Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-04-21

Sammanträde 2020-04-21

Datum
Klockan
15:30
Plats
Kulturförvaltningen Rinkeby

Ärenden med personalrepresentation

1 Val av protokolljusterare

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/28/2019

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-02-28 – 2020-04-09
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-04-14
c) Protokoll arkivutskottet 2020-04-15
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-03-24
e) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-04-16
f) Protokoll Stockholms konstråd 2020-02-20
g) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
h) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
i) Kulturförvaltningens månadsrapport mars
j) Stadsarkivets månadsrapport mars
k) Beslutsprotokoll Ateljé- och studiostöd 2020-2022
l) Anmälan av genomförd upphandling av lokalvård, dnr

4 Kulturförvaltningens underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023

5 Stadsarkivets underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023

6 Härifrån till evigheten (SOU 2019-58). Svar på remiss från Kulturdepartementet

7 Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrumför nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib. Svar på remiss från Kulturdepartementet

8 Motion av Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S) om sopsugsanläggning på Djurgården (KS 2019/1839). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Stödpaket till det fria kulturlivet

Dnr: 6.1/1389/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nya referenspersoner för bedömning av stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Dnr: 6.1/219/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor

Konfidentiellt ärende

13 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Cullbergpris. Förslag på 2020 års mottagare

Dnr: 6.3/759/2020

Utsändes
Omedelbar justering

14 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Kulturförvaltningens underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023

§5 Stadsarkivets underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023

§7 Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib. Svar på remiss från Kulturdepartementet

§8 Motion av Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S) om sopsugsanläggning på Djurgården (KS 2019/1839). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Stödpaket till det fria kulturlivet

§10 Nya referenspersoner för bedömning av stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

§11 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor

§13 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Cullbergpris. Förslag på 2020 års mottagare

§14 Information och övriga frågor