Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-06-11

Sammanträde 2007-06-11

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kommunfullmäktige

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyg Läs mer...gnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

5 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2006:15, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell.

Mem. 2007:8, i vad avser val av 11 nämndemän i Solna tingsrätt, 19 nämndemän i Stockholms tingsrätt och 29 nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Mem. 2007:11, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Mem. 2007:12, i vad avser val av en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden.

Mem. 2007:14, i vad avser val av en ledamot i utbildningsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnd och tre nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

6 Nya valärenden.

Mem. 2007:15. Avsägelser och fyllnadsval.
Utl. 2007:75, i vad avser val av styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter för Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB.

7 Utl. 2007:80. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2006 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2007:4).

Rotel I

8 Utl. 2007:81. Stockholms stads årsredovisning 2006.

9 Utl. 2007:82. Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030. Strategisk inriktning.

Rotel VIII

10 Utl. 2007:83. Förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall från CentrumKompaniet i Stockholm AB. Hemställan från idrottsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2007.

Rotel III

11 Utl. 2007:84. Överlåtelse av fastigheten Kvarnberget 1 och tomträtterna Kvarnberget 6 i Rinkeby, Uppbådet 1 i Älvsjö och Bränninge 1 i Tensta från CentrumKompaniet i Stockholm AB till fastighetsnämnden.

Rotel I+V

12 Utl. 2007:85. Försäljning av aktierna i CentrumKompaniet i Stockholm AB samt ändring av bolagsordningen.

Rotel I

13 Utl. 2007:86. Projekt Norra Station. Inriktningsbeslut samt förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17.

14 Utl. 2007:87. Reglemente för servicenämnden m.m.

15 Utl. 2007:88. Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar beslutade i budget 2007 samt ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stockholms kommun.

Rotel II

16 Utl. 2007:89. Detaljplan för Klara Hotell och Konferens, kv. Bangårdsposten m.m., i stadsdelen Norrmalm (Dp 2006-11281-54).

17 Utl. 2007:90. Detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, del av Sjöstadsporten, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (Dp 2006-03400-54).

18 Utl. 2007:91. Minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet.

BORDLAGDA MOTIONER

19 Utl. 2007:77. Nybohovs bollplan. Motion av Magnus Hellström (m) (2003:34). RVIII

20 Utl. 2007:78. Möjligheten att låta elever gestalta folksagor. Motion av Christer Öhgren (mp) (2004:3). RVIII

NY MOTION

21 Utl. 2007:92. Skärpta riktlinjer för alkoholrepresentation. Motion av Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:9).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (409 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 11 juni 2007 kl. 10.00

Justerat den 18 juni 2007

Anslaget den 19 juni 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§1 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 24 maj 2007

Beslut (24 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (18 maj 2006) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Akvamarinen 1 m.m. i stadsdelen Solberga i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Beslut (24 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (8 juni 2006) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m.m. vid Värmlandsvägen i stadsdelen Farsta i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 31 maj 2007

Beslut (31 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (18 maj 2006) i fråga om detaljplan för fastigheten Lappjäxan 2 m.m. i stadsdelen Solberga i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 4 juni 2007

Beslut (4 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (5 mars) avseende Nya e-postregler för Stockholms stad.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 663-3732/2005

§2 Upprop

Kl. 10.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 18 juni 2007.

§4 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 15 för år 2006, mem. 8, 11, 12 och 14 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005, mem. 15 för år 2006 samt mem. 8, 11, 12 och 14 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 2.

§5 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:15)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:15 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Yvonne Ruwaida (mp) – ersättare i kommunstyrelsen, Tyrgils Saxlund (m) – ledamot tillika ordförande i valnämnden, Örjan Sjögren (s) – ledamot i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, Petra Gardos (m) – ersättare i fastighetsnämnden, Rolf Pettersson (s) – ersättare i socialtjänstnämnden, Peter Abelin (m) – ledamot i äldrenämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot tillika ordförande i valnämnden.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2010-10-18:

till ersättare: Emilia Hagberg (mp);

i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för tiden till och med år 2007:

till ledamot: Seyfi Dogan (s);

till ersättare: Kaj Nordqvist (s);

i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2007:

till ersättare: Andreas Eriksson (m);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2007:

till ersättare: Per-Olof Ångman (s);

i äldrenämnden för tiden till och med år 2007:

till ledamot: Birgitta Breile (m).

§6 Organisationsförändringar m.m. inom Stockholm Business Region AB av­seende val av styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter för Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB (utl. 2007:75)

Dnr 021-939/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:75 avseende val av styrelser, lekmannare­visorer och suppleanter för Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB behandlades.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige utan omröstning ----------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2006 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2007:4) (utl. 2007:80)

Dnr 124-1758/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:80 behandlades. Utlåtandet gäller revi­sionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2006 jämte granskningsrapporter avseende bolagen.

