Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2011-08-30

Sammanträde 2011-08-30

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar rörande samråd om program om förslag till strukturplan för Husby i stadsdelen Husby, S-Dp 2011-04898-53.

Omedelbar justering.

Dnr 1.1/3240/2011 och Dnr 4.1/2957/2011

5 Husby 2014 med kulturen i centrum - utredningsbeslut

6 Remissvar rörande program för detaljplan för Hornsbruksgatan m.m. (Södermalm 2:21 m.m.) i stadsdelen Södermalm, Dp 2009-15437-54

7 Remissvar rörande samråd om förslag till detaljplan för Albano, Norra Djurgården 2:2 i stadsdelen Norra Djurgården . S-Dp 2008-21530.

8 Remissvar på motion av Karin Hanqvist (S) om litterär skylt i Blackeberg.

10 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon m fl (S), Mårten Andersson (V) och Mats Berglund (MP) angående skydd för stadens fristadsförfattare

11 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel o Mårten Andersson (V), Anna-Greta Leijon (S) och Mats Berglund (MP) om Stockholms dåliga placering i Lärarförbundets undersökning av landets musik o kulturskolor

12 Tjänsteutlåtande rörande fler kulturtavlor i hela Stockholm, genom uppdrag av kulturnämnden 2010-12-14

13 Svar på skrivelser angående nytt stödsystem för kulturbidrag i Stockholms stad

14 Svar på fråga från Ann Marie Engel (V) vid kulturnämndens sammanträde 2011-06-14

16 Förslag till upphandlingsunderlag för drift och utveckling av resurscentret och fonden Innovativ Kultur.

Sekretess enligt LOU. Omedelbar justering

Dnr 1.1/3249/2011
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§95 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 6/2011 från nämn­dens sammanträde 2011-06-14, vilket justerats 2011-06-21.

§96 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Ann Mari Engel (V) utses att justera dagens protokoll.

§97 Anmälningsärenden

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Anmälan av protokoll från Arkivutskottet

c) Anmälan av protokoll från Handikapprådets möten 12 maj och 9 juni

d) Månadsrapport

§98 Remissvar rörande samråd om program om förslag till strukturplan för Husby i stadsdelen Husby, S-Dp 2011-04898-53 Dnr: 4.1/3223/2011

Dnr: 1.1/3240/2011 och Dnr: 4.1/2957/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att förorda alternativet integrerad gatustruktur samt i övrigt överlämna och åberopa kulturförvaltningens synpunkter

2. att kulturnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog våren 2009 ”Vision Järva 2030” som ett inriktningsdokument för ett helhetsgrepp på förnyelsen i Järvastadsdelarna Tensta, Rinkeby, Husby, Akalla och Kista. Utifrån intentionerna i Vision Järva 2030 har Stadsbyggnadskontoret i samråd med Exploateringskontoret och Trafikkontoret tagit fram föreliggande förslag till strukturplan för Husby som är tänkt att ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Förslaget redovisar möjligheter till bostadstillskott på 1000-1300 lägenheter, en helt ny strategisk gata som knyter ihop Husby med Kista och den nya bebyggelsen i Kista Gård, en förlängning av Trondheimsgatan ner till Husby Gård, anläggande av trottoarer och nya gångstråk med mera. För att stärka kulturen i Husby ingår uppförande av ett nytt kulturhus. Strukturplanen redovisar även två alternativa förslag till ny gatustruktur. Förslagen innebär i båda fallen en höjning av Norgegatan, på bekostnad av trafiksepareringen. Alternativet Integrerad gatustruktur inbegriper även höjning av Trondheimsgatan och Oslogatan medan alternativet Nygammal gatustruktur innebär en höjning av en kortare del av Norgegatan.

Förvaltningen bedömer att en förtätning av Husby i princip är möjlig men att det är först i detaljplaneskedet, när det finns förslag på placeringar och volymer, som lämpligheten kan avgöras. För att bevara Husbys karaktär är det viktigt att värna planstrukturen, bebyggelsens färgsättning och fasadmaterial, dock ger placeringen av kulturhuset enligt Integrerad gatustruktur en synergieffekt med handel och andra samhällstjänster.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stockholms stadsmuseum/kulturmiljöenheten och kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

1. Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

2. Vice ordförande Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att tillstyrka kulturförvaltningens synpunkter

att i övrigt anföra

Vänsterpartiet välkomnar att ett programsamråd genomförs för Husby. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att ge de boende möjlighet att påverka.

Järvafältet planerades med en trafikseparering som gjorde att bilarna skiljdes från gång- och cykeltrafik. Man tog ett helhetsgrepp om planeringen. Detta var och är till fördel för många, inte minst för barn och ungdom som slipper konfronteras med motorfordon på väg till förskola och skola. Vänsterpartiets ståndpunkt är att trafiksepareringen är bra, men att det behövs flera åtgärder för att rusta upp i området Husby. Därför vill vi inte bryta trafiksepareringen. Vi är positiva till en förtätning av området, och vi menar att den skall ske så att den anpassas bra till den befintliga miljön. Med fördel kan redan hårdgjorda ytor vara lämpliga för ny bebyggelse och den gröna marken i huvudsak kunna sparas för kommande generationer.

Vår inställning i frågan om att förändra centrum i Husby är att man inte skall föra in bilar i centrum och förändra gatunivåerna. I de alternativ som diskuteras anser vi således att det som minst påverkar situationen är om enbart Norgegatan höjs och till den minsta kostnaden. Vi anser dock att detta inte är samhällsekonomiskt effektivt. Kostnaden för detta kommer inte att komma Husbyborna tillgodo på ett bra sätt. Vi menar att dessa miljoner skulle kunna användas på ett helt annat sätt, bland annat till att stimulera arbetsplatser i Husby. I samband med detta arbete är det viktigt att ha fokus på fysiskt funktionsnedsatta personer och dem med nedsatt orienterings-förmåga. Inga nya trappor och sluttningar som är svåra att passera eller orientera sig i!

Vänsterpartiet är emot att bygga igen de kilar som skiljer stadsdelar från varandra, vi anser att de gröna kilarna och stråken är till fördel för de boende, med gröna lungor och rekreationsområden. Därför är vi inte överens om att man i arbetet skall jobba med förslag på att ” länka samman stadsdelarna”. Varje stadsdel är unik och har sin egen identitet, det är viktigt för den sociala hemhörigheten. Det gäller inte bara i Husby utan i hela staden. De gröna stråken och

kilarna ser vi inte som barriärer, utan som en stor tillgång för befolkningen såväl idag som på sikt.

