallar för streaming av matcher
E. Medborgarförslag om specialöppettider för pensionärer på Forsgrénska badet
F. Grimsta IP ombyggnad av läktare, inriktningsbeslut samt upphandling av evakueringsbodar, genomförandebeslut
G. Redovisning av extra sommarstöd
H. Kontorsremiss - Lokalt åtgärdsprogram för Judarn
I. Remiss avseende Havs- och vattenmyndighetens förslag på ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön
J. Detaljplan avseende Futharken 2, Norra Ängby
K. Detaljplan avseende Västra Hagsätra, Höstsådden 1 m.fl.
L. Detaljplan avseende Bällsta IP
M. Parkplan för Spånga Tensta
N. Beslut om anvisning för fördelning av tränings - och matchtider

8 Sköndals BP, konstgräs och ispist, genomförandebeslut

14 Svar på skrivelse från V och S om isbana i Gamla stan

15 Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad, KS 2020/1422 - svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Motion om rutiner för ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark - svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Behåll och utveckla spelplaner i Bandhagen - Högdalen - svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Inbjudan till samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - svar på remiss från kommunstyrelsen

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
20. Bilaga 1 - Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027(371597).pdf (586 kb) 20. Bilaga 10 - Ordlista(371608).pdf (303 kb) 20. Bilaga 11 - Missiv Samråd om vattenförvaltning Norra Östersjön(371609).pdf (180 kb) 20. Bilaga 12 - Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön(371610).pdf (2 246 kb) 20. Bilaga 13 - Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram Norra Östersjön(371611).pdf (603 kb) 20. Bilaga 14 - Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjön(371612).pdf (207 kb) 20. Bilaga 15 - Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen Norra Östersjön(371613).pdf (636 kb) 20. Bilaga 16 - Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön(371617).pdf (5 645 kb) 20. Bilaga 17 - Krav enligt vattenförvaltningsordningen Norra Östersjön(371603).pdf (230 kb) 20. Bilaga 18 - Till föreskrift miljökvalitetsnormer(371602).pdf (166 kb) 20. Bilaga 2 - 1-3 till föreskrift miljökvalitetsnormer_exempeltabeller(371598).pdf (176 kb) 20. Bilaga 3 - Administrativ information om vattendistrikten(371599).pdf (0 byte) 20. Bilaga 4 - Register över utsläpp och spill(371600).pdf (102 kb) 20. Bilaga 5 - Riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen(371601).pdf (222 kb) 20. Bilaga 6 - Vattenförekomstindelning och typning Norra Östersjön(371604).pdf (528 kb) 20. Bilaga 7 - Övervakningsprogram Norra Östersjön(371605).pdf (1 528 kb) 20. Bilaga 8 - Förslag till delförvaltningsplan Norra Östersjön(371606).pdf (624 kb) 20. Bilaga 9 - Vattenmyndigheternas samråd -enkätfrågor (1)(371607).pdf (360 kb)

21 Förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms län - svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

§4 Verksamhetsplan 2021 för idrottsnämnden

§5 Verksamhetsberättelse 2020 för idrottsnämnden

§6 Fördelningsärende föreningsstöd

§7 Svar på medborgarförslag om bassängbad vid Lugnets terrass

§8 Sköndals BP, konstgräs och ispist, genomförandebeslut

§9 Gärdets sportfält hybridgräs, genomförandebeslut

§10 Yttrande i mål nr. 2600-20 laglighetsprövning enligt kommunallagen

§11 Gemensamt tjänsteutlåtande för lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

§12 Gemensamt tjänsteutlåtande för lokalt åtgärdsprogram för Långsjön

§13 Gemensamt tjänsteutlåtande för lokalt åtgärdsprogram för Råcksta träsk

§14 Svar på skrivelse från S om isbana i Gamla stan

§15 Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad, KS 2020/1422

§16 Motion om rutiner för ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark - svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön - svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Stockholms stads trygghetsprogram 2020 -2023 - svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Behåll och utveckla spelplaner i Bandhagen -Högdalen - svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Inbjudan till samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms län - svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Förvaltningschefen informerar