Ordet innehades av revisor Bo Dahlström, ordförande i revisorskollegiet och revisor Joen Lagerberg, vice ordförande i revisorskollegiet, angående revisions­berättelserna.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. bevilja kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige eller kommunstyrel­sen tillsatta kommittéer, beredningar och delegationer ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 2. bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 3. bevilja revisorskollegiets administrativa förvaltning ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 4. bevilja Kista stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 5. bevilja Rinkeby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 6. bevilja Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksam­het,

 7. bevilja Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verk­samhet,

 8. bevilja Bromma stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 9. bevilja Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksam­het,

 10. bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 11. bevilja Östermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 12. bevilja Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verk­samhet,

 13. bevilja Katarina-Sofia stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksam­het,

 14. bevilja Enskede-Årsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksam­het,

 15. bevilja Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 16. bevilja Farsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 17. bevilja Vantörs stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 18. bevilja Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 19. bevilja Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 20. bevilja Hägerstens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 21. bevilja Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 22. bevilja stadsbyggnadsnämnden inklusive utrednings- och statistikkontoret ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 23. bevilja idrottsnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 24. bevilja marknämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 25. bevilja trafiknämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 26. bevilja fastighets- och saluhallsnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksam­het,

 27. bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 28. bevilja kulturnämnden inklusive stadsarkivet ansvarsfrihet för 2006 års verk­samhet,

 29. bevilja stadsmuseinämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 30. bevilja socialtjänstnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 31. bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 32. bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksam­het,

 33. bevilja renhållningsnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 34. bevilja brand- och räddningsnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 35. bevilja kyrkogårdsnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 36. bevilja konsumentnämnden ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet,

 37. bevilja skönhetsrådet ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet.

§8 Stockholms stads årsredovisning 2006 (utl. 2007:81)

Dnr 123-1495/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:81 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms stads årsredovisning 2006.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Rolf Könberg samt borgarråden Mogert och Livh.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stads årsredovisning för 2006 godkänns.

 2. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2006 godkänns.

 3. Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2006 godkänns.

§9 Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030 – Strategisk inriktning (utl. 2007:82, skrivelse 9)

Dnr 311-4678/2005, 109-4181/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:82 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030 – Strategisk inriktning.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin, Jämtin och Edholm, Stefan Nilsson, borgarråden Livh och Samuelsson, Per Ankersjö, Sune Gidgård, Eivor Karlsson, Ulf Fridebäck, Barry Andersson, Berit Kruse, Åsa Romson, Joakim Larsson, Tomas Rudin, Karin Rågsjö, borgarrådet Sjöstedt, Cecilia Brinck, Dikram Dison, Paul Lappalainen, Birgitta Holm, Torhild Lamo, Abit Dundar, Ann Mari Engel, borgarrådet Söderlund, Regina Öholm, Teres Lindberg, Susanna Brolin, Eva Louise Erlandsson-Slorach, borgarrådet Hamilton, Margareta Johansson, Rolf Könberg, Martin Michel, Inger Stark, Jan Valeskog, Ann-Katrin Åslund, Zaida Catalán, Elisabeth Brandt Ygeman, Margareta Cederfelt, Håkan Wahlén, borgarrådet Alvendal, Emma Lindqvist, Peter Lundén-Welden, Jackie Nylander, Paulo Silva, Helen Jäderlund Eckardt, Mats Berglund, Margareta Björk och Abdo Goriya.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garråden Jämtins (s) och Livhs (v) respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens för­slag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Förslaget till Ett Stockholm i världsklass - Vision Stockholm 2030 antas, bilaga 1 till utlåtandet.

 2. Kommunstyrelsen ska beakta visionen vid upprättande av förslag till bud­get för 2008.

 3. Samtliga nämnder ges i uppdrag att utgå från visionen i sin långsiktiga verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer, program och policys.

 4. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge samtliga bolagsstyrelser i upp­drag att utgå från visionen i sin långsiktiga verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer, program och policys.

 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan och genomföra kommunikationsinsatser för Ett Stockholm i världsklass - Vi­sion Stockholm 2030.

 6. Uppföljning av Ett Stockholm i världsklass - Vision Stockholm 2030 sker inom ramen för det integrerade systemet för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet (ILS).

 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra samlad utvärdering av stadens och alla viktiga samarbetspartners arbete i visionens riktning genomförs en gång per mandatperiod.

 8. Ett Stockholm i världsklass - Vision Stockholm 2030 överlämnas till Stockholms Läns Landsting, regionplane- och trafiknämnden, med anled­ning av arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län.