De centrala stråken kan mycket väl utvecklas och förbättras även om man inte inför trottoarer och butiker i bottenvåningarna. Flöden för de gående som är bra, tillgängliga och attraktiva kan åstadkommas i programarbetet utan att biltrafiken kommer nära inpå. Därför är det viktigt att lägga tyngd på att göra gångvägnätet tydligare, inte minst inom bostadsgårdarna och för att ta sig mellan olika gårdar. Tydligare skyltning är angelägen. Kulturmiljön måste respekteras oavsett det gäller husen byggda under miljonprogramsåren, eller de äldre gårdar som finns kvar i närområdet. I de fall där påbyggnader kan komma att föreslås kan de med fördel begränsas till vissa kvarter.

För att förbättra stråken över Järvafältet anser vi att gång- och cykelvägar måste ha ett bra underhåll året runt. E18 måste läggas i tunnel, inte minst för att minska buller och föroreningar för de boende på båda sidor om fältet. Det skulle även underlätta den barriäreffekt som trafikleden har idag.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) samt Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det föreliggande förslaget till ny strukturplan för Husby visar på en tydlig vision för stadsdelen. Det är mycket glädjande att den integrerade gatustrukturen kommer att kunna genomföras och att kultur och konst tas in i ett sådant tidigt skede i planeringsprocessen. Ett tillskott av bostäder är också mycket positivt för stadsdelen och för hela Stockholm.

I den kommande detaljplaneprocessen bör en utredning göras över möjligheterna att flytta eller gräva ned de kraftledningar som idag är dragna rakt igenom de kulturhistoriskt värdefulla områdena liksom rekreationsområdena på Järvafältet vid Husby och angränsande stadsdelsområden.

Omedelbar justering.

§99 Husby med kulturen i centrum - utredningsbeslut

Dnr: 3.1/3688/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Förvaltningarna ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett kulturhus i Husby.

2. Förvaltningarna ges i uppdrag att återkomma till nämnden med underlag för ett inriktningsbeslut.

Sammanfattning

Husby har en bredd av kulturverksamheter, arrangörer och initiativtagare varav Stockholms stad finansierar verksamheter som till exempel bibliotek, kulturskola, projekt inom Järvalyftet samt stadsdelsförvaltningens kulturverksamheter för barn och unga. Svenska Bostäder tog 2009 initiativ till att utveckla ett kulturtema i Husby i samband med annan fastighetsutveckling. Förvaltningarna bjöds in att delta i en analys av möjligheterna. Resultatet visade på ett kulturliv med stor potential men med bristande samordning och avsaknad av en lokal gemensam agenda. Kulturförvaltningen tillsammans med Svenska Bostäder, Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning och studieförbundet Vuxenskolan formulerade tillsammans en avsiktsförklaring (bilaga 1) omkring ett kulturhus som samlar Husbys verksamheter, projekt, initiativtagare under ett och samma tak och i full delaktighet med de boende i området. Målet är att förstärka strukturerna och förutsättningarna för ett utvecklat kulturliv i Husby och med effekter för Järva-området.

Nämnderna föreslås ge sina förvaltningar i uppdrag att gemensamt utreda kulturella, ekonomiska och praktiska förutsättningar för ett kulturhus i Husby, vars grund ska utgå från befintliga verksamheter och byggas vidare genom samarbete med boende i Järva och andra aktörer. Utredningen utgör senare underlag för ett inriktningsbeslut som presenteras för nämnderna under våren 2012.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts gemensamt av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och kulturstrategiska avdelningen inom kulturförvaltningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) samt Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Uppförandet av ett kulturhus i Husby är en satsning på att skapa ett centrum för konst och litteratur. Målsättningen skall vara att kunna erbjuda både en plats för personlig utveckling och skapande för barn och vuxna, och en arena för ett högkvalitativt utbud av konstnärliga verksamheter för de som bor i och besöker området.

Vi vill särskilt understryka att arbetet måste bedrivas med utgångspunkt i samverkan med såväl det fria kulturlivet lokalt som i staden i övrigt.

§100 Remissvar rörande program för detaljplan för Hornsbruksgatan m.m. (Södermalm 2:21 m.m.) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 200915437-54

Dnr: 4.1/3009/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Att kulturnämnden inte har någon erinran mot programförslaget vad beträffar rivning av befintlig tunnelbanebyggnad och nybyggnad i ett något västligare läge, inte heller mot förslagets nybyggnad av bostadshus i väster, dock med minskad våningshöjd.

2. Att kulturnämnden avstyrker uppförandet av föreslaget bostadshus i öster.

3. Att ärendet omedelbart justeras.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har lagt fram ett programförslag för detaljplan för bebyggelse längs norra sidan av Hornsbruksgatan vid södra sidan av Högalidsparken. Tunnelbanebyggnaden från 1963 föreslås rivas och ersättas med en nybyggnad med centrumfunktioner i ett något västligare läge. Både väster och öster därom föreslås ny bostadsbebyggelse, totalt ca 60 lägenheter.

Kulturförvaltningen anser det möjligt att riva tunnelbanebyggnaden. Det är positivt att man bevarar entréhallen då den har klara arkitektoniska kvaliteter. Då den västligaste delen av Hornsbruksgatan redan i vissa delar har förvanskats genom det nybyggda garaget under berget har förvaltningen ingen erinran mot en nybyggnad här. Husets höjd bör dock sänkas för att värna de viktiga siktlinjerna nerifrån gatan upp mot parken och kyrkan och från parken söderut. Det östra bostadshuset avstyrks i sin helhet eftersom bergsskärningen, som i sig har ett stort kulturhistoriskt värde, sprängs bort vid nybyggnationen. Utsikten mot Högalidskyrkan nerifrån gatan går också till stora delar förlorad och en för stadsbilden viktig grönska försvinner om detta bostadshus uppförs.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av stadsmuseets kulturmiljöenhet.

Framlagda förslag till beslut

1. Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

2. Vice ordförande Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att tillstyrka kulturförvaltningens synpunkter beträffande bostadshuset i öster

att tillstyrka rivning av befintlig tunnelbanebyggnad

att avstyrka uppförande av hus på parkmarken

att därutöver anföra

Förslaget strider mot riksintresset avseende bebyggelsens front mot grönskan, dvs Högalidsparken, där tydlig övergång mellan bebyggda kvarter och park i gatunätet ska behållas. Med bostäder längs Hornsbruksgatan skulle resterna av bergskärningen gå om intet och parken skärmas av mot gata och bostadskvarter, samt ge sidan mot kyrkan en privat karaktär. Den visuella bilden av park och kyrka påverkas starkt i förslaget och skulle komma att domineras av den föreslagna bebyggelsen med höjder på två våningar ovan parknivå och 4-5 våningar mot gatan. Ett förändrat utseende på tunnelbanans stationsbyggnad mot Hornsbruksgatan skulle kunna prövas i ett nytt ärende.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§101 Remissvar rörande samråd om förslag till detaljplan för Albano, Norra Djurgården 2:2 i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2008-21530-54

Dnr: 4.1/3223/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Avstyrka det högt sittande glastaket över Bellevuestråket

2. att i övrigt bifalla föreslagen detaljplan.

och att därutöver anföra:

Detaljplanen för Albano skapar en helt ny stadsdel för utbildning, forskning och boende i nära anslutning till Universitetet. Det höga huset ”Kampanilen” passar väl vid infarten till staden och kommer att utgöra stadsdelens landmärke.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att en omfattande bebyggelse för utbildning och forskning samt för forskar- och studentbostäder möjliggörs inom Albanoområdet. Bebyggelsen planeras i två enklaver med ett högt hus som landmärke i den södra delen samt ett trädkantat stråk genom intunnling av Värtabanan som delvis täcks av ett högt sittande glastak. Planen är storskalig och har ett monumentalt planmönster. Området ligger inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och inom Nationalstadsparken. Förslaget innebär i vissa delar, framförallt med det höga huset och det högt sittande glastaket, negativ inverkan på kulturmiljön varför dessa delar i planen avstyrks.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagt av Stadsmuseets kulturmiljöenhet.

Framlagda förslag till beslut

1. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att avstyrka den 16 våningar höga ”kampanilen” och det högt sittande glastaket över Bellevuestråket samt

att i huvudsak inte invända mot föreslagen detaljplan och i övrigt överlämna och

åberopa kulturförvaltningens synpunkter.

2. Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) samt Cecilia Önfelt (C). Se under rubriken BESLUT.

3. Vice ordförande Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att tillstyrka kulturförvaltningens synpunkter angående den 16 våningar höga

kampanilen och det högt sittande glastaket

att i planen beakta vad som sägs i lagen om nationalstadsparken angående de

kulturhistoriska värdena

att i övrigt anföra

Albano, som är en del av det historiska landskapet omfattas av Miljöbalkens bestämmelser för den Kungliga Nationalstadsparken. Det stadsnära läget, som tidigare exploaterats för industriändamål, är ett lämpligt område att använda för en utbyggnad och utveckling av universitetsområdena. Den direkta närheten till Nationalstadsparken ställer dock mycket stora krav på såväl exploateringsgrad som gestaltning.

Exploateringsgraden i programförslaget behöver sänkas. Vi menar att det är ett måste för att lagstiftningen skall uppfyllas. Vi är positiva till ett stort antal studentbostäder och institutioner i Albano, men med en sänkt exploateringsgrad kan ytorna behöva minska något.

Dessutom måste tillgängligheten ses över och lagstiftningen för denna följas. Tillgängligheten är inte tillfredställande i detta förslag.

4. Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att delvis bifalla Kulturförvaltningens förslag till beslut,

att de detaljplanen utformas så att de biologiska spridningsvägarna säkras och b stärks,

att bebyggelsen utformas som ett ”campus i parklandskap”,

att stationer för spårtrafik ska byggas in från början,

att i övrigt anföra:

Det är välkomnande att förslaget i viss utsträckning har omarbetats i enlighet med Kulturförvaltningens synpunkter från januari 2011. Trots att höjderna på de höga delarna av husen har minskat så kvarstår den ”olyckliga skalförskjutningen mot det monumentala”. Den föreslagna bebyggelsen är alltför massiv och bör minskas ner ytterligare. Större hänsyn måste tas till både Nationalstadsparken och till Campusfunktionen.

Nationalstadsparken är känslig och detaljplanen måste utformas så att natur- och kulturvärden säkras. Vissa åtgärder tycks enligt planbeskrivningen ha tagits för att säkra de biologiska spridningsvägarna i norra delen. Men eventuellt måste Roslagsgatan smalnas av eller överdäckas. Mindre byggnadsvolymer i en mer upplöst planform skulle bättre passa in i Nationalstadsparkens kulturhistoriska miljö. Både den 70 meter höga ”Kampanilen” och det höga huset i områdets norra del bör utgå för att vi inte ska nagga Nationalstadsparken i kanten. Inga byggnader bör övergå höjden 4–5 våningar.

Bebyggelsen i de södra kvarteren är för massiv för att fungera i ett campus.

”Campus”, bör förstås som försiktig bebyggelse i parklandskap. Bottenytan bör domineras av gräs med spridda träd och stenlagda eller asfalterade gångar. Stenbeläggning bör undvikas så långt det är möjligt. Och bebyggelse bör vara utspridd och fantasifull med olika form på husen.

Att Stockholm har ett universitet med stark internationell lyskraft är oerhört viktigt för staden, och kommer att bli ännu viktigare framöver. Regeringens förslag att avgiftsbelägg utomeuropeiska studenter kommer att bli ett växande problem för alla svenska universitet, som nu måste hitta nya vägar att hävda sig internationellt. Stockholms universitets attraktionskraft bygger mycket på den vackra miljön som universitetet ligger i. Campusformen är här en av de viktigaste konkurrensfördelarna som Stockholms universitet har.

Vi har ett stort behov av student- och forskarbostäder i Stockholm. Dessa kan dock – i den mån utrymmet inte räcker inom Albano – byggas på andra håll i staden/regionen. Fakultetsbyggnader, som däremot inte kan vara på andra stället, bör därför prioriteras. Campus Albano kommer att bli en av Stockholms större arbetsplatser och måste vara väl försörjt med kollektivtrafik. Enbart bussar kommer inte att vara tillräckligt, även spårtrafik måste planeras in. Det är positivt att man i planbeskrivningen beaktar möjligheten till framtida stationer för Roslagsbanan, Tunnelbanans röda linje samt spårtaxi. Men stationer för spårtrafiken måste byggas in från början för att inte en framtida utbyggnad ska omöjliggöras.

5. Anna Greta Leijon m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag (se rubriken Kulturförvaltningens förslag)

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och kulturnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) samt Cecilia Önfelt (C).

Reservationer

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive förslag till beslut.

Omedelbar justering

§102 Remissvar på motion av Karin Hanqvist (S) om litterär skylt i Blackeberg

Dnr: 1.1/2996/2011

BESLUT

Remissvaret godkänns.

Sammanfattning

Motionären föreslår att författaren John Ajvide Lindqvist ska få en litterär skylt i Blackeberg där romanen och filmen ”Låt den rätte komma in” utspelas. Förslaget har tagits upp av kulturförvaltningens arbetsgrupp för litterära skyltar som vid sitt möte den 7 juni uttalade sig positivt till förslaget med hänvisning till att det ligger helt i linje med de kriterier som gäller för att en författartext ska kunna visas på en litterär skylt för Stockholms stad. Huvudkriteriet för skyltarna är att en författare ska ha skildrat litterära stockholmsmiljöer på ett övertygande sätt genom skönlitteraturen.