Särskilt uttalande

Per Ankersjö (c) med hänvisning till sitt ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

§10 Förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall från CentrumKompaniet i Stockholm AB

Hemställan från idrottsnämnden

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2007 (utl. 2007:83)

Dnr 328-1555/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:83 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från idrottsnämnden om förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall från CentrumKompaniet i Stockholm AB. Villkorat av kommunfullmäktiges god­kännande senast den 1 juli 2007.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. De i utlåtandet föreslagna åtgärderna för överlåtelse av Skärholmens sim- och idrottshall från CentrumKompaniet till idrottsnämnden enligt bifogat avtal, bilaga till utlåtandet, godkänns.

 2. Förvärvet sker till bokfört värde till en köpeskilling om 14 507 000 kr. Finansiering sker ur idrottsnämndens investeringsram i 2007 års budget.

 3. Finansiering för ökade utgifter för fastighetsbildning m.m. sker ur idrotts­nämndens investeringsram i 2007 års budget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§11 Överlåtelse av fastigheten Kvarnberget 1 och tomträtterna Kvarnberget 6 i Rinkeby, Uppbådet 1 i Älvsjö och Bränninge 1 i Tensta från CentrumKom­paniet i Stockholm AB till fastighetsnämnden (utl. 2007:84)

Dnr 302-1770/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:84 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överlåtelse av fastigheten Kvarnberget 1 och tomträtterna Kvarnber­get 6 i Rinkeby, Uppbådet 1 i Älvsjö och Bränninge 1 i Tensta från Centrum­Kompaniet i Stockholm AB till fastighetsnämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Överlåtelse av fastigheten Kvarnberget 1 och tomträtterna Kvarnberget 6, Uppbådet 1 och Bränninge 1 från CentrumKompaniet i Stockholm AB till fastighetsnämnden godkänns. Köpeskillingen uppgår till 88 874 000 kro­nor.

 2. Fastighetsnämndens investeringsram utökas med 88,9 mnkr.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§12 Försäljning av aktierna i CentrumKompaniet i Stockholm AB samt ändring av bolagsordningen (utl. 2007:85)

Dnr 319-1811/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:85 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av aktierna i CentrumKompaniet i Stockholm AB samt ändring av bolagsordningen.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Ann Mari Engel, borgarrådet Jämtin, Karl Bern, Paul Lappalainen, Daniel Somos, Karin Wanngård, Per Ankersjö, borgarrådet Samuelsson, Karin Rågsjö, Margareta Johansson, Abdo Goriya, Mats Lindqvist, Lilian Falkbäck, Dikran Dison, Abebe Hailu, Leif Rönngren och Barry Andersson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s), Paul Lappalainen (mp) och Ann Mari Engel (v) att ärendet återremitteras ----------------------------------------------------- Bilaga 4.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarrådet Jämtins (s), Paul Lappalainens (mp) och Ann Mari Engels (v) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§13 Projekt Norra Station

Inriktningsbeslut samt förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17 (utl. 2007:86)

Dnr 302-1593/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:86 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inriktningsbeslut samt förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Cecilia Obermüller, Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Livh, Lukas Forslund och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet med inriktning på exploatering inom Norra Stationsområdet.

 2. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att undersöka och återkomma med alternativa lösningar som minskar stadens ekonomiska åtagande.

 3. Avtal med Norra Station AB om förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17 för 560 mnkr, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

 4. Utgifterna för förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17 får inrymmas i exploateringsnämndens investeringsplan för 2007.

 5. Utredningsutgifter för 2007 och kommande år får rymmas inom exploate­ringsnämndens investeringsplan.

§14 Reglemente för servicenämnden m.m. (utl. 2007:87)

Dnr 013-1710/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:87 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reglemente för servicenämnden m.m..

Ordet innehades av förste vice ordföranden.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – med den ändring som anmälts – följande.

 1. Reglemente för servicenämnden, bilaga till utlåtandet, godkänns.

 2. Följande personer utses till servicenämnden för tiden till och med den 31 december 2007:

Ordförande BrittMarie Kyndel, stadsdelsdirektör, Södermalm

Vice ordf. Bordläggning

Ledamöter Johanna Engman, ekonomichef, utbildningsförvaltningen

Birgitta Björk, avdelningschef, miljöförvaltningen

Ulla Ritzén, administrativ chef, trafikkontoret

Ersättare Patrik Emanuelsson, affärsutvecklingschef, AB Svenska

Bostäder

Bordläggning

Joachim Quiding, administrativ chef, Stockholms Stadshus

AB

Eva Frunck Lind, personaldirektör, stadsledningskontoret

Bordläggning.