Kulturförvaltningen ställer sig också positiv till motionen och föreslår i likhet med förslagsställaren att skylttexten hämtas ur boken ”Låt den rätte komma in”. När ett lämpligt citat ur boken tagits fram kommer också en lämplig plats att väljas ut. Förslagsställaren kan själv komma med förslag på citat som sedan godkänns av litterära skyltgruppen. Om inget förslag lämnas väljer skyltgruppen ut ett citat. En färdig skylt kan komma att dröja till 2012 eftersom det finns en kö av tidigare beslutade skyltar som ännu inte har invigts.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kommunikationsstaben och nämndsekretariatet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§103 Svar på skrivelse från Mats Berglund (MP), Anna-Greta Lejon (S) och Ann Mari Engel (V) om projektet Kulan

Dnr: 1.1/1562/2011

Beslut

Skrivelsen är delvis besvarad genom förvaltningens tjänsteutlåtande

Därutöver anförs följande.

Förskolorna har inte kommit med i samverkan med kulturförvaltningen på samma systematiska sätt som skolorna, något som framgår bl.a. av förvaltningens tjänsteutlåtande. Detta är olyckligt. Nödvändig samordning har inte kommit till stånd inom förskoleverksamheten, som är uppdelad på 14 stadsdelsförvaltningar och utbildningsförvaltningen (enskilt drivna förskolor).

Vi ser det som ett ansvar för kulturnämnden att se till att även förskolorna fortsättningsvis ges reell möjlighet att komma med i samverkan med kulturförvaltningen. Förr om åren arrangerade kulturförvaltningen årliga höstsamlingar till vilka förskolornas kulturombud inbjöds för att få överblick över det befintliga kulturutbudet. Projektet Kulan har inte – för förskolornas del – kunnat ersätta den betydelse som höstsamlingarna hade.

Kulturförvaltningen bör ges i uppdrag att överväga och vidta åtgärder för att underlätta för barnen i Stockholms förskolor att bli delaktiga i det befintliga kulturutbudet.

Sammanfattning

I skrivelse om Kulan efterfrågas en utvärdering av projektet, information om engagemang med koppling till förskolan samt vilka övriga aktiviteter som genomförts och vilka typer av kulturverksamheter som valt att ansluta sig till Kulan. I skrivelsen frågar man också efter hur stor andel av kulturförmedlingen som går genom Kulan.

Kulans webbplats omfattar idag 48 ombud i förskolan och 364 ombud i kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor samtliga grundskolor och kommunala gymnasier är representerade. Ombuden är en direkt ingång till skolan för de 150 kulturproducenter som hittills registrerat sig och presenterar sitt utbud som omfattar 321 programpunkter. Under vårterminen har webbplatsen haft 100 besök per dag. Omfattningen av kulturköp är inte möjlig att besvara då någon sådan statistik inte finns tillgänglig. Kulan är i första hand ett verktyg för att främja och underlätta kontakten mellan skolan och kulturlivet. Projektet förmedlar information om program/erbjudanden vilket betyder att beställaren (skolan, förskolan) tar direkt kontakt med den kulturproducent vars program man är intresserad av eller vice versa. Förskolan är inte framträdande på Kulan i dag på grund av att stadsdelsförvaltningarna valt att avvakta projektets utveckling innan de beslutar sig för att aktivt delta i samverkan. Intresserade förskolor erbjuds ändå samma tekniska möjligheter att registrera ombud på Kulans webbplats och kulturlivet erbjuds att presentera program för förskolan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningens kulturstrategiska avdelning.

Framlagda förslag till beslut

1. Kulturförvaltningens förslag till beslut.

Skrivelsen besvaras genom att detta tjänsteutlåtande överlämnas och åberopas.

2. Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut (se under rubriken BESLUT)

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och kulturnämnden beslutar enligt förslag från vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) med instämmande av ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi konstaterar att projektet Kulan varken för förskolorna eller för skolorna har uppnått samma resultat som när kultursekreterare ansvarade för kontakterna mellan kulturlivet och skolorna. Vi anser det mycket olyckligt att kultursekreterarna i stadsdelarna dragits in av den borgerliga majoriteten.

Kulan, som är en webbplats med information skulle kunna vara ett komplement men det är uppenbart att den inte kan inte ersätta kultursekreterarna.

§104 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon m fl (S), Mårten Andersson (V) och Mats Berglund (MP) angående skydd för stadens fristadsförfattare

Dnr: 1.1/2944/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

I skrivelsen uppmanas kulturnämnden att kontakta kommunledningen för att uppvakta regeringen om en lagändring för att skydda de författare som erbjudits en fristad av staden. Förvaltningen tar inte ställning i den frågan.

Den nu aktuella fristadsförfattaren i Stockholm, poeten Zurab Rtveliashvili kom till Sverige 2009 efter att ha förföljts och arresterats i sitt hemland Georgien. Under våren 2011 ansökte han om asyl hos Migrationsverket som avslog hans ansökan. Efter överklagan gjordes en ny prövning och den 14 juni beviljades Rtveliashvili permanent uppehållstillstånd.

Den 29 juni meddelade Migrationsverket att man i dialog med Kulturrådet utvecklar arbetet med att bevilja uppehållstillstånd för fristadsförfattare. Förändringen innebär att fristadsförfattare får uppehållstillstånd som fria yrkesutövare vilket ökar möjligheterna att stanna kvar i Sverige efter tiden för inbjudan. Något sätt att garantera att fristadsförfattaren får stanna finns dock inte med nuvarande lagstiftning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningens kulturstrategiska avdelning.

Framlagda förslag till beslut

1. Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

2. Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att kulturnämnden tar kontakt med kommunledningen för att omedelbart uppvakta

regeringen angående en lagändring för att skydda de författare som erbjudits en fristad av staden.

att anföra följande

Vi noterar med tillfredställelse att det pågår en dialog kring fristadsförfattarna. Dock innebär nuvarande lagstiftning ingen garanti. Vi anser att behövs en lagändring med särskilt skydd för fristadsförfattare, i likhet med den särskilda lagstiftning som finns i Norge och Danmark. Kommuledningen bör uppvakta regeringen om att tillskapa en sådan lagändring.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§105 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel och Mårten Andersson (V), Anna-Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) rörande Stockholms dåliga placering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolekommuner

Dnr: 1.1/2945/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

I en skrivelse till kulturnämnden rörande Stockholms dåliga placering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolekommuner önskar skrivställarna få en rapport om hur kulturförvaltningen ser på undersökningen samt en diskussion i kulturnämnden om vad som kan göras för att förbättra Stockholms anseende.

För tre år sedan inrättade Lärarförbundet ett pris till Årets Musik- och kulturskole-kommun. Förvaltningen menar att priset i allt för hög grad fokuserar på budget-siffror. Detta underlag är dessutom bestående av väldigt mycket "äpplen och päron" och vi anser att det inte är rimligt att jämföra dem rakt av. Någon kommun har hyreskostnader med i sin kulturskolebudget, andra inte. Några har budget för uppdragsutbildningar i förskola, grundskola och gymnasieskola, många har programverksamhet gentemot skolan, några omfattar även konsthallsverksamhet och föreningsbidrag. Allt detta gör jämförelser mycket svåra.

Förvaltningen anser att det behövs en bättre uppföljning av musik- och kulturskolornas verksamhet. Det behövs riktlinjer för hur verksamheten budgetmässigt och innehållsligt skall redovisas till en nationell instans och därmed göras möjlig att jämföra mellan kommunerna. Kanske kan detta vara en uppgift för den nya Myndigheten för kulturanalys.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Kulturskolan Stockholm i samråd med SMoK (Sveriges Musik och kulturskolråd)

Framlagda förslag till beslut

1. Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

2. Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande över skrivelsen

att därutöver anföra följande

I rapporten från förvaltningen anges flera faktorer i den berörda undersökning som absolut kan beaktas i en diskussion – det är rimligt att nämnden beaktar alla delförklaringar till Stockholms dåliga resultat i undersökningen. Detta kan dock inte tas till intäkt för att inte fortsätta den diskussion som vi efterlyste i vår skrivelse: vad kan göras för att förbättra Stockholms anseende. Faktum kvarstår att den borgerliga majoriteten har höjt avgifterna kraftigt, och att deltagandet bland Stockholms unga har sjunkit kraftigt. Detta har skadat anseendet för Stockholms musik och kulturskolor. Även om majoriteten inte är beredd att ändra inställning i avgiftsfrågan med mera, vore det rimligt och relevant att föra en bred diskussion om olika vägar för att utveckla verksamheten och deltagandet i densamma.

Vi instämmer i förvaltningens åsikt att det behövs en bättre uppföljning av musik- och kulturskolornas verksamhet och att det behövs riktlinjer för hur redovisningarna till en nationell instans ska ske.

Lärarförbundets mätningar är en god start på en sådan utveckling och resultaten bör ge anledning till omprövning av nedskärningspolitiken i Stockholm.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§106 Tjänsteutlåtande rörande fler kulturtavlor i hela Stockholm, genom uppdrag av kulturnämnden 2010-12-14

Dnr: 1.1/3042/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen fick 2010-12-14 i uppdrag av kulturnämnden att utreda förutsättningarna och behoven som finns för utökad marknadsföring av kulturevenemang i staden samt inleda arbetet med att få till stånd en modell för affischering och kulturtavlor som är anpassad till ytterstaden.

Kulturförvaltningens inledande arbete visar att det fria kulturlivet har ett stort behov av utökade möjligheter för marknadsföring av kulturevenemang i staden och de ser positivt på en utvidgning av kulturtavlorna till ytterstaden.

Trafikkontoret kommer under hösten 2011 att ta fram ett nytt upphandlings-underlag för kulturtavlorna och ambitionen är att en utvidgning av kulturtavlorna till ytterstaden kommer att ingå i detta underlag.

Förvaltningen föreslår ett fortsatt uppdrag att i dialog och samverkan med det fria kulturlivet och Trafikkontoret stödja utvecklingen av modeller och strukturer för marknadsföring av kulturevenemang i staden.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts vid kulturstrategiska avdelningen. Dialog har förts med Trafikkontoret, Sarrasso AB och det fria kulturlivet.

Framlagda förslag till beslut

1. Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

2. Vice ordförande Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att godkänna tjänsteutlåtandet

att uppdra åt förvaltningen att kontakta landstinget angående kulturinformation i

kollektivtrafiken.

att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheten att utöka antalet

affischplatser i staden på till exempel elskåp och murar

att anföra följande

Det är positivt att förvaltningen inlett ett arbete med att få till stånd fler kulturtavlor i ytterstaden. Att dessa hittills endast funnits i innerstaden är märkligt.

Det finns en stor efterfrågan från stadens kulturliv på fler ställen för marknadsföring och fri affischering. Det har blivit än mer akut efter införandet av majoritetens så kallade 0-tolerans mot klotter och affischering, då det beslutades att illegal affischering ska kunna medföra indragna bidrag från staden (även om vi som tur är ännu inte sett någon sådant genomföras i praktiken).

Projektet Affischplats Stockholm har trots gott uppsåt tyvärr lett till ganska få nya ytor då dessa stora pelare finns på ett fåtal platser och till största delen upptas av reklam.

Vi anser att det utöver planeringen av utökning av kulturtavlorna behövs fler aktiva insatser för att öka möjligheterna till affischering och marknadsföring för framför allt det fria kulturlivet.

Vi menar att den bästa exponeringen är vid busshållplatser och i tunnelbanan, där många människor rör sig och samtidigt tillbringar väntetid. Platser reserverade för kulturlivet skulle kunna upplåtas i samråd med SL. Vi vill därför uppdra åt förvaltningen att inleda en diskussion med SL om detta.

Vi anser också att det finns många ytor i staden som snarast skulle förskönas av affischering, till exempel elskåp och murar. Ett projekt kring affischering på elskåpen inleddes under vår majoritet, men avbröts. Vi vill uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att hitta fler lämpliga ytor för fri affischering.

För övrigt anser vi att den borgerliga majoritetens affischeringsförbud bör upphävas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

1. Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) samt Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Kulturtavlorna i Stockholm har inneburit en möjlighet för kulturverksamheter att marknadsför a sina evenemang. Det fria kulturlivet har ett stort behov av utökade möjligheter för marknadsföring av kulturevenemang i staden och vi anser att en utvidgning av kulturtavlorna till ytterstaden är absolut nödvändigt. Det är därför mycket glädjande att Kulturförvaltningen och trafikkontoret arbetar med detta och att tydliga förslag på genom förande finns.

Det är mycket bra att kulturförvaltningen har tagit på sig en ledande roll i dialog och samverkan med det fria kulturlivet och Trafikkontoret om utvecklingen av modeller och strukturer för marknadsföring av kulturevenemang i staden.

2. Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi välkomnar att kulturförvaltningen får i uppdrag att fortsätta stödja utvecklingen av modeller och strukturer för marknadsföring av kulturevenemang i staden.

Stockholm, och i synnerhet ytterstaden, behöver både fler kulturtavlor och andra platser för affischering, t.ex. elskåp, byggplank och busskurer bör kunna användas. Vidare bör självfinansieringsmålet för Kulturdirekt omprövas. En större andel av kulturstödet bör gå till infrastrukturell uppbyggnad där Kulturdirekt kan kunna fylla en betydande funktion för marknadsföring av såväl medlemmars evenemang som mer tillfälliga kulturevenemang i staden.

§107 Svar på skrivelser angående nytt stödsystem för kulturbidrag i Stockholms stad

Dnr: 1.1/3186/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning

KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd reagerar i en skrivelse på att tiden är för kort inför kulturnämndens beslut om ett nytt bidrags­system. KLYS föreslår att processen skjuts fram och att förvaltningen genomför en regelrätt remissrunda. Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon m.fl (S) och Mats Berglund (MP) stödjer i en skrivelse KLYS begäran.