3. De årsarvodesbelopp som föreslås i föreliggande ärende för förtroende­valda i servicenämnden fastställs.

4. Revisionen handhas av Revisorsgrupp 1.

§15 Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar beslutade i budget 2007 samt ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stockholms kommun (utl. 2007:88, skrivelse 10)

Dnr 021-1331/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:88 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar beslutade i budget 2007 samt ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stockholms kommun.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma yrkande i kommunsty­relsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Föreslagna ändringar i kommunstyrelsens, stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens reglementen till följd av översyn/organisations-förändringar godkänns i enlighet med utlåtandet, bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Föreslagna ändringar i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stock­holms kommun godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

 3. Stadsdelsnämndskarta enligt bilaga 3 till utlåtandet godkänns.

§16 Detaljplan för Klara Hotell och Konferens, kv. Bangårdsposten m.m., i stadsdelen Norrmalm (Dp 2006-11281-54) (utl. 2007:89)

Dnr 311-2010/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:89 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Klara Hotell och Konferens, kv. Bangårdsposten m.m., i stadsdelen Norrmalm.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Maria Hannäs, Cecilia Obermüller och Teres Lindberg.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplanen för Klara Hotell och Konferens, kv. Bangårdsposten m.m., i stadsdelen Norrmalm (Dp 2006-11281-54) fastställs.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§17 Detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, del av Sjöstadsporten, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (Dp 2006-03400-54) (utl. 2007:90)

Dnr 311-2133/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:90 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, del av Sjöstadsporten, i stads­delen Södra Hammarbyhamnen.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Cecilia Obermüller och borgarrådet Söderlund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, del av Sjöstadsporten, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (Dp 2006-03400-54) fastställs.

§18 Minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet (utl. 2007:91)

Dnr 329-487/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:91 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden hur staden kan arbeta vidare för att minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund och Åsa Romson.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.50 – 18.02 p.g.a. plakatdemonstration på läktaren.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Ann Mari Engel (v) i en ordningsfråga angående varför man inte får hålla upp plakat på läktaren och var detta står skrivet.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.05 – 18.10 tills läktaren var tömd.

I den fortsatta debatten yttrade sig Ann Mari Engel, borgarrådet Sjöstedt, Jan Valeskog, Torhild Lamo, Mats Berglund, borgarråden Mogert och Samuelsson, Paul Lappalainen, Mats Lindqvist, Eva Louise Erlandsson-Slorach och Jonas Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Mats Berglund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att fortsätta sitt arbete för att minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet i enlighet med nämndens redovisning och med beaktande av vad som anförs i stadsled­ningskontorets tjänsteutlåtande.

 2. Kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och berörda kommunala lokal-uthy­rare ska beakta trafik- och renhållningsnämndens förslag samt vad som an­förs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

§19 Motion om Nybohovs bollplan (utl. 2007:77)

Dnr 328-3826/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:77 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Magnus Hellström (m) i vilken han föreslår att Nybo­hovs bollplan bör inhägnas bland annat på grund av omfattande nedskräpning, slitage och problem med vilka som ska ha rätt att nyttja planen. Detta kan ske genom att planändring sker från parkmark till idrottsmark.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2003:34) av Magnus Hellström (m) anses besvarad med vad som an­förs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

§20 Motion om möjligheten att låta elever gestalta folksagor (utl. 2007:78)

Dnr 322-632/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:78 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Christer Öhgren (mp) i vilken han föreslår att låta femteklassare tävla i en turnering och där visa upp gestaltningar av folksagor.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2004:3) av Christer Öhgren (mp) avslås.

§21 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:92.

§22 Avskriven motion (utl. 2006:65)

Dnr 303-4823/2004

Lotta Edholm (fp) hade återkallat motion nr 2004:71 om åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§23 Avskrivna motioner

Lotta Edholm och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) hade återkallat motion nr 2004:68 om fler bostäder i Vällingby Centrum, dnr 316-4547/2004;

Lotta Edholm (fp) hade återkallat motion nr 2005:42 om borttagning av skräp på gator och torg, dnr 303-2141/2005;

Lotta Edholm (fp) hade återkallat motion nr 2005:74 om stopp för experimentet med storskalig kompostering, dnr 303-4853/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§24 Motioner

Under tiden 29 maj – 11 juni 2007 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2007:24) av Roger Mogert och Teres Lindberg (båda s) om stadens perso­nalpolitik
  Dnr 201-2442/2007;

 2. (2007:25) av Roger Mogert (s) om Stockholm som filmhuvudstad
  Dnr 328-2444/2007;

 3. (2007:26) av Ann Mari Engel (v) om hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke
  Dnr 328-2445/2007;

 4. (2007:27) av Mirja Räihä Järvinen (s) om inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal
  Dnr 231-2446/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§25 Extra sammanträde

Ordförande anmälde att ett extra sammanträde med kommunfullmäktige kom­mer att hållas den 20 juni 2007 kl. 18.00.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.05.