Kulturborgarrådet har i samråd med kulturförvaltningen tagit hänsyn till KLYS och andras krav om en senarelagd process. Under september månad kommer förvaltningen att bjuda in det fria kulturlivet till ett samråd kring det nya förslaget och därefter kommer kulturnämnden att fatta beslut vid kulturnämndens sammanträde i november.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningens kulturstrategiska avdelning.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§108 Svar på fråga i kulturnämnden 2011-06-14 från Ann Marie Engel (V) om bidrag till studieförbund

Dnr: 6.1/634/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Kulturförvaltningens redovisning godkänns.

2. Kulturförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av hur förvaltningen kommit fram till den föreslagna fördelningen och vilka faktorer som påverkat utfallet.

Sammanfattning

Vid kulturnämndens sammanträde 2011-06-14 framförde Ann-Marie Engel (V) önskemål om en sammanställning av hur stödet till studieförbunden 2011 och 2010 fördelats. I sitt skriftliga svar redovisar kulturförvaltningen att:

· 60 % av anslaget utgör ett grundstöd som bygger på förra årets verksamhetsstöd.

· 20 % är ett volymstöd som räknar samman andel studietimmar i förhållande till övriga studieförbund föregående verksamhetsår

· 20 % fördelas friare efter studieförbundens planerade verksamhet innevarande år inom de prioriterade områdena

De prioriterade områdena är;

· kulturverksamhet

· öppet offentligt utbud

· samverkan med andra organisationer, föreningar och institutioner

· insatser för att skapa mötesplatser för invånare och föreningsliv

· integrationsinsatser

· verksamhet i förort

· verksamhet för funktionshindrade

· insatser för tillgänglighet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningens kulturstrategiska avdelning.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens redovisning samt att förvaltningen ska återkomma till nämnden med ett kompletterande svar. SE under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

§109 Förslag till stöd för Stockholms musikliv riktat till unga

Dnr: 1.1/4736/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra förslaget om ett stöd för konserter riktade till en ung publik mellan 13 och 17 år under en prövotid fram t.o.m. hösten 2012.

Sammanfattning

Intresset bland unga att få ta del av levande musik i en professionell miljö på egna villkor är stort. Trots sitt stora musikintresse är den unga målgruppen ofta förbisedda som konsertpublik. I ett försök att stärka Stockholms musikliv föreslår förvaltningen en ny stödform till musik- och konsertlivet riktat mot unga.

Enligt flera av stadens musikintresseorganisationer har ersättning till musiker, i samband med konsert, under en längre tid varit undermåliga. Under de senaste åren har även intäktsmöjligheter från skivförsäljning minskat drastiskt, på grund av förändrade konsumtionsvanor. Förutom att öka utbudet av professionella konserter riktade mot en viktig ung musikintresserad målgrupp ska stödet förstärka musikers ersättning vid konserter.

Ett ekonomiskt stöd för att genomföra konserter riktade mot unga i samband med ordinarie konserter skulle enligt musikers intresseorganisationer, arrangörer och konsertlokaler ge flera positiva effekter för både inblandade musiker och publik. Bland annat möjligheten att:

- Öka ersättningen till musiker och ljudtekniker.

- Bredda utbudet för de yngre målgrupperna.

- Kostnadseffektivt utnyttja lokaler då de annars skulle stå tomma.

- Skapa en starkare ekonomisk tillväxt inom stadens konsertliv.

- Säkra återväxten av konsertbesökare och fortsätta den positiva trenden av ett ökat utbud av live-musik i Stockholm.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturstrategiska avdelningen i dialog med konsertlokalerna och arrangörerna: Hornstulls Strand, Debaser, Landet, Färgfabriken, Nalen, Södra Teatern, Farhang, SEKT, Klubb Sockerdricka, Ung08 festivalen, Samtida Musik och Popaganda. Samt med intresseorganisationerna: Musikalliansen, MusikCentrum, SAMI och Musikerförbundet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§110 Information

1.

Ordföranden informerade om att kulturnämndens sammanträde den 1 november flyttas till den 8 november och att ett extra nämndmöte hålls den 5 september med en punkt på dagordningen, information om kulturförvaltningens förslag till nya riktlinjer för stödet till det fria kulturlivet.

2.

Roger Ticoalu informerade om de nyligen genomförda evenemangen ”Ung 08” och ”Stockholms kulturfestival”. Festivalerna blev lyckade och samlade stor publik. Förvaltningen har mottagit lovord från arrangörer, polis, samarbetspartner och besökare. ”Ung 08” har i år haft en yngre publik än tidigare. Det norska temat blev en framgång och grannlandets deltagare visade stor uppskattning för Stockholms engagemang i den svåra situation man befinner sig i. Diskussioner förs om både ett namnbyte för ”Ung 08” och en ökad samordning av de båda festivalerna. Roger Ticoalu meddelade också att polisen vill debitera arrangörer av stora evenemang för polisinsatser vilket kan förändra de ekonomiska förutsättningarna för festivalerna kommande år.

I den efterföljande diskussionen uttryckte nämnden sin tillfredsställelse över det sätt som de båda festivalerna genomförts men flera påpekade att platsen för barnaktiviteter på Brunkebergs torg var för liten vilket orsakat långa köer och oro bland föräldrar och barn. Anna Greta Leijon (S) ansåg att programmet ”Brottsplats Stockholm” (om Baader-Meinhofligans kidnappningsplaner i Stockholm på 70-talet) var stötande och inte borde ha genomförts, Ann Mari Engel föreslog fler festivalaktiviteter i förorter och Marja Sandin Wester förmedlade polisens uppskattning av de båda arrangemangen.

3.

Kulturskolans chef Marion Hauge Lindberg informerade om en incident som inträffade i Tensta den 22 augusti. En bil körde in i entrén i ungdoms- och föreningshuset ”Blå Huset” varefter några personer orsakade en eldsvåda som för Kulturskolans del innebär att viss verksamhet tillfälligt måste söka nya lokaler samtidigt som säkerheten ska ses över. Attentatet tros av polisen vara riktad mot personal inom Stadsmissionen som också har verksamhet i ”Blå Huset”.

4.

Ordföranden anmälde följande skrivelser:

· Fler hotspots i Stockholm

(Dnr: 1.1/4073/2011)

· Skrivelse angående stadens censur av konstnärliga uttryck

(Dnr: 1.1/4077/2011)

· Skrivelse om åtgärder för att bevara kulturhistoriskt intressanta biografer (Dnr: 1.1/4078/2011)

· Skrivelse angående KulturKraft Stockholm

(Dnr: 1.1/4076/2011)

· Skrivelse om åtgärder för att säkra en varierad och högklassig biorepertoar i Stockholm

(Dnr: 1.1/4075/2011)

5.

Frågor

Ann Mari Engel (V) ställde frågor om rimligheten i och motiven till att Kulturskolan numera enbart erbjuder musikundervisning i grupp och om majoriteten ändrat åsikt eftersom man tidigare starkt kritiserat införande av gruppundervisning i musik för några grupper men nu anser det lämpligt för alla.

Kulturskolans chef, Marion Hauge Lindberg, svarade att den tidigare lektionstiden på 20 minuter var för kort och att undervisning i mindre grupper medger 30 minuters lektioner. Metoden innebär också att fler barn får möjlighet att ta del av Kulturskolans kursutbud. Ordföranden menade att hon inte ändrat uppfattning i frågan och att undervisningsformerna är en pedagogisk metodfråga som ska bedömas av Kulturskolan.

Ann Mari Engel (V) ställde också en fråga om hur kulturförvaltningen agerar i samband med den ekonomiska och organisatoriska kris som Romskt Kulturcentrum (RKC) för närvarande går igenom. Chefen för kulturstrategiska avdelningen, Patrik Liljegren, svarade att samtal pågår och att förvaltningen har begärt in en skriftlig rapport om det ekonomiska läget. Denna har ännu inte levererats. Ann Mari Engel svarade på detta att förvaltningen borde erbjuda aktivt stöd och inte bara flera redovisningar.

§111 Förslag till upphandlingsunderlag för drift och utveckling av resurscentret och fonden Innovativ Kultur (sekretessbelagt ärende enligt LOU)

Dnr: 1.1/3249/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att godkänna att förvaltningen genomför upphandling för konsult att driva och utveckla fonden Innovativ Kultur samt uppdrar åtkulturdirektören att

- besluta om förfrågningsunderlag,

- genomföra upphandlingen,

- fatta tilldelningsbeslut och

- teckna avtal

samt att

paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

1. Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

2. Vice ordförande Ann Mari Engel (V) och Anna Greta Leijon m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att inte upphandla en konsult för fonden för Innovativ kultur

att förvaltningen återkommer med ett förslag till hur denna fond kan

omstruktureras och drivas av förvaltningen, med en fristående grupp som

rådgivare.

att nämnden får en grundlig redovisning av hur den nuvarande entreprenören

Innovation Impact AB har använt de från staden tilldelade resurserna för

administration, cirka 1 miljon kronor per år.

Det är lovvärt att försöka hitta nya former för kulturstöd till verksamheter som kanske inte annars blir aktuella för stöd. Vänsterpartiet ansåg dock från början att konstruktionen av fonden för Innovativ kultur var mycket egendomlig. Den är en fristående fond som handläggs av förvaltningen. En utomstående konsultfirma får cirka 1 miljon kronor per år för att föreslå fördelning av kommunala medel. Uppdraget till konsultfirman var att tillföra mer resurser till fonden från näringslivet.

Vi kan nu, i likhet med utvärderingskonsulten, konstatera att konsultfirman misslyckats med sitt uppdrag. Vi har också saknat sedvanliga uppföljningar och rapporter från de projekt som beviljats bidrag, något som är en förutsättning för andra bidragstagare.

Resurscentret och fonden har arbetat fram ett arbetssätt som kan vara viktigt att tillvarata, bland annat kortare beslutsgångar och aktiv rådgivning. Det har dock varit oklart vad som avses med ”nyskapande” och hur denna bidragsgivning skiljer sig från stadens ordinarie projektbidrag. För en stor del av kulturlivet har såväl kriteriet som bedömningar framstått som ytterst oklara.

Vi anser att ett särskilt stöd för mer gränsövergripande och nyskapande projekt mycket väl kunde ha utvecklats ur det ordinarie kulturstödet. Vi anser att den miljon kronor per år som konsultfirman kostat skulle ha kommit till bättre användning för att öka bidragssumman.

Vi avslår förslaget till ny upphandling och vill istället ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur denna fond kan omstruktureras och drivas av förvaltningen själv, med förslagsvis en fristående arbetsgrupp som rådgivare. Vi anser att de medel som avsatts för konsultfirman ska tillföras bidragsgivningen så att de kommer stadens konstnärer och kulturliv till godo.

3. Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att avslå förslaget till upphandlingsunderlag,

att inte genomföra upphandlingen, fatta tilldelningsbeslut eller teckna avtal,

att underlag för beslut angående stadens kulturstöd bereds inom kulturstrategiska avdelningen,

att anföra följande:

Det kommunala stödet till innovativ kultur bör utredas tillsammans med övriga kulturstödsformer. Det finns flera skäl att i fortsättningen låta kulturstrategiska avdelningen inom Kulturförvaltningen bereda stödet till innovativ kultur på samma sätt som övrigt kulturstöd: det blir kostnadseffektivare, kompetensen inom förvaltningen stärks, genomskinlighet och insyn blir tydligare och beslutens oberoende stärks, ett begripligare system om bland annat marknadsföring och information sker tillsammans med stadens övriga stödformer.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

1. Vice ordförande Ann Mari Engel (V) och Anna Greta Leijon m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

2. Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Omedelbar justering

Skrivelser

Kulturnämnden 2011-08-30

Skrivelse till kulturnämnden

Madeleine Sjöstedt m fl (FP)

Ariane Bucquet-Pousette m fl (M)

Cecilia Önfelt (C)

Fler hotspots i Stockholm

Sverige och Stockholm är känt över världen som ett föregångsland inom IT och telekom. År 2009 tilldelades t.ex. Stockholms stad utmärkelsen Intelligent Community of the Year. I Kista

Science City ligger ett av världens främsta IT-kluster, känt för spetskompetens inom trådlös teknik, bredband och mobila applikationer och tjänster. Och det är i just Stockholm som väldens första utbyggnad av den fjärde generationens mobilkommunikation pågår.

Man skulle kunna tro att det därför går att koppla upp sig varsomhelst i staden som besökare, men så är inte fallet. Fler hotspots, dvs platser man avgifts- och lösenordsfritt kan ansluta sin dator/läsplatta/telefon till internet via ett öppet trådlöst nätverk, skulle stärka Stockholms attraktionskraft för turister, och borde vara en naturlig del av stadens strategi för IT-utveckling. Det skulle dessutom underlätta betydligt för stockholmarnas nyttjande av stadens kulturinstitutioner.

För turister från utlandet, men även svenskar, finns det en stor fördel med hotspotlösningar runt om i staden. Även om det skulle fungera med en 3G-uppkoppling så blir det extremt dyrt om de till exempel skulle vilja strömma film från internet. Med hotspotlösningar behöver turisterna inte oroa sig för några oväntade kostnader för internetsurfande under semestern. Detta skulle förstärka Stockholms attraktivitet och förenkla för turister att hitta till restauranger, caféer och nöjen. Det skulle även förenkla för bibliotekens och museernas besökare genom att möjliggöra enkla och snabba sökningar med medhavda datorer, läsplattor eller smarta telefoner.

Stadens bibliotek har öppna nätverk idag - men bara för dem med bibliotekskort. Att kräva av turister att de ska behöva skaffa bibliotekskort för att kunna nyttja trådlöst internet ligger inte i linje med ambitionen att göra Stockholm till världens IT-tillgängligaste stad. Stadens kulturinstitutioner bör gå före och visa vägen, men i förlängningen bör detta vara något som genomsyrar alla stadens bolag och förvaltningar som har hand om publika platser.

Kulturförvaltningen får därmed i uppdrag att:

- Öppna upp lokala hotspots som är öppna för alla i stadens bibliotek, Kulturhuset samt stadens museer.

Kulturnämnden 2011-08-30

Skrivelse angående stadens censur av konstnärliga uttryck

I augusti 2011 förbjöd den borgerliga majoriteten i Stockholm att konstnärliga verk i form av affischer sattes upp på stadens kulturtavlor. Affischerna var utförda av olika kända konstnärer och avsåg information om evenemanget Art of the streets, som anordnades på Södra Teatern av Riksteatern, en statligt finansierad kulturinstitution.

Det är en skam för Stockholm att trafikkontorets tjänstemän aktivt utövar censur mot konstverk, med hänvisning till den fundamentalistiska policyn mot graffiti.

Samtidigt framhåller staden i programmet Kultur i Ögonhöjd , som antagits av kommunfullmäktige, att man vill uppmuntra unga människors eget konstutövande exemplifierat med till exempel graffitimålning. Dessa motstridiga budskap har tydligen inte kommunicerats till stadens tjänstemän.

Vi önskar en redovisning av hur direktiven till stadens tjänstemän ser och hur de har informerats om innebörden av Kultur i ögonhöjd. Vi vill också veta om kulturförvaltningen och kulturnämnden blir konsulterade innan tjänstemännen utövar konstcensur.

Ann Mari Engel (V) Mårten Andersson (V)

Mats Berglund (MP)

Kulturnämnden 2011-08-30

Skrivelse om åtgärder för att bevara kulturhistoriskt intressanta biografer

Många av Stockholms biografer har stängts och många fler kommer att läggas ner eller radikalt rustas upp. Ofta sker det utan att antikvarisk expertis kopplas in och utan att Stadsmuseet kontaktas. Flera av biograferna är kulturhistoriskt intressanta och rivningarna eller ombyggnaderna genomförs utan tillräcklig prövning. Vi tänker bland annat på vad som skett med Röda Kvarn och Astoria.

Under sommaren har det diskuterats vad som sker med restaureringen av Rigoletto, stadens största biograf. Även på Park och Saga sker ombyggnader. Vi tycker att det är viktigt att stadsbyggnadskontoret alltid remitterar sådana här frågor till kulturförvaltningen och Stadsmuseet och att kulturnämnden får ta ställning till större ärenden.

Vi har tidigare hävdat att Stockholms kommun borde överta ägandet och driften av någon kulturhistoriskt intressant biograf och då pekat på goda erfarenheter från Norge där nästan alla biografer är kommunalt ägda. Ett sådant arrangemang skulle kunna, utöver andra fördelar, vara ett bra sätt att bevara en viktig del av vår kulturhistoria.

(Vad som här anförts gäller också stadens teatrar - se artikeln ”Mörk framtid för Vasan” på SvD Kultur 110824 – och det får kanske senare också diskuteras i nämnden.)

Vi önskar en redogörelse från kulturförvaltningen och en diskussion i kulturnämnden om hur några av de få levande och kulturhistoriskt intressanta biograferna kan bevaras.

Ann Mari Engel (V) Mårten Andersson (V)


Kulturnämnden 2011-08-30

Skrivelse om åtgärder för att säkra en varierad och högklassig biorepertoar i Stockholm

Många filmintresserade stockholmare har noterat att repertoaren på stadens biografer blivit tunnare och mera ensidig. Allt flera utländska kvalitetsfilmer från främst icke-engelskspråkiga länder kommer aldrig upp på våra biodukar. Detta har delvis att göra med att SF Bio fått en monopolliknande ställning i staden sedan Sandrews biografer lades ner.

De få verkliga alternativ som erbjuds är Folkets Bios Zita och Folkets Hus och Parkers Rio. Här finns ett spännande och varierat utbud (som ibland också återspeglas på Svenska Bios Victoria och Grand) men trots allt är de ingen tillräcklig motkraft.

Vi noterar att vissa festivaler, främst Stockholms internationella filmfestival och dokumentärfestivalen Tempo, hålls årligen och får ett mindre kommunalt stöd. Men vi hävdar att det krävs flera insatser och har pekat på bland annat värdet av att efter norska förebilder öppna en kommunal biografverksamhet. Även andra förslag kan tänkas och vi ber kulturförvaltningen att undersöka vad som kan göras för att Stockholm åter ska bli en levande biostad med en rik och varierad repertoar.

Ann Mari Engel (V) Mårten Andersson (V)

Kulturnämnden 2011-08-30

Skrivelse angående KulturKraft Stockholm

Den 17 augusti anordnades en workshop i Stockholm inför ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) om kompetensutveckling inom scenkonst, musik och film/tv. Inbjudare var Trygghetsrådet TRS, och i workshopen deltog bland annat representanter för det fria kulturlivet, konstnärliga högskolor, institutioner och kulturförvaltningen i Stockholms Läns Landsting. Stockholms stads kulturförvaltning deltog däremot inte.

Sedan drygt ett år tillbaka drivs med stor framgång KulturKraft Syd och KulturKraft Väst, finansierade av Europeiska Socialfonden. Projekten erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter för professionellt verksamma från alla yrkeskategorier inom kultursektorerna scenkonst, musik och film/tv. Huvudman för projekten är Trygghetsrådet TRS.

Inför inbjudan till den 17 augusti framhölls att det nu är dags att undersöka och diskutera förutsättningarna för ett liknande projekt i Stockholmsregionen. Svenska ESF-rådet har just nu en utlysning omfattande 230 miljoner kronor för genomförandet av kompetensutvecklingsprojekt för organisationer och individer. Utlysningen stänger den 12 september och är antagligen den sista möjligheten att söka pengar från ESF under innevarande programperiod, som pågår till och med 2014. Projektet kommer att vara helfinansierat från ESF-rådet. Behovet av och intresset för kompetensutveckling av de professionellt yrkesverksamma inom kulturbranschen är stort också i Stockholmsregionen. Vi utgår ifrån att Stadens kulturförvaltning uppmuntrar och aktivt stöder en ansökan om KulturKraft Stockholm och ber om en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits.

Anna-Greta Leijon m.fl. (S) Ann Mari Engel (V) Mats Berglund (MP)